Smanjen broj učenika na području TK-a

Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2013/2014. godini. Prema Informaciji, na području Tuzlanskog kantona rade 134 ustanove za predškolski, osnovni i srednji odgoj i obrazovanje koje pohađa 65.222 učenika. U odnosu na prethodnu pedagošku godinu smanjio se broj djece u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje za 503. Iz godine u godinu smanjen je broj učenika koji pohađaju osnovno obrazovanje, tako da je za posljednjih sedam godina broj učenika koji pohađa osnovno obrazovanje smanjen za 10.288 učenika. Podaci za srednje obrazovanje pokazuju da je školskoj 2013/2014. godini došlo do pada broja učenika koji pohađaju srednje obrazovanje u odnosu na prethodnu godinu, i to za 1.978 učenika. Na području devet općina Tuzlanskog kantona u odnosu na prošlu školsku godinu došlo je do smanjenja broja učenika koji pohađaju redovno i specijalno osnovno obrazovanje, i to na nivou Kantona za 747 učenika. Prvenstveni razlog smanjenja broja učenika u osnovnim školama u vezi je sa smanjenjem stope prirodnog priraštaja. Neplanirano veliki broj učenika u JU Srednja medicinska škola Tuzla je u značajnoj mjeri narušio odnos broja učenika upisanih u druge srednje škole. U srednjem obrazovanju radilo se na poboljšanju kvaliteta srednjeg obrazovanja preko dodatne edukacije nastavnika. Radilo se i na poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa preko izmjena i dopuna nastavnih planova i programa. Nastavljene su promjene u srednjem stručnom obrazovanju implementacijom EU VET 3 programa, u saradnji sa EU, kao i stvaranju boljih uvjeta za realizaciju praktične nastave u školama i praktične nastave u preduzećima, a sve u cilju prilagođavanja srednjeg stručnog obrazovanja uslovima tržišta rada. U osnovnim i srednjim školama realizirana su 70 različita projekta međunarodnih i nevladinih organizacija u partnerstvu sa Ministrstvom i Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona. Na osnovu evidencije o broju učenika koji putuju od kuće do škole pravo prema kriterijima za prijevoz učenika u školskoj 2013/2014. godini ostvarilo je 4.770 učenika u linijskom i vanlinijskom prijevozu. Za prijevoz učenika osnovnih škola u Budžetu Tuzlanskog kantona planirana su sredstva u iznosu od milion KM.

 

PREDUZETE NEOPHODNE MJERE ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE PUTEVA

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području TK, u sezoni za 2014/15. godinu. Kada je u  način organizovanja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti

općina (gradske ulice, lokalni i drugi nekategorisani putevi) različiti su, od općine do općine, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi obave što efikasnije. Pripremljena su sva raspoloživa materijalno-tehnička sredstava u mjesnim zajednicama, kao i svim drugim subjektima u općinama, koji raspolažu odgovarajućom mehanizacijom za zimsko održavanje puteva. Odabrane su firme koje raspolažu sa odgovarajućom

mehanizacijom, posipnim materijalom za puteve i drugim sredstvima za ove poslove. JP Ceste Federacije BiH sklopilo je ugovore za zimsko održavanje 6 magistralnih puteva na području TK, sa 3 firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom i drugim sredstvima za navedene poslove, kao što je posipni materijal za puteve.

 

SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH

Vlada TK donijela je Program raspodjele sredstava iznosu do 50.000,00 KM za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. Ove će godine sredstva biti raspoređena među 17 podnosilaca zahtjeva. Pod subvencioniranjem kamata podrazumijeva se odobravanje novčanih sredstava na ime kamata za odobrene kredite za rješavanje stambenih potreba mladih. Riječ je o kupovini stana ili kuće, rekonstrukciji, adaptaciji stambenog prostora, izgradnji kuće ili nadziđivanju kolektivnog stambenog objekta. Sredstva za subvencioniranje kamata bit će dodijena na osnovu javnog poziva a ove godine je bilo 56 podnosilaca prijave.

 

POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Vlada TK donijela je Programa raspodjele sredstava  kao pomoć vjerskim zajednicama za 2014. godinu. Od ukupnog iznosa od 60.000 KM za Islamsku zajednicu – Muftijstvo Tuzlansko bit će izdvojeno 30.612,00 KM, Katoličku crkvu – Franjevački samostan ”Sv. Petra i Pavla” Tuzla 18.367,00 KM i Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu Tuzlansku – Hram sv. Velikomučenika Georgija 11.021,00 KM.

 

SUFINANSIRANJE IZRADE ELABORATA I ZAHTJEVA ZA FINANSIJSKU KONSOLIDACIJU

Vlada TK odobrila je sredstava privrednim društvima iz nadležnosti Tuzlanskog kantona za sufinansiranje troškova izrade elaborata i podnošenja zahtjeva za finansijsku konsolidaciju. Vlada je dala saglasnost na odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju iznosa od  7.116,00 KM knjigovodstvenom servisu „ACCOUNT“ Banovići za izradu Elaborata opravdanosti finansijske konsolidacije i srednjoročnog plana razvoja za privredna drušva „Livnica čelika“ d.o.o. Tuzla u iznosu od 3.558,00 KM sa uračunatim porezima i doprinosima i „Bosnia valves“ d.o.o. Tuzla u iznosu od 3.558,00 KM sa uračunatim porezima i doprinosima.

Također je data saglasnost na Odluku resornog Ministarstva o odobravanju iznosa od 8.775,00 KM privrednom društvu „Vincent“ d.o.o. za reviziju Tuzla za obavljanje revizije godišnjih finansijskih izvještaja za 2013. godinu. Riječ je o privrednim društvima „Livnica čelika“ d.o.o. Tuzla u iznosu od 4.680,00 KM sa uračunatim PDV-om i „Bosnia valves“ d.o.o. Tuzla u iznosu od 4.095,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju od 4.680,00 KM privrednom društvu „Revicus“ Društvo za reviziju, finansijsko i porezno savjetovanje d.o.o. Zenica na ime obavljanja revizije finansijskih izvještaja za 2012. i 2013.godinu za privredno društva Fabrika obuće Aida d.d. Tuzla.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku resornog Ministarstva  o odobravanju iznosa od 1.755,00 KM privrednom društvu „Revik“ d.o.o. Sarajevo za obavljanje revizije finansijskih izvještaja za 2013. godinu za privredno društvo „Koksno hemijski kombinat“ d.d. Lukavac.

Odobrena su i finansijska sredstva u iznosu od 5.000,00 KM privrednom društvu „Genius-01“ d.o.o. Odžak za izradu elaborata o opravdanosti finansijske konsolidacije i srednjoročnog plana razvoja za privredno drušvo „Koksno hemijski kombinat“ d.d. Lukavac.

 

POKRENUT POSTUPAK IZRADE ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJU TK

Vlada TK donijela je Zaključak da pokreće postupak izrade Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 1.1. do 31.03.2015. godine, srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu 2014. godine, izuzev otplata kamata i duga Kantona koji će biti uključeni u skladu sa otplatnim planovima.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada TK utvrdila je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici zaključila je da prihvata Odluku o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za period 01.01. do 31.03.2015. godine.

Vlada TK odobrila je novčana sredstva u iznosu od 20.000,00 KM za refundaciju dijela troškova vezanih za rad Fondacije „Istina pravda pomirenje“ Tuzla u 2014. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton. Prema odredbama  Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica utvrđeno je da boračke organizacije na nivou Kantona koje organizuju sportsko takmičenje i  manifestacije povodom obilježavanja Dana OS R BiH i drugih datuma, a koje utvrdi Vlada TK, imaju pravo na participaciju troškova. Općine Sapna, Teočak i Čelić kao i branilačka udruženja ovih općina obratili su se zahtjevima da se u Odluku o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton, kao značajni datumi uvrste i datumi 6. maj kao Dani odbrane Sapne pod nazivom „Čekić i nakovanj“,16. juli kao Dan Teočanskog otpora i 27. septembar – Dan odbrane Čelića – Frigos.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da zaposlenicima i članovima porodice osiguranika Gredelj-Revom d.o.o. Dobošnica izvrši ovjeru zdravstvenih legitimacija za  decembar 2014. godine. Također je zadužila Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da, u cilju rješavanja daljeg pristupa zdravstvenoj zaštiti zaposlenika Gredelj-Revom d.o.o. Dobošnica, hitno pokrenu postupak za izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava za troškove smještaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja studenata iz Palestine. Troškova školarine i  participacije odlukom su oslobođena dva studenta iz Palestine u akademskoj 2014/15. godini. Studentima iz Palestine bit će omogućen smještaj i ishrana u Studentskom centru Tuzla.

Vlada TK donijela je Odluku o formiranju Glavne centralne popisne komisije.

Vlada TK dala je saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto moler, jedan izvršilac sa KV kvalifikacijom na nedoređeno vrijeme.

Vlada je utvrdila listu osoba za imenovanja u komisije za analizu zahtjeva privrednih društava za finansijsku konsolidaciju.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: