Smanjen broj krivičnih djela u TK za 20 %

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je redovnoj sjednici prihvatila  Informaciju o stanju sigurnosti na području TK za 2015. godinu. Stanje kriminaliteta na području Tuzlanskog kantona u 2015.g. karakteriše smanjenje broja evidentiranih krivičnih djela za 20 % u odnosu na 2014.g. i smanjenje broja podnesenih izvještaja tužilaštvima za 19,32%. Također je smanjen broj krivičnih djela protiv imovine za 22 %, krivičnih djela protiv braka, porodice i mladeži za 45 %, krivičnih djela protiv javnog reda i pravnog prometa za 27 %, krivičnih djela protiv života i tijela za 22 %, krivičnih djela protiv okoliša, poljoprivrede i prirodnih dobara za 32 % dok je neznatno povećan broj saobraćajnih nesreća. Ukupan broj krivičnih djela koji je obuhvaćen izvještajima je 5.315, što je za 1.276 krivičnih djela ili 19 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Prema Izvještaju, operativnim radom, otkriveni su počinioci za 1.265 krivičnih djela prethodno prijavljena po nepoznatom izvršiocu. Procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu iznosi 38 %, dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela 61 %. U odnosu na prošlu godinu broj prijavljenih maloljetnika je manji za 145. Ukupna materijalna šteta nastala ovim krivičnim djelima iznosi oko 11,5 miliona KM, što je za oko 4,8 miliona KM ili 29,5% manje u odnosu na prošlu godinu. Pokazatelji stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona i ostvareni rezultati na realizaciji planiranih strateških ciljeva ilustracija su da policija Tuzlanskog kantona funkcioniše kao savremena javna služba, permanentno dostupna građanima, koja kontinuirano stremi kvalitetnijoj i efikasnijoj organizaciji na demokratskim principima funkcionisanja sa profesionalnim, stručnim, odgovornim i moralnim kadrovima koji garantuju najviši stepen lične i imovinske sigurnosti i zaštite zagarantovanih ljudskih prava, doprinoseći opštem razvoju društva i bržem putu u evropske integracije.

Usvojen periodični izvještaj za budžet Kantona

Vlada TK usvojila je Periodični izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 31.3.2016. godine Ministarstva finansija. Prema Izvještaju za prvi kvartal ove godine ostvaren je tekući suficit od 4,3 miliona KM što je više za 2,6 miliona nego u 2015. godini. Ostvareni tekući suficit rezultat je pravovremeno donesenog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu i potvrda ispravnosti kursa koji je zauzela Vlada Tuzlanskog kantona i finansijske discipline. Prihodi ostvareni u visini od 68 miliona veći su za 5 % od čega su najdominantnija stavka prihodi od poreza, neporeski prihodi, tekući transferi i donacije i kapitalni transferi. Rashodi u visini od 63,8 miliona KM veći su za 1%. Najznačajniji rashodi su bruto plaće i doprinosi i naknade zaposlenim, koji su u odnosu na isti period 2015. godine manji za 1,5 % dok su rashodi po osnovu izdataka za materijal i usluge, tekućih transfera i izdataka za obaveze po kreditima veći u odnosu na isti period prošle godine.

Vlada je usvojila i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za prvi kvartal ove godine.

 

Racionalizacija poslova i kapaciteta

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona. Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim

organima uprave Tuzlanskog kantona su u činjenici da je potrebno izvršiti racionalizaciju poslova koji se obavljaju u Kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći  i Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona kao nadležnom ministarstvu. Naime, poslovi Zavoda su takvog obima da se mogu obavljati u okviru nadležnosti Ministarstva, odnosno mišljenja smo da se Zavod formira kao organizaciona jedinica Ministarstva radi racionalizacije, efikasnosti i ekonomičnosti u obavljanju poslova. Stoga i predlažemo donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona.

 

Odobrena sredstva za rekonstrukciju obrazovnih institucija

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “ Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac, u iznosu od 31.000,00 KM za rekonstrukciju stolarije u centralnoj školi.

Odobrena su finansijska sredstva JU OŠ „Treštenica“ Banovići, u iznosu od 20.000,00 KM na ime rekonstrukcije krova na fiskulturnoj sali.

Odobravaju se finansijska sredstva JU OŠ „Čelić“ Čelić, u iznosu od 10.500,00 KM na ime rekonstrukcije stolarije u PŠ Ratkovići.

Odobravaju se finansijska sredstva JU OŠ „Prokosovići“ Lukavac, u iznosu od 30.000,00 KM na ime rekonstrukcije centralnog grijanja i krova.

Odobrena su finansijska sredstva JU OŠ „Tinja“ Srebrenik, u iznosu od 17.900,00 KM na ime rekonstrukcije dijela krova.

Odobrena su finansijska sredstva JU OŠ „Miladije“ Tuzla, u iznosu od 31.000,00 KM za rekonstrukciju krova na PŠ Solana.

Odobrena su finansijska sredstva JU OŠ „Šerići“ Živinice, u iznosu od 20.000,00 KM za rekonstrukciju objekta škole.

Odobravaju se finansijska sredstva JU Mješovita srednja škola Teočak, u iznosu od 12.000,00 KM za rekonstrukciju krova.

Odobrena su finansijska sredstva JU Mješovita srednja škola Gračanica, u iznosu od 15.000,00 KM za rekonstrukciju mokrih čvorova.

Odobrena su sredstva JU Mješovita srednja škola Sapna u iznosu od 10.700,00 KM za toplotnu izolaciju škole (fasade).

Također su odobrena finansijska sredstva Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK u iznosu od 24.000,00 KM na ime nabavke 15 UV filtera i postavljanje 30 UV filtera za osnovne škole Tuzlanskog kantona po Projektu „Kontrola zdravstvene ispravnosti vode školskih vodovoda“ koji sufinansira Vlada TK, Fondacija tuzlanske zajednice i Zavod za javno zdravstvo TK.

 

Ostale odluke i zaključci

 

Zbog istupa predstavnika radnika privrednog društva „GIKIL“ Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak da je Vlada u ovom sazivu učinila je više nego ijedna vlada u ranijim sazivima u rješavanju problema privrednog društva „GIKIL“ Lukavac i preduzimala je sve mjere i aktivnosti koje su u njenoj moći i nadležnosti u cilju zaštite državnog kapitala i u potpunosti razumije bojazan radnika za poslovanje i budućnost ove kompanije, te će i ubuduće podržavati sva na zakonu zasnovana rješenja trenutnih problema. Također je zaključeno Vlada Tuzlanskog kantona ne može i ne želi uticati na nezavisan rad pravosudnih organa, ali se iskreno nada da će nadležni sudovi, uzimajući u obzir trenutnu situaciju u privrednom društvu „GIKIL“, u razumnim rokovima rješavati predmete u svim postupcima koji su u vezi sa ovim privrednim društvom pokrenuti pred tim sudovima. Vlada Tuzlanskog kantona ne podržava bilo kakve nezakonite i neosnovane pritiske i neće tolerisati blokade saobraćajnica i drugih javnih institucija kao metod rješavanja problema od bilo koga pa i radnika privrednog društva „GIKIL“ Lukavac, te poziva radnike ove firme da se povuku u krug fabrike, nastave za redovnim poslovima i radnim zadacima, a putem svojih predstavnika nastave razgovore i pregovore sa menadžmentom firme i svim drugim nadležnim državnim organima na rješavanju gorućih pitanja.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli u 2015. godini. Ukupni broj predmeta u radu Pravobranilaštva predstavljaju zbir 3.676 predmeta prenesenih iz 2014. godine i 2.945 predmeta zaprimljenih u 2015. godini. Od ukupnog broja predmeta u radu, najveći broj se odnosi na izvršne predmete, kojih je u ovom izvještajnom periodu bilo 4.315, što je za 1.500 predmeta više nego u prethodnoj godini. Istovremeno, broj parničnih predmeta u radu je na nivou broja ovih predmeta u prethodnoj godini, dok je broj predmeta u kojima Pravobranilaštvo daje stručno mišljenje povećan za 110. Od ukupnog broja predmeta u radu, u toku godine je riješeno 1.994 predmeta, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 634 predmeta, dok je 4.627 predmeta preneseno u 2016. godinu, što je za 1.000 predmeta više nego prethodne godine.

Vlada je donijela Odluku kojom se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 1.500,00 KM JU OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac na ime sufinansiranja štampanja monografije škole u čast 125 godina postojanja.

Također su odobrena novčana sredstva u iznosu od 3.000,00 KM Međunarodnoj srednjoj školi u Tuzli, na ime sufinansiranja putnih troškova za odlazak njenih učenika (Zerine Đulović i Amine Selimović i Rabije Hadžimehmedović) na Međunarodno istraživačko takmičenje pod nazivom “Genius Olympiad” koje će se održati u Oswegu/USA u period od 12. do 17. juna 2016. godine u kategoriji “Kratki Film”, koje su izabrane da predstavljaju Bosnu i Hercegovinu.

Odobrena su novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM d.o.o. “VIDIK“ Tuzla na ime realizacije projekta za promociju obrtnika koji posluju na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za april 2016. godine u iznosu od 380,25 KM.

Također je utvrđena visina naknade za ishranu u toku rada za april u visini od 8,00 KM po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice “Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona”. Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM bit će  raspoređena kulturnim društvima i to Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod” iznos od 20.000,00 KM, Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak” 6.000,00 KM, Hrvatskom društvu „Hrvatski dom” Tuzla 1.500,00, Srpskom kulturno prosvjetnom društvu „Prosvjeta” 5.000,00 KM, Srpskom građanskom vijeću – Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona 2.500,00 i Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona 5.000,00 KM.

Vlada je donijela Zaključak kojim prihvata Mišljenje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta povodom zahtjeva za autentično tumačenje člana 103. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Mišeljenje će biti upućeno Zakonodavno-pravnoj komisiji Skupštine TK.

Vlada je odobrila usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, uplaćenog od strane uplatioca Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke za Univerzitet u Tuzli u iznosu od 119.909,81 KM.

Odobeno je usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, uplaćenog od strane uplatioca Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke za Univerzitet u Tuzli u iznosu od 5.100,00 KM.

Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, za realizaciju projekta izdavanja časopisa „Članci i građa za kulturnu historiju istočne Bosne“ za JU Muzej Istočne Bosne Tuzla u iznosu 1.000,00 KM, dodijeljene od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Odobreno je usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, za sufinansiranje kulturne manifestacije „Večer baroka“ za JU Srednja muzička škola Tuzla u iznosu 700,00 KM, dodijeljene od Grada Tuzla.

Vlada TK donijela je Odluku o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu na ime sufinansiranja projekta „Doprinos specijalne ustanove inkluzivnim školama“ za JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla u iznosu 1.141,65 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Odobreno je usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za sufinansiranje projekta „Renoviranje sportskog poligona u OŠ Duboki Potok“ za JU OŠ „Duboki Potok“ Srebrenik u iznosu 5.000,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Odobrava se usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, na ime realizacije projekta „Podrška bibliotekama u nabavci školske lektire“ za JU OŠ „Treštenica“ Banovići u iznosu 2.630,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti za organizovanje Dodatnog rehabilitacijskog programa tokom ljetnog raspusta za djecu i osobe sa autizmom JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

U cilju realizacije od odluke Vlada je odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu između budžetskih korisnika u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 15.950,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Plan interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka. Plan se odnosi na moguće posebne situacije u kojima su prekoračene granične vrijednosti, tolerantne vrijednosti, vrijednosti pragova upozorenja i pragova uzbune usljed ispuštanja zagađujućih materija u okoliš iz industrijskih i termoenergetskih postrojenja, motornih vozila i indidvidualnih ložišta u domaćinstvima, a koje mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i imati značajnijeg uticaja na kvalitet okoliš. Plan se ne odnosi na tehničko-tehnološke havarije u industriji, posebno hemijskoj, farmaceutskoj i petrohemijskoj, u prometu, kao i drugih nesreća i katastrofa. Razlog donošenja Plana jeste uočena potreba da se poboljša tekst Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka zbog uočenih činjenica u zimskom periodu 2015. – 2016. godina kada je došlo do povećane koncentracije zagađujućih materija u zraku.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za finansiranje projekta “Sanacija fasade i krova poslovno-stambenog objekta u Ulici Kladanjske brigade br. 7 u Kladnju”, Općini Kladanj u iznosu od 37.500,00 KM.

Također je data saglasnost na Odluku kojom se odobrava isplata finansijskih sredstava na ime finansiranja projekta “Izgradnja energetski efikasne rasvjete na nastavku šetališta Trg žrtava Srebrenice” Općini Banovići u iznosu od 66.000,00 KM.

Vlada TK primila je k znanju Zaključke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u vezi sa pripremnim aktivnostim u proceduri dostave odgovora na Upitnik Evropske komisije. Zaključkom je zadužen Koordinator za poslove EU integracija ispred Vlade Tuzlanskog kantona da dostavi predmetne materijale svim organima uprave Tuzlanskog kantona. Također su zaduženi svi kantonalni organi uprave i upravne organizacije da postupe u skladu sa Zaključcima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i izvrše neophodne pripreme, formuliraju odgovore na pitanja iz njihove nadležnosti i obezbijede provođenje drugih obaveza Bosne i Hercegovine u sklopu pripreme i dostave odgovora na Upitnik Evropske komisije. U procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, nakon što je 15. februara 2016. godine predala Zahtjev za članstvo, naredni korak će biti uručivanje Upitnika od strane Evropske komisije. Upitnik je  zvanični dokument kojim EU procjenjuje spremnost države da započne proces pristupanja i može da sadrži nekoliko hiljada veoma konkretnih i detaljnih pitanja.

Vlada Tuzlanskog kantona zaključila je da neće, putem ovlaštenih predstavnika, dalje učestvovati u postupku kolektivnog pregovaranja u okviru zajedničkog pregovaračkog tima na nivou Federacije za oblasti koje su u isključivoj nadležnosti kantonalne vlasti i koje su uređene kantonalnim zakonima, a to su prije svega oblasti obrazovanja, pravosuđa i uprave i unutrašnjih poslova.

Ovlašćuju se predstavnici Tuzlanskog kantona da i dalje nastave aktivnosti u postupku kolektivnog pregovaranja u okviru zajedničkog pregovaračkog tima na nivou Federacije BiH za oblasti iz podijeljene nadležnosti između Federacije BiH i kantona.

Također su ovlašćeni predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona da uz pomoć resorno nadležnih ministarstava za oblasti  osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, unutrašnjih poslova i državne službe, kao i za druge oblasti iz isključive nadležnosti Kantona, odnosno, kada su te oblasti uređene zakonima Tuzlanskog kantona, organiziraju pripremne sastanke, a kada se steknu potrebni uslovi i započnu postupak kolektivnog pregovaranja sa predstavnicima reprezentativnih sindikata za područje Tuzlanskog kantona.

Zaključkom je zaduženo Ministarstvo pravosuđa i uprave da pribavi potrebne saglasnosti grada/općina na području Tuzlanskog kantona da se i u njihovo ime mogu voditi pregovori i zaključivati granski kolektivni ugovori za oblast državne službe na nivou Tuzlanskog kantona.

Vlada je dala saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost ”Spreča” d.d. Tuzla da može razmatrati Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost ”Spreča” d.d. Tuzla za 2015. godinu sa Revizijom finansijskih izvještaja za 2015. godinu kod Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost ”Spreča” d.d. Tuzla, urađenom od strane Vincent doo za reviziju Tuzla, uz uvažavanje primjedbi i preporuka navedenih u istom, a bez Izvještaja Odbora za reviziju o pregledu finansijskih izvještaja za 2015. godinu Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost ”Spreča” d.d. Tuzla.

Vlada je odobrila sredstva za finansiranje troškova nabavke filterske ispune na postrojenju u Sprečkom polju u regionalnom vodovodnom sistemu Tuzla, Živinice i Lukavac, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini, u ukupnom iznosu od 372.329,05 KM.

Odobrena su i sredstva za hidrogeološke istražne radove i istražno-eksploatacione bušotine u cilju obezbjeđenja dodatnih količina pitke vode za MZ Banovići Selo, općina Banovići, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini, u ukupnom iznosu od 27.202,50 KM.

Također su odobrena sredstva za izvođenje radova na regulaciji vodotoka Dolić u MZ Klokotnica, općina Doboj Istok, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini, u ukupnom iznosu od 172.707,51 KM.

Vlada TK donijela je Odluku da poništava Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona, koji je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 10.4.2016. godine.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Kalesiji za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme višeg referenta za operativno-tehničke poslove (daktilograf).

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojom se JP Vodovod i kanalizacija“Srebrenik“ d.d. Srebrenik odobravaju sredstva za učešće u finansiranju troškova električne energije i nabavku potrebnih hemikalija za funkcionisanje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Srebreniku, u ukupnom iznosu 75.000,00 KM.

Vlada je donijela Zaključak kojim traži od gradskog/općinskih vijeća koji su osnivači zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona, da prilikom imenovanja upravnih odbora u tim ustanovama postupaju u skladu sa članom 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti a koji propisuje da se u upravne odbore zdravstvenih ustanova za člana upravnog odbora imenuje i predstavnik Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Ukoliko gradsko/općinska vijeća prilikom imenovanja upravnih odbora zdravstvenih ustanova čiji su osnivači ne postupe u skladu sa članom 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Vlada Tuzlanskog kantona će biti prinuđena preduzeti odgovarajuće mjere, uključujući i mjeru privremene obustave finansiranja tih zdravstvenih ustanova iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, po zaključenim ugovorima i programima, do obezbjeđenja zakonitog rada i poslovanja u tim zdravstvenim ustanovama. Za realizaciju ovog Zaključka zaduženi su Ministarstvo zdravstva, te Upravni odbor i menadžment Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada TK je zaključila da će putem resornih ministarstava pristupiti kontinuiranoj podršci i promociji domaćih proizvođača i proizvoda sa područja Tuzlanskog kantona. Zaduženo je Ministarstvo razvoja i poduzetništva da, u saradnji sa ostalim ministarstvima, izradi i Vladi Tuzlanskog kantona predloži Plan nastavka kampanje promocije značaja i uloge kupovine domaćih proizvoda.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: