Privredni sektor u fokusu djelovanja Vlade TK-a u 2014. godini

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o radu Vlade TK za 2014. godinu. Fokus djelovanja Vlade Tuzlanskog kantona 2014. godine bio je usmjeren na privredni sektor i realizaciju aktivnosti definisanih u Smjernicama i ciljevima rada Vlade TK za 2014. godinu. Vlada TK uspjela je stabilizirati stanje u Tuzlanskom kantonu nakon socijalnih nemira i uložiti maksimalne napore u poticaj razvoju privrede i otvaranju novih radnih mjesta. Svojim radom, Vlada je osigurala sigurnost građanima TK, kontinuitet isplata plata svim budžetskim korisnicima, pravednost u raspodjeli ograničenih budžetskih sredstava prema općinama i Gradu Tuzla, solidarnost u pristupu raznim ciljnim skupinama i sl. Uloženi su maksimalni napori za otvaranje novih radnih mjesta, smanjena rastrošnost budžetskih sredstava, donesen veliki broj odluka i prijedloga zakona čija primjena osigurava višemilionske uštede u ovoj i narednim godinama. Efekti rada Vlade Tuzlanskog kantona u 2014. godini bi zasigurno bili veći da nije bilo šteta izazvanih prirodnim katastrofama. Saziv Vlade Tuzlanskog kantona do 7. februara 2014. godine održao je ukupno 3 sjednice, od čega 2 redovne i 1 vanrednu sjednicu sa donesene ukupno 42 mjere (32 odluke, 1 rješenje, 2 zaključka, 2 uredbe i 5 ostalih mjera). Od imenovanja ovog saziva Vlade Tuzlanskog kantona 26. marta do 31. decembra 2014. godine, Vlada Tuzlanskog kantona održala je ukupno 67 sjednica sa 723 tačke dnevnog reda, od čega 36 redovnih i 31 vanrednu sjednicu. Tokom ovih 67 sjednica doneseno je ukupno 1.155 mjera (632 odluke, 249 rješenja, 239 zaključaka, 4 uredbe, 4 amandmana i 23 ostale mjere), što čini u prosjeku 17 mjera po sjednici. Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje je dostavljen 81 materijal koja je do Općih izbora 2014. godine, razmatrala 59 materijala i usvojila veliku većinu dostavljenih materijala. Zaposlenost i ekonomski rast temeljen na stvaranju novih vrijednosti, Vlada je osigurala kroz aktivnosti na unaprjeđenju poslovnog ambijenta, kroz značajnu podršku u promociji procesa finansijske konsolidacije i uključenju privrednih društava sa područja Tuzlanskog kantona u proces finansijske konsolidacije. Zahtjeve za odobrenje finansijske konsolidacije u propisanom roku u 2014. godini podnijelo je ukupno 7 privrednih društava sa područja Tuzlanskog kantona, kroz izdvajanje sredstava za potrebe zdravstvenog osiguranja, povezivanja radnog staža, ekonomsku održivost i sprovođenje stečajnog postupka za 13 privrednih društava, realizaciju aktivnosti na pokretanju proizvodnje, odnosno eksploatacije magnezita u „Rudniku nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj, nakon 22 godine mirovanja poslovanja u ovom rudniku, kroz osiguranje posla za privredna društva „TTU“, „Aida“ i „Livnica čelika“, te maksimalne napore usmjerene na otvaranje novih radnih mjesta. Podaci Federalnog zavoda za statistiku potvrđuju da je u periodu mart – oktobar 2014. godine, na području Tuzlanskog kantona povećan broj zaposlenih za 1.131 osobu (u martu zaposleno 80.965; u oktobru 82.096), te da nije došlo do povećanja nezaposlenih – svega 15 osoba više (u martu 99.074; u novembru 99.089). Manju i djelotvorniju javnu potrošnju Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je nizom mjera čime je smanjena rastrošnost budžetskih sredstava. Donesen je veliki broj odluka i prijedloga zakona čija primjena je osigurala višemilionske uštede u 2014., ali i narednim godinama. Samo u 2014. godini projicirani budžetski deficit će, u odnosu na planirani, biti manji za najmanje 33 miliona KM a da nije bilo šteta izazvanih prirodnim katastrofama taj iznos bi se dodatno smanjio. Svoj rad Vlada je temeljila na transparentnosti o čemu najbolje svjedoči sadržaj zvaničnog web portala Vlade TK, na kojem je od 27.03.2014. godine objavljeno 429 različitih informacija.

 

UTVRĐEN IZNOS DJEČIJEG DODATKA ZA PRVO TROMJESEČJE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o visini dječijeg dodatka. Utvrđen je iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2014. u visini od 20,00 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje se dječiji dodatak utvrđuje u visini od 40,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice.

 

UTVRĐENA POZITIVNA LISTA LIJEKOVA TK

Vlada TK donijela je Odluku o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Odlukom je utvrđena Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kantona koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Pozitivnu listu lijekova čini A lista lijekova sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u cijeni lijeka od 100%, odnosno lijekovi za koje nije moguće utvrđivati učešće osiguranika u nabavci lijeka kao i B lista na kojoj su lijekovi sa učešćem Zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom Vlade Kantona, u skladu sa finansijskim mogućnostima Kantona. Pravni osnov za donošenje Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona kantona sadržan je u Zakonu o lijekovima kojim utvrđeno je da listu lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i listu lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, donosi vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva. Vlada  je zadužila Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona da dostavi izvještaj o realizaciji mjera sadržanih u Informaciji o stanju u oblasti lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, sa posebnim osvrtom na cijene lijekova, i prijedlogom mjera i aktivnosti. Također je zaduženo resorno Ministarstvo da izradi Programa rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona. Programom je utvrđen okvir, principi, ciljevi i način upravljanja integrisanim zdravstvenim informacionim sistemom, kao i aktivnosti, nosioci aktivnosti, izvori finansiranja i rokovi za izvršenje.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada TK donijela je Odluku o vođenju knjigovodstva budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. 2015 – 31.3.2015. godine. Knjigovodstvo budžeta TK u periodu važenja Odluke o privremenom finansiranju TK u prva tri mjeseca 2015. bit će vođeno na način kako je to bilo i u budžetskoj 2014. godini.

Vlada TK donijela je Odluku kojom odbija zahtjev privrednog društva „Elektromontaža“ d.o.o. Tuzla za odobravanje postupka finasijske konsolidacije.

Vlada TK prihvatila je Informaciju o toku finansijske konsolidacije privrednog društva “Livnica čelika” DOO Tuzla. Privredno društvo “Livnica čelika” Tuzla i “Bosnia Valves” Tuzla, čiji je osnivač “Livnica čelika”, u zakonskom roku podnijeli su zahtjev za finansijsku konsolidaciju. Elaboratom o ekonomskoj opravdanosti finansijske konsolodacije predviđeno je da se konsolidacija “Bosnia Valves” obavlja zajedno sa “Livnicom čelika”, odnosno Elaboratom je predviđeno pripajanje “Bosnia Valves” “Livnici čelika” isključivo zbog radnika i njihove mogućnosti namirenja potraživanja jedino na ovaj način, s obzirom da „Bosnia Vlaves“ nema imovine. Cilj finansijske konsolidacije je namirenje dospjelih obaveza koje, prema bruto bilansu na dan 30.9.2013 godine, iznose 15.220.071 KM od čega se na “Livnicu čelika” odnosi 6.065.540 KM a na “Bosnia Valves” 9.154.531 KM. Krajnji cilj finasijske konsolidacije je postizanje proizvodnje na bazi koje će privredno društvo biti osposobljeno za opstanak i nastavak uspješnog poslovanja. Imajući u vidu činjenicu da je “Livnica čelika” čija je osnovna djelatnost proizvodnja čeličnog liva, jedna od rijetkih u regiji, interes je Vlade TK da se ovo privredno društvo uspješno konsoliduje. Elaboratom su predviđene mjere, odnosno način rješavanja obaveza prema Fondu zdravstvenog osiguranja, Poreznoj upravi Federacije BiH, dugovanja za komunalne usluge (za isporučenu struju, vodu, odvoz smeća), dugovanja prema zaposlenicima kao i dugovanja prema ostalim dobavljačima. Privredno društvo “Livnica čelika” Tuzla je u zakonskom roku podnijelo zahtjev za donošenje odluke o finasijskoj konsolidaciji. Komisija za analizu zahtjeva, razmatrala je dostavljeni zahtjev sa pratećom dokumentacijom i od privrednog društva tražila dodatnu dokumentaciju obzirom da ista nije bila kompletna. Dodatna dokumentacija dostavljena je 21.1.2015 godine. Od strane “Livnice čelika” Tuzla, Ministarstvu je dostavljeno Rješenje Općinskog suda u Tuzli kojim se pokreće prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom “Livnica čelika” Tuzla. Rješenje je doneseno na osnovu prijedloga za otvaranje stečajnog postupka koji je podnesen od strane Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH Sarajevo. Za privremenog stečajnog upravnika imenovan je Kunalić Hajrudin iz Doboja. Privremeni stečajni upravnik dužan je u roku od 30 dana izvjestiti sud da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno da li postoji mogućnost za nastavak daljeg poslovanja dužnika (Livnice čelika).

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Akcioni plan nadzora nad stručnim radom ustanova socijalne zaštite i revizije uspostavljenih prava. Akcionim planom nadzora nad stručnim radom ustanova socijalne zaštite osigurava se stalni i neprekidni nadzor. Stručni nadzor će vršiti državni službenici Ministarstva koji su ovlašteni od strane Ministra da vrše stručni nadzor nad radom ustanova socijalne zaštite. Stručni nadzor podrazumijeva sagledavanje prostornih, kadrovskih i tehničkih kapaciteta centara za socijalni rad, koji su pretpostavka za obavljanje njihove djelatnosti u oblasti uspostavljanja prava i pružanja usluga socijalnog i drugog stručnog rada.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva. Razlog za izmjene dosadašnjeg Pravilnika je usklađivanje uslova za vršenje poslova na radnim mjestima na kojima je bio predviđen medicinski i farmaceutski fakultet sa Odlukom ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona o izmjenama Pravilnika o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu.

Vlada TK dala je saglasnost na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zakonodavstvo Vlade. Izmjene se odnose na to da se u pogledu stručne spreme za radna mjesta državnih službenika u Uredu, pored VSS/VII stepena priznaje i visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja-pravne struke. Sve ostale odredbe u Pravilniku ostaju nepromijenjene.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o formiranju zajedničkog Tima za koordinaciju mogućih aktivnosti u vezi sa predloženom Inicijativom za izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Zadatak Tima je da koordinira moguće aktivnosti u vezi sa Prijedlogom Inicijative za izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, te ostvari kontakt i traži odgovarajuću podršku od predstavnika vlasti drugih kantona u Federaciji BiH, koji su takođe oštećeni raspodjelom javnih prihoda u Federaciji BiH, kao i da ostvaruje kontakt sa nadležnim Federalnim organima i poslanicima/delegatima Parlamenta FBiH u smislu konkretne operacionalizacije Inicijative Vlade Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je rješenja o privremenom imenovanju niz školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.

Također je privremeno imenovala Hatidžu Fetahagić, iz reda zaposlenih, za člana Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona, na period najduže do 60 dana.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.  Odbor je imenovan u sastavu Munevera Bećarević, predsjednik i članovi Esad Karić, Mugdim Bajrić, Zumreta Kušljugić, Nedim Musić, Belkisa Joldić i Mario Križić.

Vlada TK imenovala je Upravni odbor Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, u sastavu Muhamed Čajlaković, Mirzet Turković, Muradif Šarić, Aida Pašić i Ranko Pejanović.

Vlada TK donijela je Odluku o određivanju punomoćnika državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Radio – televizije Tuzlanskog kantona sa Mensurom Begićem kao predsjednik i članovima Eldinom Čustović i Omarom Hadžićem.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje Eldine Čustović na mjesto predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla.

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK-a)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: