Prinosi strnih žita u TK-a nešto veći nego u 2014.godini

Vlada TK usvojila je Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2015. godini za područje Tuzlanskog kantona.  Prema dokumentu, jesenjom sjetvom 2014. godine i proljetnom sjetvom 2015. strnim žitima napodručju Tuzlanskog kantona zasijanaje površina od 5.333,5 ha. Strnim žitima značajnije površine zasijane su napodručju općina Lukavac, Gradačac, Kalesija, Živinice,Gračanica i Čelić što ukazuje da jesjetva ovih žita zbog korištenja specifične mehanizacije u toku obrade i žetve pogodnija navećim zemljišnim kompleksima. Prosječni prinosi strnih žita u odnosu na predhodnu godinu su nesto veći. Prosječni prinos pšenice u ovoj godiniiznosio je 3,66 t/ha što je za 1,27 tone više u odnosu na prošlu godinu, prosječni prinos ražije 3,0 t/ha što je za 0,91 tonu više u odnosu na prošlu godinu, prosječni prinos ječma je veći

za 1,17 tona/ha, a iznosio je 3,58 t/ha, dokje prosječni prinos zobi iznosio 3,06 t/ha što je za 0,8 tona po hektaru više u odnosu na prošlu godinu.Ukupan prinos strnih žita na području Kantona iznosio je 18.896,35 tona što je više za6.698,33 tone, odnosno za 55% u odnosu na prošlu godinu. Ukupan prinos pšenice uodnosu na prošlu godinu viši je za 5.128,25 tona. Ovogodišnja proizvodnja pšenice od 14.007,1 tona nezadovoljava ni 16% potreba stanovništva Kantona.

Sredstva vodnih naknada

Vlada TK dala je saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini. Ukupni prihodi i rashodi, odnosno ulaganja u vodoprivredu Programom za 2015. godinu, Budžetom Tuzlanskog kantona za 2015. godinu planirani su u iznosu od 10.810.000,00 KM. U to su uključena neutrošena namjenska sredstva iz prethodnog perioda, koja prema Izvještaju o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2014. godinu koja iznose 6.828.558,31 KM kao i projekcija prihoda za period 1.1-31.12.2015. godine, koja je izvršena na osnovu analize ostvarenih prihoda u 2014. godini i iznosi 3.981.441,69 KM.Ulaganja sredstava opće i posebnih vodnih naknada planirana su za realizaciju odobrenih i ugovorenih projekata po prethodnim Programima, projekata i aktivnosti od značaja za Kanton. Sredstva su također namijenjena za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata, kao i za izradu tehničke dokumentacije u dijelu upravljanja vodama za vodne objekte od gradskog, odnosno općinskog značaja.

Koncesione obaveze

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost da se Ugovor o koncesiji od 24.8.2007.godine, zaeksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu “Orlova Klisura” u općini Srebrenik, zaključen izmeđuMinistarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona u svojstvu koncesora, iprivrednog društva d.o.o. „CGP“ Sarajevo u svojstvu koncesionara, prenese sa koncesionara d.o.o. „CGP“ Sarajevo, na novog koncesionara , JATA GROUP” d.o.o. Srebrenik, Potpeć bb.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dodjeli koncesije privrednom društvu Rudnik krečnjaka „Vijenac“ d.o.o. Lukavac radikorištenja vode iz vlastitog vodozahvata „Crpna stanica-Vrela“ za potrebe restorana,sanitarne i industrijske potrebena period od 20godina, računajući od dana zaključenja ugovora okoncesiji.Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 20 godina iznosi 11.800,00KM.

Subvencioniranje troškova prijevoza

Vlada TK donijela je Odluku o subvencioniranju troškova prijevoza djece, učenika i studenata za školsku 2015/2016. godinu. Prema Odluci troškovi prijevoza bit će subvencionirani u iznosu od 100% zadjecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći,bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju i korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce (ukoliko je pratilac neophodan).Pravo na subvencioniranje troškova prijevoza, prema ovoj Odluci, utvrdit će svakimjesno nadležni Centar za socijalni rad za djecu, te učenike i studente koji imaju statusredovnog učenika odnosno studenta, na osnovu kriterija Programa raspodjelesredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2015. godinu.Korisnik prava na subvencioniranje troškova prijevoza dužan jemjesečno pravdati namjenski utrošak subvencije troškova prijevoza nadležnom centru zasocijalni rad.

Preraspodjela sredstava za dopunska prava boraca

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2015 godini. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2015. godinu na poziciji Ministarstva za boračka pitanja, prema obrazloženju Odluke, planirana su finansijskasredstva za realizaciju dopunskih prava korisnika boračko invalidske zaštite.Na poziciji „Obavezno zdravstveno osiguranje-plaćanje neposrednog učeša osiguranihosoba u troškovima korištenja zdravstvene zaštite (premija osiguranja)“ planirano je1.150.000,00 KM.Zaprimljena je konačna faktura Zavoda za zdravstveno osiguranje TK u dijelu Premijeosiguranja za 2015. godinu u iznosu od 1.057.000,00 KM, prema čemu su tačnodefinisana sredstva potrebna za planiranu poziciju.Zbog navedenog, proizašla je potreba umanjenja određenih pozicija te unutrašnjepreraspodjele. Na poziciji „Obavezno zdravstveno osiguranje-plaćanje neposrednog učešćaosiguranih osoba u troškovima korištenja zdravstvene zaštite“ (premija osiguranja) s obzirom na to da su se planirana izdvajanja pokazala većim od potrebnih za 93.000,00 KM vrši seumanjenje planirane pozicije u cilju preraspodjele istih sredstava na druge pozicije. Također, na poziciji predviđenoj za pomoć za liječenje u zemlji, s obzirom na to da je

povećan broj podnesenih zahtjeva korisnika boračko invalidske zaštite za ostvarivanjenavedenog dopunskog prava, planirana izdvajanja pokazala su se nedostatnim za 88.000,00KM. Također je i zanaknadu troškova za podizanje nišana/nadgrobnog spomenika,povećan broj podnesenihzahtjeva pa su se planirana izdvajanja pokazala nedostatnim.

Uvođenje reda u taksi prevoz

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja da izvrši detaljnu analizuprovođenja odredbi Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona ifederalnog Zakona o cestovnom prometu u dijelu organizovanja taksi prijevoza, te da usaradnji sa nadležnim općinskim organima preduzme sve potrebne mjere u cilju obavezneprimjene odredbi navedenih zakona posebno u dijelu načina organizovanja taksi prijevoza upogledu primjene kriterija pri određivanju broja taksi vozila na području jedne općine (jednotaksi vozilo na 500 do 1000 stanovnika). Također se zadužuju Ministarstvo unutrašnjih poslova i Kantonalna uprava za inspekcijskeposlove da, svako u okviru svoje nadležnosti, pojača kontrolu odnosno inspekcijski nadzornad provođenjem odredbi Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona. Zaključkom je zaduženo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja da u cilju primjene odredbiZakona u pogledu obavljanja taksi prevoza van matične općine, razmotri prijedlog o skidanjusvijetleće krovne taksi oznake pri prelasku sa područja općine u kojoj ima registrovanudjelatnost na područje druge općine, te Vladi Kantona predloži način realizacije navedenogprijedloga.

Ostale odluke

Vlada je donijela Odluku kojom odobrava finansijska sredstva Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskogkantona u iznosu od 2.000,00 KM za nabavku računarske idruge opreme za potrebe ministarstva.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o radu nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima prava i obaveze vlasnika kapitala po osnovu državnog kapitala vrši Vlada Tuzlanskog kantona za period I –XII 2014. godine.

Vlada TK donijela je odluke kojim utvrđuje osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantonaza juli 2015. godine u iznosu od 380,25 KM kao i naknade za ishranu u toku rada u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelusredstava sa potrošačke jedinice – Mediji. Odlukom se  utvrđuju kriteriji, uslovi i postupak raspodjele sredstava a raspodjela sredstava vršit će se uskladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2015. godinu i Zakonom o izvršenju BudžetaTuzlanskog kantona za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM od čega12.000,00 KM za medije u privatnom sektoru (privatna preduzeća), 5.000,00 KM za medijeu javnom sektoru (javna preduzeća) i 3.000,00 KM za neprofitne organizacije koje u okvirusvoje djelatnosti obavljaju i poslove javnog informisanja. Jedan predlagač može kandidovati najviše 2 programska projekta. Maksimalan iznossredstava koji se može odobriti po projektu je 4.000,00KMMinistarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona će, na osnovuutvrđenih kriterija, raspisati javni poziv za predlaganje programa/projekata za sredstva izove odluke.Javni poziv će biti objavljen u jednom od dnevnih listova i na web stranici Ministarstvaobrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona www.monkstk.ba.

Vlada TK donijela je Odluku o prihvatanju donacijeza Ured premijera Tuzlanskog kantona, dodijeljena od straneJU BKC TK Tuzla, koja se sastoji od jednog putničkog vozila marke Škoda Rapid Spaceback.

Vlada je donijela Odluku o prenosu vlasništva na službenom motornom vozilu. Riječ je o putničkom vozilu marke Vlokswagen, tip Polou vlasništvu Ureda Premijera Tuzlanskog kantona koje se prenosi u trajnovlasništvo Ministarstvu obrazovanja, nauke kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost Disciplinskom centru za maloljetnike za prijem dva uposlenikau radni odnos na neodređeno vrijeme. Riječ je o stručnom saradniku za ekonomsko-finansijske poslove i stručnom saradniku, odgajatelju za psihološki rad. Novim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnompostupku u FBiH, koji je stupio na snagu početkom februara 2015. godine, predviđeno jeznačajno produženje neprekidnog boravka maloljetnika u ovoj ustanovi. Prijem novih

uposlenika u ovu ustanovu neophodan je jer postojeći broj uposlenika nije dovoljan daodgovori svim zahtjevima koji su postavljeni novim Zakonom.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnostiMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskogkantona za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radnomjesto višeg referenta za polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o imenovanju komisije za procjenu štete na stambenim jedinicama u općini Doboj Istok. Rješenjem se imenuje Komisija za procjenu nastale štete na stambenim jedinicama u općini

Doboj Istok u sastavuDelić Fahrudin, dipl. ing arhitekture,Šahović Mustafa, dipl.ecc. i Gojačić Danis, dipl. politolog.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim zadužuje rukovodioce kantonalnih organa uprave (ministarstva), samostalnihuprava i upravnih organizacija, kao i ureda pri Vladi Kantona da izvrše analizupravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u cilju stvaranjamogućnosti za racionalizaciju broja zaposlenih, kao i brisanja odgovarajućih radnihmjesta iz sistematizacije koja nisu popunjena duži vremenski period, preraspodjelom tihposlova i zadataka u okviru radnih mjesta koja su popunjena odgovarajućim

zaposlenicima, ne dovodeći u pitanje obavljanje poslova osnovne djelatnosti, te o tome uroku od 15 dana dostave pismenu informaciju Uredu premijera. Zaduženje se odnosi i na institucije kulture i druge institucije iz nadležnosti kantonalnog ministarstva čiji pravilnici o unutrašnjojorganizaciji su predmet razmatranja i odlučivanja na sjednicama Vlade Tuzlanskogkantona.

Vlada je donijela Odluku o davanju ovlaštenja premijeru Tuzlanskog kantona da može u ime Vlade Tuzlanskog kantonapokretati disciplinske postupke i preduzimati druge radnje u postupcima utvrđivanjadisciplinske odgovornosti državnih službenika koje postavlja Vlada Tuzlanskog kantona, sa

svim ovlaštenjima koja, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne iHercegovine kojije preuzet kao kantonalni, Zakonom o preuzimanju Zakona o državnoj službi u FBiHi Uredbom o pravilimadisciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državneslužbe u Federaciji Bosne i Hercegovine, imarukovodilac organa državne službe.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja u vezi sa aktivnostima na zaključivanju ugovora o zakupuizmeđu DD „Konjuh“ Kladanj i „Rudar“ d.o.o. Tuzla. Zaključkom je zaduženo resorno Ministarstvo da Vladi TK dostavi jasne prijedloge za zaštitu imovine do pronalaska novog strateškog partnera.

Vlada je donijela Zaključak kojim prihvata InformacijuMinistarstva industrije, turizma i saobraćaja o povećanju cijena linijskog prijevoza putnika u graduTuzla.Od Ministarstva trgovine, saobraćaja i turizma se traži da što hitnije donese odluku po žalbi „Gips“ dd Tuzla i o tome obavijesti Vladu TK.

Vlada Tuzlanskog kantona upoznata je sa Informacijom u vezi sa provođenjem konkursne procedure za prijem zaposlenika u ustanovama osnovnog i srednje obrazovanja na području Tuzlanskog kantona i zbrinjavanjem tehnološkog viška za predstojeću školsku 2015/16. godinu.

 

 

 

 

 

Odjeljenje za informisanje

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: