PRIHVAĆENI PROGRAMI REVITALIZACIJE „DITE“ I „KONJUHA“

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Program revitalizacije privrednog društva “Konjuh” Živinice. Prema planu sanacije privrednog društva ”Konjuh” koji je načinio Stručni tim akcenat aktivnosti Vlade Tuzlanskog kantona je na kupovini 2/3 dionica radi revitalizacije i u konačnici prodaje strateškom partneru. Društvo je u 100% privatnom vlasničkom kapitalu gdje 805 dioničara posjeduje 249.573 dionica. Bitno je naglasiti da niti jedan od 805 dioničara nema većinski dio dionica u kapitalu ovoga društva. Najveći pojedinačni dioničar posjeduje 9,9 % dionica. Već duži vremenski period (cca 4 godine) ima blokirane transakcione račune kod poslovnih banaka, uzrokovane nelikvidnošću, a usljed neizmirenja obaveza prema povjeriocima, finansijskim institucijama, državnim upravama, dobavljačima i u posljednje 3godine zaposlenicima, a na ime neisplaćenih plata i doprinosa. Trenutačan dug se procjenjuje na cca 34 mililona KM. Prema Programu revitalizacije prvi korak u rješavanju pitanja vlasništva „Konjuh“ dd , jeste da Vlada FBiH (1/3) i Vlada TK (2/3) otkupe većinski paket dionica „KONJUH“-a, a to znači min. 170.000 dionica po cijeni max. do 5KM po dionici i na taj način obezbijede sredstva u visini od cca 850.000 BAM. Prioritetan cilj otkupa dionica Privrednog društva “Konjuh“ jeste zadržavanje projektovanog broja zaposlenika od 280 sa intencijom povećanja do 300 zaposlenih. Vlada F BiH i Vlada TK će prioritetno tražiti strateškog partnera kako u zemlji tako i u inozemstvu za prodaju većinskog paketa, sa prioritetnim ciljem u zaustavljanju erozije kapitala PD „Konjuh“. Cilj je dobiti vlasnika koji će se odgovorno odnositi prema kapitalu, svim unutarnjim resursima Društva, prije svaga ljudskim, imovinskim (nekretnine) a zatim i tehničkim. Program revitalizacije Privrednog društva temelji se na provjerenom proizvodnom programu kojim se preferiraju proizvodi, prije svega stolovi i stolice na nivou od 73%, te furniri i otpresci 11%.
Vlada je prihvatila Izvještaj Stručnog tima za pokretanje proizvodnog procesa u privrednom društvu “Dita” d.d. Tuzla o do sada preduzetim radnjama i aktivnostima. Prema izvještaju neophodno je riješiti imovinsko pravna pitanja i stvoriti zakonski osnov za djelovanje budući da je „DITA“ u vlasništvu firme „Lora“ iz Sarajeva sa 84% i grupe dioničara bivših i sadašnjih zaposlenika (sitni dioničari) sa iznosom oko 16% ukupnog broja dionica. Vlada TK prihvatila je i Plan revitalizacije prema kojem je potrebno riješiti imovinsko-pravna pitanja te prihvatila pismo namjere u kojem izražava namjeru i spremnost za preuzimanje većinskog paketa dionica „Lora” d.o.o. Sarajevo u vlasničkoj strukturi kapitala Industrije deterdženata ,Dita” d.d. Tuzla u korist Tuzlanskog kantona za ukupnu protuvrijednost od 1,00 KM. Plan revitalizacije upućen je u proceduru Skupštine Tuzlanskog kantona.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2013.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas izještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Ukupni prihodi i primici u Budžet Tuzlanskog kantona iznosili su 269.623.533,71 KM, rashodi i izdaci su evidentirani u iznosu od 305.343.046,35, odnosno tokom protekle godine zabilježen je deficit u iznosu od 35.719.512,64 KM. Iako je na rashodovnoj strani zabilježen određeni pomak, odnosno činjene su određene uštede, na pojavu deficita prije svega je uticalo umanjeno ostvarivanje priliva i prihoda u Budžet. To se prije svega odnosi na prihode od poreza, koji su ostvareni u iznosu od oko 90% u odnosu na plan, neporeske prihode, koji su ostvareni u iznosu od oko 56% u odnosu na planirano, tekuće potpore, odnosno grantove ostvarene sa oko 80%.
Analizirajući ostvarene javne prihode u 2013. godini koji pripadaju budžetu Tuzlanskog kantona evidentno je da na ukupnom nivou imaju tendenciju pada u odnosu na 2012.godinu za 8,57%.
Gledajući izvršenje rashoda i izdatka na nivou ukupnog ostvareni su ukupni rashodi i izdaci budžeta Tuzlanskog kantona u 2013. godini iznose 308.828.786,85 KM, te da su u odnosu na Plan budžeta za 2013. godinu manji za 43.785.743,53KM ili 12,42%, a u odnosu na ukupne rashode i izdatke u istom periodu prošle godine manji su za 4.072.012,37 KM ili 1,30%.
Kada je u pitanju Izvještaj o utrošku Tekuće rezerve u toku 2013.godine, Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluke o odobravanju sredstava na teret ove budžetske pozicije u ukupnom iznosu od 178.920,75 KM, što u procentima iznosi 89,46% u odnosu na usvojeni plan, dok izvršenje po Odlukama iznosi 176.629,48 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 88,31%.

IZMJENOM ZAKONA DO RASTEREĆENJA PRIVREDNIH SUBJEKATA

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon. Analizirajući postojeći tekst Zakona utvrđeno je da porez na imovinu plaćaju vlasnici za imovinu koja im služi za obavljanje osnovne djelatnosti, a odnosi se na plaćanje poreza na imovinu za motorna vozila (putnička i teretna). Imajući u vidu odredbe Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon nije moguće precizirati sve, te činjenicu da je Zakonom o porezu na promet nepokretnosti i prava, utvrđeno da se porez na promet nepokretnosti i prava ne plaća na promet nepokretnosti kada je porezni obveznik registrovan za obavljanje građevinske djelatnosti, a ne samo kada mu je građevinska djelatnost utvrđena kao osnovna djelatnost, Vlada smatra osnovanim oslobađanje za registrovane djelatnosti kada se kao imovina pojavljuju putnička i teretna motorna vozila. Prijedlogom Zakona omogućilo bi se da svaki privredni subjekt za registrovanu djelatnost (a ne samo osnovnu), a za čije obavljanje koristi teretna i putnička motorna vozila ne plaća porez na imovinu. U praksi ovaj porez nisu ni plaćali obzirom da su mnogi vršili registracije posebnih poslovnih jedinica, a čime su se izlagali određenim novim troškovima. Na ovaj način ostvaruje se i rasterećenje privrednih subjekata prema Inicijativi Ekonomsko-socijalnog vijeća Tuzlanskog kantona za izmjenu Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon.
Nakon današnjeg utvrđivanja Prijedlog Zakona upućen je Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

REGULATIVA S CILJEM PODIZANJA KVALITETE U TURIZMU

Vlada Tuzlanskog kantona je na 6. redovnoj sjednici utvrdila Zakon o turističkoj djelatnosti. Osnovna intencija novog zakona je unapređivanje i podizanje ukupne kvalitete turističke ponude na području Tuzlanskog kantona, na znatno viši nivo u cilju stvaranja uslova za brži razvoj turizma, kao jedne od perspektivnih privrednih grana. Predloženim Zakonom postići će se, između ostalog, smanjenje sive ekonomije i rada na crno, povećanje budžetskih sredstava i drugih javnih vanbudžetskih prihoda te veća odgovornost nadležnih tijela u administrativnom postupku kod otvaranja novih objekata. Također, će biti olakšano poslovanje privrednih subjekata iz oblasti turizma uz zaštitu tržišnog natjecanja i bolja zaštita potrošača kao korisnika turističkih usluga.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom „Konjuh“. Razlog za izmjene i dopune je potreba da se granice i drugi sadržaji Zaštićenog pejzaža usklade sa Prostornim planom područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ 2010 – 2030. godine. Nakon utvrđivanja Prijedlog Zakona je, obzirom da se ne radi o složenom i obimnom zakonu, upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na donošenje po skraćenom postupku.

U 2013. 28 % PRIVREDNIH DRUŠTAVA POVEĆALO KORIŠTENJE KAPACITETA

Vlada TK prihvatila je Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava za period I – XII 2013. godine iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona. Informacijom su obuhvaćena privredna društva koja su formirana na bazi državnog kapitala, bez obzira na trenutnu strukturu kapitala, odnosno da li su privatizovana u procesu privatizacije ili su još u državnom vlasništvu. Na osnovu analiziranih podataka koje su dostavila privredna društva, konstatovano da je na nivou resorne oblasti u 2013. godini došlo do oporavka u poslovanju. Povećanje korištenja kapaciteta ostvarilo je 28% društava koja su dostavila ovaj podatak, dok je 50% koristilo kapacitet u obimu kako je to korišteno u 2012. godini. Povećanje fizičkog obima proizvodnje i zadržavanje na nivou ostvarenog u 2012. godini ostvarilo je 57,8% društava od onih koja su dostavila ove podatke. Ukupna vrijednost proizvodnje i izvršenih usluga u 2013. godini, izražena kroz ukupan prihod, veća je za 6% od ostvarene u prethodnoj godini. Ukupna zaposlenost smanjena je za 4%. Smanjenja su zabilježena u rudarstvu i svim industrijskim granama osim u grafičkoj industriji. Prema dostavljenim podacima 516 radnika ispuniće uslove za penzionisanje u 2014. godini. U prethodnim godinama smanjenje zaposlenosti po osnovu odlaska u penziju nije pratilo novo zapošljavanje. Od analiziranih društava iz oblasti metalne industrije bolje poslovanje po svim osnovama u odnosu na 2012. godinu ostvarila su društva PS“Cimos“ Gradačac, “UNIS-TOK“ Kalesija, „Alfe-Mi“ Živinice, Elektroremont“ Banovići i „Umel“ Tuzla. Kada je u pitanju grana obuće i tekstila većina analiziranih društava ostvarila su manji fizički obim proizvodnje u odnosu na 2012. godinu. Ukupan prihod je smanjen za 13%, a izvoz za 14% koji se već nekoliko godina smanjuje. U izvještajnom periodu došlo je do stagnacije kod proizvođača građevinskog materijala. Fizički obim proizvodnje u sva tri analizirana društva koja posluju u ovoj grani ostvaren je u manjem obimu u odnosu na 2012. godinu. Također, ukupan prihod je manji. „Fabrika cementa“ Lukavac i „Ingram“ Srebrenik ostvarili su dobit u poslovanju na nivou ostvarene u 2012. godine. Privredna društva iz grafičke industrije prema dostavljenim podacima već nekoliko godina otežano posluju. U okviru aktivnosti na praćenju rada i funkcioniranja poslovanja malih i srednjih preduzeća zasnovanih na privatnom kapitalu nije došlo do promjena. Naime i dalje je nedovoljno izražena spremnost menadžmenta i odgovarajućih stručnih službi za razmjenu i pružanje podataka resornom Ministarstvu. Zaposlenost u energetskom sektoru može se prezentirati sa brojem 1.408 zaposlenih radnika, od toga u Termoelektrani „Tuzla” 714 radnika, a u „Elektrodistribuciji“ Tuzla 694 radnika, što ukazuje da je povećan broj zaposlenih za 3 radnika, u odnosu na 2012. godinu. Analizirajući dostavljene proizvodne rezultate rudnika uglja sa područja TK kantona, može se konstatovati da su u periodu I-XII 2013. godine sva tri rudnika ostvarila manju proizvodnju u odnosu na isti period 2012. godine. Ukupno je proizvedeno 3.914.176 t, što je za 14 % manje u odnosu na 2012. godinu.

REALIZACIJA NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI U 2013.

Vlada TK je prihvatila Izvještaj o realizaciji i efektima novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2013. godinu. U 2013. godini došlo je do pada u realizaciji novčanih podrški iz federalnog budžeta za oblast biljne i animalne proizvodnje u odnosu 2012. godinu za 12 %, pri čemu treba imati u vidu da u ukupnom iznosu realiziranih novčanih podrški nedostaje iznos novčane podrške za mlijeko otkupljeno u četvrtom kvartalu 2013. godine. U 2013. godini Kantonalna poljoprivredna inspekcija izvršila je 151 inspekcijski nadzor kontrole ostvarivanja prava na novčanu podršku, od čega se 133 nadzora odnose na ostvarivanje novčane podrške iz kantonalnog budžeta, a 18 na ostvarivanje novčane podrške iz federalnog, što znači da je kontrolisano 2,10 % korisnika. Uočen je veliki broj nepravilnosti, te izrečene zakonom propisane mjere. Prema Izvještaju,potrebno je značajno povećanje nadzora, odnosno približavanje normama zemalja Evropske unije, gdje se kontroliše najmanje 8% korisnika novčane podrške, odnosno najmanje 14 % od ukupno izdvojenih sredstava. Najveći iznos novčanih podrški realizirali su korisnici sa područja općine Gradačac i to 2.358.454,36 KM, što je za 44 % više od iznosa realiziranog u 2012. godini. Najveći iznosi novčanih podrški realizirani su kod proizvodnje voća, otkupa voća za dalju prodaju, regresiranja kamata i kapitalnih investicija. Drugo mjesto po visini realizirane novčane podrške zauzima općina Čelić sa iznosom od 855.661,40 KM, što predstavlja povećanje od 61%. Najveći iznosi novčanih podrški koji su ostvarili korisnici sa područja ove općine odnose se na proizvodnju voća, otkup voća za dalju prodaju, proizvodnju povrća i jagode u zaštićenom prostoru i muzne krave u liniji otkupa mlijeka. Najveći rast realizacije novčanih podrški u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je u općini Tuzla i iznosi 87%, a što je rezultat, prije svega, velikog povećanja iznosa novčanih podrški za kapitalne investicije, te blagog rasta u oblasti biljne i animalne proizvodnje. Značajan rast realizacije novčanih podrški ostvarile su i općine Kladanj, Živinice, Lukavac, Sapna, Srebrenik i Doboj Istok. Pad u realizaciji novčanih podrški zabilježen je u općinama Banovići, Teočak, Gračanica i Kalesija.
Vlada je prihvatila tekst Inicijative za izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Primjenom Zakona o poljoprivrednom zemljištu uočeno je da nije usaglašen sa propisima iz oblasti građenja i prostornog uređenja, zbog čega je otežan postupak izdavanja poljoprivredne saglasnosti, koja je uslov za izdavanje urbanističke saglasnosti. Tekst inicijative će biti dostavljen nadležnim organima na dalje postupanje.

GRAČANICA PREDNJAČI U PRIHODIMA OD PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2013. godini. Tokom protekle godine Programom su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 1.425.850,00 KM, do čega je 495.161,05 KM preneseno iz 2011. i 2012. godine kao ranije ugovorena obaveza, dok je iznos od 30.688,95 KM planiran za realizaciju Projekta višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izradu karata potrebnih vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u omjeru MJ 1:10.000 za općine Banovići, Kladanj, Sapna, Tuzla, Kalesija, Gračanica i Živinice. Programom za 2013. godinu nisu bili obuhvaćeni projekti uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta, s obzirom da niti jedan od predloženih projekta nije ispunjavao propisane uslove.
Realizacija Projekta višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izradu karata upotrebnih vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u 2013. godini je nastavak ranije započetih aktivnosti iz 2012. godine, kada je Ministarstvo u Programu za 2012. godinu obezbijedilo sredstva u visini od 863.248,03 KM. Izrada karte upotrebne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta općina je od izuzetnog značaja na samo za razvoj poljoprivrede, već je to i obavezujući akt pri izradi prostornih, urbanističkih i regulacionih planova i načina korištenja zemljišta u funkciji održivog razvoja i racionalne rekonstrukcije prostora. Do sada je projekt u cijelosti realiziran na području općine Kalesija, dok je na području općina Gračanica, Gradačac i Živinice realizacija projekta u završnoj fazi. Općine Banovići, Kladanj, Sapna i Tuzla, čiji su projekti izrade karte upotrebne vrijednosti zemljišta bili uvršteni u Program za 2013. nisu u prošloj godini započele realizaciju projekata. I u tom dijelu aktivnosti na realizaciji navedenih projekata neophodan je veći angažman općinskih službi, kako bi se blagovremeno provela procedura izbora izbora najpovoljnijeg izvođača i započela realizacija programa i projekta koji su odobreni Programom.
Od ukupno ostvarenih prihoda od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta najviše je sa područja općine Gračanica 154.899,14 KM, odnosno 25,12% od ukupnih prihoda u toku 2013.godine, zatim slijedi Gradačac sa 94.638,83 KM, odnosno 15,35%, općina Živinice sa 85.814,38 KM, odnosno 13,92%, Kalesija sa 82.526,54 KM, odnosno 13,39 %, općina Tuzla sa 62.177,28 KM, odnosno 10,08 % itd. Sa područja općine Banovići u 2013. godini nije bilo prihoda od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe. Ostvareni prihodi po osnovu naplaćenih naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Tuzlanskog kantona u 2013 godini su na nivou prosjeka naplaćenih naknada u posljednjih pet godina. U istom periodu od ukupnog iznosa naplaćenih sredstava za realizaciju programa i projekata utrošeno je 1.811.350,67 KM, što ukazuje na činjenicu da značajan dio naplaćenih sredstava nije realiziran. Razlog tome je to što neke općine ne apliciraju redovito sa programima i projektima ili ne dostavljaju propisanu projektnu dokumentaciju, uprkos činjenici da Ministarstvo svake godine blagovremeno poziva općine da apliciraju sa programima i projektima za izradu Programa. Produžavani su rokovi za dostavu programa i projekata, tražene dopune projektne dokumentacije, ali sve to često nije bilo dovoljno da programi i projekti zadovolje propisane uslove.

DATA SAGLASNOST NA VIŠE SOCIJALNIH PROGRAMA

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2014. godinu. Ovim Programom utvrđuje se raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 743.700,00 KM. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona će ova sredstva rasporediti centrima za socijalni rad na ime troškova prijevoza djece, učenika, studenata i pratioca na osnovu mjesečnih potreba. Troškovi prijevoza subvencioniraju se u cjelokupnom iznosu za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju i djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce (ukoliko je pratilac neophodan).
Vlada je dala i saglasnost na Program raspodjele sredstava privremenih, jednokratnih i drugih novčanih pomoći za 2014. godinu. Ukupan iznos sredstava za ove namjene je 560.202,00 KM.
Data je saglasnost i na Program raspodjele sredstava za subvenciju troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2014.godinu u iznosu od 58.000,00 KM. Iznos sredstava ovog Programa rasporedit će se na osnovu kriterija od kojih svaki nosi od 0 do 10 bodova. Kriteriji su organizacijska struktura i kadrovski potencijal koji može odgovoriti zahtjevima preveniranja ovisnosti o psihoaktivnim supstancama – vidljive reference,dosadašnji rezultati rada na prevenciji ovisnosti i dokazana podrška drugih donatora i institucija iz zemlje i inostranstva i partnerska saradnja sa institucijama koje se bave ovom oblašću.
Organizacije i udruženja koje ne ostvare minimum od 10 bodova neće biti finansirana/sufinansirana sredstvima iz ovog Programa. Također, prijave na javni poziv, za korisnike sredstava iz 2013.godine, koji nisu dostavili odgovarajući izvještaj o utrošku sredstava, neće biti razmatrane, osim u slučajevima kada odobrena sredstva nisu blagovremeno uplaćena.
Također, Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2014. godinu, kojim su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 737.480,00 KM. Za prevenciju siromaštva i podrška materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama putem organizirane ishrane i paketa pomoći i drugih vrsta usluga i podrške istim planirano je 482.480,00 KM, za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja 60.000,00 KM, za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanja i drugih oblika usluga i podrške ovih lica i njihovih porodica koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom 35.000,00 KM, za podršku pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice 75.000,00 KM, za prevenciju odvajanja djece i mladih od roditelja i njihovog institucionalnog smještaja putem razvoja i pružanja porodičnih oblika zaštite, usluga savjetovanja, prihvatilišta, usluga dnevnog boravka drugih vaninstitucionalnih oblika njihove zaštite 30.000,00, a za poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga i drugih oblika podrške 55.000,00 KM. Programom je predviđeno da se prilikom procjene neće razmatrati programi i projekti koji su usmjereni ka vjerskim ciljevima i aktivnostima, koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji i adaptaciji objekata, kupovini opreme i koji imaju administrativne troškove veće od 30 % troškova ukupnog budžeta projekta.

OSTALE ODLUKE

Vlada TK donijela je zaključak kojim prihvata Statut Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Statut je donesen zbog potrebe usklađivanja organizacije i rada Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona sa Zakonom i Odlukom o preuzimanju osnivačkih prava nad Zavodom.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i uputila ga Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i davanje saglasnosti.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2013. godini. Shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 0,5% od osnovice koju čine isplaćene neto plaće zaposlenika u radnom odnosu i svih lica angažiranih po ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova i po ugovoru o djelu uplaćuje se kao Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Od ovih strogo namjenskih sredstava, čija je namjena utvrđena Zakonom 15% pripada Federaciji BiH, 25% kantonu a 60% općini u kojoj su ta sredstva ostvarena.

Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju informatizacije u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona, sa prijedlogom mjera i aktivnosti. Informatizacija zdravstvenog sistema na području kantona obuhvata izradu akcionog plana na implementaciji idejnog rješenja informatizacije zdravstvenog sistema, interdisciplinarnu saradnja timova ljudi zaduženih za planiranje, razvoj, implementaciju i njihovo djelovanje, razvoj, implementaciju i integraciju postojećih informacijskih sustava u cjeloviti informacijski sistem zdravstva (e-zdravstvo) i osiguranje potrebnih finansijskih sredstva u Budžetu TK i Zavodu zdravstvenog osiguranja. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je stvarilo saradnju sa Ministarstvom zdravlja Republike Hrvatske i Hrvatskim zavodom zdravstvenog osiguranja (HZZO) u zajedničkom nastupu prema IPA fondovim i u području informatizacije, pri čemu je naglašena spremnost da predstavnici HZZO-a pruže neophodnu pomoć u oblasti informatizacije zdravstvenog sistema, te daju svoje predstavnike u konsultacijskim tim. U cilju uspostave centralnog informacionog sistema u oblasti zdravstva, koji bi se implementirao u fazama, ministarstvo je tokom ove godine planiralo implementirati komponente e-Naručivanje i e-Nalaz. Sistem bi po svojoj prirodi bio komunikacijski, odnosno služio za razmjenu poruka i dokumenata. U početku bi uspostavljene komponente e-Naručivanje i e-Nalaz omogućile komunikaciju između domova zdravlja Tuzla i Gračanica i JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla. Neke od predloženih mjera i aktivnosti tiču se siguranja neophodnih finansijskih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za informatizaciju i izrade projektne dokumentacije koja bi definisala izgled, strukturu i funkcionalnost sistema informacionog sistema na području TK.
Vlada je prihvatila Izvještaje o radu Ministarstva razvoja i poduzetništva i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za period 2013. godinu.
Vlada TK donijela je Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. – 2020. godina i imenovala Kantonalni odbor za razvoj kao operativno, izvršno i koordinaciono tijelo zaduženo za vođenje procesa planiranja na kantonalnom nivou.
U cilju realizacije Zaključka o mjerama štednje za 2014. godinu Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama Odluke o korištenju mobitela kao i Odluku kojom se 50% umanjuje dio plaće koji je utvrđen kao položajni dodatak svim funkcionerima, rukovodiocima i rukovodećim državnim službenicima, kao i rukovodiocima i uposlenicima drugih kantonalnih organa i institucija, a koji to pravo ostvaruju u skladu sa posebnim odlukama i drugim aktima nadležnih organa i institucija.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Za sufinansiranje projekta „Podrška efikasnom procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH“ Delegacija Evropske Unije je Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona donirala 156.550,31 KM, a za sufinansiranje projekta „Povećajmo mogućnost djeci u BiH za rano učenje“, UNICEF, Ured u BiH je Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona doniralo 24.999,95 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Radnu grupu za izradu prijedloga mjera i aktivnosti za racionalizaciju i unaprijeđivanje akademske i finansijske politike na JU Univerzitet u Tuzli Zadatak radne grupe, koju čine Sejfudin Zahirović, predsjednik i članovi Selma Novalija, Fikreta Jahić, Zineta Habul, Mersija Jahić, Jasminka Kurević, Fuad Mešanović i Anisa Mukić, jeste da na bazi faktičkog stanja, u roku od 30 dana Vladi Tuzlanskog kantona dostavi prijedlog mjera i aktivnosti koje bi u narednom periodu trebalo poduzeti, s ciljem racionalizacije i unaprijeđivanja akademske i finansijske politike na Univerzitetu.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je ponudu za finansiranje projekata od strane Fondacije Khalifa Bin Zayed Al Nahyan iz Abu Dabija. Vlada TK zadužila je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i psorta da putem javnog poziva prikupi prijedloge za finansiranje. Fondacija želi finansirati nekomercijalne projekte iz Bosne i Hercegovina, kao sto je izgradnja sportskih dvorana u školama izgradnja sportskih centara, kulturnih te omladinskih centara. Ukoliko ova fondacija odluči podržati neki od predloženih projekata uslov je da taj objekat (škola, kulturni/omladinskilsportski/obrazovni centar) nosi ime po Seiku Khalifa bin Zayed AI Nahyan-u, Seiku Zayedu iii nekom drugom UAE zvaničniku.
Vlada TK donijela je Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Regulatornog tijela za vođenje Registra administrativnih postupaka koje vode organi uprave Tuzlanskog kantona.

 

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva razvoja i poduzetništva kao i Odluku o davanju saglasnosti za sporazumno preuzimanje državnog službenika.

 

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za pružanje pravne pomoći. Također je Zavodu za pružanje pravne pomoći dala saglasnost za sporazumno preuzimanje zaposlenika.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na tekstove sporazuma koji će biti zaključeni sa Samostalnim sindikatom radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona – Kantonalni odbor Tuzla i Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o poništavanju Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla, te raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK privremeno je imenovala nekoliko školskih odbora te imenovala i razriješila dužnosti neke članove oškolskih dobora srednjih i osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona.
Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeni Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla. Mr.sc. Munib Efendić, dipl. politolog, Bego Džebo, dipl.oecc i Nail Šećkanović, dipl.oecc. predloženi su kandidati za imenovanje predsjednika i članova za privremeni Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla, u ime državnog kapitala do, imenovanja novog Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana.
Vlada TK donijela Odluku kojom se traži razrješenje trenutnih predstavnika državnog kapitala u Nadzornom odboru JP “Šume Tuzlanskog kantona” D.D. Kladanj i predložila nove kandidate za privremeni Nadzorni odbor Društva.
Vlada TK imenovala je punomoćnike državnog kapitala koji vrše funkciju Skupštine JP RTV TK . Predsjednik je mr.sc. Mensur Begic te članovi Ivana Pavlović i Arif Švraka.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je na lični zahtjev Stjepana Galušića razriješila dužnosti člana Upravnog odbora Arhiva Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je donijela utvrdila tekst Javnog oglasa i donijela Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje člana Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona.

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK-a)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.