POLA MILIONA KM ZA PODRŠKU RAZVOJU TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom se utvrđuje program raspodjele sredstava Budžeta TK za 2014. godinu sa pozicije Podrška razvoju kantona u iznosu od 448.229,00 KM te pitanja vezana za uslove, kriterije i postupak raspodjele. Sredstava su namijenjena za subvenciju privatnim preduzećima i poduzetnicima u visini od 438.829,00 KM a za ugovorene i druge posebne usluge iznos od 9.400,00 KM. Za sufinansiranje troškova MSP i obrtnicima za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda bit će dodijeljeno do 133.829,00 KM. Iznos od 50.000,00 KM predviđen je za sufinansiranje programa/projekata udruženja, dok je za subvencioniranje dijela kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za rast i razvoj MSP i obrta predviđeno do 100.000,00 KM. Ciljevi koji se žele postići su izgradnja inovativne privrede, povećanje konkurentnosti subjekata MSP i obrta zasnovanih na znanju, dovođenje inovacije do proizvoda, uvođenje ISO standarda, osiguranje CE znaka za proizvode sa Kantona i poticanje transfera znanja i tehnologija. Odabir korisnika vrši Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, putem javnog poziva koji će biti objavljen u septembru.

 

POSTIZANJE TRŽIŠNO NAJNIŽIH CIJENA LIJEKOVA

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U preambuli Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona potkrala se pogreška u pisanju tako da se tekst „lijekova na Listi lijekova Tuzlanskog kantona“ zamjenjuju se riječima „lijekova koje će priznati Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona“. Izmjena Odluke se vrši iz razloga što su cijene lijeka koje će priznati Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona već utvrđene ovom odlukom i neće se utvrđivati u postupku izrade pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona.

 

RUDAR” d.o.o. TUZLA NOVI KONCESIONAR ZA EKSPLOATACIJU MAGNEZITA

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost da se Ugovor o koncesiji za eksploataciju magnezita na ležištu ,Konjuh” u općini Kladanj prenese sa koncesionara Rudnici nemetala Kladanj” d.o.o. Kladanj  na novog koncesionara „Rudar” d.o.o. Tuzla. Prvobitno je ugovor zaključen između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, u svojstvu koncesora, i privrednog drustva „Rudnici nemetala Kladanj” d.o.o. Kladanj, u svojstvu koncesionara. Zaduženo je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK da u svojstvu koncesora, sa privrednim društvom „Rudar” d.o.o. Tuzla kao  koncesionarom, nakon dobijanja odobrenja zaključi ugovor o koncesiji pod istim uslovima kao i sa bivšim koncesionarom. Naknadu će koncesionar platiti u dvije rate. Prvu ratu u iznosu od 69.000,00 KM koncesionar će platiti u roku od 20 dana od dana potpisivanja Ugovora o koncesiji a drugu, u iznosu od 69.000,00 KM koncesionar će platiti odmah po otpočinjanju proizvodnje, a najdalje u roku od godinu nakon otpočinjanja proizvodnje za što će biti potrebno obezbijediti bankovnu garanciju.

Vlada Tuzlanskog kantona se obavezuje da će iz sredstava Escorow računa obezbijediti odgovarajuća sredstva za povezivanje radnog staža radnika u Rudniku nemetala Kladanj d.o.o. Kladanj koji budu stekli uslove za penzionisanje a koji će potpisivanjem Ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji između Rudnika nemetala Kladanj i do.o.o Rudar Tuzla biti preuzeti u radni odnos na neodređeno radno vrijeme.

 

PRIORITET AFIRMACIJA ODRŽIVOG RAZVOJA TK

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava za manifestacije. Iz sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za ove namjene, bit će sufinansirani programi manifestacija koji  afirmišu ekonomski i održivi razvoj TK, uključuju programe međunarodnog učešća i saradnje i sajamskog su karaktera i realizuju se na području Tuzlanskog kantona. Prednost pri dodjeli sredstava će imati programi manifestacija kojima je pokrovitelj ili partner Vlada TK – osnivač podnosioca zahtjeva Tuzlanski kanton, gdje je većina sredstava za realizaciju obezbijeđena iz drugih izvora finansiranja, o čemu podnosilac zahtjeva dostavlja odgovarajući dokaz i manifestacije koji imaju tradiciju višegodišnjeg postojanja.

 

SUBVENCIONIRANJE PRIJEVOZA ZA NAREDNU ŠKOLSKU GODINU

Vlada TK donijela je Odluku kojom se odobrava subvencioniranje troškova prijevoza djece, učenika i studenata na području Tuzlanskog kantona za školsku 2014/2015 godinu. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2014. godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 743.700,00 KM.  Troškovi prijevoza subvencioniraju se u iznosu od 100% za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce (ukoliko je pratilac neophodan). Sredstva za subvenciju troškova prijevoza djece, učenika i studenata bit će dodijeljena korisnicima prava putem mjesno nadležnih centara za socijalni rad.

 

UŠTEDE U ZAKUPNINI SMJEŠTAJA KANTONALNIH ORGANA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji poslovne zgrade u Ulici Rudarska 65 Tuzla. Planom javnih nabavki Vlade Tuzlanskog kantona za period 2014.-2016. godine utvrđeno je izvršenje radova na objektu u vlasništvu Tuzlanskog kantona u ul. Rudarska 65. Planirano je da se u 2014. godini provede postupak javnih nabavki radova sanacije navedenog objekta i okončaju radovi a da se Budžetom za 2015. i 2016. godinu planiraju sredstva za plaćanje izvršenih radova.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim Prihvata tekst predugovora o zakupu poslovnog objekta – upravne zgrade DD u mješovitoj svojini p.o. Tvornica transportnih uređaja TTU u ul. 18. hrvatske brigade 25 koji je osnov za zaključenje glavnog ugovora o zakupu. Zaključkom Vlade zadužen je Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa i nadležna Komisija da započnu izradu nacrta potrebne tenderske dokumentacije, ugovora i drugih dokumenata neophodnih za započinjanje postupka javnih nabavki za izvođenje radova rekonstrukcije i adaptacije poslovne zgrade TTU Tuzla, Sodaso Tuzla i poslovnog objekta u ul. Rudarska 65 Tuzla, za smještaj kantonalnih organa i institucija. Kako bi započeli postupak javnih nabavki adaptacije poslovne zgrade TTU Tuzla, neophodno je zaključiti Predugovor o zakupu kao osnov za ulaganje u tuđa sredstva. Na taj način se ne bi stvarala obaveza plaćanja zakupnine na predmetnom objektu do okončanja adaptacije i useljenja u navedeni objekat.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu između Ureda premijera, Ureda Vlade i Vlade Tuzlanskog kantona u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 43.515,00 KM. Unutrašnja preraspodjela predložena je u cilju obezbjeđenja sredstava za isplatu plaća i pristiglih troškova koji su na ovom potrošačkom mjestu planirani za šest mjeseci. S obzirom da su Izmjene i dopune Budžeta TK za 2014. godinu usvojene 25.7.2014. godine, neophodno je obezbijediti sredstva za navedene izdatke za sedmi mjesec tekuće godine.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Komisiju za vršenje nadzora nad provođenjem Zakona o podsticajima za zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima i propisa donesenih na osnovu tog Zakona, te o tome periodično izvještava Vladu Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za popunu upražnjene pozicije u Nadzornom odboru Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona.

Vlada TK dala je saglasnost na prijem zaposlenika u radni odnos na JU Univerzitet u Tuzli za radno mjesto spremačica sa NK kvalifikacijom, na neodređeno vrijeme.

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK-a)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.