Poduzete pripremne radnje za zimsko održavanje puteva

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području Tuzlanskog kantona u sezoni 2015/2016. godina. Prema Informaciji Kantonalne uprave civilne zaštitepreduzete su neophodne mjere da se najvažniji poslovi u vezi sa zimskim održavanjem puteva obave što efikasnije.Izvršena je priprema svih raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava u mjesnim zajednicama, kao i svih drugih subjekata u općinama, koji raspolažu odgovarajućom mehanizacijom za zimsko održavanje puteva. Prema Informaciji, JU Direkcija regionalnih cesta TK na vrijeme je završila potpisivanje ugovora sa firmama koje su ponudile najpovoljnije uslove za izvođenje radova na zimskom održavanju svih regionalnih puteva, na području TK. Odabrane su firme koje raspolažu odgovarajućom mehanizacijom, posipnim materijalom za puteve i potrebnim sredstvima za ove poslove.JP Ceste Federacije BiH na vrijeme jesa 3 firme sklopilo ugovore za zimsko održavanje 5 magistralnih puteva na području TK.

Uštede na naknadama za rad upravnih i nadzornih odbora i skupština društava

U cilju ušteda Vlada Tuzlanskog kantona smanjila je maksimalni iznos određen za naknadu za rad predsjednika upravnih i nadzornih odbora i skupština društava sa 350 KM na 200 KM dok je maksimalni iznos naknade za rad članova ovih organa umanjen sa 300 KM na 150 KM. Odluka se odnosi i na druga tijela i vijeća čiji se materijalni uslovi za rad osiguravaju iz sredstava budžeta TK. Ove izmjene rezultat su donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju najvišeg iznosa naknada za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora i skupština društava čiji je Tuzlanskikanton osnivač ili participira u njihovom osnivanju. Namjera je ostvariti uštede u slučajevima gdje se troškovi osiguravaju iz budžeta Kantona te sa druge strane olakšati i pojeftiniti poslovanje svih drugih javnih preduzeća i ustanova koji iz nekih drugih izvora finansiraju ove troškove.Nadzor nad provođenjem ove Odluke vršit će budžetska inspekcija. Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 1.1. 2016. godine.

Koncesije za korištenje vode

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dodjeli koncesije Privrednom društvu „TEHNOGRAD-COMPANY“ d.o.o. Tuzla za korištenje vode iz vodotoka „Kovačica“ u naselju Kovačevo Selo-Požarnica, Grad Tuzla, za potrebe Pogona za proizvodnju betona, betonske galanterije, obradu betonskog željeza i sanitarne svrhe, na period od 10 godina. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 10 godina iznosi 4.000,00 KM a bit će plaćena  sa 1.500,00 KM, prije zaključenja ugovora o koncesiji dok će preostali iznosod 2.500,00 KM  biti isplaćen u četiri jednake polugodišnje rate od po 625,00 KM, a najkasnije u roku od 24 mjeseca. Tekuća koncesiona naknada iznosi 0,40 KM/m3.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dodjeli koncesije Privrednom društvu „POLO“ d.o.o. Kalesija za korištenje vode iz vlastitog bunara, za potrebe poslovnog objekta Benzinske pumpne stanice u naselju Kurtići-Prnjavor, općina Kalesija, na period od 10 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 10 godina iznosi 2.000,00 KM, i ista će, u cijelosti, biti plaćena prije zaključenja ugovora o koncesiji. Tekuća koncesiona naknada  iznosi 1,00 KM/m3. Ukupan iznos TKN na godišnjem nivou, zavisit će od količine zahvaćene vode,koja će se utvrđivati kvartalno, s tim da TKN ne može biti manja od 11,70 KM na godišnjem nivou

 

Planovi rada Direkcije regionalnih cesta TK

 

Vlada Tuzlanskog kantona na donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2015. godinu od 18.12.2015. godine. Do izmjena je došlo jer jeOdlukom Vlade TK od 22.9.2015. godine, cesta od ulaza u putnički terminal JP „Međunarodni aerodrom Tuzla” do priključka na regionalnu cestu R-469 Živinice – Međaš, proglašena cestom od značaja za Tuzlanski kanton te je određeno da će Direkcija u sklopu redovnog održavanja, na zahtjev menadžmenta JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ i uz saglasnost resornog Ministarstva vršiti redovno održavanje poletno – slijetne staze aerodroma, kao i zimsko čišćenje u posebno otežanim okolnostim kada je dubina snježnog prekrivača veća od 5 cm. Planom rada Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu planirana je nabavka uree (posipnog materijala za pistu aerodroma). Kako bi se realizirala Odluka Vlade TK, pored nabavke uree, u Plan rada je potrebno uvrstiti i nabavku goriva za kamion posipač i nastavaka za plugove. Planom rada također je potrebno planirati sredstva za horizontalnu saobraćajnu signalizaciju. Naime, za održavanje i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme planiran je iznos od 450.000,00 KM. Na ovoj poziciji je ostalo sredstava te se može izdvojiti iznos od 60.000,00 KM za izradu horizontalne saobraćajne signalizacije poletno-slijetne staze Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan rada JU Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2016. Godinu i Finansijski plan Direkcije za period 1.1.2016. godine – 31.12.2106. sa okvirnim Finansijskim planom za 2017. i 2018. godinu. Planom rada i finansijskim planom za 2016. godinu predviđeni su neznatno veći prihodi nego u 2015. godini. Planiranim aktivnostima izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije pojedinih putnih pravaca obuhvaćeni su putevi koji po trenutnom stanju i građevinskim elementima trebaju biti podvrgnuti ozbiljnijim građevinskim zahvatima.

 

Realizirano 79 razvojnih programa

Vlada TK prihvatila je Informaciju o efektima ulaganja iz Budžeta TK za 2013. godinu sa budžetske pozicije “ Podrška razvoju kanton”. Informacija o efektima ulaganja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije „Podrška razvoju kantona“ pruža uvid u efekte ostvarene realizacijom 79 programa realizovanih od strane korisnika sa područja Tuzlanskog kantona, a podržanih sredstvima iz Budžeta Tuzlanskog kantona u 2013. godini.Također, informacija je osnov za doradu postojećih ili definisanje novih programa za dodjelu sredstava sa predmetne budžetske pozicije, a koji će ostvariti najbolje efekte, u cilju novog zapošljavanja, otvaranja novih privrednih subjekata, a samim time i privrednom razvoju Tuzlanskog kantona.Informacija o efektima ulaganja za 2013. godinu radi se u 2015. godini jer su odobrena novčana sredstva korisnicima isplaćena u martu tekuće godine, a implementacija projekata je trajala minimalno 6 mjeseci. Realiziranim programima ostvareni su značajni rezultati čiji je krajnji efekat bio novo zapošljavanje, inovacije, transfer tehnologije.

 

U 2015. godini 40 investicionih poticaja

 

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona. U 2015. godini bilo je ukupno 40 investicionih poticaja od čega su tri poticaja okončana sa 30.6.2015. godine. U istom periodu 2014. godine bilo je registrovano 40 investicionih poticaja. Lista ažuriranih investicionih poticaja u Tuzlanskom kantonu, objedinjena za sva ministarstava i uprave, bit će objavljena na bosanskom i engleskom jeziku na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona 31.12.2015. godine kako bi investitori imali aktuelne informacije o poticajima i bili u mogućnosti da ih koriste.Ministarstvo će i dalje nastaviti sa ažuriranjem liste poticaja i predlagati izmjene zakonskog i regulatornog okvira u cilju poticanja različitih nivoa vlasti na aktivnosti usmjerene ka poboljšanju sistema poticaja a time i unaprjeđenja poslovnog ambijenta.

Pripravnički staž za 773 osobe u 2015. godini

 

Vlada je prihvatila Informaciju o angažovanju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog/volnterskog rada na Tuzlanskom kantonu i Informacije o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma. Ukupna izdvajanja sredstava iznose 1.391.174 KM što je omogućilo odrađivanje pripravničkog/volonterskog staža za 773 osobe u 2015. godini. Prema dokumentu najveći je broj pripravnika/volontera diplomiranih pravnika – 183, ekonomista 161, zatim dipl. socijalnih radnika i profesora engleskog jezika po 28 dok je najveći broj osoba na evidenciji nezaposlenih iz zanimanja dipl. ekonomista 1212, zatim dipl. pravnika 826, pedagoga 311, prof. razredne nastave 287, te prof. bosanskog jezika 255. Poslije izbora u oktobru 2014. godine Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona nije se sastajala do kraja godine, tako da se procedure definisane Zakonom o izvršenju bužeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu nisu se mogle ispoštovati, tako da Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2014. godini nije realizovan.

 

Vlada ispunila svoj dio obaveza oko izgradnje Centra za Autizam

 

Vlada TK usvojila je Informaciju o izgradnji Centra za Autizam.Prepoznajući problem i potrebe autistične djece Vlada kantona je formirala Interresornu radnu grupu, koja je izradila elaborat o društvenoj opravdanosti izgradnje Centra za Autizam. Taj Elaborat prihvatilaje i Skupština TK.Imajući u vidu da Autizam, kao jedan od najtežih razvojnih poremećaja kod djece, zahtjeva ranu detekciju i otkrivanje, po mogućnosti do druge godine života, ali i ranu habitaciju i rehabilitaciju u specijaliziranim ustanovama, opredijelili smo se sa da zajednički za Gradom Tuzla, koji su ponudili zemljište i jedan objekat, i organizacijom Hilswerk Austrija izgradimo Centar za autizam.Za ove namjene Vlada je izdvojila predviđenih 300.000 KM i time završila svoj dio obaveza koje su bile predviđene Protokolom o saradnji koji su potpisali Općina Tuzla Ministarstvo rada, socijalne politike i povratka TK i Austrijska organizacija Hilswerk.Ovim protokolom Hilswerk je preuzeo obavezu da obezbijedi donatorska sredstva u visini 700.000 KM, kako bi se zaokružila finansijska konstrukcija ukupne vrijednosti projekta 1.200.000 KM i prema posljednjim informacijama ova organizacija još uvijek radi na obezbjeđivanju obećanih sredstava.Što se tiče samog objekta Centra, nakon izrade projektne dokumentacije, provedenih procedura izgradnja objekta završena je 22.juna 2015. te će još uvijek nedostajuća sredstva Hilswerk-a biti upotrijebljena za njegovo opremanje.

 

Analiza provođenja planskih dokumenata u prostoru TK

 

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o stanju u prostoru Tuzlanskog kantona za period 2012 – 2014. godine. Izvještajće biti osnova za izradu četverogodišnjeg Programom mjera i aktivnosti za unaprjeđenje stanja u prostoru Tuzlanskog kantona za sljedeće četirigodine.  Izvještaj o stanju u prostoru sadrži analizu provođenja planskih dokumenata i drugih dokumenata od značaja za prostorno uređenje, ocjenu provedenih mjera i njihove djelotvornosti na plansko korištenje prostora, na zaštiti vrijednosti prostora i okolice, te druge elemente od značaja za plansko uređenje prostora Kantona i općina.Izvještaj je zasnovan na činjenicama i sadrži podatke o prostoru i planskim dokumentima u skladu sa zakonom propisanim parametrima o vrednovanju stanja u prostoru na području Kantona, kako bi se u narednom periodu preduzimale odgovarajuće mjere u postizanju zacrtanih ciljeva razvoja Kantona i općina.Najveći dio izvještaja se ipak, u skladu sa zakonskim odredbama, odnosi na izradu i donošenje planskih dokumenata prostornog uređenja. Stanje u izradi planske dokumentacije na području kantona je nezadovoljavajućejer su od trinaest općina Tuzlanskog kantona samo tri donijele prostorne planove u skladu sa propisanom zakonskom regulativom.Usvojenim Programom mjera i aktivnosti za unaprjeđenje stanja u prostoru Tuzlanskog kantona za period 2012 – 2015. godine utvrđena je obaveza donošenja prije svega prostornih planova općina. Iako je zakonski utvrđeni rok za donošenje prostornih planova općina dva puta produžavan od donošenja Zakona o prostornom uređenju i građenju, u općinama, koje su isključivo odgovorne za izradu i donošenje njihovih prostornih planova, nisu su se dovoljno angažovali kako bi se utvrđeni zakonski rokovi ispoštovali.U nedostatku novih planskih dokumenata u mnogim općinama se koriste stari čiji je vremenski rok za koji su izrađeni odavno istekao, a pri tome su se i bitno promijenili uslovi i ulazni parametri na osnovu kojih su isti izrađeni i usvojeni. Očekuje se da će većina općina započeti intenzivnije sa izradom novih detaljnih planskih dokumenata tek nakon donošenja prostornih planova općina.Također, prema dokumentu, efikasnije djelovanje na procese koji se odvijaju u prostoru može se postići i kroz poboljšanje pravnog okvira za efikasno planiranje, izgradnju, uređenje i zaštitu prostora. U tom cilju potrebno je efikasnije postupanje Federalnih organa na realizaciji kantonalne Inicijative za izmjene i dopune propisa iz nadležnosti Federacije BiH.

 

Obezbjeđivanje zdravstvene zaštite povratnicima

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama domovi zdravlja na području TK. Ovom Odlukom povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republku Srpsku omogućeno je ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama domovi zdravlja na području Tuzlanskog kantona i utvrđuju izvori finasiranja tih prava. Zdravstvena zaštita obuhvata primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko – konsultativnu i vanbolničku dijagnostičku djelatnost sekundarnog i tercijarnog nivoa.

 

Jesenja sjetva ostvarena na 7.576 ha

 

Vlada TK usvojila je Izvještaj o realizaciji plana jesenje sjetve u 2015. godini za područje Tuzlanskog kantona. Jesenja sjetva na području Tuzlanskog kantona realizovana je na 7.576,00 ha. Najveće površine zasijane su pšenicom 3.702 ha, odnosno 100,14 % od planiranih površina, a 48,86 % od ukupno ostvarene sjetve. Ostala strna žita su zasijana na površinama od 1.641 ha, odnosno 103,08 % od planiranih površina. Od industrijskog bilja od planiranih 7 ha zasijana su 4 ha što je 57,14 % u odnosu na plan. Povrtnim biljem (crveni luk, salata, špinat i grašak i dr.) zasijano je 527 ha, a što je 99,81 % u odnosu na plan. Od planiranih 1.722 ha za krmno bilje zasijano je 1.702 ha odnosno 98,84 % u odnosu na plan.  Jesenja sjetva ove godine je ostvarena na 7.576 ha, što je za 230 ha, odnosno 3,13% više u odnosu na sjetvu u 2014. godini. Najveće površine zasijane su pšenicom 3.702 ha, što je za 17 ha, odnosno 0,46 % manje u odnosu na prošlu godinu. Sjetva povrtnih kultura u odnosu na prošlu godinu manja je za 21 ha odnosno za 3,83 % dok je sjetva krmnih kultura veća za 116 ha odnosno za 7,31 %. Do smanjenja sjetvenih površina u općinama Doboj Istok, Lukavac, Srebrenik i Tuzla, u općinama Banovići, Gračanica i Sapna sjetvene površine su na nivou prošle godine dok su u ostalim općinama sjetvene površine nešto povećane. Prema Informaciji, i pored opšte ekonomske krize i visokih cijena repromaterijala sjetvene površine u ovoj godini nešto su veće u odnosu na prošlu godinu.

 

Projekti finansirani sredstvima od prenamjene poljoprivrednog zemljišta

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava za realizaciju projekata iz sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini. Općini Banovići odobrena su finansijska sredstva u iznosu 43.290,00 KM za realizaciju (50%) dijela

Projekta višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izrade karte upotrebnevrijednosti zemljišta za područje općine Banovići u skladu sa poglavljem IV Programakorištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015.godini i Ugovora o korištenju sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednogzemljišta u nepoljoprivredne svrhe.

Općini Kladanj odobrena su sredstva u iznosu 46.472,40 KM. Finansijska sredstva iz tačke I ove Odluke dodjeljuju se za realizaciju (30%) dijela Projekta višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izrada karte upotrebne vrijednosti zemljišta za područje Općine Kladanj u skladu sa poglavljem IV Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini i Ugovora o korištenju sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva  poljoprivrede kojom se dobravaju sredstva za izradu Glavnog projekta vodovoda „Fejtina voda“ u mjesnojzajednici Lukavica Donja, općina Živinice, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnihnaknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu 6.844,50 KM.

Odobrena su i sredstva za ”Tehničko-tehnološki projekat uređenja i zaštite poljoprivrednogzemljišta”, na području općine Živinice, planiranog Programom korištenja sredstava prikupljenihod promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini u ukupnom iznosu 77.536,25KM.

 

Sredstava za realizaciju 26 projekata u oblasti vodoprivrede

Vlada TK dala je saglasnost na 26 odlukaMinistarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstava za realizaciju projekata planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini.

Odobrena su sredstva za izradu Projekta postojećeg stanja i Glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda „Bujakovac-Radljeva-Rovine“ u mjesnoj zajednici Priluk, općina Živinice, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini, u ukupnom iznosu 6.903,00 KM.

Odobrena su sredstva za izradu Glavnog projekta vodovoda „Fejtina voda“ u mjesnoj zajednici Lukavica Donja, općina Živinice, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu 6.844,50 KM.

Odobrena su sredstva za izradu Glavnog projekta uređenja rijeke Oskove uzvodno i nizvodno od novoizgrađenog mosta Litve-Oskova, općina Živinice, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu 6.669,00 KM.

Za realizaciju Glavnog projekta vodovodnog sistema ”Sinac-Rijeka” za MZ Đurđevik, Stari Đurđevik i Kovači, općina Živinice, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini odobren je iznosu 39.780,00 KM.

Odobrena su i sredstva za izradu Projekta postojećeg stanja i Glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda u mjesnoj zajednici Suha, općina Živinice, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu 6.903,00 KM.

Za izradu Glavnog projekta vodovoda „Toplice“ u mjesnoj zajednici Lukavica Gornja, općina Živinice, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini odobren je iznos od 6.903,00 KM.

Odobrena su sredstva za Izgradnju potisnog voda sa lokaliteta ”Barice-Maline” u ciljuvodosnabdijevanja općine Živinice, nastavak, planirana Programom ulaganja sredstava vodnihnaknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu 95.060,16 KM.

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku ministra  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Tuzlanskog kantona o odobravanju sredstava za realizaciju projekta Izgradnja potisnih i distributivnih cjevovoda i vodoopskrbnih objekata za sistem MZ Malešići – MZ Babići (druga faza), općina Gračanica, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu 111.650,01 KM.

Odobrena su i sredstva za realizaciju projekta Izgradnja kanalizacione mreže u naseljima D.Potok, faza III i Bjelave, općina Srebrenik, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini, u ukupnom iznosu 77.500,00 KM.

Odobrena su sredstva za realizaciju projekta Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Tutnjevac-Špionica, općina Srebrenik, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu 85.707,93 KM.

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojom se odobrava sredstva za realizaciju projekta Vodosnabdijevanje naselja Križani u Gradu Tuzla (II faza izgradnja rezervoara), planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu 112.158,67 KM.

Odobrena su i sredstva za realizaciju projekta Vodosnabdijevanje II visinske zone dijela naselja “Kozlovac II“ i naselja Dolovi, Grad Tuzla, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini, u ukupnom iznosu 188.525,06 KM.

Odobrena su sredstva za finansiranje troškova nabavke filterske ispune na postrojenju u Sprečkom polju, regionalni vodovodni sistem Tuzla, Živinice, Lukavac, Grad Tuzla, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini, u ukupnom iznosu 372.963,20 KM.

Vlada je dala saglasnost na Odluku ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Tuzlanskog kantona kojom se odobravaju sredstva za realizaciju projekta Nabavka cijevi za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju propusta i kanalizacione infrastrukture na području općine Kladanj, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu 30.000,00 KM.

Odobrena su sredstva za izradu Glavnog projekta vodovodnog sistema u naseljenom mjestu Prijanovići, Rujići, Krivajevići, Plahovići i Buševo, općina Kladanj, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini, u ukupnom iznosu 13.880,00 KM.

Odobrena su sredstva za izgradnju vodovoda Zlaća, III faza – glavni rezervoar, Bašino brdo, općina Kladanj, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu 80.000,00 KM.

Odobrena su sredstva za realizaciju projekta izrada studije i projektne dokumentacije regulacije i uređenja korita na vodotocima II kategorije na području općine Kladanj (Drinjača, Osica, Suha, Zatoča i Gostelja), planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini, u ukupnom iznosu 53.469,00 KM.

Odobrena su sredstva za realizaciju projekta izrada studije i projektne dokumentacije zaprikupljanje i tretman otpadnih voda naselja u MZ Kladanj i MZ Stupari, općina Kladanj,planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu 56.745,00 KM.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojom se odobravaju sredstva za izradu Glavnog projekta uređenja korita rijeke Spreča od ušća Jale do granice zemljišta JP Spreča krug brane jezera Modrac dužine cca 1.900 m-LOT 1, općina Lukavac, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini, u ukupnom iznosu 11.056,50 KM.

Odobrena su sredstva za izradu Glavnog projekta regulacije Kruševičkog potoka i dijela starog korita rijeke Spreče od mosta na željezničkoj pruzi do mosta na putu za Srednju Dobošnicu, općina Lukavac, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu 10.471,50 KM.

Odobrena su sredstva za izradu Glavnog projekta regulacije Gnojničkog potoka od ušća u rijeku Spreču do mosta kod Doma penzionera, općina Lukavac, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini, u ukupnom iznosu 10.998,00 KM.

Odobrena su sredstva za izradu Elaborata hitnih intervencija na rijeci Turija od mosta u Mosorovcu do ušća u akumulaciju Modrac, općina Lukavac, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini, u ukupnom iznosu 4.095,00 KM.

Vlada je donijela  odluku kojom se odobravaju sredstva za Regulaciju rijeke Gradašnice u dužini 300 m – faza IV, općinaGradačac, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu 254.045,76 KM.

Također su odobrena sredstva za Rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Požaričkih branilaca dio Kikići, općina Gradačac, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu 69.014,73 KM.

Odlukom je data saglasnost  na Odluku resornog ministarstva kojom se odobravaju sredstva za Regulaciju rijeke Litve, općina Banovići, planirana Programomulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini uukupnom iznosu 112.825,17 KM.

Vlada je odobrila sredstva za Regulaciju vodotoka Dolić u MZ Klokotnica, općina Doboj Istok,planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu 172.707,51 KM.

 

Ostale odluke

 

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2015. godini. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2015. godinu na poziciji Ministarstva za boračka pitanja planirana su finansijska sredstva za realizaciju dopunskih prava korisnika boračko invalidske zaštite. U toku rada proizašla je potreba umanjenja određenih pozicija te unutrašnje preraspodjele u okviru pozicije Dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a, zbog čega je i proizašla potreba izmjene ovog Programa.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o izmjenama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Vlada je donijela dvije odluke o prenosu prava vlasništva na dva putnička motorna vozila sa Ministarstva unutrašnjih poslova na Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i Općinski sud Tuzla.

Vlada TK dala je saglasnost na odluku Ministarstva rad, socijalnu politiku i povratak kojom se odobravaju sredstva u iznosu od 20.000,00 KM mjesnoj zajednici Baljkovica općina Sapna, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekata održivog povratka – sanacija putne komunikacije Nezuk – Baljkovica – Zukići.

Odobrena su i sredstva u iznosu od 22.700,00 KM mjesnoj zajednici Bjelovac općina Bratunac, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekata održivog povratka – sanacija putne komunikacije Lozanička rijeka – Pirići.

Vlada TK prihvatila je Informaciju o radu Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za period 1.1. – 30.11.2015. godine. Prema Informaciji, izvještajni period protekao je bez ozbiljnijih problema u rehabilitaciji štićenika koji inače prate ustanove ovog tipa. U narednom periodu planira se dodatno unaprjeđenje rada Centra posebno na polju postizanja većeg kvaliteta u rehabilitaciji štićenika, kao i edukaciji osoblja koje provodi rehabilitacijski proces.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o načinu i postupku mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstavau skladu sa Operativnim planom januar-decembar 2015.godine u visini od 24.000,00 KM Akademijinauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine na ime sufinansiranja učešća predstavnikaTuzlanskog kantona u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – akademijskenagrade tri člana ANUBiH predstavnika Tuzlanskog kantona u 2015. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona  donijela je Odluku kojom daje prethodnu saglasnost na Prijedlog o izmjenama Prijedloga Odluke Senata Univerziteta u Tuzli od 9.12.2015. godine o broju studenata za upis na treći ciklus studija – doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine studenata upisanih u akademskoj 20 15/16. godini.

Vlada TK donijela je Odluku o usmjeravanju dijela donacije, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015.godinu, na ime podrške projekta pod nazivom „Škola za mir“ za JU OŠ „BrčanskaMalta“ Tuzla, u iznosu 2.000,00 KM, dodijeljene odstrane Fond otvoreno društvo BiH.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju transfera za posebne namjene uBudžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinuza sufinansiranje projekta „Development of education andtransfer of knowledge in the area of food tehnology – EDUFFOOD“ za Tehnološkifakultet  u iznosu 6.687,67 KM, dodijeljene od Hogskoleni Sor-Trondelag (HiST) Avdeling for Teknologi Norway.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o ispravci Odluke o odobravanju projekata. Ispravka se tiče izmjene naziva korisnika, gdje su pogrešno upisane riječi „Grad Tuzla“, umjesto „Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost „SPREČA“ d.d. Tuzla“.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije„Sredstva za utrošak prihoda od koncesija“ u iznosu 10.595,65 KM na ime OeKB marže, kreditoraUniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnjekanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić apo pozivu Federalnog ministarstva finansija.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 890,77 KM, Kantonalnoj upravi za šumarstvo za servisiranje motornog vozila.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona o odobravanju sredstava u iznosu od 5.000,00 KM Općinskom sudu u Tuzli, na ime uplate predujma predhodnog postupka radi ispitivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva “Elektromontaža” d.o.o. Tuzla.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta – stručnisaradnikzapomoć radnim tijelima Skupštineu Službu Skupštine TK.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost Općinskom sudu u Gračanici za prijem jednog državnogslužbenika u radni odnos na neodređeno vrijeme zemljišno-knjižnog referenta.

Data je saglasnost Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem državnog službenika i namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Riječ je o stručnom saradnikui višem referentu za operativno-tehničke poslove (daktilograf).

Vlada je dala saglasnost JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme na poslove i radne zadatke kuhara zbogzamjene radnice koja je zbog ispunjavanja zakonskih uslova otišla u penziju.

Vlada je dala saglasnost za prijem državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak da se prihvata Informacija Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, o arbitražnom postupku pokrenutom od strane kompanije GSHL protiv Vlade Tuzlanskog kantona odnosno Ministarstva industrije, energetike i rudarstva.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini. Pravilnicima o ostvarivanju novčanih podrški po modelima novčanih podrški propisana je obaveza općinskim službama nadležnim za poslove poljoprivrede da Ministarstvu od 15. do 20. oktobra tekuće godine dostavljaju podatke o broju podnesenih zahtjeva sa procijenjenim iznosom sredstava potrebnih za realizaciju novčane podrške. Nakon što su općinske službe dostavile navedene podatke utvrđeno je da je za određene proizvodnje potrebno više sredstava nego što je planirano Programom, dok je za određene proizvodnje neophodno umanjiti visinu planiranih sredstava s obzirom na broj  zahtjeva i obim proizvodnje.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashodau Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinuizmeđu budžetskihkorisnika u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 164.970,00 KM.

Također je odobrena unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za2015. godinu između budžetskihkorisnika u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 35.600,00 KM.

Odobrena je i unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantonaza 2015. godinu u okviru razdjelaMinistarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od

2.800,00 KM.

Odlukom je odobrena unutrašnja preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za2015. godinu između budžetskihkorisnika u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 8.700,00 KM.

Vlada TK također je donijela Odluku kojom odobrava unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantonaza 2015. godinu između budžetskihkorisnika u okviru razdjela 24- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u dijelu vlastitihsredstava u iznosu od 5.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantonadonijela je Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata tekst Izjašnjenja Ministarstva finansija u vezi sa Amandmanima na prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Tekst Izjašnjenja bit će dostavljen na uvid skupštini TK.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh”na period od 4godine.

Vlada je također imenovala Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centarTuzlanskog kantonana period od 4 godine.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnostina Odluku Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. od 8.12.2015. godine o imenovanju Rifeta Karasalihovića izTuzle za direktora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., na period od 4 godine.

Vlada Kantona donijela je rješenja o privremenom imenovanju niza školskih odbora  u osnovnim i srednjim školama sa područja TK.

 

 

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: