Usvojen budžet općine Kalesija za 2016.godinu (uživo)

Općinsko vijeće Kalesija je na 31.redovnoj sjednici usvojilo Odluku o budžetu općine Kalesija za 2016.godinu. Budžet u iznosu od 8.057.759 KM je podržalo 18 vijećnika, 1 je bio protiv, dok je 5 vijećnika bilo uzdržano prilikom izjašnjavanja.

Jedina izmjena u budžetu, u odnosu na predloženu odluku, odnosi se na amandman općinskog načelnika u pogledu obezbijeđivanja sredstava od 25 hiljada KM namijenjenih za vakcinaciju i veterinarski pregled domaćih životinja.

Vijećnička većina nije prihvatila amandmane Kluba vijećnika SDP-a, koji su predlagali da se iznos od 389.790 KM, namijenjen za troškove zaposlenih, izmijeni na iznos od 336.354 KM. Dio izmjena se odnosio i na doprinose poslodavca. Iznos od 194.970 KM tražili su da se umanji na 169.420 KM. Dobijena sredstva od 348.416 KM SDP-e je predlagao da se rasporede na izgradnju infrastrukture po mjesnim zajednicama u iznosu od 100 hiljada KM, dok bi se sredstva od 248.416 KM preusmjerila u vidu subvencije za poticaj zapošljavanja u privredi i poljoprivredi.

Drugi SDP-ov amandman se odnosio na povećanje prihoda sa posebnog računa. Umjesto planiranih 89.900 KM tražili su povećanje na  489.900 KM. Ova sredstva bi se dobila, naveli su, ažurnijim radom nadležnih općinskih organa, kroz rješavanje predmeta koji se godinama nalaze u ladicama.

Pored Odluke o budžetu, usvojena je  Odluka o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2016. godinu, Odluka o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija i Odluka o dodjeli sredstava pomoći poljoprivrednim proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica elementarne nepogode nastale u 2014.godini.  Općinsko vijeće je usvojilo i Odluku o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija i Programe rada za 2016. godinu, Općinskog vijeća, načelnika, pravobranilaštva, preduzeća i ustanova čiji je osnivač općina Kalesija.

Usvojena je  inicijativa vijećnika Hasana Ćorsuljića (SDP) da se u područnoj ambulanti u Tojšićima uvede rad u dvije smjene, a prihvaćena je inicijativa Ramiza Baručića (SDU) da se izvrši revizija zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija. Na prijedlog Muhameda Osmanovića (predsjednika Kluba SDP-a) vijećnici su usvojili zaključak kojim se od Ministarstva zdravstva TK-a traži izmjena pozitivne liste lijekova u dijelu koji se odnosi na oboljele od plućnih bolesti.

———————————————————————————————–

IZ MINUTE U MINUTU

20:10 – Završena je 31.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

20:04 – U toku je razmatranje posljednje tačke dnevnog reda, Informacije o realizaciji aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije objekata za potrebe mjesnih zajednica na području općine Kalesija u 2015.godini.

20:00 – Prihvaćen je Plan rada Općinske izborne komisije Kalesija za period 01.01.- 31.12.2016.godine.

19:58 –  U nastavku sjednice prihvaćen je i Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana Tojšići, koji se upućuje u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

19:45 – Općinsko vijeće Kalesija je prihvatilo Programe rada za 2016.godinu kalesijskih preduzeća i ustanova, čiji je osnivač općina Kalesija.

19:19 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) je kazao da su direktori kalesijskih preduzeća pod velikim pritiskom stranačkih moćnika koji nameću upošljavanje stranačkih kadrova u ove firme.

19:11 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba vijećnika SDP-a) je kazao da su sva kalesijska preduzeća neprofitna, osim Doma zdravlja. Upitao je zbog čega se pristupi osnivanju preduzeća “Gradske apoteke”, koje bi bilo jako profitabilno. Predložio da se usvoji zaključak prema nadležnom ministarstvu da pristupi izmjeni pozitivne liste lijekova u dijelu koja se odnosi na zdravstvene osiguranike koji imaju problema sa disajnim organima.

19:09 –  U toku je razmatranje Programa rada za 2016. godinu:

 1. a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
 2. b) JU “Gradska biblioteka” Kalesija,
 3. c) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
 4. d) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija,
 5. e) JP «Vodovod i kanalizacija Kalesija» Kalesija,
 6. f) JP «Veterinarska stanica» Kalesija,
 7. g) KP «Komunalac» DD Kalesija.

19:06 – Usvojen je Programa rada Općinskog pravobranilaštva Kalesija za 2016.godinu.

19:02 – Usvojen je Program rada Općinskog vijeća i načelnika za 2016.godinu.

18:38 – Općinsko vijeće Kalesija je većinom glasova prihvatilo i Odluku o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.

18:33 –  Usvojena je Odluka o dodjeli sredstava pomoći poljoprivrednim proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica elementarne nepogode nastale u 2014.godini.

18:30 – Usvojena je Odluka o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.

18:24 – U toku je rasprava po Odluci o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.

18:02 – Nakon usvajanja Odluke o budžetu, usvojena je i Odluka o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2016.godinu.

17:59 – Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o budžetu općine Kalesija za 2016.godinu u iznosu od 8.057.759 KM. Budžet je podržalo 18 vijećnika, jedan je bio protiv, dok je 5 vijećnika bilo uzdržano prilikom izjašnjavanja.

glasanje

17:51 – Ismet Mešić (načelnik po ovlaštenju) je replicirao Softiću i istakao da govori ono što misli i da ne radi ni po čijoj direktivi

17:49 – Galib Softić (SDP) je rekao da Ismet Mešić kao načelnik po ovlaštenju radi po nečijoj direktivi.

17:44 –  Ismet Mešić (načelnik po ovlaštenju) je rekao da je Općinsko vijeće u junu mjesecu usvojilo Program mjera zdravstvene zaštite životinja i iznos novca koji je potreban za realizaciju ovih mjera.  “Preduzeće “Vetpromet” se obratilo dopisom načelniku i vijeću da su obavljene mjere zdravstvene zaštite životinja i da se to treba platiti”, kazao je Mešić.

17:36 – Zijad Suljkanović (Klub NSRZB) je kazao da je nadležna općinska služba zatrpana papirima, jer nema dovoljan broj radnika koji će realizovati ove predmete.

17:31 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju)je kazao da je rezultat ne rada ovakav budžet. “Službenici i radno osoblje su spremni za obavljanje svih poslova zadataka, ali vlast ne želi raditi”, kazao je Mujkić. Dodao je da je bilo povećanja plata u općini Kalesija. “Prenosite oko 800 hiljada, ali je istina da se prenosi preko 2 miliona KM. Zašto krijete te podatke, zbog čega se ovi podaci kriju od građana”, upitao je Mujkić.

17:24 –  Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je izrazio žaljenje zbog ne prihvatanja SDP-ovih amandmana. „Žao mi je što općinski načelnik i vijećnička većina ne žele obezbijediti sredstva za povećanje budžeta“, istakao je Osmanović. Dodao je dau neriješenim predmetima ima i preko dva miliona maraka, ukoliko bi nadležne službe imale razumijevanja i želje da urade svoj posao. „Predložili smo povećanje prihoda, koje smo rasporedili na vodosnadbijevanje građana i izgradnju objekata po mjesnim zajednicama. To bi iznosilo oko 100 hiljada KM, a preostali iznos, blizu 300 hiljada maraka imao bi načelnik na raspolaganju. “Ne prihvatate naše amandmane za povećanje budžeta, a tražite da 25 hiljada maraka damo nekome bez kriterija. Došao sam do saznanja da nabavka vakcine kada se odbiju svi troškovi košta 7 KM. Vlada kantona dodijeli tim preduzećima 7 KM, a općina dodatno dodijeli još 5 KM za vakcinu. Dakle za  vakcinu čija je cijena 7 KM općina i kanton plaćaju 12 KM i to privatnom preduzeću“, kazao je Osmanović.  Istakao je da SDP-e neće podržati amandman općinskog načelnika da se nekome, kako je kazao “džaba” dodijeli 25 hiljada KM.

17:15 –  Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) je izjašnjavajući se po predloženim amandmanima istakao da se  admandmani SDP-a ne prihvataju, jer smatra da se ne mogu provesti.

17:10 – Amir Barčić (SDP) – je rekao da će upošljavanje novih 11 radnika u općinu Kalesija koštati građane oko 390 hiljada KM. „Danas imate znatan broj općna u kojima se za jedan dan dobije traženi dokument. Nažalost, naša općina je zatrpana nerealizovanim dokumentima“, rekao je Barčić.

17:02 – Nakon pauze nastavljena je 31.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

16:48 – Muhamed Osmanović je zatražio pauzu u ime Kluba SDP-a.

16:31 – Muhamed Alić (A SDA) je izrazio bojazan da okrugli stol nije postigao očevikani efekat, zbog čega je, najvjerovatnije, uložen određeni broj amandmana na budžet. Predložio je tematsku sjednicu Općinskog vijeća na kojoj bi bilo riječi samo o povećanju prihoda.

16:26 – Meho Suljkanović (SDU – grupa građana), je pohvalio diskusije Fikreta Suljkanovića i doktora Osmanovića. Pohvalio je rad načelnika i vijećničke većine.

16:23 –  Galib Softić (SDP) je rekao da je ovo budžet određene grupacije ljudi, a ne svih građana Kalesije. Softić je upitao zvog čega u ovoj godini nisu realizovani određeni projekti i zašto se prenose sredstva u narednu godinu? Napomenuo je da se adaptacija objekata po mjesnim zajednicama ne obavlja po prioritetima, naglasivši objekat MZ-e Prnjavor, čiji projekat za adapraciju godinama leži u ladicama. Softić je zatražio povećanje sredstava za penzionere, romsku populaciju…

16:14 – Amir Barčić (SDP) je upitao ko će provoditi općinski budžet, načelnik kojeg su građani izabrali ili načelnik po ovlaštenju, koji može biti zamijenjen do kraja godine? Barčić je istakao da se promijeni Odluka o administrativnim taksama budžet općine Kalesija bi bio veći i za 50 %.

15:55 –  Fikret Suljkanović (SBB) je pohvalio diskusiju Muhameda Osmanovića (SDP). „Budžet nema razvojnu komponentu, prihodi moraju i mogu biti veći. Svi moramo dati svoj doprinos i prihodi se mogu povećati za 20%. Svaki rad na crno treba prijaviti, jer na takav način gubimo oko 10 % budžetskih prihoda“, kazao je Suljkanović. Suljkanović je rekao da će podržati budžet, a pohvalio je uvrštavanje sredstava za majke porodilje.  Posebno je istakao veliki broj promašaja općinske vlasti, naglasivši izgradnju sportske dvorane za koju je kazao da je „promašaj stoljeća“.

Fikret

15:39 – Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) je rekao da je budžet općine Kalesija stabilizacijski. Mehmedović posebno naglašava da općina Kalesija nije zadužena i da je ponuđeni budžet realan za Kalesiju, u ovom vremenu. Pohvalno se izrazio na rješavanje problema vodosnadbijevanja u naselju Gaj, a predložio izgradnju travnatog sportskog terena u Vukovijama Donjim.

15:33 – Adnan Kamerić (predsjednik Kluba SDA) je istakao da se općinska administracija i vijećnici moraju više angažovati u pogledu povećanje prihoda. Smatra da je neophodno stvoriti povoljniji ambijent za razvoj privrede i nova zapošljavanja u Kalesiji. Rješenje problema kanalizacione mreže se ne može riješiti bez kreditnog zaduženja, kazao je Kamerić.

15:15 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) Klub za bolju Kalesiju je uputio dva amandmana, koje je komisija odbacila navodeći da amandmani nisu pravno valjani.  Mujkić je zatražio povećanje sredstava za stipendiranje učenika i studenata, boračka udruženja, izgradnju objekta za potrebe JP „Vodovod i kanalizacija“.

15:13 –  Zijad Suljkanović (predsjednik Kluba NSRZB) je podržao Odluku o budžetu navodeći pozitivne strane, obzirom da je budžetom planirano rješavanje pitanja pasa lutalica, stipendiranje učenika i studenata, poticaje u poljoprivredi…

14:50 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je istakao da stvarni budžet općine Kalesija, na osnovu prihoda, iznosi 6,9 miliona KM, jer je više od milion maraka preneseno iz ovogodišnjeg budžeta. Posebno je naglasio da je posljednjih godina evidentno smanjenje prihoda  u budžetu općine Kalesija.  Klub SDP-a je na Odluku o budžetu uložio amandmane. U prvom amandmanu SDP-e  zatražio umanjenje sredstava za bruto plaće zaposlenih umjesto 1.799 150 KM na 1.529 720 KM. U dijelu koji se odnosi na naknadu troškova zaposlenih, SDP-e traži da se iznos od 389.790 KM izmijeni na iznos od 336.354 KM. Naredna izmjena se odnosi na doprinose poslodavca. Umjesto iznosa od 194.970 KM traži se promjena na 169.420 KM. Dobijena sredstva od 348.416 KM SDP-e predlaže da se rasporede na izgradnju infrastrukture po mjesnim zajednicama  u iznosu od 100 hiljada KM i na subvencije za poticaj zapošljavanja u privredi i poljoprivredi u iznosu od 248.416 KM.

doktor

Drugi SDP-ov amandman se odnosi na ukupne prihode sa posebnog računa. Klub SDP-a predlaže da se prihodi u iznosu od 89.900 KM povećaju na 489.900 KM.

14:30 – U obrazloženju Odluke o budžetu, Abdulah Gutić, pomoćnik općinskog načelnika za poljoprivredu i budžet, je istakao da su u budžet uvrštene primjedbe i sugestije građana, koji su na javnoj raspravi kao prioritete istakli rješavanje pitanja kanalizacije, izgradnju i rekonstrukciju puteva, objekata i sportskih terena po mjesnim zajednicama.

14:23 – Nakon pauze nastavljen je rad na 31.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija. Prva tačka dnevnog reda je Odluka o budžetu općine Kalesija za 2016.godinu.

13:13 – PAUZA

13:12 – Usvojen je dnevni red 31.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

13:09 – Muhamed Osmanović (Klub SDP-a) je rekao da ima prostora za organizovanje druge smjene u Tojšićima, ako postoji volja da se riješi ovaj problem. Dodao je da trenutno u Kalesiji ima 10 timova porodične medicine, a da se, na osnovu broja stanovnika, može formirati čak 17 timova. Osmanović smatra da se informatizacijom zdravstva može riješiti ovaj problem.

13:05 – Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) se boji da bi organizovanje druge smjene u Tojšićima stvorilo dodatne komplikacije , koje bi stvorile probleme ljekarima i pacijentima.

13:04 – Selmir Buljkić (samostalni vijećnik) je rekao da podržava inicijativu Nusreta Sinanovića, koji je istakao da se vode aktivnosti na organizovanju Urgentnog centra u Tuzli, a da će tim Hitne službe biti stacioniran u Simin Hanu, koji bi pokrivao i Tojšiće.

13:02 –  Hasan Ćorsuljić (SDP) – je odgovorio Sinanoviću da uputi zahtjev nadležnom ministarstvu za dodjelu određenih sredstava potrebnih za organizovanje druge smjene u ambulanti u Tojićima. Dodao je da je Tojšićima neophodan rad druge smjene, zbog više razloga.

12:55  – Nusret Sinanović (direktor JZU Dom zdravlja Kalesija) je kazao da korištenje porodične medicine kao hitne službe u Tojšićima nije moguće. Zatražio je od vijećnika da povuku usvojenu inicijativu Hasana Ćorsuljića o organizovanju rada u dvije smjene u područnoj ambulati u Tojšićima. Sinanović je posebno naglasio da bi rad druge smjene u Tojšićima iziskivao i dodatna finansijska sredstva koje Dom zdravlja nema.

12:50 –  Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je zatražio da se vijećnicima obrati Suljo Javrić, predsjednik organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Kalesija, kako bi pojasnio proceduru zamjene šehidskih nišana .

Hazim Jusufović (pomoćnik načelnika) je kazao da nadležna Služba već duže vremena zajedno sa OPŠiPB radi na rješavanju pitanja jedinstvenih nišana za sve šehide. Nakon što OPŠPB izvrši anketu sa svim porodicama koji su zainteresovani da se spomen obilježja odnosno nišani mogu zamijeniti, općina Kalsija će dati saglasnost da općina Kalesija neće tražiti naknadu za zamjenu nišana.

Ismet Mešič, načelnik po ovlaštenju, je rekao da se radi o vrlo odjetljivom pitanju danas se nisu stekli uslovi za raspravu po ovoj temi, a  da će nadležna služba poduzeti neophodne aktivnosti.

S obzirom da je u nekoliko navrata tražio da se obrati vijećnicima, Suljo Javrić je napustio sjednicu vijeća, nakon što mu predsjedavajući nije dao mogućnost obraćanja.

12:41 –  Hasan Ćorsuljić (SDP) predložio da se sa današnje sjednice povuče Program rada JZU Dom zdravlja Kalesija za 2016.godinu, kako bi se u program uvrstio i rad druge smjene u Tojšićima.

12:40 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba vijećnika SDP-a) zatražio obraćanje predsjednika OPŠIPB općine Kalesija, kako bi vijećnike upoznao o detaljima neophodnim za donošenje Odluke o pristupanju izgradnje jednobraznih nišana za sve šehide na području općine Kalesija.

12:36 – Nakon obraćanja Ismeta Mešića uslijedila je rasprava po predloženom dnevnom redu 31.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

12:21 – U toku je obraćanje Ismeta Mešića, načelnika po ovlaštenju o aktivnostima kabineta načelnika općine Kalesija između dvije sjednice vijeća.

mesic

12:20 – Nakon pauze nastavljen je rad 31.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

11:48 – Prilikom izjašnjavanja vijećnika po predloženim inicijativama, usvojena je inicijativa vijećnika Hasana Ćorsuljića (SDP) da se u područnoj ambulanti u Tojšićima uvede rad u dvije smjene. Također, prihvaćena je inicijativa Ramiza Baručića (SDU) da se izvrši revizija zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija.

11:46 –  Nihad Hamzić (Klub za bolju Kalesiju) je pitao zašto se ne primjenjuju općinski propisi po pitanju uzurpacije zemljišta?

11:44 – Hasiba Kurtić (SDA) – podnijela inicijativu da se u Domu zdravlja Kalesija omoguće nalazi papa testa

11:41 – Elvir Brkić (NSRZB) – šta je sa prijevozom učenika iz Jeginovog Luga u OŠ Tojšići?

11:34 – Sena Musić (klub za bolju Kalesiju) je pitala dokle se stiglo sa projektom izgrade kanalizacione mreže u Kalesiji? Zatražila je zvaničnu informaciju da li je projekat izrade kanalizacije sa Vladom Republike Slovenije propao ili ne? Upitila je inicijativu da nadležne službe pripreme izmjene Odluke o imenovanju radnih tijela i imenovanju članova vijeća MZ-a na području općine Kalesija, kako bi Klub za bolju Kalesiju imao svoje predstavnike u ovom tijelima.

11:29 –  Ramiz Baručić (SDU) upitio inicijativu da se poljoprivredno zemljište daje u zakup isključivo osobama koje žive na području općine Kalesija. Baručić je još uputio inicijativu da se izvrši revizija poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija.

11:20 –  Galib Softić (SDP) je predložio općinskom načelniku da se jednom ili dva puta godišnje sastane sa predsjednicima MZ-a. Softić je podnio inicijativu da se u što kraćem roku sanira put Kalesija – Glavica, put od Kalesije Gornje prema Zelini. U drugoj inicijativi Softić je zatražio da se povede više računa o problemima romske populacije. Galib Softić je,putem vijećničke inicijative, predložio da se parkinzi u centru Kalesije dodijele novoosnovanom Sportskom društvu Bosna. Softić je upitao šta je sa objektom Alije Softića i zbog čega do sada nije riješen ovaj problem? Radi se o objektu u centru Kalesije koji se nalazi na vlastitom zemljištu, a koji još uvijek nije legalizovan.

galib

11:13 –  Hasan Ćorsuljić (SDP) je uputio inicijativu da se do 01.marta 2016. godine u ambulanti u Tojšićima uvede druga smjena. Ćorsuljić je podnio još jednu inicijativu u kojoj se traži ujedinjenje Gradske biblioteke i BKC-a. U sklopu ovog preduzeća, prema njegovom prijedlogu, bila bi i Gradska dvorana, koja je u fazi izgradnje.

11:11 – Adnan Kamerić (predsjednik Kluba SDA) podnio inicijativu da Dom zdravlja Kalesija uvede dodatne termine za pregled trudnica.

11:09 – Zijad Suljkanović (predsjednik Kluba NSRZB) postavio vijećničko pitanja: da li je općina stvarni vlasnik zemljišta koje dodjeljuje u zakup zainteresovanim poljoprivrednicima?

11:06 –  Mujo Mukić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) je upitao ko je naredio angažovanje zaštitarske agencije u zgradi općine Kalesija za vrijeme trajanja sjednice Općinskog vijeća? Mujkić je podnio inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka zbog neprovođenja usvojenih vijećničkih inicijativa.

10:59- Selmir Buljkić (samostalni vijećnik) je  pitao da li će doći do spajanja puta od centra Kalesije do naselja Olanovica, ispod objekta Piemonte? Buljkić je uputio inicijativu za rušenje objekta stare čitaonice u Tojšićima, u blizini stadiona „Ada“.

10:55 – Muhamed Alić (A SDA) je predložio da načelnik sa saradnicima posjeti MZ Vukovije Gornje, kako bi se zajednički riješili problemi u ovoj sredini.

10:43 – Amir Barčić(SDP) je pokrenuo inicijatu da se realizuje odluka o obaveznom odvozu smeća za sve građane ili da se ova odluka stavi van snage. Prema njegovim navodima, u posljednje vrijeme je smanjen broj građana koji plaćaju odvoz otpada na području kalesijske općine.  U drugoj vijećničkoj inicijativu Barčić je predložio da se stupi u kontakt sa direktorom BH-a pošte da se pristupi izgradnja pošte u Memićima.

Barčić je postavio i nekoliko vijećničkih pitanja. Upitao je koje su neprofitne organizacije dobile finansijska sredstva iz budžeta i koliki je iznos sredstava pojedinačno. Koji mediji i koliko sredstava su dobili sredstva za ovu godinu? Ko je zatvorio put pored Laha proma u blizini piste u Maslama.  Predložio je i vijećničku inicijativu da se do kraja maja 2016. godine uradi rasvjeta za sva dvorišta u sklopu kalesijskih osnovnih škola.  Barčić je upitio i inicijativu da se pored Ulice žrtava genocida u Srebrenici sa obje strane kolovoza, a posebno od cvjećare Seif do Gradske dvorane postave klupe za sjedenje i kante za smeće

Koje su neprofitne organizacije dobile finansijska sredstva iz budžeta i koliki je iznos sredstava pojedinačno.

10:36 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) predložio inicijativu da Vlada TK-a i ministar zdravsta pod hitno izmjene Odluku o propisivanju lijekova, sa pozitvne liste lijekova u dijelu koji se odnosi na bolesti pluća. Osmanović navodi da su trenutnom odlukom ugroženi životi mnogih građana koji imaju problema sa disajnim organima.

10:35 – U toku je postavljanje novih vijećničkih pitanja i inicijativa.

10:15 – Nakon usvajanja zapisnika sa prošle sjednice vijeća, trenutno je u toku izjašnjavanje vijećnika po pitanju odgovara na postavljena vijećničkim pitanjima i inicijativama.

10:08 – Usvojen je Izvod iz zapisnika sa 30.redovne sjendice Općinskog vijeća Kalesija.

10:07 – Počela je 31.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija, na kojoj je prisutno 25 vijećnika, dok je 2 vijećnika odsutno.

Općinsko vijeće Kalesija će na današnjoj  31.redovnoj sjednici, zakazanoj za 24.decembar, razmatrati Odluku  o budžetu općine Kalesija za 2016. godinu. Predloženi budžet općine Kalesija za narednu godinu iznosi  7.822.759 KM.

Pored Odluke o budžetu, vijećnici će razmatrati Odluku o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2016. godinu, Odluku o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija, kao i Odluku o dodjeli sredstava pomoći poljoprivrednim proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica elementarne nepogode nastale u 2014.godini.  Pred vijećnicima će se još naći Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija, Programi rada za 2016. godinu, Općinskog vijeća, načelnika, pravobranilaštva, preduzeća i ustanova čiji je osnivač općina Kalesija.

Na ovoj sjednici će biti još razmatran  Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana Tojšići,  Plan rada Općinske izborne komisije Kalesija za period 01.01.- 31.12.2016.godine i Informacija o realizaciji aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije objekata za potrebe mjesnih zajednica na području općine Kalesija u 2015.godini.

Sjednica Općinskog vijeća Kalesija počinje u 10 sati.

 

Dnevni  red

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o budžetu općine Kalesija za 2016. godinu.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2016. godinu.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli sredstava pomoći poljoprivrednim proizvođačima zakupcima državnog poljoprivrednog zemljišta za ublažavanje posljedica elementarne nepogode nastale u 2014.godini.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 6. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog vijeća Kalesija za 2016. Godinu
 7. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog načelnika za 2016. Godinu
 8. Razmatranje i usvajanje Programa rada Općinskog pravobranilaštva Kalesija za 2016.godinu.
 9. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2016. godinu:
 10. a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
 11. b) JU “Gradska biblioteka” Kalesija,
 12. c) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
 13. d) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija,
 14. e) JP «Vodovod i kanalizacija Kalesija» Kalesija,
 15. f) JP «Veterinarska stanica» Kalesija,
 16. g) KP «Komunalac» DD Kalesija.

10.Razmatranje i usvajanje Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana Tojšići.

11.Razmatranje i usvajanje Plana rada Općinske izborne komisije Kalesija za period 01.01.- 31.12.2016.godine.

12.Razmatranje i prihvatanje Informacije o realizaciji aktivnosti izgradnje i rekonstrukcije objekata za potrebe mjesnih zajednica na području općine Kalesija u 2015.godini.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: