Usvojen rebalans budžeta općine Kalesija za 2015. godinu (uživo)

Općinsko vijeće Kalesija danas je usvojilo rebalans budžeta za ovu godinu.   Rebalansirani budžet općine Klesija za 2015. godinu iznosi 7 miliona i 114 hiljada KM, što je manje za 1,4 miliona KM u odnosu na planirani budžet, koji je iznosio 8,5 miliona KM. Ukupni prihodi općine Kalesija za prvih deset mjeseci ove godine iznose 6,3 miliona KM, a planirani su u iznosu od 7,4 miliona KM.

Da nije bilo prenesenih sredstva od prošle godine u iznosu od 804 hiljade KM, stvarni ovogodišnji budžet općine Kalesija, na osnovu prikupljenih prihoda iznosio bi ukupno 6,3 miliona KM.

Općinsko vijeće je usvojilo Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2016. Godini i Odluku o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2016. godini.

Vijećnici su još razmatrali  Informaciju o izgradnji sportske dvorane u Kalesiji,  Informaciju o provođenju plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2015. godini i Informaciju o provođenju mjera zaštite i spašavanja sa osvrtom na zaštitu čovjekove okoline, suzbijanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, ispravnost kvaliteta vode za piće i zaštita od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) i stanju protivpožarne zaštite.

Također, za vrijeme pauze, dogodio se nesvaidašnji incident kada je demobilisani borac, Salih Zulfić – Čali držeći nož ispod vrata ušao u salu Općinskog vijeća i zaprijetio samoubistvom. Nakon višeminutne mučne situacije, ubjeđivanja sa vijećnicima i uposlenicima općine, Zulfić je bacio nož i priveden je od strane službenika kalesijske policije. Kao razlog upada na sjednicu vijeća, Zulfić je naveo težak materijalni položaj, posebno nakon povratka iz Njemačke gdje je odbijen njegov zahtjev za traženje azila.

————————————————————————————————————————————-

17:00 – završena je 30.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

16:59 – Do kraja sjednice razmatrane su još Informacija o provođenju plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2015. godini i Informacije o provođenju mjera zaštite i spašavanja sa osvrtom na zaštitu čovjekove okoline, suzbijanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, ispravnost kvaliteta vode za piće i zaštita od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) i stanju protivpožarne zaštite.

16:50 – U nastavku sjednice razmatrana je Informacija o izgradnji sportske dvorane u Kalesiji i Informacija o provođenju plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2015. godini.

16:20 –  Općinsko vijeće  Kalesija je usvojilo Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2016. godini i  Odluku o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2016. godini.

16:14 – Nakon usvajanja rebalansa budžeta za ovu godinu, u toku je razmatranje Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2016. godini.

16:13 – Rebalans budžeta općine Kalesija za 2015. godinu usvojen je jednoglasno.

15:29 – I dalje je u toku razmatranje Odluke o rebalansu budžeta općine Kalesija za 2015. godinu. Kako se i očekivalo, opozicioni vijećnici su uputili niz kritika na ovogodišnji budžet, dok vijećnici iz vijećničke većine smatraju da je budžet realan i da se osjetio izostanak sredstava sa viših nivoa vlasti.

13:56 – u toku je razmatranje  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za  2015.godinu.

13:55 – Nakon pauze, nastavljen je rad na 30.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija.

12:34 – Pauza u trajanju od sat vremena.

12:33 – Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo dnevni red u predloženoj formi.

12:08 – U toku je razmatranje predloženog dnevnog reda.

12:05 – Nakon pauze, očekuje se nastavak 30.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

11:33 – U toku je obraćanje Ismeta Mešića, načelnika po ovlaštenju, o aktivnostima kabineta načelnika općine Kalesija u periodu između dvije sjednice vijeća

Ismet Mesic

11:27 – U nastavku sjednice razmatrana je inicijativa Sene Musić (Klub za bolju Kalesiju) da se iz centra Kalesije izmjesti osnovna i srednja škola. Sena Musić, inače ne prisustvuje ovoj sjednici, ali je  Mujo Mujkić želio u njeno ime povući inicijativu, uz obrazloženje da ima ovlaštenje Sene Musić. Međutim, od strane rukovodstva vijeća je istaknuto da Mujo Mujkić ne može u ime Sene Musić povući inicijativu, već da to jedino ona može učiniti. Prilikom izjašnjavanja vijećnika ova inicijativa nije dobila potrebnu većinu jer je 6 vijećnika glasalo ZA, 16 protiv i 3 vijećnika je bilo suzdržano.

11:11 – Galib Softić (SDP): Postavio vijećničko pitanje : zašto se prestalo sa naplatom parkinga u Kalesiji? Također, uputio je inicijativu da se što prije počne sa naplatom parkinga u centru Kalesije. Softić je zatražio od sekretara i općinskog pravobranioca da vijećnicima upute određene smjernice, prilikom donošenja značajnijih odluka

11:04 –  Hasan Ćorsuljić (SDP)-  zatražio da se izvrši ujedinjenje BKC-a i Gradske biblioteke, a da se novoj ustanovi dodijeli i Gradska dvorana, kako bi se formirala jedna ustanova. Također, predložio je da se prilikom izgradnje trotora Rainci Gornji – Tojšići izgradnja vrši istovremeno iz oba pravca. Zatražio je i da se uredi raskrsnica u centru Tojšića, skretanje kod „žutog mosta“. Ćorsuljić je na kraju upitao: da li će neko reagirati na provokacije TV Federacije BiH prema građanima općine Kalesija, koji se ponovo nazivaju “seljačinama”?

11:01 –  Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) – uputio inicijativu da federalno ministarstvo zdravstva odobri Domu zdravlja odrađivanje pripravničkog i volonteriskog staža u ovoj ustanovi , zainteresiranim kandidatima. Također predložio je da općina Kalesija podrži adaptaciju područne škole u Raincima Donjim.

10:54 –  Amir Barčić (SDP) – postavio pitanje: da li je istina da u kalesijskoj poslovnici Elektrodistribucije ne postiji dežurna služba koja bi bila aktivna 24 sata? Barčić je  uputio inicijativu da načelnik, nadležne Službe i vijeće udovolje svim zahtjevima porodica šehida, RVI i demobilisanim borcima, koji budu tražili nekoliko kvadrata u centru Kalesije ili na nekoj drugoj lokaciji kako bi materijalno zbirinuli svoje porodice.

10:50 – Elvir Brkić (NSRZB) – uputio inicijativu da se osposobi put Zates – Jeginov Lug

10:49 –  Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) – pitao kakva je sudbina ruševnih zgrada u Kalesiji, da li je riješen spor sa privatnim poduzetnicima i dokle je došao sudski spor sa nosiocima stanarskog prava? Osmanović je još podnio inicijativu da se urede šehidski nišani, koji bi bili isti za sve šehide. Uputio je prijedlog Vladi FBiH i Ministarstvu za rad i socijalnu politiku da ubuduće ne proglašavaju neradni dan za državne praznike, jer većina objekata radi u vrijeme praznika. Također upitao je da li su radnici u Kalesiji koji su radili za vrijeme praznika bili plaćeni za ovaj praznik u skladu sa Zakonom? Osmanović je na kraju uputio čestitku Seadu Selimoviću na pripremljenom referatu u povodu Dana državnosti.

10:42 –  Zijad Suljkanović (NSRZB) – koje uslove trebaju ispunjavati osobe prilikom zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta?

Sead Selimović (samostalni vijećnik) – pitao, da li se planira proširenje mosta na rijeci Gribaja? Također, uputio inicijativu za postavljanje “ležećih policijaca” i obilježavanje blizine škole u Kikačima

10:40 –  Selmir Buljkić (samostalni vijećnik) – upitao dokle se došlo sa realizacijom pjeačke staze Rainci Gornji – Tojšići?. Također, od direktora Doma zdravlja zatražio da osigurana ordinacije za rad sa zdravom i bolesnom djecom.

10:32 –  Adnan Kamerić (SDA) je upitao dokle se došlo sa sanacijom deponije u podnožju Visa?

  • Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) – pitao zbog čega nisu raspoređena sredstva za izradu vodovodne mreže po mjesnim zajednicama i zbog čega nije puštena u funkciju vodovodna mreža u Vukovijama Gornjim?

10:30 – Muhamed Alić (A SDA) je uputio inicijativu da tim  novoosnovanog centra prije izrade plana i programa za narednu godinu posjeti tešanjsku razvojnu agenciju.

10:28 – U toku je postavljanje novih vijećničkih pitanja i inicijativa

10:18 – U toku je izlaganje vijećnika po odgovorima na postavljena vijećnička pitanja sa 29.redovne sjednice vijeća. Amir Barčić (SDP) je nezadovoljan odgovorom na pitanje o smanjenim količinama vode sa izvorišta “Krušik”, dok je Galib Softić (SDP) kazao da nije dobio o imena uposlenih u Općini i javnim preduzećima na području općine Kalesija. Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) je govorio o obavljanju volonterskog staža u zdravstvu. Sead Selimović (samostalni vijećnik) je istakao da u dostavljenom dogovoru na vijećnička pitanja nije dobio informaciju kada će biti realizovan projekat vodosnadbijevanja u Babinoj Luci, Kundakovićima… Adnan Kamerić (SDA) je zamiolio načelnika i nadležne Službe da poduzmu aktivnosti na obezbjeđenju uslova za rad parking servisa u Kalesiji

10:09 – Usvojen Izvod iz zapisnika sa prošle sjednice vijeća

10:08 – Počela 30.redovna sjendica Općinskog vijeća Kalesija.

Općinsko vijeće Kalesija će na današnjoj 30.redovnoj  sjednici  razmatrati Odluku o rebalansu općinskog budžeta za ovu godinu. Rebalansirani budžet općine Kalesija za 2015. godinu iznosi 7 miliona i 114 hiljada KM, što je manje za 1,4 miliona KM u odnosu na planirani budžet, koji je iznosio 8 miliona i 560 hiljada KM. Ukupni prihodi općine Kalesija za prvih deset mjeseci ove godine iznose 6 miliona i 310 hiljada KM, a planirani su u iznosu od 7 miliona i 472 hiljade KM.

Pored Odluke o rebalansu budžeta, vijećnici će još razmatrati  Program za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2016. godini i  Odluku o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2016. godini.

Na dnevnom redu današnje sjednice još će se naći  Informacija o izgradnji sportske dvorane u Kalesiji,  Informacija o provođenju plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2015. godini i Informacija o provođenju mjera zaštite i spašavanja sa osvrtom na zaštitu čovjekove okoline, suzbijanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, ispravnost kvaliteta vode za piće i zaštita od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) i stanju protivpožarne zaštite.

Sjednica počinje u 10 sati.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: