Općinsko vijeće Kalesija usvojilo Odluku o administrativnim taksama (UŽIVO)

Općinsko vijeće Kalesija je na 33.redovnoj sjednici usvojilo Odluku o administrativnim taksama i Tarifi  općinskih administrativnih taksi, Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za deponovanje čvrstog komunalnog otpada i Odluku o osnivanju „Higijenskog servisa“ pri JP „Veterinarska stanica“ doo Kalesija. Prihvaćena je i Odluka o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite općine Kalesija, Odluka o imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija, Plan proljetne sjetve za ovu godinu i Izvještaj Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za prošlu godinu.

Bez rasprave je usvojen Izvještaj o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2015.godinu i Plan upisa učenika u prvi razred MSŠ Kalesija u školskoj 2016/2017.godini.

Današnju sjednicu vijeća oblježile su česte pauze, koje na početku nastale zbog nepostojanja vijećničke većine (14 ruku), s obzirom da sjednici nisu prisustvovala dva vijećnika Narodne stranke Radom za boljitak, Elvir Brkić i Kadira Suljkanović. U međuvremenu se Brkić pojavio u Sali za sjednice, čime je ponovo uspostavljena vijećnička većina koja je usvojila predložene odluke.

Prilikom izjašnjavanja vijećnika po predloženim inicijativama, prihvaćena je inicijativa Muhameda Osmanovića (predsjednik Kluba vijećnika SDP-a) da nadležno Ministarstvo zdravstva izmjeni Odluku o ampuliranim lijekovima i da ovi lijekovi ubuduće budu besplatni. Nisu prihvaćene inicijative Kluba SDP-a da se otvore mogućnosti za otvaranje rudnika na području općine Kalesija, u sastavu Rudnika Kreka i da se pri Crvenom križu općine Kalesija formira Tim za pomoć i obilazak starijih, iznemoglih i bolesnih osoba na području općine Kalesija. Također, nije prihvaćena Osmanovićeva inicijativa da se uradi detaljna analiza lijekova sa pozitivne liste likova i da se poveća broj recepata na području općine Kalesija. Nisu prihvaćene inicijative vijećnika Amira Barčića da nadležna ministarstva u Vladi TK-a planiraju izgradnju područne ambulante i škole i Gornjim Petrovicama. Vijećnićka većina nije prihvatila ni inicijative Galiba Softića (SDP) da se iz budžeta općine Kalesija planiraju sredstva za uređenje pružnog prijelaza u Prnjavoru, da se smanji cijena vode i da se ukine komunalna taksa na području kalesijske općine.

———————————————————————————————————————————–

19:25 – ZAVRŠENA JE 33.REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA

19:25 – Kao posljednja tačka dnevnog reda prihvaćen je Plan upisa učenika u MSŠ Kalesija u školskoj 2016/2017. godini.

18:58 – Općinsko vijeće je donijelo Rješenja o odbijanju zahtjeva za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

18:55 – U nastavku sjednice razmatrane su Informacije  o radu Općinskog suda u Kalesiji, Porezne ispostave Kalesija,  Informacija o stanju vodosnabdijevanja i stanju grupnih i mjesnih vodovoda na području općine Kalesija,  Informacije o stanju uvođenja zakupaca u posjed dodijeljenog poljoprivrednog zemljišta koje je ranije bilo u posjedu ZZ “Voćar” Kalesija.

18:39 – Bez rasprave je usvojen Izvještaj o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2015. godinu.

18:36 -Usvojen je i Izvještaj Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period 01.01.2015. – 31.12.2015.godine.

18:25 – Usvojen je Plan proljetne sjetve za 2016.godinu.

18:18 –  Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba vijećnika SDP-a) je nadležnoj Službi uputio sugestiju da uzmu podatke od poljoprivrednih apoteka koje našim poljoprivrednicima prodaju repromaterijal. Tako bi, smatra Osmanović, došli bar do približno tačnih podataka o sjetvi na području općine Kalesija.  Osmanović je predložio osnivanje Zemljoradničke zadruge, koja bi se bavila otkupom poljoprivrednih proizvoda iz Kalesije.

18:06 –  Fikret Suljkanović (samostalni vijećnik) je pohvalio rad Službe za poljoprivredu i budžet. On je istakao da ovaj Plan ne odslikava stvarno stanje na terenu. Suljkanović  je još naglasio da je potrebno animirati poljoprivrednike sa područja općine Kalesija da registruju obrt u ovoj godini, kako bi lakše ostvarili određena prava. Iznio je podatak da Kalesija raspolaže sa površinama koje su tri puta više od Gradačca, a poljoprivrednici iz Gradačca povuku tri puta više premija od Kalesije.

18:04 – U toku je razmatranje Plana proljetne sjetve za 2016.godinu

18:03 – Usvojena je Odluka o imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija

17:50 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba vijećnika SDP-a) je rekao da od strane vijećničke većine nije prihvaćen SDP-ov prijedlog za Komisiju za jedakopravnost spolova.

– Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) predložio senu Musić za člana ove komisije. Mujkić se zapitao kako su u komisiju imenovane osobe koje nemaju višegodišnje radno iskustvo? Dodao je da je nekorektan iznos naknada za članove komisije, koji bi u slučaju više zasjedanja tokom jednog mjeseca naplatili dvije naknade

17:46 – U toku je razmatranje Odluke o imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija

17:44 –  Usvojena je Odluka o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite općine Kalesija.

17:30 – Na zahtjev predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija uslijedila je nova pauza

17:12 – U toku je razmatranje Odluke o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite općine Kalesija.

17:11 –  Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o osnivanju „Higijenskog servisa“ pri JP „Veterinarska stanica“ doo Kalesija.

17:08 – Albin Kakeš (direktor JP Veterinarska stanica Kalesija) je rekao da se ovaj servis trebao davno osnovati. On je rekao da se današnja odluka  odnosi samo na osnivanje servisa. Istakao je da ,nažalost, još uvijek nije krenuo državni servis za čipovanje ili registar pasa. Dodao je da proces čipovanja pasa košta 75 KM. Kakeš je još napomenuo da će se Higijenski servis  baviti uklanjanjem uginulih životinja. Istakao je da će u sklopu Higijenskog servisa biti potrebe za upošljavanjem doktora veterinarske medicine.

17:01 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) je pohvalio osnivanje higijenskog servisa kojim bi se trebalo riješiti pitanje uklanjanja pasa lutalica. Mujkić je upitao da li će biti upošljavanja novih radnika u ovo preduzeće i ako će biti na koji način?

– Asim Mehmedović (predsjednik Kluba samostalnih vijećnika) je upitao kome se građani mogu obratiti ukoliko na putnom pojasu ili na nekom drugom mjestu vide uginule životinje?

 

16:57 – U toku je razmatranje Odluke o osnivanju „Higijenskog servisa“ pri JP „Veterinarska stanica“ doo Kalesija.

Aleksandar Vracevic
Aleksandar Vračević, direktor Regionalne deponije Zvornik

16:52 – dodatna pojašnjenja vijećnicima po pitanju Odluke  davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za deponovanje čvrstog komunalnog otpada dao je Aleksandar Vračević, direktor Regionalne deponije Zvornik, nakon čega je ova Odluka usvojena.

16:11 –  Fikret Suljkanović (samostalni vijećnik) je istakao da da se zamka krije u dijelu koji se odnosi na amortizaciju ove firme za što se odvaja 50 % prihoda. Za ove namjene bi se odvajalo oko 600 hiljada KM na godišnjem nivou, kazao je Suljkanović

16:07 –  Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) je kazao da je neophodno usvojiti ovu odluku i da je dobro što će uskoro početi sa radom Regionalna deponija Crni vrh, jer će se time zatvoriti deponija u podnožju Visa. On smatra da bi Komunalac trebao povećati broj korisnika i uključiti veći broj domaćinstava u plaćanje odvoza otpada, kako ne bi došlo do povećanja cijene.

16:04 –  Mujo Mujkić (klub za bolju Kalesiju) je rekao da je potrebno izvršiti provjeru dosadašnje cijene odvoza otpada i protivi se povećanju cijene sa 7 na 11 KM mjesečno. Smatra da bi povećanje cijene odvoza smeća za 4 KM bio dodatni udar na građane i da bi u tom slučaju  došlo do otkazivanja ugovora od strane građana. Mujkić je upitao da li treba otvoriti vrata privatnom sektoru, koji bi se, pored Komunalca bavili prijevozom komunalnog otpada? Možda bi u takvom odnosu snaga cijena odvoza smeća bila manja, naglasio je Mujkić.

15:56 – U toku je razmatranje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za deponovanje čvrstog komunalnog otpada.

– Muhamed Osmanović (SDP) je kazao da će doći do povećanja cijene odvoza otpada na području općine Kalesija.

15:52 – Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o administrativnim taksama i Tarifi  općinskih administrativnih taksi.

15:37 –  Amir Barčić (SDP) je rekao da je neshvatljivo da se ne prihvataju amandmani SDP-a, kojima se pomaže građanima. Barčić dalje navodi da bi se usvajanjem SDP-ovih amandmana ukupan prihod općine od ovih taksi koji iznosi 140 hiljada KM, umanjio maksimalno za 10 hiljada KM. Dodao je da je nelogično da se ne želi prihvatiti amandman kojim se plaćanja takse žele osloboditi sportska udruženja, vjerske zajednice i organizacije koje okupljaju žene i mlade.

15:33 – Nakon pauze u kojoj je vijećnicima dostavljen teksualni dio amandmana koje je predložio Ismet Mešić, očekuje se izjašnjavanje vijećnika po Odluci o administrativnim taksama

15:11 – PAUZA

15:11 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je zatražio pauzu od 15 minuta kako bi se vijećnicima dostavili amandmani od Ismeta Mešića.

15:09 –  Ismet Mešić (koji mijenja načelnika po ovlaštenju ) je rekao da prihvata samo jedan od ponuđenih trinaest amandmana Kluba SDP-a. Prihvaćen je amandman Selmira Buljkića. Mešić je iznio još nekoliko amandmana na predloženu odluku.

14:59 – Selmir Buljkić (samostalni vijećnik) je amandmanski djelovao u dijelu koji se odnosi da se djeca bez roditeljskog staranja oslobode plaćanja taksi.

14:56 – Fikret Suljkanović (samostalni vijećnik) je rekao da se najviše novca troši na ovjeri prepisa, a evidentno je povećanje takse sa 2 na 3 KM. Suljkanović je naveo primjer Općine Tuzla, koja je svakom poljoprivredniku koji želi otvoriti obrtničku djelatnost obećala pomoć u iznosu od 2.hiljade KM. Suljkanović tvrdi da će se ove godine registrovati najmanje 200 obrtnika, koji će za registraciju platiti oko 300 KM, što će se odraziti na povećanje općinskog budžeta. Fikret Suljkanović je, obraćajući se vijećnicima, istakao da je prešao u SDA i da više ne predstavlja SBB.

Fikret Suljkanovic
Fikret Suljkanović, prešao iz SBB-a u SDA

14:51 –  Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba vijećnika SDP-a) je kazao da se prilikom određivanja visine plaćanja taksi moralo voditi računa o socijalnom statusu građana i trenutno veoma teškoj ekonomskoj situaciji. On je istakao da je kod ove odluke trebao biti postignut koncenzus kod vijećnika, kako bi se izbjegla priča da je jedna grupa vijećnika željela umanjiti a druga povećati izatke građana. Pri tome se, kako kaže, mora voditi računa i o interesu općine Kalesija.

14:45 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) je pitao na koji način se stimulištu građani koji žele registrovati novu djelatnost? On smatra da ova odluka destimulativno djeluje na ljude koji žele započeti novi obrt. Mujkić je, također,  istakao da se nezakonito vrše vjenčanja, jer općina nema profesionalnog matičara.

14:25 – Amir Barčić (SDP) je komentarišući predloženu odluku rekao da se umanjenja taksi odnose na one takse koje se najmanje naplaćuju na području općine Kalesija. Barčić je napomenuo da su pojedine kategorije, koje su do sada bile oslobođene plaćanja taksi, novom odlukom izostavljene. Smatra da odluka nije stimulirajuća za građane. Barčić je u ime Kluba vijećnika SDP-a obrazložio SDP-ove amandmane u kojima, između ostalog, traže da se od oslobađanja taksi izostave mjesne zajednice, vjerske zajednice i humanitarne organizacije. Također, traže da se plaćanja takse oslobode i sportska udruženja, udruženja koja okupljaju žene i mlade. Klub SDP-a je kroz amandmane predložio još niz smanjenja taksi koji idu u prilog građanima i privrednicima, kazao je Barčić.

barcic
Amir Barčić (SDP)

14:21 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika za poljoprivredu i budžet) je obrazlažući ovu odluku kazao da se izmjene administrativnih takse odnose odnose, prije svega, na usklađivanje sa zakonskim odredbama. Istakao je da je na pojedinim stavkama došlo do umanjenja administrativnih taksi. Prema njegovim riječima povećanja taksi se odnose na izjednačavanje sa tarifama koje naplaćuju notari i vjenčanja koja se obavljaju izvan zgrade općine Kalesija, odnosno u ugostiteljskim objektima.

14:18 – U toku je razmatranje Odluke o administrativnim taksama i Tarifi  općinskih administrativnih taksi.

14:16 – Dnevni red 33.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija usvojen je tijesnom većinom (ZA – 14, protiv – 5 i suzdržani 2).

14:14 – Na prijedlog predsjedavajućeg općinskog vijeća Kalesija, Esada Čanića u dnevni red  33.redovne sjednice Općinskog vijeća je uvršten i Plan upisa učenika u prvi razred MSŠ Kalesija u školskoj 2016/2017.godine.

14:08 –  Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je predložio da se sa sjednice povuče Odluka o osnivanju štaba civilne zaštite Kalesija.

14:03 – Nastavljena je 33.redovna sjendica Općinskog vijeća Kalesija. U toku je razmatranja predloženog dnevnog reda.

13:23 – PAUZA

13:23 – za riječ se javio Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) koji je zatražio novu pauzu u trajanju od 30 minuta.

13:22 – Nastavljena je 33.redovna sjednica Općisnkogv vijeća Kalesija.

13:18 – I dalje traje pauza na 33.redovnoj sjednici vijeća. U međuvremenu se u sali za sjednice pojavio vijećnik Elvir Brkić (NSRZB), tako da vijećnićka većina sada ima dovoljan broj ruku (14) za prihvatanje dnevnog reda i predloženih odluka.

12:26 – PAUZA

12:24 – Odmah nakon nastavka sjednice za riječ se javio Zijad Suljkanović iz NSRZ, koji je u ime Kluba ove stranke zatražio dodatnu pauzu u trajanju od 30 minuta. Razlog čestih pauza najvjerovatnije je nepostojanje vijećničke većine s obzirom da sjednici ne prisustvuju Kadira Suljkanović i Elvir Brkić iz NSRZ, koji su dio većine.

12:23 – Očekuje se nastavak sjednice vijeća, nakon čega će se pristupiti usvajanju dnevnog reda.

12:18 – Još uvijek traje pauza na 33.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija.

11:57 – PAUZA

11:55 – U toku je obraćanje Ismeta Mešića, koji po ovlaštenju mijenja općinskog načelnika, o aktivnostima kabineta načelnika općine Kalesija između dvije sjednice vijeća, kao i projektima koji se treutno realizirau na području kalesijske općine.

11:50 – Prilikom izjašnjavanja vijećnika po predloženim inicijativama, prihvaćena je inicijativa Muhameda Osmanovića (predsjednik Kluba vijećnika SDP-a) da nadležno Ministarstvo zdravstva izmjeni Odluku o ampuliranim lijekovima i da ovi lijekovi ubuduće budu besplatni. Nisu prihvaćene inicijative Kluba SDP-a da se otvore mogućnosti za otvaranje rudnika na području općine Kalesija, u sastavu Rudnika Kreka i da se pri Crvenom križu općine Kalesija formira Tim za pomoć i obilazak starijih, iznemoglih i bolesnih osoba na području općine Kalesija. Također, nije prihvaćena Osmanovićeva inicijativa da se uradi detaljna analiza lijekova sa pozitivne liste likova i da se poveća broj recepata na području općine Kalesija. Nisu prihvaćene inicijative vijećnika Amira Barčića (SDP) da nadležna ministarstva u Vladi TK-a planiraju izgradnju područne ambulante i škole i Gornjim Petrovicama. Vijećnićka većina nije prihvatila ni inicijative Galiba Softića (SDP) da se iz budžeta općine Kalesija planiraju sredstva za uređenje pružnog prijelaza u Prnjavoru, da se smanji cijena vode i da se ukine komunalna taksa na području kalesijske općine.

11:11 –  Sena Musić (Klub za bolju Kalesiju) je upitala zbog čega ne radi rasvjeta na centralnom spomen obilježju u Kalesiji?

11:10 –  Adnan Kamerić (predsjednik Kluba SDA) povukao inicijativu Kluba SDA. Postavio je vijećniko pitanje zašto veterinarska ambulanta u Memićima nije u funkciji?

11:05 – Galib Softić (SDP) je podnio inicijativu da se u budžetu općine Kalesija planiraju sredstva za uređenje pružnog prelaza u Prnjavoru.   Softić je još predložio da se van snage stavi Odluka o komunalnim naknadama na području općine Kalesija.  Treća inicijativa Galiba Softića odnosila se na smanjenje cijene vode na području kalesijske općine.   Softić je kazao da je u Sahari voda jeftinija, nego u Kalesiji. Dodao je da je voda u Kalesiji najskuplja na svijetu. Zbog toga, smatra, da je neophodno smanjiti cijenu vode.

vijece 2
33.sjednica Općinskog vijeća Kalesija

10:50 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba vijećnika SDP-a) je upitao da li općina Kalesija može na ovakav način nastaviti dalje? Naglašavajući da je općinski načelnik Nedžad Džafić više vremena proveo na bolovanju nego u kabinetu načelnika. Osmanović je, u ime Kluba SDP-a, uputio dvije inicijative za koje traži da se izjasne vijećnici. Prva inicijativa Kluba vijećnika SDP-a je da se otvore mogućnosti za otvaranje rudnika na području općine Kalesija, u sastavu Rudnika Kreka. Naglasio je da su samo u Tojšićima zaliha uglja 38 miliona tona. Druga inicijativa odnosi se na pomoć starijim i iznemoglim osobama na području općine Kalesija, o kojima se niko ne brine. Dodao je da je  obavljajući dužnost ljekara – mrtvozornika ustanio dva smrtna slučaja gdje se niko nije brinuo o ovim osobama.

Osmanović je uputio i nekoliko inicijativa. Da se u sklopu Crvenog križa Kalesija formira Tim volontera za brigu o starijim i iznemoglim osobama, a da se budžetom općine Kalesija podrži rad ovog Tima. Osmanović je još upitio inicijativu da se uradi detaljna analiza lijekova na području općine Kalesija, jer je sve veći broj pacijenata koji ne mogu kupiti lijekove. Upitio je još jednu inicijativu da pacijentima omogući da mogu besplatno dobijati ampulirane lijekove.

10:43 – Hasan Ćorsuljić (SDP) je uputio vijećničku inicijativu da se obezbijede sredstva za renoviranje ambulante u Tojšićima. Druga inicijativa glasila je : da se što hitnije u prizemlje ismjesti labaratorija u Domu zdravlja Kalesija. Ćorsuljić je upitio i treću inicijativu u kojoj je zatražio da se povede računa o granicama naseljenih mjesta u Tojšićima, kako ne bi došlo do narušavanja međuljudskih odnosa.

10:37 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) je predložio da se rebalansom budžeta planira 50 hiljada KM za zapošljavanje mladih na području općine Kalesija. Mujkić je postavio pitanje po kojem članu Zakona je imenovan načelnik po ovlaštenju? Također postavio je pitanje ko je i zbog čega  postavio zaštitarsku Službu ispred Sale za sjednice, tokom održavanja sjednica Općinskog vijeća Kalesija?

10:32 – Amir Barčić (SDP) – je upitao koliko je Služba za građenje i komunalne poslove izdala građevinskih i ostalih dozvola za građenje?Također, upitao je zbog čega je Izet Hadžić podnio ostakvu na poziciju direktora Centra za socijalni rad?

Barčić je podnio i dvije vijećničke inicijative. Zatražio je da se u Programu rada Doma zdravlja i Ministarstva zdravstva TK-a pristupi izadi dokumentacije za izgradnju područne ambulante u Petrovicama Gornjim. Druga inicijativa je da se u Programu rada Ministarstva obrazovanja pristupi izgradi dokumentacije za izgradnjom područne osnovne škole u Petrivicama Gornjim.

10:28 – Meho Suljkanović (Klub SDU – Grupa građana) je zatražio da mu se  u što kraćem roku obezbijedi karta naseljnih mjesta na području općine Kalesija, a posebno dio karte koji se odnosi na granice naseljenih mjesta Petrovice Gornje – Tojšići. Suljkanović je kazao da grupa građana vodi aktivnosti na osnivanju MZ-e Petrovice Gornje. U tom pogledu neophodna im je karta razgraničenja između Tojšića i Petrovica.

– Edis Sakić (SBB) je podnio vijećničku inicijativu da se parovi koji se odluče sklapanja braka a koji su nezaposleni oslobode plaćanja općinske takse.

10:25 – U toku je postavljanje novih vijećničkih pitanja i inicijativa

10:20 – Muhamed Osmanović (SDP) – se zahvalio Općinskom vijeću za podršku inicijativi za izmjenom pozitvne liste lijekova TK-a. Osmanović je naglasio da je lista promijenjena u dijelu koji se odnosi na plućne bolesnike.

– Muhamed Alić (A SDA) nije zadovoljan odgovorom na vijećničko pitanje u pogledu aktivnosti Centra za podrku sa inkubacionim kapacitetima.

10:18 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) – nije dobio odgovore na postavljena vijećnička pitanja. Najavio je da će u ponedjeljak podnijeti prijavu zbog kršenja Zakona o platama i naknadama. Mujkić je kazao da ima informaciju da je načelnik po ovlaštenju određenim državnim službenicima povećao naknadu od 50 %.

– Amir Barčić (SDP) – Nije dobio odgovor na vijećničku inicijativu. Također, naglasio je da nije dobio kompletnu infromaciju o isplati sredstava namijenjenih za medije.

– Sena Musić (Klub za bolju Kalesiju) – dobila odgovor od direktora JP Veterinarska stanica Kalesija, koji je paušalan, ali se ipak, kako je navela, direktor ovog preduzeća udostojio da dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Nije dobila odgovor ko je trenutno načelnik općine Kalesija?

10:11 – Usvojen Izvod iz zapisnika sa 32.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

10:09 – Počela je 33.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

——————————————————————————–

Predsjedavajući Esad Čanić za danas u 10 sati je zakazao  33.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, na čijem dnevnom redu će se naći trinaest tačaka.

Između ostalog, vijećnici će razmatrati Odluku o administrativnim taksama i Tarifi općinskih administrativnih taksi, Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za deponovanje čvrstog komunalnog otpada i Odluku o osnivanju „Higijenskog servisa“ pri JP „Veterinarska stanica“ doo Kalesija.

Pred vijećnicima će se još naći Odluka o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite općine Kalesija, Odluka o imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija, Plan proljetne sjetve za ovu godinu i Izvještaj Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za prošlu godinu.

Na ovoj sjednici vijeća bit će razmatran Izvještaj o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2015.godinu, kao i Informacije o radu za prošlu godinu Općinskog suda u Kalesiji i Porezne ispostave Kalesija.

Dnevni red: 

  1. Razmatranje i donošenje Odluke o administrativnim taksama i Tarifi općinskih  administrativnih taksi.
  1. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za deponovanje čvrstog komunalnog otpada.
  1. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju „Higijenskog servisa“ pri JP „Veterinarska stanica“ doo Kalesija.
  1. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite općine Kalesija.
  1. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.
  1. Razmatranje i usvajanje Plana proljetne sjetve za 2016.godinu.
  1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti  i prava u prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period 01.01.2015. – 31.12.2015.godine.
  1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Sportskog saveza općine Kalesija za 2015.godinu.
  1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Općinskog suda u Kalesiji za 2015.godinu.

10.Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Porezne ispostave Kalesija za 2015.godinu.

11.Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju vodosnabdijevanja i stanju grupnih i mjesnih                      vodovoda na području općine Kalesija.

12.Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju uvođenja zakupaca u posjed dodijeljenog                              poljoprivrednog zemljišta koje je ranije bilo u posjedu ZZ “Voćar” Kalesija.

13.Razmatranje i donošenje Rješenja o odbijanju zahtjeva za preuzimanje neizgrađenog gradskog                    građevinskog zemljišta.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: