Usvojen Nacrt budžeta općine Kalesija za 2016.godinu

Općinsko vijeća Kalesija je na 29.redovnoj sjednici usvojilo Nacrt budžeta za 2016.godinu u iznosu od 7,5 miliona KM, koji je za milion maraka manji od planiranog budžeta za ovu godinu. Nacrt budžeta će u narednih mjesec dana proći javnu raspravu na kojoj će građani u mjesnim zajednicama imati priliku da iznesu prijedloge i sugestije. Nakon provedene rasprave bit će organiziran okrugli sto na kojem će predstavnici političkih stranaka, koje participiraju u Općinskom vijeću, pokušati usaglasiti Prijedlog budžeta, koji bi se mogao naći na decembarskoj sjednici vijeća.

Vijećnici su podržali i Odluku o prodaji nekretnina preduzećima “Izazov” i „Lafat komerc” i fizičkim licima: Izetu Makaliću, Ramizu Baručiću, Elviru Kopiću, Ramizu Smajloviću i Fadilu Vildiću. Jednoglasnu podršku za prodaju nekretnina dobili su “Izazov”, “Lafat komerc”, Izet Makalić i Fadil Vildić. Međutim, prilikom glasanja o prodaji nekretnina Ramizu Baručiću, Elviru Kopiću i Ramizu Smajloviću vijećnici su se po dva puta izjašnjavali, jer je Mujo Mujkić u sva tri navrata zatražio pojedinačno izjašnjavanje vijećnika, zbog sumnje u rezultate brojanja. Ipak, i u ponovoljenom, pojedinačnom glasanju, bilo je dovoljno ruku da se nekretnine prodaju Baručiću, Kopiću i Smajloviću.

Usvojen je Program zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2015/2016. godine i Nacrt prostornog plana općine Kalesija za period 2011-2031.godine, za koji je određena javna rasprava u trajanju od dva mjeseca.

Sa dnevnog reda je po drugi put zaredom povučena Odluka o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.

——————————————————————

Iz minute u minutu

19:33 – Završena je 29.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

19:33 – Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo i Nacrt Zakona o oružju i municiji.

19:22 – U nastavku sjednice,  razmatrana je Informacija o stambenom zbrinjavanju porodica sa područja ugroženih poplavama i klizištima u 2014.godini na području općine Kalesija i sanacijama objekata i zemljišta na ugroženim područjima.

19:20 – Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Nacrt prostornog plana za period 2011-2031. godine, koji  se upućuje na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

19:10 – U toku je prezentacija Nacrta prostornog plana općine Kalesija za period 2011-2031.godine, od strane predstavnika IPSA instituta iz Sarajeva koji su radili na izradi ovog plana.

18:58 – Usvojen je Nacrt budžeta za 2016. godinu u iznosu od 7,5 miliona maraka. Nacrt budžeta će biti upućen u javnu raspravu, koja će trajati  30 dana.  Građani će tokom javne rasprave u svojim mjesnim zajednicama imati priliku da iznesu prijedloge i sugestije na Nacrt budžeta za 2016. godinu, nakon čega će biti organizovan okrugli stol, na kojem će predstavnici političkih subjekata pokušati usaglasiti Prijedlog budžeta za narednu godinu. Usaglašeni Prijedlog budžeta mogao bi se naći na decembarskoj sjednici vijeća.

18:27 – Nakon pauze nastavljena je rasprava po Nacrtu budžeta za 2016. godinu.

17:32 – U nastavku sjednice usvojen je Program zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2015/2016. godine. U toku je razmatranje Nacrta budžeta općine Kalesija za 2016.godinu.

17:28 – Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o prodaji nekretnina preduzećima “Izazov” i Lafat komerc” i fizičkim licima: Izet Makalić, Ramizu Baručiću, Elviru Kopiću, Ramizu Smajloviću i Fadilu Vildiću. Jednoglasnu podršku za prodaju nekretnina dobili su “Izazov”, “Lafat komerc”, Izet Makalić i Fadil Vildić. Prilikom izjašnjavanja vijećnika o prodaji nekretnina Ramizu Baručiću i Elviru Kopiću vijećnici su se po dva puta izjašnjavali, jer je Mujo Mujkić u oba navrata zatražio pojedinačno izjašnjavanje vijećnika, zbog sumnje u rezultate brojanja. Međutim, u oba slučaja je bilo dovoljno ruku da se nekretnine prodaju Baručiću i Kopiću. Za prodaju nekretnina Ramizu Baručiću glasalo je 15 vijećnika, protiv je bilo 6 i 2 vijećnika su bila suzdržana. Vijećnik Ramz Baručić nije glasao. Za prodaju nekretnina Elviru Kopiću  glasalo je 17 vijećnika, 5  vijećnika je bilo protiv, dok su 2 vijećnika bila suzdržana.

16:39 – Nova pauza na 29.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija.

16:36 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je rekao da je problem u tome što su objekti ranije sagrađeni a sada se od vijećnika traži da izglasaju Odluku o prodaji zemljišta.  “Sporno je da se od početnih 6 m2 danas  došlo do kvadrature od oko 50 i više metara kvadratnih, koje treba legalizovati”, kazao je Osmanović.

16:30 – Halil Aščić, općinski pravobranilac je istakao da su akti koji se nalaze pred vijećnicima u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.  Aščić je naglasio da pravobranilac ne daje mišljenje o cijeni zemljišta, već prijedlog cijene utvrđuje nadležni sudski vještak.

16:24 – Galib Softić je podsjetio na događaja od prije desetak godina kada se raspravljalo o nelegalnoj gradnji u centru Kalesije. Softić je naglasio da je još tada zauzet stav da se ne dozvoli dalja nelegalna gradnja, ali da se takva ideja nikada nije sprovela u djelo. On je posebno naglasio da su u poslijeratnom periodu dodjeljeni objekti koji su imali privremeni karakter, na ovim lokacijama, ali su vlasnici objekata, umjesto kioska,  izgradili nove objekte.

16:22 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) je još jednom zatražio mišljenje općinskog pravobranioca, koji bi izvjestio vijećnike o zakonitosti donošenja ovakve odluke.

16:18 – Adnan Kamerić je zamolio vijećnika Ramiza Baručića da se u budućnosti ne bavi poslom kojim se bavi duži niz godina, s obzirom da se u ovom objektu vrši prodaja alkoholng pića, već da se objakat bavi namjenskom djelatnošću.

16:12 – I dalje je u toku rasprava o prodaji nekretnina preduzećima i fizičkim licima, s tim što se najveći dio rasprave odnosi na podršku ili osporavanje dodjele nekretnine Ramizu Baručiću, čiji se objekat nalazi u centru Kalesije, u neposrednoj blizini školskog dvorišta. Većina vijećnika ne spori da se zemljište treba dodijeliti preduzećima “Lafat komec” i “Izazov”.

15:50 – Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) je kazao da se mora napraviti razlika između firmi koje rade i zapošljavaju veliki broj ljudi i objekata koji su nelegalno sagrađeni u gradskom jezgru. Mehmedović je postavio pitanje: šta se do sada radilo i zašto dosadašnji načelnici, Enver Jukanović i Rasim Omerović nisu rješavali ovaj problem?

15:50 – Sena Musić (Klub za bolju Kalesiju) je navela sličan primjer uzurpacije školskog dvorišta u Gornjim Raincima, prije nekoliko godina, gdje je zatvoren prilaz u školsko dvorište. Ona je dodala da općina Kalesija nije vlasnik školskog zemljišta, već  Vlada TK-a. “Svako ko digne ruku za ovakvu odluku mora znati da snosi krivičnu odgovornost”, kazala je Sena Musić.

15:44 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je kazao da u odgovorne osobe iz općine Kalesija vijećnike doveli u nezavidnu situaciju da se moraju zamjeriti s ljudima koji već godinama rade na ovim lokacijama. Osmanović je istakao da su se ovi objekti godinama gradili i proširivali pred očima načelnika i svih općinskih čelnika, a sada smo došli u situaciju da takav način nelegalne gradnje trebamo legalizovati. Upitao je  zbog čega nadležne Službe nisu na vrijeme reagovale i zabranile nelegalnu gradnju u centru grada ? On se, također, javno izjasnio da neće podržati Odluku u dijelu koji se odnosi na objekte u centru grada, dok ne dovodi u pitanje prodaju zemljišta preduzećima koja rade i upošljavaju nove radnike.

15:38 – Najveći broj diskusija odnosi se na prodaju zemljišta u centru Kalesije, na kojem se nalazi ugostiteljski objekat “Denis”, u vlasništvu Ramiza Baručića, vijećnika SDU. Protiv prodaje ove nekretnine javno su se oglasili Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) i Galib Softić (SDP).

15:35 – U toku je rasprava  po Odluci o davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi formiranja građevinske čestice. Ovom odlukom nekretnine bi se trebale prodati sljedećim preduzećima i fizičkim licima:

a)„Izazov” – Kalesija

b) Lafat komerc“- Kalesija

c) Izet Makalić

d) Ramiz Baručić

e) Elvir Kopić

f) Ramiz Baručić

g) Fadil Vildić

15:33 –  Usvojena je Odluka o osnivanju Centra za podršku poduzetništvu sa inkubacionim kapacitetima i  Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju izrade Prostornog plana općine Kalesija za period 2011-2031 godina.

14:46 – u toku je razmatranje Odluke o osnivanju Centra za podršku poduzetništvu sa inkubacionim kapacitetima.

14:31 – Nastavljena sjednica Općinskog vijeća Kalesija

13:37 – Nakon usvajanja dnevnog reda uslijedila je nova paza u trajanju od pola sata.

13:35 – Usvojen dnevni red 29.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

13:27 – Abdulah Gutić (pomoćnik načelnika) –  je kazao da su prijedlozi Amira Barčića shvaćeni ozbiljno, a nadležne službe su, kako je kazao, već krenule u sveobuhvatnu analizu navedenih prijedloga. Gutić je predložio vijećnicima da ne prihvate ove prijedloge, a da će se o ovim Odlukama razmatrati početkom naredne godine.

13:25 – Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) je u ime Komisije za statutarna pitanja i propise sa dnevnog reda današnje sjednice povukao Odluku o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija. Ova odluka je povučena sa dnevnog reda i na prošloj sjednici vijeća.

13:18 – Nakon rasprave i repliciranja vijećnika Amira Barčića i Seada Selimovića, za govornicu je izašao Fikret Suljkanović (SBB), koji je pohvalio materijale koje je dostavio Amir Barčić, koji se, kako je kazao,  potrudio da uradi i predloži Odluke, koje evidento imaju određene manjkavosti.

13:07 –  Općinski načelnik je, kao ovlašteni predlagač, predložio da se na ovoj sjednici razmatra Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi formiranja građevinske čestice. Nekretnine bi ovom odlukom trebale biti dodijeljene preduzećima „Izazov“ i „Lafat komerc“ i fizičkim licima: Izetu Makaliću, Ramizu Baručiću, Elviru Kopiću, Ramizu Baručiću i Fadilu Vildiću. Podsjećamo, ova odluka se na dnevom redu našla i na prošloj sjednici, ali je općinski načelnik nakon burne rasprave sa dnevnog reda povukao ovu tačku.

13:06 – Amir Barčić (SDP)  je ponovo, kao i na prošloj sjednici, predložio da se u dnevni red uvrste četiri odluke: Odluka o stavljanju van snage Odluke o komunalnim naknadama na području općine Kalesija, Nacrt o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim nakdanama na području općine Kalesija, Nacrt Odluke o komunalnim taksama i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama.

12:55 – Nakon obraćanja Ismeta Mešića uslijedila je rasprava o izmjenama i dopunama dnevnog reda današnje sjednice vijeća

12:50 – U toku je obraćanje Ismeta Mešića, koji obnaša funkciju općinskog načelnika, po ovlaštenju, a zbog bolesti načelnika Džafića.  Mešić je upoznao vijećnike o aktivnostima koje je u proteklom periodu obnašao kabinet načelnika općine Kalesija i projektima čija je realizacija u toku.

12:45 – Podsjećamo, pauza je uslijedila kako bi se obavio razgovor sa poljoprivrednima koji su od jutros ispred zgrade općine Kalesija, a koji zahtijevaju oslobađanje plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta zbog šteta nastalih tokom poplava i klizišta u 2014.godini. Prema riječima Esada Čanića, predsjedavajućeg vijeća, na sastanku s poljoprivrednicima je postignut dogovor da će u narednom periodu općinki načelnik, u saradni sa nadležnom Službom, predsjedavajućim vijeća i predsjednicima svih stranačkih klubova pokušati pronaći rješenje u obostranom interesu. Dodao da su poljoprivrednici prihvatili ovakav prijedlog i da su se nakon toga razišli.

12:44 – Nakon pauze, koja je trajala više od sat vremena nastavljen je rad na 29.redovnoj sjednici Općinsog vijeća Kalesija

11:27 –  Hasan Ćorsuljić (SDP)  da se poljoprivrednicima koji se nalaze ispred zgrade općine dozvoli pristup sjednici vijeća kako bi upoznali vijećnike sa svojim zahtjevima.

11:26 –  Nermin Mešić (SDA) podnio inicijativu da pristupi izradi pjeačke staze od Gornjih Rainaca do Tojšića. Mešić je predložio da se izradi nova dalekovodna mreža i nova trafo stanica u Kalesiji.

11:22 – Ferid Smajić (SDA) inicijrao postavljanje vertikalne i horizontane signalizacije na području općine Kalesija. Predložio da se izvrši prenos vlasništva sa TK-a na općinu Kalesija , jednog dijela zemljišta u MZ Kikači, gdje se nalazi područna škola.

11:20 – Galib Softić (SDP) je pitao šta je s načelnikom Džafićem? Predložio da inspekcijski organi povedu računa o zaštiti životne sredine i da se oštro kazne nesavjesni građani koji zagađuju prirodu. Softić je u formi inicijative predložio da se u Kalesiji izgradi javni wc. Predložio je i da se po jedna najugoženija osoba iz svih mjesnih zajednica primi u radni odnos u javne ustanove i preduzeća u Kalesiji. Zatražio da se do naredne sjednice dostavi informacija sa imenima  uposlenih u javnim preduzećima i ustanovama u Kalesiji koji su zaposleni bez konkursa.

11:12 –  Amir Barčić (SDP) – upitao kakva je sudbina ispitivanja novih bušotina vode na području općine Kalesija, ko je obavljao radove i koliko novca je potrošeno? Također, postavio je pitanje da li je istina da je jedan bunar na izvorištu Krušik presušio i šta se planira uraditi po tom pitanju? Barčić je podnio inicijativu da se u budžetu za 2016. godinu planiraju sredstva za nabavku sanitetskog vozila i tri kotla za centralno grijanje u Domu zdravlja, jer se svakodnevno zapošljavaju novi ljudi u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Druga inicijativa je da se u područnoj ambulanti Tojšići i Domu zdravlja Kalesija obezbijedi rad druge smjene porodične medicine. Barčić je još uputio inicijativu da se pored škole u Miljanovcima izrade ležeći policajci, a u Gornjim Petrovicima obilježe pješački prelazi.

11:05 –  Adnan Kamerić (predsjednik Kluba vijećnika SDA) uputio inicijativu za povećanjem kapaciteta pitke vode na području općine Kalesija, s obzirom da postojeći kapaciteti ne mogu zadovoljiti potrebe građana u Kalesiji. Kamerić je još predložio da se poljoprivrednici oslobode plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija. Predložio je i da se u budžetu za 2016. godinu planiraju sredstva za majke porodilje.  Predložio je i da KUP za inspekcijske poslove i općinska inspekcija izvrše kontrolu prodaje alkohola u blizini škola. On je još upitao da li je gotov projekat vodosnadvijevanja naselja Gaj u Miljanovcima i da li će se pristupiti rješenju mosta u Miljanovcima. Također, pitao je i da li nadležna općinska Služba usporava pokretanje parking servisa u Kalesiji?

10:59 – Sead Selimović (samostalni vijećnik) postavio pitanje načelniku da li je urađen projekat vodosnadbijevanja u naselju Babina Luka i kada će ovaj projekat biti realiziran? On je još upitao da li se planira sanacija klizišta koje ugrožava put u Babinoj Luci? Selimović je pokrenuo inicijativu da se u budžetu za narednu godinu planiraju sredstva za plaćanje ulične rasvjete u svim naseljenim mjestima na području općine Kalesija.

10:54 –  Muhamed Osmanović (predsjednik kluba SDP-a) predložio tri inicijative. Prva inicijativa: da se do početka naredne kalendarske godine pristupi izradi projekta za gradnju novih lokacija za industrijske zone u Donjim Vukovijama i piste u Gornjim Vukovijama. U drugoj inicijativi, Osmanović je predložio da se u reblansu budžeta za 2015.godinu obzbijedi 100 hiljada KM u vidu subvencije poljoprivrednim proizvođačima za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, zbog pretrpljenih šteta u prošloj godini. U posljednjoj inicijativi, Osmanović je predložio da se ukine Zavod za zapošljavanje ili da se promijeni naziv ove institucije, jer se preko Zavoda niko ne zapošljava, osim članova porodica vijećničke većine u Kalesiji.

10:47 – Zijad Suljkanović (predsjednik Kluba NSRZB) – pitao da li su i koliko izdašni novi izvori vode na području općine? Predložio inicijati da se preduzeću Vodovod i kanalizacija dodijele nova sredstva iz budžeta kako bi se riješio problem vodosnadbijevanja u Donjim i Gornjim Vukovijama.

10:43 – Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) postavio pitanje zbog čega je obustavljen prijem volontera – pripravnika u Dom zdravlja Kalesija?

10:40 –  Mujo Mujkić (predjsednik Kluba za Bolju Kalesiju) – uputio čestitku Mehmedu Đedoviću na osvojenoj nagradi i izrazio žaljenje da je Đedović još uvijek nezaposlen. Upitao je kakav je izvješetaj komisije koja je pregledala mjesne vodovode u Gornjim i Donjim Vukovijama? Uputio inicijativu da se popravi ili asfaltira put prema Seljublju. Mujkić je u drugoj inicijativi predložio da nadležne Službe i načelnik organizuju konferenciju za unapređenje poslovnog ambijenta na području općine Kalesija.

10:30 – Ismet Mešić, zamjenik načelnika po ovlaštenju odgovorio Osmanoviću da je urađen projekat kanalizacione mreže na području općine Kalesija. Po njegovim riječima glavni projekat je urađen za naseljena mjesta od Gornje Kalesije do Miljanovaca.

Ismet Mesic

10:29 – Amir Barčić (SDP) – u povodu inicijative za oslobađanjem plaćanja ampuliranih lijekova i infuzionih otopina, dobio odgovor iz Zavoda zdravstvenog osiguranja u kojem se navodi da Zavod potpisuje ugovore sa domovima zdravlja. Međutim, nije dobio konkretan odgovor. Predložio da se ova Odluka ZZO TK-a stavi van snage.

10:25 – Sjednici vijeća zbog bolesti ne prisustvuje Nedžad Džafić, načelnik općine Kalesija. Po ovlaštenju, načelnika mijenja Ismet Mešić.

10:20 –  Muhmed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a), uputio čestitku Mehmedu Đedoviću na dobijenoj književnoj nagradi „Skender Kulenović“. Upitao: da li općina Kalesija ima urađen projekat kanalizacione mreže?

10:17 – Usvojen Izvod iz zapisnika sa prošle sjednice vijeća

10:15 – Počela 29.redovna sjednica Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće Kalesija će na današnjoj sjednici razmatrati Nacrt budžeta općine Kalesija za 2016. godinu,koji iznosi oko 7,5 miliona KM.

Pored Nacrta budžeta, pred vijećnicima će se naći Odluka o osnivanju Centra za podršku poduzetništvu sa inkubacionim kapacitetima, čije će sjedište biti u Gradskoj dvorani u Kalesiji, koja je u fazi izgradnje.

Vijećnici će još razmatrati Odluku o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija, Program zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2015/2016. godine.

Pred vijećnicima će se naći i Nacrt Prostornog plana općine Kalesija za period 2011 – 2031.godine,  Informacija o stambenom zbrinjavanju porodica sa područja ugroženih poplavama i klizištima u 2014.godini na području općine Kalesija i sanacijama objekata i zemljišta na ugroženim područjima i Nacrt Zakona o oružju i municiji.

Dnevni red 29.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

  1. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Centra za podršku poduzetništvu sa inkubacionim kapacitetima.
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.
  3. Razmatranje i usvajanje Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u zimskoj sezoni 2015/2016. godine.
  4. Razmatranje i usvajanje Nacrta budžeta općine Kalesija za period od 01.01. do 31.12.2016.godine.
  5. Razmatranje i usvajanje Nacrta Prostornog plana općine Kalesija za period 2011 – 2031.godine.
  6. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stambenom zbrinjavanju porodica sa područja ugroženih poplavama i klizištima u 2014.godini na području općine Kalesija i sanacijama objekata i zemljišta na ugroženim područjima.
  7. Razmatranje Nacrta Zakona o oružju i municiji.  Sjednica počinje u 10 sati, a kompletan tok sjednice pratite iz minute u minutu na našem portalu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.