Općina Kalesija raspisala poziv za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu člana 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl. novine FBiH» br. 52/09), člana 7. Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 7/11 i člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Općinski načelnik Kalesija dana 14.08.2015. godine,  o b j a v lj u j e

 

J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Kalesija, KO Hrasno, KO Lipovice, KO Jeginov Lug i KO Rainci Donji

I

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave zahtjeve za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta isključivo u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

II

Predmet javnog poziva je zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Kalesija, koje je ostalo slobodno nakon odustajanja od zaključenja ili raskida ugovora o zakupu na području općine Kalesija na: KO Lipovice, Jeginov Lug, Rainci Donji i koje je izuzeto od ZZ “Voćar” Kalesija: KO Hrasno, prema Pregledu katastarskih čestica koji je sastavni dio ovog Poziva.

III

Pregled poljoprivrednog zemljišta iz člana II Javnog poziva po katastarskim česticama zainteresovani mogu dobiti u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

IV

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države dodijelit će se u zakup svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima na period od 10. godina, a za podizanje nasada  voćnjaka dodijelit će se na period do 25 godina.

Minimalna površina na koju se može aplicirat iznosi 1 ha (jedan hektar)

V

Postupak javnog poziva provest će Komisija koju imenuje Načelnik općine Kalesija.

VI

Početna cijena na javnom pozivu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, po katastarskim kulturama iznosi:

Red.br. Katastarska kultura Klasa zemljišta Početna cijena(KM/ha)
1 Oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi I i II 195,00
2 Livade I i II 130,00
3 Pašnjaci I i II 104,00

 

 

Red.br. Katastarska kultura Klasa zemljišta Početna cijena(KM/ha)
1 Oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi III i IV 187,50
2 Livade III i IV 125,00
3 Pašnjaci III i IV 100,00

 

Red.br. Katastarska kultura Klasa zemljišta Početna cijena(KM/ha)
1 Oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi V,VI,VII i VIII 165,00
2 Livade V,VI,VII i VIII 110,00
3 Pašnjaci V,VI,VII i VIII   88,00
4 Zapušteno, neplodno,t rstici, močvare   30,00

 

VII

Početna cijena iz tačke VI ovog poziva umanjuje se za 50% za neobrađeno, zapušteno ili neplodno poljoprivredno zemljište obraslo višegodišnjim raslinjem, prema nalazu komisije.

VIII

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području općine Kalesija dodjeljivat će se u zakup pravnim i fizičkim licima (sa prebivalištem i sjedištem u Općini Kalesija) koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 1. Broj uposlenih radnika: 1 bod po postojećem uposlenom radniku, 2 boda po novouposlenom radniku (bez otpuštanja postojećih) a maksimalno može dobiti po ovom osnovu 30 bodova.
 2. Osnovna djelatnost – poljoprivredna proizvodnja…………………………15 bodova

Dopunska djelatnost – poljoprivredna proizvodnja…………………………5 bodova

 1. Raspoloživa poljoprivredna mehanizacija po registrovanoj poljoprivrednoj mašini 2 boda, a maksimalno može dobiti po ovom osnovu 10 bodova.
 2. Vrsta poljoprivredne djelatnosti:

d.1.)  Stočarstvo (1 do 5 grla)………………………………………….    5 bodova

Stočarstvo (6 do 15 grla)…………………………………………………. 10 bodova

Stočarstvo (16 grla i više)………………………………………………..  15 bodova

d.2.)Voćarstvo ……………………………………………………………………………  5   bodova

d.3.) Peradarstvo od 5000 do 10000 brojlera po turnusu………………….  5 bodova

preko 10000 brojlera po turnusu ……………………………………………10 bodova

d.4.)  Ratarstvo

– žitarice………………………………………………………………………………15 bodova

– plastenička i staklenička proizvodnja………………………………… ..   7 bodova

– ostala proizvodnja ……………………………………………………………..   5 bodova

 1. Ponuđena cijena zakupa u odnosu na početnu cijenu, za svakih 5 KM/ha više od početne cijene 1

bod, a maksimalno može dobiti po ovom osnovu ……………………10 bodova.

 1. f) Poljoprivredni proizvođači kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a bili su pripadnici Armije

RBiH u periodu 1992–1995. godine, za svaku godinu provedenu u Armiji RBiH ………. 1 bod.

 

IX

Prijave na javni poziv zakupaca koji su do sada koristili državno poljoprivredno zemljište, a nisu izmirili svoje obaveze plaćanja zakupa istog, neće biti uzete u razmatranje prilikom dodjele Zemljišta u zakup.

 

X

            Uz zahtjev priložiti slijedeća dokumenta:

 1. Potvrda Porezne uprave o broju uposlenih radnika
 2. Rješenje o registraciji osnovne djelatnosti
 3. Rješenje o registraciji dopunske djelatnosti
 4. Za fizičko lice fotokopija lične karte
 5. Kopija saobraćajne dozvole za poljoprivrednu mašinu
 6. Kopija pasoša za životinju i potvrda veterinarske stanice o broju brojlera u turnusu
 7. Dokaz o izmirenim uplatama za ranije korištenje državnog zemljišta
 8. Izjava o planiranom broju upošljavanja novih radnika
 9. Izjava o planiranoj vrsti proizvodnje
 10. Uvjerenje o učešću u Armiji RBIH
 11. Kopija katastarskog plana za parcelu sa naznačenim dijelom za koji se aplicira
 12. Prepis posjedovnog lista za vlastito zemljište ili uvjerenje o neposjedovanju istog

 

            Svi dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije

XI

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na Pisarnicu Općine Kalesija ili poslati preporučenom poštom na adresu:

 

OPĆINA KALESIJA

Ulica Patriotske lige,  broj 15

75260 Kalesija

 

sa obaveznom naznakom : “Ne otvarati – Prijava na Javni poziv za  zakup  poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu države na području općine Kalesija”.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobođenje”, programu Radija “Feral” i oglasnoj ploči općine Kalesija.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za  poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove, direktno ili putem telefona: 035 631 259 lokal 210.

Podnosioci zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove za zakup  poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu države na području općine Kalesija, biće blagovremeno obavješteni.

 

XII

Uz zahtjev treba navesti:

 • Tražena površina na koju se aplicira
 • Ponuđena cijena za navedenu parcelu/česticu po ha

 

XIII

Obrazac zahtjeva zainteresovani mogu dobiti u Šalter sali općine Kalesija

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Džafić, prof.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.