Općina Kalesija: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima

Općina Kalesija je raspisala konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima, sa područja kalesijske općine. Stipendije u iznosu po 100 KM isplaćivat će se 10 mjeseci u 2015. godini.  Redovni studenti koji su prethodnu godinu studija završili sa prosječnom ocjenom 9,0 i više, ostvaruju pravo na stipendiju bez bodovanja.

 

U nastavku prenosimo kompletam tekst konkursa za dodjelu stipendija:

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), te Odluke o budžetu općine Kalesija za 2015. godinu (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 12/14) i Odluke o raspodjeli sredstava sa Ekonomskog koda 614234 – Isplate stipendija u 2015. godini, broj: 02-05-2-84/15 od 08.01.2015. godine, Općinski načelnik Kalesija, dana 15.01.2015. godine, raspisuje

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2014/2015. godini

U skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2015. godinu, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija u iznosu od po 100,00 KM koje će se isplaćivati u 10 mjesečnih rata tokom 2015. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

– da su državljani BiH

– da su redovni studenti I ciklusa na jednom od Univerziteta u BiH

– da imaju prebivalište na području općine Kalesija

– da ne primaju kredit ili stipendiju od drugog davaoca

– da su završili prethodne godine školovanja (od I-IV razreda srednje škole) sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0 (za studente koji prvi puta upisuju prvu godinu studija)

– da su završili prethodnu godinu studija sa najmanjom prosječnom ocjenom 7,0.

Uz prijavu na konkurs studenti su obavezni (u originalu ili ovjerenoj kopiji) priložiti slijedeća dokumenta:

  1. Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu godine – semestra,
  2. Uvjerenje o položenim ispitima ili ovjerenu kopiju Indexa sa postignutim uspjehom u prethodnoj godini studija,
  3. Uvjerenje o ukupnoj prosječnoj ocjeni svih razreda srednje škole ili kopiju svjedočanstava od I – IV razreda srednje škole (za studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija),
  4. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),
  5. Prijavu mjesta prebivališta ili kopiju lične karte (ovjerena kopija),
  6. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
  7. Izjavu da ne prima kredit ili stipendiju od drugog davaoca (ovjerena od nadležnog organa)
  8. Dokaz o statusu nosioca i ostalih punoljetnih članova porodičnog domaćinstva:

– za korisnika socijalne pomoći – Uvjerenje JU Centar za socijalni rad Kalesija,

– za korisnika prava boračko-invalidske zaštite – Rješenje o uspostavljenom pravu nadležnog organa,

– za nezaposlene demobilisane borce – Uvjerenje Odjeljenja odbrane o pripadnosti i vremenu provedenom u oružanim snagama BiH i Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,

– za ostale nezaposlene – Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,

– za zaposlene članove domaćinstva i korisnike penzije – Uvjerenje o visini plaće i zadnji ček od penzije,

  1. Dokaz o osvojenim nagradama na takmičenjima iz oblasti za koju se obrazuje, za prva tri mjesta, (na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou),
  2. Dokaz o objavljenom naučno-stručnom radu.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su: uspjeh u školovanju, socijalni status porodice, postignuti rezultati na takmičenjima i naučno-stručni rad u prethodnoj akademskoj godini.

Redovni studenti koji su prethodnu godinu studija završili sa prosječnom ocjenom 9,0 i više, ostvaruju pravo na stipendiju bez bodovanja.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Oslobodjenje”.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljati na adresu:

OPĆINA KALESIJA, OPĆINSKI NAČELNIK, ul. Patriotske lige br.15. 75260 Kalesija, sa naznakom “Za Konkurs za dodjelu stipendija”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

V.D. OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sc. Salmir Avdibašić dipl.ing.el.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.