ODRŽANA 8. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada2Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju. Razlog donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju je potreba da se otklone nedostaci uočeni tokom dosadašnje primjene navedenog Zakona kao i da se urede određena pitanja, za kojim se u praktičnoj primjeni Zakona ukazala potreba. Neke od izmjena tiču se mreže antenskih stubova bežičnog prenosa signala, uređenja groblja, koje pravne osobe se mogu baviti građenjem, smanjenja roka i pojednostavljenja administrativnih barijera budućim investitorima za realizaciju projekata te izmjena sastava komisije za tehnički pregled. Prijedlog zakona upućen je u redovnu skupštinsku proceduru.
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi. Izmjene su rezultat uočenog da nakon emitovanja administrativnih taksenih maraka, više ne bi postojala mogućnost plaćanja takse u gotovom novcu. Također, eventualno taksiranje predmeta sa taksenim markama u apoenima većim od 50,00 KM (npr. 300,00, 400,00 ili 500,00 KM) zahtijevalo bi puno prostora na dokumentu, kao i veće troškove štampanja administrativnih taksenih maraka u apoenima koje do sada u praksi nisu bile u opticaju. Za realizaciju zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva iz budžeta Kantona s obzirom da su kantonalne administrativne takse prihod tog budžeta. Zakon sadrži odredbe čiji je cilj bolja naplata administrativnih taksi i izmirivanje dugova taksenih obveznika prema Kantonu po tom osnovu pa se očekuje da će se to odraziti na veći priliv sredstava u budžet Kantona.

 

 

POMOĆ ZA IZDAVAČKU DJELATNOST I MEDIJE

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost za 2013. godinu. Ukupan iznos sredstava planiranih za ovu namjenu je 33.000,00 KM. Za podršku neprofitnim organizacijama planirano je 14.600,00 KM, a privatnim preduzećima i poduzetnicima 18.400,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava za podršku medijima. Ukupno planirana sredstva za podršku medijima iznose 70.000,00 KM od čega su 42.000,00 KM namijenjene za medije u privatnom sektoru, 17.500,00 KM za medije u javnom sektoru i 10.500,00 KM za neprofitne organizacije koje u okviru svoje djelatnosti obavljaju i poslove javnog informisanja. Javni poziv će biti objavljen u jednom od dnevnih listova i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona www.monkstk.ba.
Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za pomoć vjerskim zajednicama.
Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 2.000,00 KM mjesnoj zajednici Tarevci u općini Modriča, kao učešće za održavanje IV sajma ruralne privrede i turizma Tarevci 2013.
Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju finansijskih sredstava za finansiranje Projekta “Unapređenje poslovnog ambijenta na TK s ciljem privlačenja novih investicija“. Kao druga tranša odobreno je ukupno 25.000,00 KM za finansiranje Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja.

PRIHVAĆENE INFORMACIJE I IZVJEŠTAJI O POSLOVANJU

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o monitoringu stanja stijenskog masiva na Tuzlanskom ležištu kamene soli. Do sada je iz tuzlanskog ležišta iscrpljeno oko 90 miliona m³ slane vode prosječnog saliniteta 300 kg/m³ odnosno eksploatisano je oko 27 miliona tona soli što je stvorilo deficit čvrste mase od oko 12,6 miliona m³. Jedan od ključnih rezultata provedenog monitoringa je činjenica da je proces obustavljanja eksploatacije soli na tuzlanskom ležištu kamene soli potpuno kontrolisan i da je priveden kraju bez događaja nepovoljnih za sigurnost građana i materijalnih dobara. Samim prestankom eksploatacije soli otklonjen je neposredni uzrok slijeganja ali ne i dalje promjene na površini, kao rezultat konsolidacije masiva, destruiranog stogodišnjom eksploatacijom slanice i progresivnim izluživanjem sonih naslaga. U informaciji takodjer stoji da uzevši u obzir činjenicu da se monitoring ne provodi u cjelosti (seizmološki dio), odnosno da postoje manja odstupanja u implementaciji projektne dokumentacije, generalno se može zaključiti da se konsolidacioni procesi odvijaju prema očekivanjima te da nisu uočene pojave koje bi sugerisale na dodatno pogoršanje stanja stabilnosti stijenskog kompleksa.
Vlada je prihvatila i Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2012. godinu.
Vlada je prihvatila i Informaciju o poslovanju privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom u oblasti industrije i rudarstva za prošlu godinu. Informacijom su obuhvaćena privredna društva koja su u procesu privatizacije postala privatna kao i društva koja po strukturi kapitala imaju većinski državni kapital. Informacijom nije obuhvaćen GIKIL. Društva Rudnik soli „Tuzla“, „TTU“ Tuzla i FO „Aida“ Tuzla po određenim asortimanima povećali su fizički obim proizvodnje, dok su „Livnica čelika“ („Bosnia Valves“) Tuzla i „Elektromontaža“ Tuzla ostvarili manji fizički obim proizvodnje. Nešto slabiji rezultati su kod korištenja raspoloživih kapaciteta. Kada je u pitanju ostvarenje planova proizvodnje, samo je „TTU“ ostvario veći fizički obim nego što je bilo planirano. Društva „Rudnici nemetala“ Kladanj i „KHK“ Lukavac nemaju proizvodnih aktivnosti. Ovakvo stanje traje cijeli postratni period, stoji u danas prezentovanoj Informaciji. Iako je kod većine povećan fizički obim proizvodnje u svim društvima, osim u Rudniku soli „Tuzla“, stanje je veoma složeno. Složenost se ogleda u blokadi računa, nedostatku obrtnih sredstava, velikim dugovanjima po svim osnovama, nedostatku posla, zastarjelim i nepouzdanim mašinskim parkovima, veoma slabom položaju na tržištu roba i usluga, nemogućnošću dobivanja kredita, velikom broju radnika sa umanjenom radnom sposobnošću za koje u društvima nema posla, veoma niske i neredovne plaće što destimulativno djeluje na produktivnost rada uz česta raznovrsna negodovanja radnika. Jedna od preporučenih mjera resornog ministarstva iz Informacije je formiranje komisije sa zadatkom da utvrdi strateška opredjeljenja privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom.
Vlada je prihvatila i Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01. – 30.06.2013.godine. U prvih šest mjeseci ove godine Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obradila je 12.490 predmeta. U odnosu na isti izvještajni period u prethodnoj godini, inspektori ove Uprave izvršili su 86 pregleda ili 1,16 % manje nego u 2012. godini. Inspektori su u izvještajnom periodu podnijeli 33 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka manje nego u 2012.godini, čime su umnogome rasteretili sudove na području Tuzlanskog kantona. S ciljem povećanja efikasnosti i efektivnosti rada Uprave, inspektori su sankcije izricali putem prekršajnih naloga, kojih je u ovom izvještajnom periodu bilo više za 211u odnosu na isti period u 2012. Prema izvještaju išlo se na prventivne i korektivne mjere dok je minimalna novčana kazna iznosila 25,00 KM, a maksimalna 10.001,00 KM. Prosječna izrečena novčana kazna putem prekršajnog naloga u izvještajnom periodu iznosi 541,15 KM. Jedan od zaključaka na današnjoj sjednici je i da se sagledaju mogućnosti za formiranje geološko-rudarske inspekcije.
Vlada je prihvatila Informaciju o provedenim aktivnostima iz Operativnog plana mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona za period I-VI mjesec 2013 sa prijedlogom zaključaka. Vlada je zadužila Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja da i dalje nastavi aktivnosti iz Operativnog plana mjera za suzbijanje nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona, koordinira procese i podnese novu informaciju Vladi TK krajem 2013. godine, odnosno početkom 2014. godine. Također je zadužen MUP TK da intenzivnije nastavi aktivnosti na sankcionisanju neovlaštenog korištenja autobuskih stajališta od strane taksi prijevoznika i sankcionisanju onih koji ne poštuju propise.
DODIJELJENE KONCESIJE ZA KORIŠTENJE VODE

Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli koncesije za korištenje pitke vode „Majevički studenac“ na lokalitetu Donja Obodnica, radi njenog flaširanja i distribuiranja na tržištu. Jednokratna naknada za koncesioni period od 5 godina iznosi 6.000,00 KM. Prije potpisivanja ugovora bit će plaćeno 1.000,00 KM a preostali iznos od 5.000,00 KM će biti plaćen u pet jednakih polugodišnjih rata, a najkasnije do kraja 2016.godine. Tekuća koncesiona naknada iznosi 2,00 KM/m3 flaširane vode, ali ne može biti manja od 1.000,00 KM, godišnje.
Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije privrednom društvu „Kobens“ d.o.o. Živinice, za korištenje prirodne pitke vode „Kristal“ iz bunara na lokalitetu Priluk, općina Živinice, radi njenog flaširanja i distribuiranja na tržištu na period od 5 godina. Jednokratna naknada za koncesioni period od 5 godina iznosi 16.000,00 KM. Prije potpisivanja ugovora o koncesiji bit će plaćeno 5.000,00 KM, 5.000,00 KM do kraja januara 2014. godine a 6.000,00 KM do kraja marta 2014. godine. Tekuća koncesiona naknada iznosi 2,00 KM/m3 flaširane vode, ali ne može biti manja od 3.200,00 KM godišnje.
Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli koncesije za korištenje vode iz bunara koji se nalazi u krugu mljekare „Inmer“ Gradačac na period od 30 godina. Jednokratna naknada za koncesioni period od 30 godina iznosi 46.224,00 KM. Prije potpisivanja ugovora o dodjeli koncesije bit će isplaćeno 10.000,00 KM a preostali iznos od 36.224,00 KM će biti plaćen do 30.06.2014. godine. Tekuća koncesiona naknada iznosi 0,0107 KM/m3 iskorištene vode, ali ne može biti manja od 800,00 KM/godišnje.
Vlada je prihvatila Informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora u prvom polugodištu tekuće godine. Ukupno je kontrolisano 26 pravnih lica – koncesionara, koja imaju potpisanih 29 koncesionih ugovora. Naime, ”Terme” d.o.o. Gračanica, ZD Rudnici ”Kreka” d.o.o. Tuzla, kao i ”Gramat” d.o.o. Gračanica, obavljaju po dvije koncesione djelatnosti. Informacijom su obuhvaćeni samo problemi uočeni prilikom kontrole, čijim bi se rješavanjem popravili rezultati u oblasti dodjele i korištenja predmeta koncesije. Prema informaciji velika većina koncesionara ponaša u skladu sa potpisanim ugovorima o koncesiji.
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas visinu početne cijene godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja, odnosno ribolovnih zona. Jedan od najvažnijih razloga za donošenje Odluke su previsoke dosadašnje početne cijene godišnjih naknada. U prvom dijelu Ribolovnog područja I – Kladanj, početna cijena iznosi 1.000,00 KM, u drugom dijelu Ribolovnog područja I – Živinice 1.500,00 KM, trećem – Kalesija 1.000,00 KM, četvrtom – Banovići 1.000,00 KM, petom – Tuzla 1.500,00 KM, šestom – Lukavac 2.500,00 KM, u sedmom – Gračanica i osmom – Doboj Istok 1.000,00 KM, dok u ribolovnim zonama Staro korito rijeke Spreče i Ramićko jezero početna cijena iznosi 500,00 KM. U prvom dijelu Ribolovnog područja II – Gradačac cijena iznosi 2.500,00 KM, a u drugom i trećem, odnosno Srebreniku i Čeliću početna cijena iznosi godišnje naknade 1.000,00 KM. Za prvi dio Ribolovnog područja III – Teočak, cijena iznosi 2.500,00 KM, a u Sapni, odnosno drugom dijelu Ribolovnog područja III početna cijena godišnje naknade iznosi 1.000,00 KM.

POVEĆANA UPISNA KVOTA NA UNIVERZITET U TUZLI

Vlada je dala prethodnu saglasnost na izmjene i dopune Odluke Senata Univeziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2012/2013. godini.
Vlada TK zadužila je Ministarstvo obrazovanja da u saradnji sa organima JU Univerziteta u Tuzli pribavi informaciju o trećem upisnom roku i omogućnosti da se svi kandidati iz reda boračke populacije koji su u okviru 2. i 3. upisnog roka položili prijemni ispit upišu na odgovarajuće fakultete.
Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je subvencioniranje troškova prijevoza djece, učenika i studenata na području Tuzlanskog kantona za školsku 2013/2014 godinu. U cjelokupnom iznosu troškovi prijevoza subvencioniraju se za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, te djecu,učenike i studente sa invaliditetom, odnosno smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju i njihove pratioce.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju teksta i raspisivanju javnog poziva za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih kako bi bila sačinjena rang-lista kandidata za dodjelu sredstava. Vlada Tuzlanskog kantona formirala je Komisiju sa zadatkom da provede proceduru, izvrši bodovanje kandidata i sačini rang listu u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. Komisiju čine predsjednik Ovčina Senad, zamjenik predsjednika Fuad Mešanović i članovi Sanela Dedić, Admira Salković i Kemal Sinanović.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je prijedlog Plana zaštite od požara TK. Riječ je o planu zaštite od požara koji služi za organizovan pristup pripremanju, organizovanju i provođenju zaštite od požara za organe vlasti i pravna lica koja su dužna donijeti plan zaštite od požara. Plan zaštite se oslanja na procjenu ugroženosti od požara. Procjena radi se na nivou svih općina zatim na nivou TK oslanjajući se djelomično na procjene općina. Sve općine na teritoriji TK trebaju izraditi procjene te planove zaštite od požara, definišući potencijalne opasnosti, te sredstva i načine djelovanja pri gašenju požara ili spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Plan zaokružuje pristup zaštite građana i imovine, uključuje pojedinosti vatrogasnog sektora u svih 13 općina TK te komponene koje su važne za funkcionisanje efikasnog sistema protupožarne zaštite. Direktor KUCZ je zadužen da prijedlog zaključaka dostavi na sljedeću sjednicu Vlade.
Vlada TK usvojila je Izvještaj o realizaciji zadataka iz Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u TK za period 2008 – 2012. godina. Prema izvještaju, u petogodišnjem periodu uloženo je oko 90 miliona KM u projekte zaštite i spašavanja predviđene Programom razvoja, što je oko 54,4% od planiranih 165 miliona KM. Određeni broj subjekata, koji su imali obaveze predviđene Programom razvoja, nije dostavio izvještaj o realizaciji zadataka, te se može pretpostaviti da je stvarni stepen realizacije Programa razvoja veći. U izvještaju također stoji da nije moguće pratiti finansijsku realizaciju određenog broja zadataka iz Programa razvoja, jer subjekti za njihovu realizaciju ne raspolažu preciznim podacima o uloženim sredstvima na području Tuzlanskog kantona, kao što je slučaj kod deminiranja.
Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u ovoj godini. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sredstva vodnih naknada planirana su u iznosu od 3.651.700,00 KM. Ulaganja sredstava opće i posebnih vodnih naknada planirana su za realizovanje projekata i aktivnosti od značaja za Kanton, te za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata, kao i za izradu tehničke dokumentacije u dijelu upravljanja vodama za vodne objekte od općinskog značaja. Realizovanje projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada vršit će se nakon provedene procedure javne nabavke, te za radove, na osnovu rješenja o odobrenju za građenje, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.
Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za dodjelu bespovratnih sredstava kada su u pitanju takozvani „tekući“ transferi drugim nivoima vlasti, neprofitnim organizacijama i subvencije javnim preduzećima u 2013. godini. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja dodjeljuje bespovratna novčana sredstva s ciljem poticanja razvoja i unapređenja turističke ponude Tuzlanskog kantona kroz organizaciju kulturnih, gastronomskih, enoloških, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija kao glavnog motiva dolaska u turističku destinaciju. Cilj je i povećanje ugostiteljskog i drugog turističkog prometa. Korisnici sredstava mogu biti organizatori manifestacija poput jedinica lokalne samouprave, udruženja, pravnih i fizičkih lica i javnih ustanova. Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može odobriti je do 30% opravdanih/prihvatljivih troškova manifestacije.
Vlada je prihvatila Inicijativu za donošenje Zakona o poticajima u privredi i Informaciju o aktivnostima povodom inicijativa za otvaranjem novih općinskih sudova u Tuzlanskom kantonu.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora JP “Šume Tuzlanskog kantona” DD Kladanj.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je na lični zahtjev razriješila dužnosti zamjenika Kantonalnog pravobranioca. Vlada je imenovala i Komisiju za provođenje postupka javnog oglasa za izbor kandidata za imenovanje zamjenika Kantonalnog pravobranioca u sljedećem sastavu. Komisiju čine Anto Iljkić, Mevluda Kalender, Džemila Zaimović, Azra Gavranović i Asim Bojić.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Rješenje o utvrđivanju naknade za privremeno obavljanje poslova upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika. Naime, državnom službeniku, postavljenom na radno mjesto stručnog savjetnika u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, pripada naknada za vrijeme obavljanja poslova upražnjenog radnog mjesta – direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.
Vlada je poništila Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – istorijskog i prirodnog naslijeđa TK i donijela Odluku o raspisivanju ponovnog konkursa.
Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika i namještenika. Ministarstvu finansija je odobren prijem tri državna službenika i namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Riječ je o pomoćniku ministra za opće i pravne poslove, stručnom savjetniku-kontroloru računovodstvene dokumentacije, stručnom saradniku za centralizovani obračun plaća i višem referentu za poslove obračuna plaća. Vlada jedala saglasnost za prijem direktora Poljoprivrednog zavoda, upravne organizacije u sastavu Ministarstva jer je prethodnom uposleniku prestao radni odnos zbog dobrovoljnog istupanja iz državne službe. Također je data saglasnost JU BKC za prijem zaposlenika za radno mjesto voditelj kongresne i izdavačke djelatnosti i kooridnator za međunarodnu saradnju.
Vlada TK je danas dala saglasnost za prijem na upražnjeno radno mjesto viši referent za radne odnose na neodređeno vrijeme zbog odlaska uposlenice u penziju.
Vlada je dala saglasnost na tekst Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada koji će se zaključiti između JP Elektroprivreda BiH, d.d. Sarajevo, ZD Rudnici „Đurđevik“ d.o.o. i Kantonalne vlade.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK imenovala je privremeni Upravni odbor JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona. Predsjednik je Mersed Purdić a članovi Lejla Mešalić i Iva Lamešić.
Vlada TK imenovala je i privremeni Školski odbor JU OŠ „Špionica“ Srebrenik i Fuada Imamovića iz Kladnja za vršioca dužnosti direktora JU Direkcija regionalnih cesta TK na period od najduže 6 mjeseci.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: