Održana 55. redovna sjednica Vlade TK: Usvojena Informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima u TK

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2015. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period. Cilj izrade Informacije je upoznavanje Vlade Tuzlanskog kantona i svih zainteresovanih subjekata sa stanjem u sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) te ukazivanje na trendove, probleme, kao i perspektive u ovom sektoru. Prema Informaciji, uloga malih i srednjih preduzeća u privredi Tuzlanskog kantona je nesporna, što potvrđuju i podaci o broju i rezultatima sektora MSP prezentirani u ovogodišnjoj Informaciji o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu. Od ukupno 20.677 malih i srednjih preduzeća na području Federacije Bosne i Hercegovine, u Tuzlanskom kantonu je u 2015. godini poslovalo 3.579  malih i srednjih preduzeća što pokazuje da ovom sektoru treba dati veći značaj kako od strane vlasti na svim nivoima tako i od strane drugih aktera u privredi. Najviše preovladavaju preduzeća iz oblasti Trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala i Prerađivačke industrije, a najveći broj je zabilježen na području grada Tuzla te općinama Gradačac i Gračanica.  Broj malih i srednjih preduzeća na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini iznosi 3.579 i veći je za 51 (1,4%) u odnosu na 2014. godinu. U Federaciji BiH takođe broj MSP u 2015. godini je povećan u odnosu na 2014. godinu za 199 odnosno 0,97%. Sektor malih i srednjih preduzeća Tuzlanskog kantona je u 2015. godini sa ukupno 28.483 zaposlenih drugi po broju zaposlenih iza Kantona Sarajevo, kao i prema ostvarenoj neto dobiti perioda gdje ostvaruje učešće od 19,7% od  ukupnog iznosa neto dobiti perioda Federacije BiH. Kako bi se sagledalo stanje i značaj malih i srednjih preduzeća u 2015. godini, izvršena je finansijska analiza te prezentirani podaci o raspoređenosti i zaposlenosti u MSP sektoru, zatim podaci koji se odnose na likvidnost, stabilnost, zaduženost, poslovne prihode i rashode, kao i neto dobit i gubitak perioda MSP sektora. Kao osnov za navedenu analizu korišteni su podaci iz finansijskih izvještaja malih i srednjih preduzeća za 2015. godinu predati Finansijsko-informatičkoj agenciji Sarajevo (FIA). Sa namjerom da Informacija posluži kao podloga za ostvarenje novih poslovnih kontakata, Informacija sada sadrži i pregled 20 najuspješnijih preduzeća iz sektora metalne, drvoprerađivačke, građevinske i prehrambene industrije sa nazivima preduzeća, djelatnostima i kontakt podacima po navedenim sektorima. U okviru Informacije predstavljena je i poduzetnička infrastruktura kao jedan od najznačajnijih elemenata poduzetničkog okruženja pri čemu je dat pregled uspostavljenih i planiranih poslovnih zona na području lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona kao i sažet pregled implementiranih aktivnosti subjekata poduzetničke infrastrukture (komore, udruženja i dr.). U 2015. godini programima finansijske podrške dodijeljena su nepovratna finansijska sredstva subjektima male privrede sa različitih nivoa vlasti. Navedeni programi odnose se na programe dodjele bespovratnih sredstava/poticaja za oblast poduzetništva od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona te Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Također, Informacija sadrži i podatke o dodijeljenim sredstvima iz budžeta lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona koja su namijenjena za podršku razvoja poduzetništva.

U realizaciji aktivnosti iz reformske agende Vlada TK ima dobro „prolazno vrijeme“

Od ukupno 71 aktivnosti iz Akcionog plana Tuzlanskog kantona, koje će se provoditi u trogodišnjem periodu (2016-2018. godina), u  izvještajnom periodu 01.07 – 30.09.2016. godine, Vlada i resorna ministarstva su aktivno radila na 42 aktivnosti. Od ovog broja 8 ih je završeno, 10 aktivnosti se realizuje kontinuirano, a za 24 aktivnosti realizacija je u toku. U odnosu na prethodnu informaciju, Vlada TK je udvostručila broj realizovanih aktivnosti sa 8 na 16. Realizovane aktivnosti su raspoređene u tri značajne oblasti Reformske agende i to poslovna klima i konkurentost, tržište rada i vladavina prava i dobro upravljanje. Bitno za istaći je da su sve aktivnosti, koje su zacrtane Akcionim planom, realizovane unutar vremenskih rokova.

Data saglasnost za potpisivanje Kolektivnog ugovora u oblasti šumarstva

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine parafiran 19. septembra 2016. godine. Također, Vlada je ovlastila ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Abdulaha Zukića da u ime Vlade Tuzlanskog kantona sa Samostalnim sindikatom šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine potpiše Kolektivni ugovor.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni Odluke o prijemu pripravnika-volontera u pravosudne institucije na području našeg kantona. Izmjenom je broj pripravnika volontera povećan sa 35 na 43 diplomirana pravnika koji će biti raspoređeni u Kantonalni sud u Tuzli (8), Općinski sud u Tuzli (11), Općinski sud u Živinicama (6), Općinski sud u Gradačcu (6), Općinski sud u Gračanici (2), Općinski sud u Kalesiji (2), Kantonalno tužilaštvo (6) i Kantonalno pravobranilaštvo (2).

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odobravanje 19.890,00 KM za finansiranje Izrade Glavnog projekta vodovodnog sistema Sinac Rijeka za MZ Đurdevik, Stari Đurdevik i Kovači, Općina Živinice, planirano Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 20.000,00 KM JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za nabavku uredske opreme i rekonstrukciju i investiciono održavanja zgrade Doma.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Ponovnog javnog konkursa za nominiranje i izbor kandidata za predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača i lokalne zajednice u osnovnim školama, gimnazijama i srednjoj umjetničkoj školi, odnosno predsjednika i člana školskog odbora iz reda osnivača, lokalne zajednice i tržišta rada u srednjim tehničkim, stručnim i mješovitim školama, kao javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, na period od četiri godine. Radi se o školskim odborima u 17 osnovnih i 10 srednjih škola na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu JU OŠ „Edhem Mulabdić“ Gradačac na ime finansiranja projekta „Priključenje školskog objekta na vodovodnu mrežu i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione instalacije sa mokrim čvorovima unutar objekta Područne škole Kerep“.

Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je danas Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika JU OŠ „Soko“ Gračanica. U prethodno donesenoj odluci napravljena je tehnička greška u iznosu doniranih sredstava, što je korigovano današnjom odlukom.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju u vezi sa izmještanjem forenzičkih pacijenata iz KPZ-a Tuzla. Radi se o sedam forenzičkih pacijenata, izvršilaca teških krivičnih djela,  smještenih u KPZ-u Tuzla, za koje je preporuka Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja da iz KPZ-a Tuzla budu prebačeni u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu do otvaranja Specijalne bolnice za forenzičku psihijatriju u Sokocu. Spremnost za prihvat ovih pacijenata izrazila je Javna ustanova Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo.

Obzirom da bi premještanje ovih pacijenata zahtijevalo znatno veća finansijska izdvajanja iz Budžeta Tuzlanskog kantona, neophodna za finansiranje njihovog boravka u novoj ustanovi, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojim je izrazila spremnost da nakon premještanja snosi troškove u istom iznosu kao što je to radila i do sada, tj. 30,00 KM dnevno po jednom pacijentu, a da preostali dio sredstava snosi Federalno ministarstvo pravde.

Po Zaključku Skupštine Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o aktivnostima poduzetim u cilju redefinisanja odluka i ugovora o suosnivačkim pravima i obavezama nad  JU  Narodno  pozorište  Tuzla,  JU  Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Međunarodna galerija portreta Tuzla. Kako i nakon više održanih sastanaka i poslanih urgencija za dostavljanje konkretnog odgovora nadležni organi Grada Tuzle nisu dostavili svoje izjašnjenje u pogledu redefinisanja prava i obaveza, Vlada Tuzlanskog kantona predložila je danas Skupštini Tuzlanskog kantona da stavi van snage odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad ovim ustanovama, radi prestanka njihovog daljeg finansiranja iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Obzirom da dosadašnji način finansiranja rada ovih ustanova kulture nije u skladu sa Zakonom o Budžetima FBiH i Zakonom o trezoru FBiH, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu ne planira sredstva za finansiranje rada ovih ustanova.

Podsjećamo Vlada Tuzlanskog kantona finansirala je rad ovih ustanova u znatno većem omjeru nego što je to činio Grad Tuzla, koji je izvorno njihov osnivač i vlasnik. Istovremeno i pored znatno većeg izdvajanja finansijskih sredstava, upravljačka prava su ostvarivana u podjednakom omjeru. Prethodno je Vlada ponudila Gradskoj upravi tri modela finansiranja rada ovih ustanova i to da se izdvajanja podijele podjednako po 50%, da Kanton preuzme cjelokupna osnivačka prava, a time i finansiranje rada ovih ustanova, kao i da cjelokupno finansiranje preuzme Grad Tuzla. Nadležni organi Grada Tuzle nisu se opredijelila niti za jedan od ova tri ponuđena modela.

Također danas je istaknuta i činjenica da finansiranje rada ovih institucija dovodi u neravnopravan položaj sve ostale lokalne institucije kulture u Tuzlanskom kantonu, obzirom da Vlada Tuzlanskog kantona ne finansira rad niti jedne druge lokalne institucije kulture u našem kantonu.

Vlada je dala saglasnost na Projekat za izradu monografije Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, te ovlastila ministra za boračka pitanja Fahrudina Skopljaka, da u ime Vlade Tuzlanskog kantona, sa ovlaštenom osobom “JU Bosanski kulturni centar”, Tuzla, potpiše Ugovor o realizaciji ovog projekta.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je privremeno imenovala školske odbore u JU Osnovna škola „Breške“, JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla i JU Osnovna škola „Višća“.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: