Održana 54. redovna sjednica Vlade TK: Upućena inicijativa za prolongiranje oporezivanja toplog obroka

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas i Vladi Federacije BiH uputila inicijativu za prolongiranje primjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Ovim se Vlada Tuzlanskog kantona pridružila brojnim udruženjima poslodavaca i sindikatima koji su prethodnih dana tražili prolongiranje primjene ovog federalnog pravilnika. Kako je navedeno početkom oporezivanja naknade za ishranu koja prelazi 1% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji u posljednjem kvartalu godine predstavlja neočekivan i neugodan udar kako na poslodavce, tako i na radnike. Poslodavcima nameće obavezu obračuna i isplate poreza i doprinosa, za što nemaju planirana, niti obezbjeđena sredstva. Većina poslodavaca, koji svojim radnicima isplaćuju topli obrok u iznosu većem od 1% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji, taj će problem riješiti smanjenjem toplog obroka radnicima na neoporezivi iznos, a što će značiti smanjenje ukupnih prihoda radnika i samim tim pogoršavanje njihovog materijalnog položaja. S druge strane poslodavci koji, u pokušaju da zaštite standard radnika i zadrže nepromijenjen iznos toplog obroka, te preuzmu obavezu uplate poreza na njegov oporezivi dio, dovest će u pitanje svoju finansijsku stabilnost.

Aktivnosti Vlade TK kao podrška radu i razvoju Aerodroma

Danas donesenim zaključcima Vlada Tuzlanskog kantona izrazila je nezadovoljstvo aktuelnom problematikom na Međunarodnom aerodromu Tuzla nastalom zbog neusklađenosti radnog vremena JP Aerodromska kontrola leta Tuzla sa radnim vremenom Međunarodnog aerodroma Tuzla, a uslijed nedovoljnog broja kadrova u okviru Javnog preduzeća Aerodromska kontrola leta Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona zahtijeva od Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) da u okviru svoje organizacione jedinice Javnog preduzeća Aerodromska kontrola leta Tuzla osigura sve tehničke i kadrovske uslove za neometano i redovno obavljanje zračnih operacija na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Od Vijeća ministara BiH Vlada Tuzlanskog kantona traži da u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima obezbjedi adekvatne uslove Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSI) za upošljavanje neophodnog broja novih uposlenika u okviru Javnog preduzeća Aerodromska kontrola leta Tuzla čime bi se prevazišla ova alarmanta situacija i omogućio dalji nesmetan rad i razvoj tuzlanske zračne luke.

Istovremeno, Vlada Tuzlanskog kantona izražava i svoju spremnost da uz saglasnost Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH pruži svaki vid pomoći s ciljem realizacije aktivnosti na povećanju broja stručnog osoblja u okviru Javnog preduzeća Aerodromska kontrola leta Tuzla kao i sve druge neophodne aktivnosti na rješavanju aktuelnog problema u okviru svojih nadležnosti.

Više od 400.000 KM za vodosnabdijevanje građana Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o odobravanju 111.650,01 KM za izvođenje radova na izgradnji potisnih i distributivnih cjevovoda i vodoopskrbnih objekata za sistem MZ Malešići – MZ Babići u općini Gračanica.

Također data je saglasnost na Odluku o odobravanju 87.689,54 KM za finansiranje projekta „Oblaganje dna riječnog korita u okviru Glavnog projekta regulacije korita rijeke Litve između dva mosta kod objekta općine Banovići“, te 91.512,31 KM za finansiranje troškova „Sanacija sekundarne vodovodne mreže u MZ Omazići, podružnica Čolići-Gutići“, kao 109.910,74 KM  za finansiranje troškova izgradnje i djelomične rekonstrukcije vodovoda „Sinac-Rijeka“, za MZ Đurđevik, Stari Đurđevik i Kovači, u općini Živinice.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona dala je prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2016/17. godini, uz uslov da kandidati moraju ispunjavati sve uslove i kriterije propisane Konkursom, kao i studijskim programom za doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK o odobravanju 145.368,23 KM Javnom preduzeću “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, na ime finansiranja rada čuvarske službe za 2016. godinu.

Također, Vlada je dala i saglasnost na Odluku o odobravanju 10.000,00 KM ovom javnom preduzeću za finansiranje troškova pregleda poštivanja FSC certifikata, održivog upravljanja i gazdovanja šumskim resursima, kako je to predviđeno Programom utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju 9.536,08 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

Podsjećamo Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona iz 2011. godine, utvrđen je odnos ukupnog zaduženja Općine Čelić i Tuzlanskog kantona i to tako da se 36% ukupne vrijednosti Projekta odnosi na zaduženje Općine Čelić, a 64% zaduženje Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas ažurirani Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona. Plan zaštite i spašavanja podliježe obavezi redovnog ažuriranja koje se vrši onda kada se u odgovarajućoj procjeni ugroženosti ili u programu zaštite i spašavanja, izvrše odgovarajuće izmjene suštinskog karaktera koje utiču na promjenu rješenja utvrđenih u planu zaštite i spašavanja.  Najviše izmjena u ovom dokumentu je bilo u dijelu koji se odnosi na aktivnosti službi zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona i u prilozima dokumenta.

Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je danas Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite. Zamjeni sekretara Kantonalnog štaba civilne zaštite pristupilo se zbog odlaska prethodnog službenika u penziju.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 10.000 KM Kantonalnoj privrednoj komori, Tuzla kao podršku Projekta „Promocija i prezentacija zajedničkih postavki privrede Tuzlanskog kantona na sajmovima u zemlji i inozemstvu u 2016.godini“.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK o odobravanju 4.000,00 KM na ime nabavke nagrada za „Životno djelo“ dodijeljenih na manifestaciji 5. oktobar – Svjetski dan učitelja.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 1.000,00 KM Organizaciji ratnih vojnih invalida „Sinovi Bosne“ Lukavac, na ime sufinansiranja obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom „3. decembar 2016“.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je privremeno imenovala upravne odbore  u JU Univerzitet u Tuzli i JU Veterinarski zavod TK, kao i školske odbore u JU OŠ „Miričina“ iz Gračanice i JU OŠ „Šerići“ iz Živinica.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: