ODRŽANA 52. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Zdravstveno stanje stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatora zdravlja u 2011. godini zadovoljavajuće

Tuzlanski kanton se prostire na površini od 2.649 km2, obuhvata područje trinaest općina u kojima živi 499.221 stanovnika sa prosječnom gustinom naseljenosti od 188 stanovnika po km.Najgušća naseljenost stanovništva registruje se u općini Tuzla a najmanja u općini Kladanj. Na području Tuzlanskog kantona stopa mortaliteta u 2011. godini je iznosila 7,3%. Vrijednosti stopa mortaliteta su se kretale u intervalu od 5,9%0 u općini Kalesija do 8,6% u općini Doboj Istok. Stopa prirodnog priraštaja na području Tuzlanskog kantona (1,0%) i većini općina u 2011. godini je bila nepovoljna, a u općinama, Čelić, Kladanj, Lukavac, Teočak i Tuzla registrovane su negativne vrijednosti prirodnog priraštaja. Vodeći uzroci umiranja na području Tuzlanskog kantona u 2011. godini su u 50% registrovanih uzroka smrti iz grupe bolesti kardiovaskularnog sistema, i to kardiomiopatija, moždani udar, povišen krvni pritisak, srčani zastoj i infarkt. Najveći broj umrlih je iz starosne grupe 65 i više godina (73%), dok su u odnosu na spolnu strukturu nešto više umirali muškarci (53%).U primarnoj zdravstvenoj zaštiti registrovano je ukupno 442.381 oboljenja i to: respiratornih, kardiovaskularnih i koštanomišićnih oboljenja. U bolničkima kapacitetima zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona u 2011. godini je registrovano 47.172 liječenja. Pacijenti su najčešće bolnički liječeni zbog cirkulatornih oboljenja, malignih neoplazmi te oboljenja digestivnog sistema. Moždani udar i hronična ishemična srčana oboljenja su bila najčešći uzrok bolničkog tretmana osoba zbog kardiovaskularnih oboljenja dok su poremećaji raspoleženja vodeći uzrok u grupi mentalnih poremećaja zdravlja. U toku 2011. godine na području Tuzlanskog kantona registrirana je ukupno 3161 oboljela osoba od zaraznih i parazitarnih oboljenja. Nije bilo registrovanih epidemija zaraznih i parazitarnih oboljenja.

Obezbjeđivanje rezervi krvi za potrebe liječenja građana u TK je od posebnog značaja

Prema Direktivama EU, obezbjeđivanje krvi i krvnih komponenata, kao lijeka humanog porijekla, predstavlja nacionalni interes. Obezbjeđenje (bezbjedne) sigurne krvi podrazumijeva standardizovani proizvod za potrebe svakodnevnog liječenja oboljelih, kao i dovoljnu zalihu krvi za potrebe urgentnih stanja i vanrednih prilika.

Zbog njene važnosti u liječenju bolesnika potrebno je kroz kontinuirano obezbjeđenje snabdjevanjem krvlju i krvnih komponenata tokom čitave godine osigurati mogućnost liječenja svakom bolesniku. Iz razloga što je krv u nekim stanjima jedini i nezamjenjiv lijek nameće se obaveza društva za aktivnu ulogu u planskom obezbjeđenju rezervi krvi.

U akcijama dobrovoljnog davanja krvi odazvalo se 5317 davalaca krvi što je 27,9% od planiranih u 2011.godini. Od tog broja, njih 4184 je moglo dati krv dok za davanje krvi nije bilo prihvatljivo 133 odazvanih na akciju. Glavni cilj Ministarstva zdravstva i institucija koje se bave ovom problematikom u narednom periodu treba da se ogleda u unapređenju  promocije dobrovoljnog, kontinuiranog, planski organiziranog davalaštva krvi, razvijanja osjećaja humanosti i solidarnosti, te veću brigu društvene zajednice o dobrovoljnim davaocima krvi. Smanjiti broj i potrebu za ciljanim davaocima krvi i obezbijediti potrebne rezerve krvi / lijekova od krvi.

Jedan od ciljeva je i nabavka separatora trombocita, koji bi omogućio bolju iskoristivost krvi od dobrovoljnih davalaca. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je već pokrenulo određene aktivnosti za nabavku separatora trombocita u saradnji sa Crvenim križom Tuzlanskog kantona i predstavnicima većih kompanija na Tuzlanskom kantonu.

Provođenjem Akcionog plana za poboljšanje stanja u oblasti prikupljanja rezervi krvi želi se postići obezbjeđenje potrebnih rezervi kroz planski organizirano davalaštvo u procentu većem od 2 % do 2015 .

Izmjenjena i dopunjena Odluka o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog ministra zdravstva donijela Odluku o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. U A Listi lijekova na rednom broju 129 u koloni „ATC“ klasifikaciji za lijek budezonid koja je nastala kao posljedica greške i na Federalnoj listi lijekova, tako da umjesto ATC oznake „R01AD05“ treba da stoji „R03BA02“. Također, Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja, a koja je sastavni dio Odluke o pozitivnoj listi lijekova TK. Pozitivna Lista je dopunjena sa 118 novih lijekova na A listi lijekova i 63 lijeka na B listi lijekova.

        

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Okvirni Program mjera za “nova i bolja radna mjesta”

Tuzlanski kanton, je i prije pojave recesije imao duboke strukturne poremećaje tržišta rada, nametnuvši Vladi TK da se snažnije suoči s izazovima alarmantne nezaposlenosti. Program mjera „nova i bolja radna mjesta“ konkretan je odgovor Vlade TK na probleme nezaposlenosti u kratkoročnoj, srednjoročnoj i dugoročnoj ravni. Osnovu Programa čini konceptualno opredjeljenje da se otvaranje „novih i boljih radnih mjesta“ može ostvariti kombinacijom mjera optimizacije korištenja raspoloživih resursa i pokretanja investicija, posebno u javnom sektoru, i sa fokusom na infrastrukturu.

Ostvarenje programskih mjera koje namjeravaju pokrenuti u periodu 2012-2014 bazira na vrijednosnim pristupima:

–         razvojne povezanosti i saradnje Vlade TK sa opštinskim organima, odnosno integrisanosti lokalnog i regionalnog razvoja

–         održavanja ciklički prilagođenog deficita TK

Prijedlog mjera korespondira sa do sada usvojenim razvojnim dokumentima TK, FBiH i BiH, preporukama međunarodnih institucija za prevazilaženje krize u zemljama Zapadnog Balkana, kao i politika i strategijama razvoja EU. Program uzima u obzir kratkoročnu, ali i dugoročnu neizvjesnost, koju stvara aktuelna situacija u globalnoj ekonomiji – sa učincima nesigurnog oporavka od oštre recesije i učincima novog vala finansijske i dužničke krize koja zahvata i dalje prijeti opstanku euro-zone.

Mjere su programski i vremenski podijeljene u tri segmenta:

1)     Hitne – kratkoročne mjere (2012-2013) usmjerene na očuvanje radnih mjesta i  kreiranje novih radnih mjesta  boljim organiziranjem javnog sektora i optimalnim korišćenjem raspoloživih javnih resursa,

2)      Srednjoročne mjere (2012-2014) koje su usmjerene na povećanje zaposlenosti na bazi efikasnosti i novih investicija, koje stvaraju novu vrijednost, omogućavaju veću produktivnost, ekonomičnost i veću elastičnost ekonomije,

3)     Dugoročne mjere (2012-2020) koje imaju za cilj kreiranje novih i boljih radnih mjesta povećavanjem konkurentnosti  malih i srednjih preduzeća.        

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim je usvojila Informaciju o analizi osnovanosti obaveza i potraživanja budžetskih korisnika, koju je sačinilo Ministarstvo finansija. Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj dana 28.02.2012. godine donijela Odluku kojom je zadužila budžetske korisnike da izvrše analizu osnovanosti obaveza i potraživanja, preduzmu sve potrebne radnje za realizaciju istih, te je Ministarstvo finansija na osnovu dostavljenih izvještaja izvršilo sumiranje podataka i sačinilo analizu osnovanosti obaveza i potraživanja budžetskih korisnika sa zapažanjima i prijedlozima na daljim aktivnostima. Vlada je ovim Zaključkom zadužila Ministarstvo finansija i Ured za internu reviziju da u roku od 40 dana sačine i dostave Vladi na razmatranje prijedlog odluke za otpis obaveza i potraživanja za one obaveze i potraživanja za koje su budžetski korisnici dostavili validnu dokumentaciju.

 

Usvojena Informacija o aktivnostima za isknjižavanje javnih dobara iz početnih bilansa komunalnih preduzeća sa područja TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim je prihvatila Informaciju Kantonalne agencije za privatizaciju o aktivnostima za isknjižavanje javnih dobara iz početnih bilansa komunalnih preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona. Vlada je zadužila Kantonalnu agenciju za privatizaciju i resorna ministarstva da nastave aktivnosti na isknjižavanju javnih dobara i dobara u općoj upotrebi iz početnih bilansa komunalnih preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona u skladu sa važećim propisima i pravosnažnim sudskim presudama.

Intenzivirana saradnja Vlade TK sa Udruženjem za razvoj NERDA

U 2011. godini NERDA je intenzivirala saradnju sa Vladom Tuzlanskog kantona i odgovarajućim resornim ministarstvima, a u okviru te saradnje realizovan je čitav niz aktivnosti. Ovdje izdvajamo neke od najznačajnijih, i to:

Jačanje institucionalnih kapaciteta unutar ministarstava TK je ocijenjeno kao jedan od prioriteta početkom prošle godine i stoga je značajan dio vremena i sredstava posvećen upravo ovoj aktivnosti.  U okviru projekta CREDO ističe se obuka i uvođenje strateškog planiranja te izrada trogodišnjih strateških planova za šest ministarstava Vlade TK. U drugoj polovini protekle godine, Uredu premijera Vlade TK pružena je asistencija u pripremi dva koncepta projekata u oblasti energetske efikasnosti, a koji se odnose na unapređenje energetske efikasnosti u javnim objektima/ustanovama na području Tuzlanskog kantona, te unapređenje sistema javne rasvjete u pojedinim općinama TK.

U sklopu 4. javnog poziva za dostavu projekata za EU program trans-nacionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEE Program), Udruženje za razvoj NERDA je zajedno sa Uredom Premijera u ime Vlade TK kao projektnog partnera, pripremilo prijedlog pod nazivom „Razvoj pristupa Internetu upotrebom ICT rješenja širom jugoistočne Evrope“.

U domenu podrške privrednom razvoju, odnosno razvoju poduzetništva, NERDA je organizovala niz obuka za MSP, ali predstavljala i podršku Ministarstvu razvoja i poduzetništva TK. U 2011. godini, Garantni fond Udruženja za razvoj NERDA obradio je ukupno 19 zahtjeva za kredit, od čega je Garantni odbor odobrio 14 u vrijednosti od 665.000,00 KM. Broj odobrenih kredita u 2011. godini je 12, ukupne vrijednosti 585.000,00 KM. Stopa delinkvencije je i zaključno sa 31.12.2011. godine još uvijek nula.

Razvojni fond, kao komponenta CREDO projekta, implementiran je u periodu 2009.-2011. godine, međutim efekti dodijeljenih sredstava malim i srednjim preduzećima bili su veoma vidljivi već u 2011. godini. Također, kroz Razvojni fond sufinansirani su i investicioni projekti osam općina koji su kao rezultat imali realizovane investicije u visini od preko 775.000,00 KM uz učešće grant sredstava u visini od 322.000,00 KM. Realizacijom ovih projekata stvoreni su uslovi za dugoročnu podršku MSP, kreirano je povoljnije okruženje za njihov rast i razvoj, otvorene su mogućnosti i za podršku otvaranju novih firmi, a time i kreiranju novih radnih mjesta. NERDA je zatim organizirala i obuke za poljoprivredne proizvođače iz oblasti poslovnog planiranja i razvoja kreditnih aplikacija. Ministarstvu razvoja i poduzetništva TK podrška je pružena u pripremi konferencije „Poduzetničke zone i inkubatori – modeli, iskustva, prilike i prepreke za razvoj“ u okviru Sajma „SAPO 2011“ za predstavnike Općina, potencijalne investitore i poduzetnike u aprilu 2011. godine.

U cilju promocije investiranja, Udruženje za razvoj NERDA je u junu 2011. godine, pružilo tehničku asistenciju Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK u organizaciji prezentacije projekta „Međunarodni aerodrom Tuzla – regionalni Cargo centar sa air parkom“.

Ključni rezultati postignuti u prethodnom periodu pretpostavka su za definisanje proizvoda i usluga koje Udruženje za razvoj NERDA može pružiti u svom daljem djelovanju na području Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Programa subvencionisanja  redovne  kamate  na  kredite  privrednim  društvima,  poduzetnicima i nosiocima  poljoprivrednih gazdinstava na području TK za 2012.godinu, te je donijela Odluku kojom je data  saglasnost  na  Pravila i  procedure  za   realizaciju  Programa za subvencioniranje  redovne  kamate  na  kredite  privrednim  društvima,  poduzetnicima  i nosiocima  poljoprivrednih  gazdinstava  na području TK za 2012. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o prenosu sredstava sa namjenskog depozita Vlade TK kod Razvojne banke Federacije BiH u iznosu od 400.000,00 KM na namjenski depozit Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA, Tuzla, kod Volksbank BH, Filijala Tuzla.

         453.700,00 KM za subvencioniranje troškova prijevoza djece, učenika i studenata za školsku 2012/2013. godinu

Budžetom Tuzlanskog kantona za 2012. godinu na potrošačkoj jedinici– subvencija za djecu učenike i studente, predviđena su sredstva u iznosu od453.700,00 KM. Raspored sredstava sa navedene pozicije vrši Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, na temelju donesenog Programa raspodjele sredstava subvencije za djecu, učenike i studenate za 2012. godinu, na koji je Vlada TK dala saglasnost . Navedenim Programom sredstva za subvenciju troškova prijevoza djece, učenika i studenata će se putem mjesno nadležnih centara za socijalni rad dodjeliti korisnicima prava. Vlada je donijela Odluku o subvencioniranju troškova prijevoza djece, učenika i studenata za školsku 2012/2013 godinu, koja  predstavlja osnov za realizaciju ovog prava u školskoj 2012/2013 godini i osnov za realizaciju donesenog Programa raspodjele sredstava.

Uredbom o polaganju stručnog ispita u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona propisano je da polaganje stručnog ispita u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja organizira i provodi Pedagoški zavod TK, što je prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita bilo u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, do momenta izdvajanja iz sastava Ministarstva. S tim u vezi izvršene su izmjene i dopune Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele, što je uvjet za usvajanje novog Pravilnika o mjerilima za korištenje prihoda budžetskih korisnika iz oblasti rada Pedagoškog zavoda TK.   

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2012. godinu, u kojem je iznos od 9.000,00 KM rasporedila JU Osnovnoj muzičkoj školi Tuzla. Rješenjem Službe za inspekcijske poslove Općine Tuzla zabranjeno je korištenje objekta u kojem su smještene JU Osnovna muzička škola i JU Srednja muzička škola. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Općine Tuzla, navedene škole realizovat će nastavu u JU OŠ „Centar“ Tuzla. Radi obezbjeđenja uslova za individualnu nastavu i skorog početka nove školske godine Vlada je rasporedila sredstva sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za izradu pregradnih zidova u učionicama, kako bi se stvorili uslovi za nesmetano odvijanje nastave. Istom odlukom su rasporedena sredstva za nabavku zgrade za potrebe smještaja kantonalnih organa, kao i za nabavku opreme za informatizaciju rada Vlade, te odgovarajuća sredstva za izradu prostornog plana Zaštićenog pejzaža „Konjuh“.

 

Imenovane osobe koje će obavljati poslove Kantonalne popisne komisije za vrijeme trajanja Probnog popisa

U skladu sa Zakonom o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, Popis će se provesti u periodu od 1.4.-15.4.2013. godine. Agencija za statistiku u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku organizovat će provođenje Probnog popisa u periodu od 15.10.-29.10.2012. godine, a sa ciljem testiranja organizacije provođenja Popisa, rada popisivača i drugih učesnika u Popisu, trajanja popisivanja, skica popisnih krugova, sadržaja osnovnih i pomoćnih popisnih obrazaca i metodoloških uputstava, kao i testiranje faza obrade podataka. Uputstvom za organizovanje i provođenje Probnog popisa predviđeno je da poslove kantonalnih popisnih komisija u Probnom popisu obavljaju po dvije osobe.  Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o imenovanju osoba koje će obavljati poslove Kantonalne popisne komisije za područje Tuzlanskog kantona za vrijeme trajanja Probnog popisa, a to su: Azra Ćatović ispred Federalnog zavoda za statistiku i Enver Ćosićkić ispred Tuzlanskog kantona.

Vlada TK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu za potrebe budžetskih korisnika.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i Odluku o davanju saglasnosti na odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju sredstava Ekološkom pokretu – Pokretu zelenih “Eko – zeleni” Tuzla u iznosu od 2.000,00 KM na ime obilježavanja manifestacije – Svjetski dan bez automobila.  

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Rješenje o poništenju Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora iz reda osnivača JU Univerzitet u Tuzli, i donijela je Rješenje o poništenju Rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora iz reda osnivača JU Univerziteta u Tuzli.

Također, Vlada je donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o razlozima, principima i postupku prijevremenog razrješenja članova Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli koje imenuje Vlada Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o razrješenju predsjednika i članova upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. , kao i Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju punomoćnika državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Radio-televizije Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je imenovala stalne Školske odbore u 45 osnovnih, odnosno srednjih škola na području Tuzlanskog kantona na period od četiri godine i imenovala je privremene školske odbore u tri osnovne škole na period najduže 90 dana.

Vlada TK je donijela Odluku o izmjeni Odluke o prijemu pripravnika-volontera od 28.6.2012. godine, kojom je predviđeno angažovanje 30 umjesto 25 volontera za potrebe pravosudnih institucija u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave na period od dvije godine.

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK-a)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: