Održana 51. redovna sjednica Vlade TK: Odobren upis još 15 samofinansirajućih studenata

Utvrđene izmjene Zakona o porezu na promet nepokretnosti

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava. Riječ je o poreskom oslobađanju od plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava koja se daju za vjerske zadužbine i zaklade, te na promet nepokretnosti i prava kada su vjerske zajednice prodavci, kupci ili učesnici u zamjeni nepokretnosti ili prava veće vrijednosti, pod uslovom da nepokretnost ili pravo koriste za svoje potrebe.

Odobren upis još 15 samofinansirajućih studenata

Vlada je dala prethodnu saglasnost na Prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2016/17. godini. Radi se o upisu ukupno dodatnih 15 kandidata na prvi ciklus studija (kategorija samofinansirajućih studenata), koji su položili prijemni ispit u drugom upisnom roku ali nisu ušli u prvobitno planiranu kvotu i to na Filozofski fakultet, studijski program Pedagogija – Psihologija dodatnih 7 kandidata i Medicinski fakultet, odsjek zdravstvenih studija, studij sanitarnog zdravstva, dodatnih 8 kandidata.

Ostale odluke i zaključci

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopuni Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona. Izmjenama će biti postignuta kvalitetnija pokrivenost nastave, racionalizacija rada Univerziteta u Tuzli kao i brojne uštede.

Vlada je usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2017 – 2019. godine. Radi se o usklađivanju razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju. Budući da se Program javnih investicija, pored kandidovanih projekata sastoji i od kapitalnih projekata sa osiguranim izvorima finansiranja čija je realizacija u toku, on je i osnova za analizu javnih investicija. U Program je uključeno 76 projekata sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od 361.520.489 KM od čega se 2.340.047 KM odnosi na 5 završenih projekata, 160.151.263 KM na 41 kandidovani projekat i 199.029.179 KM na 30 projekata u implementaciji.

Vlada je prihvatila i Izvještaj o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period januar – septembar 2016. godine.

Vlada je donijela Odluku o poništenju, raspisivanju i utvrđivanju teksta Ponovnog javnog konkursa za nominiranje i imenovanje kandidata za predsjednika i članove upravnog odbora iz reda osnivača u JU Univerzitet u Tuzli na mandatni period od četiri godine.

Vlada je imenovala komisiju za ispitivanje uslova za početak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja za Odjeljenje Univerziteta u Travniku na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.10-31.12.2016. godine.

Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 1.000,00 KM Centru za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja „Litteratus“ Sarajevo na ime sufinansiranja emitovanja emisije “Studentski impuls” i to za troškove obilaska terena, snimanje emisije, tehničke pripreme, obrade i montaže materijala.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskog objekta – niskonaponski vod za priključenje GSM repetitora na području općina Živinice i Lukavac.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu  namjenskih sredstava od  ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice  o dodjeljivanju sredstava u iznosu od 1.000,00 KM za refundaciju troškova Ekološkom pokretu “Eko zeleni” Tuzla za organizaciju manifestacije Međunarodni dan bez automobila.

Vlada je donijela Zaključak o sufinansiranju projekata iz sredstava tekuće rezerve predviđene u Planu rada Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.

Vlada je dala saglasnost Kantonalnoj agenciji za privatizaciju za popunu upražnjenog radnog mjesta – savjetnika direktora.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 500,00 KM Udruženju studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli „MEDICUS”, za sufinansiranje projekta vezanog za učešče na „27. European student coference“ – Berlin, Njemačka, studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli, koji su pozvani da izlažu svoj naučno-istraživački rad.

Vlada je dala saglasnost ministru unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da se izvrši privremeni-eksterni premještaj policijskog službenika iz Uprave policije MUP TK-a u Federalnu upravu policije Sarajevo, na period do četiri godine.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: