Održana 41. redovna sjednica Vlade TK: Popunjavanje pravnih praznina u radu inspekcija

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona. Do izmjena je došlo zbog neophodnosti usklađivanja Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona kojim su uređena inspektorska zvanja, te predvidjeti poljoprivrednog inspektora za stočarstvo, kao i djelokrug kantonalne poljoprivredne inspekcije koja postoji u sastavu ove Uprave. Izmjenama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona bit će olakšan rad kantonalnih inspektora na terenu.

Multidisciplinaran pristup borbi protiv maloljetičke delinkvencije

Vlada je usvojila Program prevencije, intervencija i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delikvencije za područje Tuzlanskog kantona za period 2016-2019. godinu. Zvanični statistički pokazatelji kojima raspolaže MUP TK-a pokazuju da je na prostoru Tuzlanskog kantona od 2009. godine do danas broj krivičnih dijela koje su počinjeni od strane maloljetnika u kontinuiranom padu. Preventivne aktivnosti MUP-a TK-a u velikoj mjeri su uticale na evidentno smanjenje broja maloljetnih počinilaca krivičnih djela. S tim u vezi prijedlog je da se nastavi s kontinuiranim provođenjem ovih aktivnosti od strane policijskih službenika MUP-a TK-a, uz mogućnost zajedničkog angažovanja i drugih relevantnih institucija i/ili organizacija, sa ciljem da što više mladih ljudi u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona bude obuhvaćeno ciljanim edukacijskim predavanjima. Nosioci izrade Programa su Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Ministarstvo unutrašnjih poslova TK, Ministarstvo pravosuđa i uprave TK i Ministarstvo zdravstva TK. U cilju interresornog i multidisciplinarnog djelovanja u prevenciji, intervenciji i resocijalizaciji u polju maloljetničke delinkvencije, pored resornih ministarstva pozvani su i predstavnici akademske zajednice, pravosudne institucije, centri za socijalni rad i nevladin sektor čiji su predstavnici uključeni u Radnu grupu koja je autor Programa.

Ostale odluke i zaključci

Vlada TK usvojila je Obračun sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Ukupna sredstva za zdravstvenu zaštitu na području Tuzlanskog kantona u toku 2015. godine iznose 320.192.697 KM, što je za 2,33% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno utrošena sredstva po stanovniku iznose 627,75 KM, od čega je na lijekove utrošeno 175,31 KM, a na bruto plaće i ostala primanja iz radnog odnosa 296,55 KM po stanovniku.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Plana rada Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.

Vlada je donijela Program  kojim se utvrđuje visina i način raspodjele sredstava prikupljenih od naknada za tehnički pregled vozila s ciljem realizovanja i unaprjeđenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama za tehnički pregled na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak.

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku kojom se utvrđuje da ne postoji društvena opravdanost za organizaciju nastave na Odjeljenju  Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Tuzli na području Tuzlanskog kantona, te se ne daje prethodna saglasnost Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka za organizovanjem takvog studija na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je dala saglasnost na 31 odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstava Gradu Tuzla i općinama na području Tuzlanskog kantona u skladu sa Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2016. godini u ukupnom iznosu od oko 230 000 KM.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za popunu upražnjenog radnog mjesta stručnog savjetnika za ekonomsko-finansijske poslove.

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Rješenje, kojim je Hasibu Omeragić na lični zahtjev razriješila, a Begzadu Kikanović, višeg samostalnog referenta za računovodstvene, analitičke i finansijske poslove u Ministarstvu razvoja i poduzetništva imenovala za stalnog člana Odbora za nadzor Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu razvoja i poduzetništva za popunu upražnjenog radnog mjesta pomoćnika ministra za razvoj.

Vlada je donijela Odluku kojom se ovlašćuju Ivana Kulić, ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i Ivana Hrustić, stručni saradnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave TK da sudjeluju u pregovorima u postupku usaglašavanja i pregovaranja Granskog kolektivnog ugovora za područje djelatnosti javne uprave, sudske uprave i javnih ustanova u Federaciji BiH sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je šest školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području TK te razriješila Upravni odbor JU Bosanski kulturni centar TK.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: