Održana 39. redovna sjednica Vlade TK: Inspekcije u 2014. izvršile 4600 kontrola

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 1.1. – 31.12.2014. godine. Ukupan procenat izvršenja aktivnosti Kantonalne Uprave za 2014. godinu iznosi 98,2%. Tokom 2014. godine izvršene su 4.603 kontrole ili 39 % više nego je planirano. Inspektori Uprave izvršili su 1.771 predmeta ili 12% više nego u istom izvještajnom periodu u 2013. godini. Od ukupnog broja pregleda 63% odnosi se na preglede pravnih lica. Izdata su 992 rješenja o zabrani rada, što je za 346 rješenja više nego tokom 2013. godine, a u 77 slučajeva izvršeno je pečaćenje poslovnih prostorija kao mjera obezbjeđenja izvršenja zabrane rada. U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u svim upravnim oblastima naložila je, izrekla i donijela 12.310 upravnih i drugih mjera. Kada je u pitanju izricanje sankcija, podneseno je 15 krivičnih prijava i isto toliko zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, te je izdato 1270 prekršajnih naloga čija je vrijednost za 150.510,00 KM veća nego u 2013. godini. Inspekcija rada, zaštite na radu i socijalne zaštite izvršila je 6.447 inspekcijskih pregleda, što je za 24% više nego u 2014. godini. Tom prilikom inspekcija je zatekla 826 osoba, radno angažovanih suprotno odredbama Zakona o radu. Po nalogu inspektora radni odnos je zasnovan sa 675 osoba. U izvještajnom periodu na prostoru TK evidentirano je 77 lakših, 57 težih i 2 povrede sa smrtnim posljedicama. Manji broj povreda na radu u odnosu na 2013. godinu, između ostalog, rezultat je preventivnog rada i nadzora kantonalnih inspektora. Nedostatak finansijskih sredstava u Budžetu TK za popunu upražnjenih radnih mjesta unutar Uprave te činjenica da Vlada FBiH nije obezbjedila dodatna budžetska sredstva za poslove pojačanog inspekcijskog nadzora suzbijanja “rada na crno” i kontrolu ‘fiskalni sistemi”, koji su planirani  u saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove Sarajevo, neka su od ograničenja koja nisu spriječila Upravu da pokaže gotovo 100 postotno izvršenje planiranih aktivnosti. Nisu realizovane ni planirane nabavke opreme, kao i provođenje edukacija u sklopu Projekta „ICIS“ koji je trebala finansirati Svjetska banka i FUZlP Sarajevo.

SANACIJA PUTNIH KOMUNIKACIJA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o proglašenju ceste Kladanj-Brataljevići-Milankovići – spoj sa R404 od značaja za Tuzlanski kanton. Ovom odlukom zadužena je Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona da u Plan rada i finansijski plan za 2015. godinu, uvrsti sredstva za sanaciju ove putne komunikacije. Razlozi za proglašenje ove dionice putem od značaja za Tuzlanski kanton su pokrenute aktivnosti na uspostavljanju procesa proizvodnje u rudniku nemetala (magnezita) Kladanj, kao i činjenica da preduzeće „Muška voda“ doo Kladanj počinje izgradnju fabrike za flaširanje i distribuciju vode na ovom lokalitetu. Pored toga, u protekloj godini je za goste ponovo otvoren hotelski kompleks „Muška voda“. Budući da se radi o cesti koja je jedina komunikacija sa tim područjem, proglašenje od značaja za TK je u cilju ubrzanja i poboljšanja privrednog i turističkog razvoja općine Kladanj i Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Zaključak kojim zadužuje Javnu ustanovu Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona da u Plan rada i finansijski plan za 2015. godinu uvrsti sredstva za izvođenje radova na rekonstrukciji i saniranju prilaza mostu na rijeci Spreča, na putu Ljubače – Suha.

FINANSIJSKA KONSOLIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA DD „KONJUH“ KLADANJ

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva DD „Konjuh“ Kladanj čime se odobrava pokretanje postupka finansijske konsolidacije ovog privrednog društva. Odobreni postupak finansijske konsolidacije obuhvata izmirenje dugovanja Društva, nastalih zaključno do 30.9.2013. godine u ukupnom iznosu od 608.211 KM, a na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje (69.696 KM), doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti (11.746 KM), poreza (sa kamatama) – isključujući porez na dodanu vrijednost (3.340 KM), dugovanja za isporučenu vodu, struju, grijanje i ostale komunalne usluge (7.660 KM), dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge (31.945 KM), dugovanja prema zaposlenicima (483.824 KM), a u skladu sa Elaboratom opravdanosti finansijske konsolidacije i kratkoročnim planom razvoja privrednog društva DD “Konjuh” Kladanj. Izmirenje dugovanja “Konjuh” d.d. Kladanj će izvršiti na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji koji će sačiniti sa svakom nadležnom federalnom i kantonalnom institucijom, davateljima usluga, dobavljačima i uposlenicima. Sporazumom će se ponovo preispitati i usaglasiti, odnosno utvrditi tačan iznos, vrsta i struktura dugovanja, način na koji će biti izmirene obaveze, iznosi i dinamika plaćanja, kao i naznaka da se izmirenje duga obavlja na teret kapitala privrednog društva.

NAFTA ZA ŠTABOVE CIVILNE ZAŠTITE I CKTK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o korištenju robnih rezervi kojom se odobrava isporuka 5800 litara dizel goriva (nafte) iz zaliha robnih rezervi, kao intervenciju radi zaštite spašavanja ljudi i materijalnih dobara u toku djelovanja prirodne nesreće od poplava i klizanja tla, a što je izvršeno u skladu sa odlukama Kantonalnog štaba civilne zaštite. Prema odlukama Štaba po 400 litara nafte dodijeljeno je opštinskim štabovima civilne zaštite Tuzla, Živinice, Gračanica, Kalesija, Doboj Istok, Srebrenik, Lukavac, Gradačac, Čelić, Sapna, Banovići, Teočak, Kladanj, te Crvenom krstu/križu Tuzlanskog kantona, kao i 600 litara Ministrastvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihove porodice. Naime, prema izvornoj Odluci plasman finansijskih sredstava sredstava u cilju otvaranja novih radnih mjesta vrši se putem poslovne banke zbog čega je resorno Ministarstvo dva puta raspisalo javni poziv za izbor najpovoljnije poslovne banke. Na raspisane javne pozive nije dostavljena niti jedna ponuda od poslovnih banaka, a kao obrazloženje neodazivanju navedena je odredba kojom je regulisano da „u slučaju nemogućnosti povrata kredita, banka vlastitim kapitalom garantuje povrat istog“. S tim u vezi, a u cilju realizacije ove vrste podrške Vlade Tuzlanskog kantona otvaranju novih radnih mjesta, bilo je neophodno pristupiti izmjeni navedenog stava, na način da je ova odredba obrisana iz Odluke.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom odobrava prekoračenje na transakcijskom računu Budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu 4.000.000,00 KM te daje saglasnost Ministarstvu finansija za zaključivanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu u okviru JRT Budžeta Tuzlanskog kantona kod NLB Banke d.d. Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak o izvršenju pravosnažne sudske presude, kojim daje ovlaštenje Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli da pokrene postupak prinudnog izvršenja pravosnažne sudske presude Općinskog suda u Zenici, za predaju u posjed i na slobodno raspolaganje objekta Dom vojske Federacije BiH u Tuzli zajedno sa zemljištem na kome je objekat izgrađen. Pravosnažnom sudskom presudom Općinskog suda u Zenici okončan je sudski postupak, a JU Univerzitet u Tuzli je kao tuženi bio obavezan da Tuzlanskom kantonu kao tužiocu, u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja, preda u posjed i na raspolaganje pomenuti objekat. Pored toga, u prošloj godini pravosnažno je okončan i postupak pokrenut po zahtjevu JU Univerzitet u Tuzli za brisanje nedozvoljenog upisa prava korištenja na istim nekretninama, na koje se odnosi i navedena presuda, tako što je taj zahtjev odbijen, čime je na tim nekretninama postao punovažan upis prava korištenja Tuzlanskog kantona za potrebe Općinskog suda u Tuzli.  Imajući sve to u vidu, kao i činjenicu da JU Univerzitet u Tuzli nije u određenom roku postupio po nalogu suda, Kantonalno pravobranilaštvo u Tuzli je kao zakonski zastupnik Tuzlanskog kantona od Vlade TK zatražilo dostavljanje izjašnjenja o poduzimanju aktivnosti na dobrovoljnom izvršenju te presude i iseljenju JU Univerzitet u Tuzli iz objekta Dom Vojske Federacije BiH u Tuzli, odnosno o potrebi pokretanja izvršnog postupka pred nadležnim sudom. Prema donesenom dokumentu, a u skladu sa Sporazumom o regulisanju osnovnih pitanja dobrovoljne predaje u posjed i slobodno raspolaganje nekretnine objekat Dom vojske Federacije BiH u Tuzli, zaključenog između Vlade Tuzlanskog kantona i JU Univerzitet u Tuzli, Pravobranilaštvo neće zatražiti prinudno izvršenje do 30.6.2015. godine. Ova Odluka donesena je kako bi se dodatno osiguralo izvršenje prvosnažne sudske odluke, a sve kako ne bi došla u pitanje realizacija cca 5.600.000,00 KM nepovratnih sredstava sredstava IPA projekta – Rekonstrukcija Doma vojske Federacije BiH u Tuzli za potrebe Općinskog suda u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak da je upoznata sa Obaviješću i priloženim Zahtjevom Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona, upućenom NLB Banci d.d. Tuzla, kao komisionaru, za aktiviranje instrumenata obezbjeđenja deponovanih u Banci i pokretanje postupka naplate dospjelog duga po osnovu Ugovora o komisionom kreditu blokadom računa Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“.

Vlada TK donijela je Odluku kojom ovlašćuje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice da, zbog ozbiljnosti i složenosti problema zbrinjavanja opasnog otpada u industrijskoj zoni Tuzla, te nedovoljne koordinacije između nadležnih subjekata za zbrinjavanje navedenog otpada, koordinira aktivnosti na prikupljanju informacija o vrstama, količinama i mjestima deponovanja opasnog otpada koji potiče ili se nalazi na lokaciji industrijske zone Tuzla, da prikuplja informacije o preduzetim aktivnostima od strane svih nadležnih institucija, te da samostalno ili putem Vlade Kantona predlaže ili preduzima mjere za rješavanje pitanja zbrinjavanja opasnog otpada koji potiče ili se nalazi na lokaciji industrijske zone Tuzla.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: