Održana 38. redovna sjednica Vlade TK: Kreditno zaduženje za finansiranje dijela budžetskog deficita u iznosu od 20 miliona KM

 FINANSIJSKA KONSOLIDACIJA TTU I RUDNIKA SOLI „TUZLA“

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla. Odobreni postupak finansijske konsolidacije, u skladu sa Elaboratom finansijske konolidacije Rudnika, obuhvata izmirenje dugovanja u visini od 1.233.732,15 KM na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, 143.570,90 KM na osnovu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i 191.485,41 KM na osnovu isporučene struje, nastalih zaključno sa 30.9.2013. godine. Finansijska konsolidacija dugovanja na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i na osnovu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti privredno društvo Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla bit će izvršena na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji koji će zaključiti sa nadležnom federalnom i kantonalnom institucijom. Osnovni razlozi za pokretanje postupka finansijske konsolidacije u Rudniku soli „Tuzla“ d.d. Tuzla su povećanje solventnosti i likvidnosti čime bi se stvorile realne pretpostavke za planirani razvoj društva, iznos ukupnog duga privrednog društva sa 31.12.2013. godine koji iznosi 9.373.203,00 KM kao i potreba za povećanjem kapaciteta (istražno-eksploatacione bušotine) proizvodnje slane vode iskazane od potrošača, što podrazumijeva povećana finansijska ulaganja. Među razlozima su i očekivane presude Općinskog suda u Tuzli koje se odnose na štete koje je Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla prouzrokovane nekontrolisanom eksploatacijom slane vode na eksploatacionom polju urbanog dijela grada Tuzle.

Vlada TK odobrila je pokretanje postupka finansijske konsolidacije i privrednog društva „Tvornica transportnih uređaja“ d.d. Tuzla. Postupak finansijske konsolidacije privrednog društva „Tvornica transportnih uređaja“ d.d. Tuzla ne može trajati duže od tri godine. Odobreni postupak obuhvata izmirenje dugovanja privrednog društva „Tvornica transportnih uređaja“ d.d. Tuzla nastalih zaključno do 30.9.2013. godine u ukupnom iznosu od 22.919.388,43 KM, a na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje (ukupno 3.192.994,31 KM), za osiguranje od nezaposlenosti (ukupno 624.204,78 KM) i poreza (sa kamatama) – isključujući porez na dodanu vrijednost (ukupno 1.264.098,49 KM). Također je obuhvaćeno dugovanje prema dobavljačima za isporučene robe i usluge (ukupno 2.494.035,94 KM) i prema zaposlenicima (ukupno 4.945.572,81 KM) što je u skladu sa Elaboratom opravdanosti finansijske konsolidacije i srednjoročnim planom razvoja privrednog društva „Tvornica transportnih uređaja“ d.d. Tuzla.

SREDSTVA ZA IZMIRENJE DUGOVA IZ 2013.

Vlada TK utvrdila je prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona za finansiranje dijela budžetskog deficita nastalog do 31.12.2013. godine u iznosu 20.000.000,00 KM. Sredstva će biti upotrijebljena za izmirivanje obaveza iz 2013. za socijalnu kategoriju, izdvajanja za boračku populaciju i poljoprivrednike. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2014. godinu  bili su planirani primici od domaćeg zaduživanja za finansiranje budžetskog deficita nastalog do 31.12.2013. godine u iznosu 41.500.000,00 KM od čega je realizirano kreditno zaduženje u iznosu 21.500.000,00 KM. Budući da je procedura kreditnog zaduženja započeta u 2014.godini, te da se zaduženje može provesti u planiranom iznosu, predlaženo je dugoročno zaduženje Tuzlanskog kantona u iznosu 20.000.000,00 KM za pokriće dijela budžetskog deficita nastalog do 31.12.2013. godine. Vlada Kantona prijedlog Odluke uputila je u dalju skupštinsku proceduru.

FINANSIRANJE REKONSTRUKCIJE OBRAZOVNIH INSTITUCIJA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 4.677, 08 KM po zahtjevu za JU MS Građevinsko-geodetsku školu Tuzla na ime hitne sanacije fiskulturne sale nakon požara.

Vlada TK odobrila je sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva” u iznosu od 600,00 KM Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona za nabavku obrazaca – Prijava poreza na imovinu za 2014. godinu, u količini 7000 primjeraka setova.

Odobrena su novčana sredstva u iznosu od 1.582,37 KM po zahtjevu JU OŠ „Prokosovići“ Lukavac za hitnu i neplaniranu nabavku zbog kvara pumpe koja se nalazi u školskom bunaru područne škole Orahovica i pumpe za centralno grijanje u centralnoj školi u Prokosovićima.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 2.141,00 KM po zahtjevu JU OŠ „Sapna“ Sapna za hitnu i neplaniranu rekonstrukciju centralnog grijanja u područnoj školi Gornja Sapna.

KRITERIJI ZA SUFINANSIRANJE PREVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prevoza učenika osnovnih škola za period januar – mart školske 2014/2015. godine. Odobreno je sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za period januar – mart školske 2014/2015. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prevoznika i korisnika usluga u vanlinijskom prevozu. Riječ je učenicima koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima kao i sa prebivalištem na području TK te na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, koji pohađaju kao najbližu osnovnu školu na području drugog kantona. Izuzetno, Vlada TK može odobriti sufinansiranje troškova prevoza u iznosu od 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prevoznika i korisnika usluga u vanlinijskom prevozu za učenike kojima je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta dalo saglasnost za upis škole van njihovog školskog područja. Prema ovoj odluci, vanlinijski-namjenski prevoz učenika može biti organizovan u slučaju nepostojanja redovnog linijskog. Iznos ukupne ugovorene mjesečne karte u linijskom prevozu ne može biti veći od iznosa mjesečne karte koju najpovoljniji prevoznik obračunava za iste relacije i istu kategoriju korisnika usluga. S obzirom da je na snazi Odluka o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 1.1. do 31.3.2015. godine predloženo je sufinansiranje u iznosu od 50%, kao što je to bilo planirano u 2014. godini.

REGULISANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE POVRATNIKA U RS

Vlada je donijela Odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Odlukom se povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku omogućava ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama domovi zdravlja na području Tuzlanskog kantona i utvrđuju izvori finasiranja tih prava. Prema ovom dokumentu zdravstvena zaštita obuhvata primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko – konsultativnu i vanbolničku dijagnostičku djelatnost sekundarnog i tercijarnog nivoa.

OSTALE ODLUKE

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli koncesije za korištenje vode iz bunara BMI-2, koji se nalazi u krugu mljekare „Inmer“ Gradačac. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 30 godina iznosi 46.224,00 KM od čega će 10.000,00 KM biti plaćeno prije potpisivanja ugovora o dodjeli koncesije dok će preostali iznos od 36.224,00 KM će biti plaćen u tri rate.

Vlada TK donijela je Odluku o poništavanju javnog oglasa za imenovanje Nadzornog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 23.10.2014. godine i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. Bit će raspisan i ponovni javni oglas radi popunjavanja upražnjene pozicije predsjednika i dva člana NO Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Vlada TK donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja upražnjenih pozicija predsjednika i dva člana Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici donijela je Odluku o imenovanju članova Radne grupe za izradu Programa prevencije i tretmana ovisnosti na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o davanju prostora na korištenje i poslovno-tehičkoj saradnji koji će biti zaključen između JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla i Instituta za zavarivanje d.o.o. Tuzla.

Vlada TK dala je saglasnost na listu kantonalnih inspektora za koje će direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove u skladu sa Zakonom o inspekcijama FBiH izdati odgovarajuće ovlaštenje za vršenje nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa Bosne i Hercegovine u kojima nije jasno precizirana nadležna inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK imenovala je privremeni Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje TK do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.  U sastavu Upravnog odobra je Mirsad Bajramović, predsjednik i članovi Husein Kurtić i Miralem Softić.

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Dioničkog društva «Konjuh» Kladanj, predstavnika 67% državnog kapitala u sastavu Mirza Kuluglić, diplomirani ekonomista, Fadila Hodžić, diplomirani pravnik. Predstavnici malih dioničara, vlasnika 33% kapitala Društva, predložit će svog predstavnika u Nadzorni odbor. Skupština Dioničkog društva «Konjuh» Kladanj će, u skladu s ovom odlukom, privremeno imenovati Nadzorni odbor na period do 90 dana.

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla u sastavu Munib Efendić, dipl. politolog, Bego Džebo i Nail Šećkanović, diplomirani ekonomisti.

Vlada je također donijela niz rješenja o privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: