Održana 34. redovna sjednica Vlade TK: Milion KM za stipendiranje studenata i učenika

Naš kanton u podređenom položaju i po pitanju raspodjele sredstava iz Budžeta Federacije BiH

Osim u raspodjeli javnih prihoda, danas usvojena Informacija o sredstvima koja su sa federalnog nivoa povučena od strane pojedinaca, organizacija, udruženja i institucija sa područja Tuzlanskog kantona, pokazuje da je Tuzlanski kanton i po ovom osnovu u podređenom položaju u odnosu na druge kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tokom 2015. godine, na ime grantova – nepovratnih sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i namjenskih sredstava pravnim i fizičkim licima sa područja našeg kantona odobrena su ukupno 24.733.442,30 KM. U ovaj iznos uključena su i sredstva od 1.220.000,00 KM koja su odobrena licima sa područja Tuzlanskog kantona od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu da je Tuzlanski kanton najmnogoljudniji kanton u Federaciji BiH, kao i ostale specifičnosti koje ovaj kanton ima, te analizirajući ukupna sredstva koja su utvrđena Odlukama o usvajanju programa utroška sredstava  sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, federalnim ministarstvima, generalno se  može reći da  Tuzlanski kanton u raspodjeli navedenih sredstava sa federalnog nivoa ne zauzima  mjesto koje mu objektivno pripada.

Za primjer navest ćemo da, prema podacima dobivenim od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, iznos odobrenih novčanih sredstava iz oblasti poljoprivrede  za klijente sa područja Tuzlanskog kantona iznosi 12.971.535,55 KM, odnosno 19,7% ukupno predviđenih sredstava, iako Tuzlanski kanton u ukupnoj količini poljoprivredne proizvodnje u FBiH učestvuje sa oko 35%. S obzirom da Tuzlanski kanton raspolaže prirodnim i ljudskim  resursom, te  da su klimatski uslovi vrlo povoljni za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, promjenom poticajne politike sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine stvorili bi se povoljniji uslovi za veći stepen korištenja poljoprivrednog zemljišta kao i smanjenje broja nezaposlenih.

Ukupna sredstva koja su dodijeljena pravnim i fizičkim licima sa područja TK od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke iznose predstavljaju svega 10,4% Odlukom predviđenih sredstava Ministarstva. Istovremeno analizirajući raspodjelu sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta, ustanovljeno je da Tuzlanski kanton u njoj učestvuje sa svega 5,5%.

Relativno visok procenat sredstava Tuzlanskom kantonu je dodijelilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (27,7%), međutim, indikativno je to da se u ovom slučaju radi o kreditnim, a ne nepovratnim – grant sredstvima kakva su se dodjeljivala u okviru drugih federalnih ministarstava, gdje je učešće Tuzlanskog kantona znatno manje.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH je za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša u 2015. godini odobrio ukuno 5.489.000,00 KM. Pravo na korištenje ovih sredstava ostvarilo je 111 aplikanata, od čega je svega 13 (11,7%) sa područja našeg kantona.

Danas usvojenom informacijom i tekstom pisma koje će biti proslijeđeno premijeru i ministrima u Vladi FBiH  Vlada Tuzlanskog kantona želi ukazati i na neravnopravan položaj Tuzlanskog kantona u odnosu na druge kantone u pogledu raspodjele raspoloživih finansijskih sredstava sa federalnog nivoa.

 

Milion KM za stipendiranje studenata i učenika

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i Program o rasporedu sredstava za dodjelu stipendija studentima i učenicima pripadnicima boračke populacije za školsku/studijsku 2015/2016. godinu. Ukupno planirana sredstva za ovu namjenu iznose 1.000.000,00 KM, a bit će raspoređena u iznosima 550.000,00 KM za isplatu stipendija studentima za studijsku i 450.000,00 KM za isplatu stipendija učenicima za školsku 2015/16. godinu. Predviđeno je da stipendije za studente koji ostvare ovo pravo iznose 720,00 KM, a za učenike srednjih škola 450,00 KM, a isplaćivat će se u ratama, ovisno od priliva sredstava u Budžet Kantona.

 

Više od pola miliona KM za stambeno zbrinjavanje branilaca i članova njihovih porodica

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program o rasporedu sredstava za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica. Program je zasnovan na namjenski planiranim sredstvima za pomoć u rješavanju stambenih potreba članova porodica šehida – poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih branilaca. Za ove namjene Vlada je u budžetu planirala 560.000,00 KM koje će biti raspoređene linearno po kategorijama boračke populacije.

 

Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća na području TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje Tuzlanskog kantona. Procjena ima za cilj da se analiziraju i procjene sva pitanja vezana za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, i to:da se procjene rizici, odnosno uzroci koji mogu dovesti do nastanka prirodnih i drugih nesreća, da se procjene posljedice koje mogu nastati po ljude i materijalna dobra, da se utvrdi odgovarajuća organizacija zaštite i spašavanja u cilju sprečavanja nastajanja nesreća, odnosno utvrđivanje odgovarajuće organizacije na spašavanju ljudi i materijalnih dobara i da se izvrši procjena potreba i mogućnosti u obezbjeđenju ljudskih i materijalnih potencijala potrebnih za ostvarivanje procijenjene organizacije zaštite i spašavanja. Obzirom da su se u proteklom periodu desile značajne promjene i okolnosti koje zahtijevaju ažuriranje i dogradnju procijenjenog stanja ugroženosti područja Tuzlanskog kantona, Kantonalna uprava civilne zaštite ocijenila je potrebnim da se izvrši njeno ažuriranje.

 

Oko 250.000 KM lokalnim zajednicama za otklanjanje posljedica poplava iz 2014.godine

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta od prirodnih nesreća poplava i klizišta u 2014.godine. Naime, na zahtjev naše Vlade Federalni štab civilne zaštite je, donio Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta i Tuzlanskom kantonu dodijelio iznos od 200.000,00 KM. Raspodjela 70% dodijeljenih sredstava pomoći izvršena je linearno odnosno po 10.750,00 KM općini, odnosno Gradu i 30% selektivno obzirom da su određene općine bile izostavljene iz ranijih raspodjela ili im je za saniranje nastale štete potrebno nešto više sredstava nego im je ranije dodijeljeno.

Također, Vlada je donijela i Odluku o raspodjeli sredstava namjenskih donacija prikupljenih za finansiranje pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom na području Tuzlanskog kantona. Do kraja 2015.godine prikupljeno je dodatnih sredstava namjenskih donacija u iznosu od 38.888,15 KM koliko je i planirano u Budžetu za 2016.godinu. Imajući u vidu iznos sredstava kao i činjenicu za koju namjenu su prikupljena od strane fizičkih i pravnih, inostranih i domaćih lica, te dosadašnji način raspodjele navedenih sredstva, predloženo je da se prikupljena sredstva raspodjele linearno svim jedinicama lokalne samouprave.

Svim donatorima domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima ovim putem Vlada Tuzlanskog kantona, se želi zahvaliti na razumijevanju i pomoći u saniranju šteta i pomoći fizičkim licima koji su pretrpjeli velike štete tokom prirodnih nesreća koje su zadesile područje Tuzlanskog kantona tokom 2014.godine.

 

  Uređivanje oblasti turizma u našem kantonu

Kako bi bolje uredila oblast turizma u našem Kantonu Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o osnivanju Turističke zajednice Tuzlanskog kantona. Turističke zajednice su pravne osobe koje se osnivaju radi jačanja i promicanja turizma na određenom području i privrednih interesa pravnih i fizičkih osoba u djelatnostima ugostiteljstva, turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti. Odlukom je, između ostalog, uređeno da dužnost predsjednika Turističkog vijeća obavlja ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona ili osoba koju imenuje ministar, a za svoj rad odgovara Vladi Kantona i Skupštini Turističke zajednice. Imovina obezbijeđena od strane Kantona, a koju koristi Turistička zajednica Kantona, je imovina Kantona, a Kanton ne preuzima obaveze dosadašnje Turističke zajednice koje su nastale do prestanka njenog rada. Za te obaveze odgovara novoosnovana Turistička zajednica kantona. Nadzor nad radom Turističke zajednice Kantona obavljat će resorno ministarstvo.

Da podsjetimo, donošenjem Zakona o turističkim zajednicama za područje Tuzlanskog kantona prevaziđena je pravna praznina nastala osporavanjem ustavnosti Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je kantonalnim zakonom na cjelovit način uređena oblast organizovanja i djelovanja sistema turističkih zajednica na području Tuzlanskog kantona. Nakon formiranja organa Turističke zajednice Kantona, odnosno upisivanja u Upisnik Turističkih zajednica, donošenja Statuta i drugih opštih akata, te upisom u Upisnik, Turistička zajednica kantona bi trebala preuzeti prostor za rad, imovinu, arhivu, predmete, akte i drugu dokumentaciju, te sredstva za rad dosadašnje Turističke zajednice TK, kao i novčana sredstva na dan upisa u Upisnik.

 

Ured premijera TK racionalizirao svoju sistematizaciju

Davanjem saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Premijera Tuzlanskog kantona, Vlada je optimizirala i racionalizirala rad ovog ureda. Novim Pravilnikom, a u skladu sa prethodno donesenim Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona, ukinuta su određena radna mjesta i smanjen ukupan broj sistematizovanih radnih mjesta. Umjesto dosadašnjih 17, novim Pravilnikom predviđeno je ukupno 14 radnih mjesta, a radni poslovi ukinutih radnih mjesta preraspoređeni su na preostala sistematizovana radna mjesta u Uredu premijera TK.

Također, Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija. Izmjenama i dopunama se pristupilo zbog obaveze obaveze usklađivanja ovog propisa sa novim Zakonom o trezoru u FBiH.

 

Vlada pristupila dodjeli više koncesija u oblasti vodoprivrede

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva „MEFA – OIL“W d.o.o. Stupari, općina Kladanj, za zahvaćanje vode iz vodotoka Jezernica, za potrebe mini hidrocentrale „Jezemica“, snage 600 kW. Sa istim privrednim društvom pristuplio se dodjeli koncesije za zahvaćanje vode iz vodotoka Gučina, za potrebe mini hidrocentrale „Gučina“, snage 350 kW. Vlada je donijela i Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva “GAKOM“ doo Orahovica Gornja, općina Gračanica, za zahvaćanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – bunar GOB-1, na istražnom polju Gornja Orahovica, općina Gračanica, za potrebe punionice pitke vode u cilju njenog flaširanja. Također, u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva “BONY“ doo Tuzla, Vlada je donijela Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora za zahvaćanje vode iz bušenog bunara u krugu tvornice „BONY“, MZ Ljubače, naselje Morančani, Grad Tuzla.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je godišnje izvještaje o radu i poslovanju za prethodnu godinu JU Službe za zapošljavanje TK, JU Odgojni centar i Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na osnovu nedavno donesenog Programa obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti na području Tuzlanskog kantona sa rasporedom sredstava za 2016. godinu dala saglasnost na više odluka o rasporedu sredstava boračkim udruženjima, savezima i organizacijama. Ove odluke tehničkog su karaktera i praktično su  korak u realizaciji nedavno donesenog Programa.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava i Odluku o odobravanju sredstava sa ove pozicije Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za nabavku kompjuterske opreme, uređaja za evidenciju prisustva na poslu, kancelarijskog namještaja, te zamjenu parketa, elektro i vodovodnih instalacija i unutrašnja stolarije. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas i Odluku o odobravanju sredstava Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za nabavku računarske i kancelarijske opreme.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 10.065,85 KM sa budžetske pozicije „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija“ na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je više odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Donacija u iznosu 2.630,00 KM za sufinansiranje projekta „Knjiga je trezor znanja“ usmjerena je JU OŠ „Jala“ Tuzla, donacija u iznosu 2.500,00 KM na ime sufinansiranja projekta „Knjigom u bolju budućnost“ usmjerena je JU OŠ „Brijesnica“ Doboj Istok, a za sufinansiranja projekta „Knjiga je moj najbolji prijatelj“ JU OŠ „Klokotnica“ Doboj Istok usmjerena je donacija u iznosu 2.630,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na punomoć kojom se ovlašćuju Kantonalno pravobranilaštvo u Tuzli i zaposlenici Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, za podnošenje tužbe u ime Vlade Tuzlanskog kantona i za zastupanje u upravnom sporu protiv Rješenja Konkurencijskog vijeća BiH.

Također, Vlada je donijela i Zaključak kojim se Kantonalno pravobranilaštvo u Tuzli i zaposlenici Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona ovlašćuju da zastupaju Vladu Tuzlanskog kantona u postupku pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine po zahtjevu za pokretanje postupka podnesenom od strane Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini protiv Vlade Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o poništavanju i raspisivanju ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog javnog oglasa za pozicije članova upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona kao i Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na tekst Aneksa za produženje Ugovora o koncesiji zaključenog između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i Rudnici uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla, kojim se rok važenja Ugovora o koncesiji produžava do 31.12.2016. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim se Ured za zajedničke poslove zadužuje da nakon dostavljenih primjedbi od strane ugovornih organa/učesnika zajedničke nabavke, o istim obavijesti sve dobavljače na koje su ugovorni organi dali osnovane primjedbe, te sve eventualne sporove pokuša riješiti sporazumno, uz upozorenje dobavljačima da će se iskoristiti sve zakonske mogućnosti kao što je protestiranje garancije za dobro izvršenje ugovora ili raskid ugovora/okvirnog sporazuma. Nakon eventualnog raskida okvirnog sporazuma, ugovorni organi/učesnici zajedničke nabavke će samostalno sprovoditi postupke nabavke za 2016. godinu, a na zahtjev Ureda za zajedničke poslove, dostaviti plan nabavki i tehničke specifikacije za 2017. godinu kako bi Ured sproveo postupke zajedničke nabavke.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o kriterijima  za utvrđivanje prioritetnih projekata iz oblasti upravljanja vodama od gradskog i općinskog značaja za Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede za 2016. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva”, te je umjesto prethodno odobrenog iznosa, Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona odobreno 2.330,00 KM za hitnu kupovinu 32 kamere sa memorijskim karticama za provođenje male mature u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona nije prihvatila danas Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Univerzitet u Tuzli za 2015. godinu. Ovaj izvještaj bit će proslijeđen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je više rješenja za privremeno  imenovanje školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: