Održana 33. redovna sjednica Vlade TK

Produženje roka za zamjenu starih oružnih listova

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o dopuni Zakona o oružju i municiji. Zakon o oružju i municiji Tuzlanskog kantona stupio je na snagu 8.1.2016. godine. Građani – legalni posjednici oružja bili su u obavezi izvršiti zamjenu starih oružnih listova i uskladiti ih sa Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Tuzlanskog kantona do 31.12.2015.godine. Zakonom o oružju i municiji TK Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno nadležnim policijskim upravama, obratio se veći broj građana sa zahtjevom za zamjenu oružnih listova sa obrazloženjem da nisu bili u mogućnosti izvršiti zamjenu do zakonom propisanog roka. Sa istim zahtjevom i prijedlogom da se omogući zamjena starih oružnih listova poslije isteka roka obratio se i određen broj lovačkih udruženja. Razmatrajući primljene zahtjeve građana i lovačkih organizacija poslije stupanja na snagu Zakona o oružju i municiji, ukazala se potreba da se izvrši izmjena i dopuna Zakona o oružju i municiji te produži rok za zamjenu starih oružnih listova u trajanju od dvije godine, tačnije do 31.12.2017. godine.

Smanjenje akumuliranog deficita rezultat primjerenih odluka

Vlada je usvojila Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona od 1.1.– 31.12.2015. godina te donijela Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna za 2015. godinu. Ukupan finansijski rezultat od 19 miliona KM govori o odgovornom odnosu Vlade Tuzlanskog kantona prema trošenju budžetskih sredstava. Vlada TK je u 2015. godini donosila odluke, programe i mjere koji su doprinijeli smanjenju akumuliranog deficita.  U periodu januar – decembar 2015. godine Budžet Tuzlanskog kantona ostvario je prihode veće za 9 % a godina je okončana sa dobrim finansijskim pokazateljima. Prihodi su iznosili 311.009.980,00 KM dok su rashodi zabilježeni u visini od 299.813.230,00 KM. Ostvaren je tekući suficit 11.196.750,00 KM. Plaće i naknade troškova zaposlenih čine 62,86 % ukupnih rashoda i u odnosu na izvršenje 2014. godine su manji za 2.949.603 KM iii 1,54 %. Otplate kredita iznose 9.482.423 KM i u odnosu na izvršenje 2014. godine su veće za 90,92 %.

Obezbjeđeno zdravstveno osiguranje

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona o odobravanju finansijskih sredstava u iznosu od 3.622,50 KM na ime pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja nisu u mogućnosti da za svoje radnike obezbijede pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.  Radi se o plaćanju zdravstvene zaštite za ukupno 105 uposlenika privrednih društava „Elektromontaža“ Tuzla (3 uposlenika), „Bosnia Valves“ Tuzla (95) i  „Koksno-hemijski kombinat“ Lukavac (7).

Odobren je i iznos od 12.178,50 KM na ime pomoći privrednim društvima koja nisu u mogućnosti da za svoje radnike obezbijede pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i radnicima koji ovo pravo ne mogu ostvariti putem JU Služba za zapošljavanje TK. Odlukom su odobrena sredstva Zavodu zdravstvenog osiguranja na ime obezbjeđenja zdravstvene zaštite privrednim društvima „Konjuh“ d.d. Živinice za 281 radnika i „Gredelj-Revom“ d.o.o. Duboštica za 72 radnika.

Prihvaćena informacija o stanju u preduzećima iz resora poljoprivrede

Vlada je prihvatila Informaciju o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Poslovanja pojedinih privrednih društava u 2014. i 2015. godini za koje postoje uporedni pokazatelji, pokazuju da je došlo do smanjenja obima proizvodnje, smanjenja broja uposlenih, što ukazuje na negativan globalni trend u poslovanju privrednih društava iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. U skladu sa raspoloživim sredstvima iz kantonalnog budžeta, namijenjenih za podršku poljoprivredi i prehrambenoj industriji, potiču se aktivnosti privrednih društava na stvaranje navedenih pretpostavki, prije svega kroz sufinansiranje kapitalnih investicija i regresa kamata na investicijske kredite i kredite za otkup viškova poljoprivrednih proizvoda. Od ukupnog iznosa 2.833.087,33 KM odobrenih novčanih podrški za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu industriju, za regresiranje kamata za kapitalna ulaganja u poljoprivredi i ruralnom razvoju i preradi poljoprivrednih proizvoda odobreno je 86.637,56 KM.

Ulaganja u obrazovne institucije

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”.

Vlada je odobrila sredstava JU OŠ „Edhem Mulabdić“ Međiđa Donja Gradačac, u iznosu od 15.000,00 KM na ime rekonstrukcije stolarije u PŠ Međiđa Gornja.

Odobrena su finansijska sredstva JU OŠ „Stupari“ Stupari, Kladanj, u iznosu od

15.000,00 KM na ime rekonstrukcije mokrih čvorova.

Odobrena su finansijska sredstva JU OŠ „Prva osnovna škola“ Srebrenik, u iznosu od 16.900,00 KM za rekonstrukciju sale za tjelesni odgoj.

JU OŠ „Kreka“ Tuzla odobren je iznos od 25.000,00 KM za rekonstrukciju oluka i stolarije.

Odobrena su sredstva u iznosu od 24.000,00 KM JU Građevinsko – geodetska škola Tuzla za rekonstrukciju izgorjelog dijela fiskulturne sale.

JU OŠ „Seona“ Banovići odobren je iznos od 20.000,00 KM za rekonstrukciju stolarije u fiskulturnoj sali.

Odobrena su finansijska sredstva JU OŠ „Brijesnica“ Brijesnica Velika, Doboj Istok,u iznosu od 11.000,00 KM za rekonstrukciju mokrog čvora i objekta PŠ Brijesnica Mala.

Odobren je iznos od 10.000,00 KM JU OŠ „Špionica“ Srebrenik za rekonstrukciju poligona PŠ Gornja Špionica.

Odobravaju se finansijska sredstva JU OŠ „Banovići“ Banovići, u iznosu od 45.000,00 KM na ime rekonstrukcije stolarije.

Odobravaju se finansijska sredstva JU OŠ „Sapna“ Sapna, u iznosu od 20.000,00 KM na ime rekonstrukcije stolarije.

JU Mješovita srednja škola Brijesnica Velika, Doboj Istok odobren je iznos od 3.365,40 KM  za izgradnju radionice za praktičnu nastavu za stručne smjerove.

Sredstva u cilju otvaranja novih radnih mjesta

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice. Odlukom se utvrđuju izvori sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona korisnici prava, uslovi i kriteriji za samozapošljavanje i zapošljavanje, postupak i organi koji odlučuju i način isplate odobrenih sredstava. Cilj donošenja ovoga propisa je da se putem izdvajanja određenih finansijskih sredstava omogući otvaranje novih radnih mjesta putem pokretanja odnosno proširenja djelatnosti, na području Tuzlanskog kantona, od strane braniteljskih kategorija. Pravo na dodjelu sredstava, imaju nezaposlena lica iz člana 1. i člana 4. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji i privredna društva i samostalne djelatnosti i radnje. Pravo na dodjelu sredstava, može se ostvariti pod uslovom da su: korisnici prava prijavljeni na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona; odnosno da su registrovani kod nadležnog organa, za programe iz svoje registrovane djelatnosti koju obavljaju na području TK, shodno Zakonu o privrednim društvima i drugom odgovarajućem propisu, korisnici prava u skladu sa svojim biznis planom planiraju otvaranje novih radnih mjesta za borce i članove njihovih porodica. Postupak dodjele će se odvijati putem komisije Ministarstva za boračka pitanja.

Zdravstveno osiguranje za 46 djece koja ne pohađaju osnovno obrazovanje

Vlada je dala saglasnost na prijedlog izmjena i dopuna Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona. Ovim je pokrenuta procedura sistemskog rješavanja zdravstvenog osiguranja za 46 djece koja ne pohađaju osnovno obrazovanje, te su primjenom izmjena i dopuna kantonalnog Zakona o socijalnoj zaštiti izgubila pravo na osiguranu zdravstvenu zaštitu. Na ovaj način Vlada i Zavod pokušavaju premostiti jaz koji je nastao jer viši nivoi vlasti,  tj. federalni organi i institucije svoje aktivnosti i zakone nisu uskladili sa međunarodnim konvencijama. Ovom je prilikom istaknuto da, i pored činjenice da zdravstveno osiguranje za djecu iz ove kategorije nije bilo osigurano zakonskim rješenjem, na području TK nije zabilježen ni jedan slučaj da je zbog toga bilo kome bila uskraćena medicinska pomoć, te da je za slučajeve pružanja medicinske pomoći neosiguranim licima Vlada TK predvidjela oko 2 miliona KM. Također, ponovno je istaknuto da je pohađanje osnovne škole obavezno, te da čine prekršaj svi oni koji sprječavaju svoju djecu da pohađaju osnovnu školu. Odluka Zavoda zdravstvenog osiguranja bit će proslijeđena Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Vlada TK prihvatila je i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2015. godinu.

Ostale odluke i zaključci

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o radu i poslovanju JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla sa Godišnjim izvještajem o poslovanju za 2015. godinu.

Vlada je   prihvatila  Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

Vlada TK nije prihvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod TK Tuzla za 2015. godinu. Zaduženi su nadležni organi upravljanja i menadžment ove ustanove da finansijski plan Zavoda za 2016. godinu i pojedinačne odluke o planiranju i isplati naknada plata i drugih dodataka na platu zaposlenicima Zavoda usklađuju sa odgovarajućim odlukama i stavovima Vlade TK po tom pitanju.

Vlada je prihvatila Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za 2015. godinu.

Vlada je prihvatila prijedlog predstavnika JU Univerzitet u Tuzli o povlačenju Izvještaja o radu za 2015. godinu te ih zaključkom obavezala da usklade Izvještaj sa raspravom vođenom na sjednici Vlade TK.

Vlada TK dala je saglasnost na prijedlog Odluke o troškovima izvršenja odgojnih mjera i privremenog smještaja maloljetnika u JU Odgojni centar TK. Odlukom se utvrđuje vrsta, visina i način plaćanja troškova izvršenja odgojne mjere i privremenog smještaja maloljetnika u JU Odgojni centar TK koji obuhvataju troškove izvršenja odgojne mjere upućivanja maloljetnika u Odgojni centar, privremenog smještaja maloljetnika u Odgojni centar u toku pripremnog postupka i privremenog smještaja maloljetnika u Odgojni centar u toku sudskog postupka.

 Vlada je utvrdila prijedlog Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru Tuzlanskog kantona za period od 2016. do 2020. godine. Program mjera sadrži procjenu potrebe izrade novih, odnosno izmjenu i dopunu postojećih planskih dokumenata, potrebu pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu, mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata, te druge mjere za unaprjeđenje stanja u prostoru. Prema dokumentu, općine koje ne donesu prostorni plan u propisanom roku, odnosno do 31.12.2016. godine, neće moći izdavati rješenja o urbanističkoj saglasnosti i odobrenja za građenje na području općine. Program će biti upućen u Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

Vlada je prihvatila mišljenje resornog ministarstva na nacrt Zakona o hraniteljstvu Federacije BiH.

Vlada TK prihvatila je Izjašnjenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi sa Inicijativom za pokretanje procedure za izmjene i dopune Zakona o vodama.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM  Muftijstvu banjalučkom, Banja Luka, na ime obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava za organizaciju svečanog otvorenja džamije Ferhadija u Banja Luci, 7.5.2016. godine.

Odobrena su sredstva Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva u iznosu od 1.846,66 KM za plaćanje Općinskom sudu u Tuzli sudske takse u iznosu od 1 % od vrijednosti potraživanja Vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 184.665,50 KM, a od strane stečajnog dužnika „Elektromontaža“ d.o.o. Tuzla.

Odobrena su novčana sredstva Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove u iznosu od 3.748,68 KM za nabavku sedam prijenosnih štampača.

 Utvrđena je osnovica za obračun plaće u iznosu od 380,25 KM kao i naknada za ishranu u toku rada od 8,00 KM po izrađenom danu za mart 2016. godine svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Pravilnik o izmjenama Pravilnika o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o javno – privatnom partnerstvu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“ u iznosu od 2.000,00 KM „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići, za sufinansiranje tradicionalne manifestacije „Prvomajski uranak“ koja će se organizovati na lokalitetu Mačkovac u Banovićima.

Vlada je donijela Odluku o usvajanju Akcionog plana Tuzlanskog kantona za realizaciju Reformske agende za BiH za period 2015- 2018. godina.

Vlada TK prihvatila je tekst Sporazuma o tehničkoj saradnji na uspostavi sistema razmjene podataka koji se upisuju u register udruženja i fondacija u Bosni i Hercegovini.

Vlada je imenovala Radnu grupu za izradu Nacrta Zakona o neprofitno – socijalnom stanovanju Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku kojom daje saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o dopunama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2016. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti privremenom Nadzornom odboru Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona“ D.D. Kladanj da može razmatrati Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona“ D.D. Kladanj za 2015. godinu sa Revizijom finansijskih izvještaja za 2015. godinu kod Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona“ D.D. Kladanj, urađenom od strane „ Zuko “ doo Društvo za reviziju Zenica, uz uvažavanje primjedbi i preporuka navedenih u istom, a bez Izvještaja Odbora za reviziju o pregledu finansijskih izvještaja za 2015. godinu Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona“ D.D. Kladanj.

Vlada TK donijela je Odluku o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu na ime sufinansiranja projekta „Knjiga je moj najbolji prijatelj“ za JU OŠ „Rapatnica“ Srebrenik u iznosu 2.630,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Odobrava se usmjeravanje donacije, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, na ime sufinansiranja projekta ,Nabavka aparata ,Behringer” za specijalizirani kabinet za rehabilitaciju” za JU Prva osnovna škola Živinice u iznosu 4.750,00 KM, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Odobreno je usmjeravanje donacije u Budzet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za sufinansiranja projekta „Specijalna škola je resurs inkluzivnom obrazovanju” za JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla u iznosu 4.840,00 KM, donacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada TK donijela je Odluku o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za finansiranje projekta „Opremanje kabineta tehničkog odgoja i informatike“ za JU OŠ „Đurđevik“ Živinice u iznosu 3.000,00 KM, dodijeljene od „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ u iznosu od 11.000,00 KM Ministarstvu finansija na ime nabavke polica za smještaj arhivske građe.

Vlada je dala saglasnost Školskom odboru JU Osnovna škola „Stjepan Polje“ Stjepan Polje, Gračanica za rušenje postojećeg i izgradnju novog objekta škole, na parceli 3286/2 „NOVA ŠKOLA“, Katastarska općina Stjepan Polje, a prema Idejnom rješenju školskog objekta, uz uslov da izvođač radova da pisanu garanciju da će se projektne aktivnosti rušenja postojećeg i izgradnje novog objekta realizirati u periodu završetka nastavne školske godine i početka naredne školske godine. Upravni odbor i direktor škole ne smiju odobriti, niti započeti bilo kakve aktivnosti na rušenju postojećeg objekta dok se ne obezbijede odgovarajuće dozvole i potrebna sredstva za rušenje i izgradnju novog objekta, kao i garancija izvođača radova na rok završetka radova.

Vlada je odobrila finansijska sredstva u visini od 37.192,00 KM Sportskom savezu Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja rada Sportskog saveza Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.

Vlada je dala saglasnost na Odluku  Ministarstva za boračka pitanja o odobravanju sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona u iznosu od 5.000,00 KM na ime participacije u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanje značajnog datuma „Tradicionalnih susreta dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja“.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o odobravanju namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u iznosu od 16.965,00 KM za nabavku usluga izrade Plana upravljanja Zaštićenim pejzažom „Konjuh“.

Vlada TK prihvatila je zahjtev za pokroviteljstvo Prvog neonatološkog simpozija pod nazivom „Dan za novorođenče“, bez finansijske potpore a koji će se u organizaciji JZU UKC Tuzla održati 21. aprila 2016. godine u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje ministra finansija Tuzlanskog kantona da u cilju ostvarivanja svrhe zakonitog i pravilnog trošenja sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu izda nalog za provođenje inspekcijske kontrole zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava u dijelu materijalnih troškova i dodataka na plaću za budžetskog korisnika Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Kantona donijela je Odluku o imenovanju punomoćnika koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“  u sastavu Esad Mušanović, predsjednik i članovi Bilal Tulumović i Selma Jaganjac.

Vlada je donijela i Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ u sastavu Asim Bečić, predsjednik i članovi Asmir Avdić i Zekerijah Smajlović.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, u ime državnog kapitala na period od četiri godine u sastavu Almir Buljubašić,  Mirza Mezetović, Edina Gogić i Ziad Hadžikić.

Vlada je donijela i niz rješenja o privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Donesena je i Odluka o određivanju punomoćnika državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Radio – televizije Tuzlanskog kantona i to Mensur Begić, predsjednik i članovi Eldina Čustović i Jasmin Bajrić.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh”, donesenu od strane Upravnog odbora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh” kojom je Enes Modrić, dipl.ing. šumarstva iz Banovića imenovan za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Zaštićeni pejzaž “Konjuh”, do konačnog imenovanja direktora, a najduže 6 mjeseci.

Doneseno je i Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Halila Jahića, na lični zahtjev.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Mirsada Halilovića, na period utvrđen Rješenjem o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: