ODRŽANA 30. REDOVNA SJEDNICA VLADE TK: UTVRĐENA LISTA LIJEKOVA

MALA I SREDNJA PREDUZEĆA NAJZNAČAJNIJI IZVOR ZAPOŠLJAVANJA

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period. Najveći broj preduzeća koja su registrovana u TK su mala i srednja preduzeća. Čak 99% preduzeća, od ukupno 3.492, su male i srednje veličine, što znači da su ona najznačajniji izvor zapošljavanja radne snage, ali i značajan izvor prihoda. Preko 60% zaposlenih u privatnom sektoru Tuzlanskog kantona radi u malim i srednjim preduzećima, koja ostvaruju blizu 70% ukupnog prihoda od prodaje. Koliko je značajan MSP sektor za privredu Tuzlanskog kantona, govori i činjenica da ostvaruje i godišnju dobit od blizu 90 miliona KM. Iako se ukupan broj malih i srednjih preduzeća na području TK u 2013. godini smanjio u odnosu na 2012. godinu za 9%, broj zaposlenih na području Tuzlanskog kantona je smanjen za samo 1% te je zabilježen porast broja zaposlenih po preduzeću. Zastupljenost MSP-a sa područja TK najveća je u trgovinskoj djelatnosti i to 37% (1.285 preduzeća) od ukupnog broja preduzeća, iako čak 50% zaposlenih u MSP sektoru (16.609 zaposlenika) na području TK radi u proizvodnim preduzećima. Od ukupnog broja malih i srednjih preduzeća na području Tuzlanskog kantona, najveći broj njih je sa područja općine Tuzla (37,8%), a zatim slijedi 12,3% MSP-a sa područja općine Gračanica, te 10,9% sa područja općine Gradačac. Najmanji broj MSP-a na području TK zabilježen je u općini Teočak (svega 18 preduzeća iz MSP sektora). Neke od smjernica rada za naredni period, prema ovom dokumentu su jačanje garantnog fonda, kao jedan od značajnijih instrumenata pomoći malim preduzećima i priprema prijedloga projekata za strana donatorska sredstva u cilju obezbjeđenja sredstava za podršku MSP sektoru i obrtima. U cilju jačanja konkurentnosti sektora, između ostalog, potrebno je implementirati projekat „Business start up za mlade sa područja TK“, obezbijediti sredstva za subvenciju kamata na kredite novoosnovanih i postojećih MSP-a kao i sredstva za sufinansiranje troškova uvođenja standarda kvaliteta.

FINANSIJSKO POSLOVANJE BUDŽETA TK U SKLADU SA ZAKONOM

Vlada je razmatrala Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Finansijsko poslovanje Budžeta TK u toku 2013. godine, prema ovom dokumentu, bilo je u svim materijalno značajnim aspektima usklađeno sa važećom zakonskom regulativom. Uočeno je nekoliko nedostatka koji se tiču poštivanja odredbi Zakona o budžetima u FBiH, jer nije vršeno usaglašavanje rashoda sa ostvarenim prihodima. Zbog uočenih nedostataka Vlada TK zadužila je ministarstva i druge organe da najkasnije u roku od 10 dana Uredu za internu reviziju dostave prijedloge mjera a Ured da u narednih 5 dana dostavi prijedlog Programa mjera za otklanjanje nedostataka.

UTVRĐENA LISTA LIJEKOVA

Vlada TK donijela je Odluku kojom utvrđuje Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona sačinjena prema internacionalnim nezaštićenim nazivima lijeka INN-(generičkim nazivima), kao i cijene lijekova na Listi lijekova Tuzlanskog kantona. Dokument se sastoji od dvije liste. Listu A čine lijekovi sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u cijeni lijeka od 100%, odnosno lijekovi za koje nije moguće utvrđivati učešće osiguranika u nabavci lijeka. Na listi B su lijekovi sa učešćem Zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom Vlade TK saglasno finansijskim mogućnostima Kantona. Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine utvrđena je obaveza kantona da usaglase pozitivne liste lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Da bi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona moglo pristupiti izradi prijedloga Pozitivne liste lijekova neophodno je predhodno utvrditi Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja TK – generičku listu lijekova sa usaglašenim cijenama.

SREDSTVA ZA PRIJEVOZ UČENIKA

Vlada TK donijela je Odluku kojom odobrava unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu između budžetskih korisnika u iznosu od 92.500,00 KM. Unutrašnja preraspodjela je predložena u cilju obezbjeđenja sredstava koja su potrebna za subvencioniranje troškova prevoza učenika osnovnih škola koji putuju od kuće do škole 4 km i više. U pojedinim školama koje imaju pravo subvencioniranja prevoza, mijenja se broj učenika u septembru, odnosno početkom školske godine. Kao posljedica navedenog u određenom broju škola javlja se manjak, dok je u drugim iskazan višak planiranih sredstava, tako da je neophodno uraditi unutrašnju preraspodjelu rashoda za škole kod kojih je utvrđen nedostatak sredstava za ovu namjenu. Preraspodjelom se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

FINANSIRANJE DIJELA RADA ČUVARSKE SLUŽBE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program utroška budžetskih sredstava – tekući transferi i drugi tekući rashodi za 2014. godinu. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2014. na poziciji Transferi i drugi tekući rashodi –Subvencije javnim preduzećima predviđena su novčana sredstva u iznosu od 800.000,00 KM. Sredstva za realizaciju ovog Programa obezbijeđena su Budžetom Tuzlanskog kantona za 2014. godinu na budžetskoj poziciji Kantonalne uprave za šumarstvo u dijelu koji se odnose na tekuće transfere. Budžetska sredstva bit će utrošena na finansiranje dijela rada čuvarske službe, a u skladu sa Sporazumom o regulisanju međusobnih prava i obaveza između

Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ dioničko društvo Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova u privatnim šumama i poslova Zakona o šumama za 2013. godinu, koji će biti potpisan nakon donošenja ovog Programa.

SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STAMBENE KREDITE MLADIH

Vlada Tuzlanskog kantona raspisuje Javni poziv za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih za 2014. godinu. Pod subvencioniranjem kamata podrazumijeva se odobravanje novčanih sredstava na ime kamata za odobrene kredite za rješavanje stambenih potreba mladih. Vlada TK također je formirala komisiju za provođenje procedure po javnom pozivu za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. Predsjednik komisije je Omar Hadžić, zamjenik Fuad Mešanović a članovi Sanela Dedić, Danijel Nikolić, Senad Ovčina i Aid Jaranović.

IZMJENE PROGRAMA ZA SANACIJU PRIVREDNIH SUBJEKATA

Vlada  Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa za sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH (sredstva na eskrow računu). Izmjene se tiču definisanja pojma zaposlenika. Riječ je o zaposlenicima koji su stekli uslove za penzionisanje u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, i onima za čijim je radom prestala potreba u privrednim društvima, a kojima može prestati radni odnos nakon uplate obaveznih doprinosa, a koji nakon uplate stiču pravo prijave na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje. Sredstva Programa, prema ovom dokumentu, mogu se koristiti isključivo za uplatu doprinosa za PIO/MIO Fond za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije BiH prema obračunu koje za te zaposlenike dostavi Kantonalna služba Fonda i za zdravstveno osiguranje Zavodu zdravstvenog osiguranja TK prema obračunu koji za te zaposlenike dostavi Zavodu Tuzlanskog kantona te doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti Kantonalnoj službi za zapošljavanje TK, prema obračunu koji za te zaposlenike dostavi Služba za zapošljavanje.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA RADNIKE GREDELJ-a

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja TK da zaposlenicima i članovima porodice osiguranika Gredelj-Revom d.o.o. Dobošnica izvrši ovjeru zdravstvenih legitimacija za novembar 2014. godine. Također je zadužila Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK da, u cilju rješavanja daljeg pristupa zdravstvenoj zaštiti zaposlenika Gredelj-Revom d.o.o. Dobošnica, hitno pokrenu postupak za izmjene i dopune Odluke utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Vlada TK donijela je Odluku kojom se dobrava  usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu u iznosu 2.500,00 KM. Iznos je donacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za pružanje finansijske podrške za održavanje Servisnog centra preduzeća za vježbu u Federaciji BiH za školsku 2013/2014. godinu, JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Vlada TK dala je saglasnost Općinskom sudu u Banovićima za prijem jednog namještenika u radni odnos. Riječ je o višem referentu za računovodstveno materijalne poslove na neodređeno vrijeme.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku kojom odobrava novčana sredstva Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona u iznosu od 3.000,00 KM za nabavku fotokopirnog aparata. Nabavka je neophodna jer je fotokopirni aparat kojim raspolaže Ministarstvo finansija već duže vrijeme van upotrebe i njegovo dalje održavanje je nerentabilno.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je  donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora  JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla. Odbor čiji je predsjednik Bego Gutić a članovi Esad Karić, Mugdim Bajrić, Zumreta Kušljugić, Nedim Musić, Belkisa Joldić i Mario Križić, imenovan je do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.

Vlada TK donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora  Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Upravni odbor Zavoda imenovan je do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, u sastavu:

Muhamed Čajlaković, predsjednik i članovi Mirzet Turković, Muradif Šarić, Aida Pašić i         Ranko Pejanović.

Vlada TK donijela prijedložila je Bahira Imamovića, dipl.ing.rudarstva kao  kandidata za Nadzorni odbor “Rudnici nemetala Kladanj” d.o.o. Kladanj.

Vlada TK također je imenovala i razriješila članove školskih odbora više osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada je imenovala punomoćnike koji, u ime osnivača, vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća «Međunarodni aerodrom Tuzla» u sastavu Esad Mušanović, predsjednik i članovi Muhmed Majdančić i Almaida Razić.

Vlada je odredila punomoćnike državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Radio – televizije Tuzlanskog kantona i to su Mensur Begić, predsjednik i članovi Eldina Čustović i Omar Hadžić.

Odjeljenje za informisanje

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: