ODRŽANA 27. REDOVNA SJEDNICA VLADE TK: ZA JESENJU SJETVU POTREBNO 6,3 MILIONA KM

REZULTATI POSLOVANJA U 39 PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju u industriji, energetici i rudarstvu sa ostvarenim rezultatima poslovanja za period januar – juni 2014. godine. Privredna društva resorne oblasti ostvarila su ukupan prihod u iznosu od 700 miliona KM u periodu I-VI 2014. godine, što u odnosu na I-VI 2013. godine u kojoj je ukupan prihod iznosio 693 miliona KM, predstavlja povećanje od 1%. U rudarstvu je ostvaren ukupni prihod u ukupnom iznosu od 165 miliona KM i na prošlogodišnjem je nivou. U energetici se ukupan prihod povećao za 7% u odnosu na I-VI 2013. godine i iznosi 194 miliona KM. U sektoru industrije  smanjen je prihod za 2% u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 340 miliona KM. Prema izvještajima o poslovanju preduzeća za prvo polugodište 2014. godine ukupna suma dobiti iznosi blizu 29 miliona KM, i u poređenju sa istim periodom prethodne godine povećana je za 27,5%. Ostvarena suma gubitka od 28 miliona KM predstavlja 44% ukupnog gubitka resorne oblasti. U tome hemijska industrija učestvuje sa 32%, metaloprerađivačka i elektro industrija 6%, industrija obuće i tekstila 4%, industrija građevinskih materijala  2 posto.

NAPLATA KONCESIONIH NAKNADA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Informaciju o koncesionim obavezama JP„Elektroprivreda“ BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla. Zaključeno je da se koncesionaru ZD „Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla, neće obračunavati koncesiona naknada za eksploataciono polje PK „Šikulje“, ukoliko nema mogućnosti za vršenje eksploatacije zbog okolnosti više sile (poplave) dok te okolnosti traju, a za oslobađanje od obračuna koncesione naknade za period maj 2014. do 31.12.2015. godine, nema zakonskog osnova.

Zaduženo je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, da poduzme aktivnosti radi naplate  dospjelih a nenaplaćenih potraživanja po osnovu koncesionih naknada, koje su dospjele na naplatu na osnovu zaključenog Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada od 28.11.2013 godine.

UPITNO FINANSIRANJE FONDA ZA SLIJEGANJE ZEMLJIŠTA

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o realizaciji Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona o formiranju Fonda Tuzlanskog kantona za sanaciju posljedica slijeganja zemljišta usljed nekontrolisane eksploatacije slanice na prostoru Općine Tuzla. Obustavljaju se aktivnosti na formiranju Fonda Tuzlanskog kantona za sanaciju posljedica slijeganja zemljišta usljed nekontrolisane eksploatacije slanice na prostoru Općine Tuzla, jer svi predstavnici potencijanih izvora finansiranja Fonda nisu dali saglasnost za formiranje. Izvještaj će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

PREDSTOJI IZRADA STRATEŠKE PLATFORME

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o napretku u izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina. Proces izrade Strategije, navodi se u dokumentu, teče planiranom dinamikom, uz manja odstupanja. Izrada nacrta socio-ekonomske analize kasnila je zbog obimnosti procesa prikupljanja podataka i brojnosti uključenih aktera, ali i zbog odvijanja samog procesa u vrijeme godišnjih odmora. U skladu sa mogućnostima planirano je da se naredne aktivnosti realizuju ubrzanom dinamikom kako bi proces izrade Strategije tekao prema dinamici utvrđenoj Akcionim planom izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona i jačanja funkcije upravljanja razvojem. Vlada TK je usvajanjem potrebnih dokumenata u maju 2014. godine zvanično započela sa procesom izrade integrirane Strategije razvoja Kantona za period 2016-2020. godina. Uspostavljena su tijela za planiranje kao što je Kantonalni odbor za razvoj, Partnerska grupa za razvoj i Kolegij načelnika, koji su uključeni u proces izrade Strategije razvoja. Pored uspostavljenih tijela za planiranje na nivou Kantona, konkretan rezultat rada je izrađeni prvi nacrt Socio-ekonomske analize za Tuzlanski kanton, koji će biti osnova za dalje aktivnosti. Naredne aktivnosti obuhvataju izradu strateške platforme i prezentaciju organu izvršne vlasti TK, programiranje, trogodišnje operativno planiranje i proces usvajanja Strategije razvoja uz paralelan proces konsultacija sa relevantnim akterima.

SPORAZUMNO RJEŠAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojim prihvata informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi sa pozivom za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva u postupku potpune eksproprijacije nepokretnosti Općinskog pravobranilaštva Banovići.

Zaključkom je zaduženo Kantonalno pravobranilaštvo da učestvuje u sporazumnom rješavanju sticanja prava vlasništva u postupku potpune eksproprijacije nepokretnosti i poduzme sve neophodne radnje u cilju zaštite imovine i imovinskog interesa Tuzlanskog kantona.

ZA JESENJU SJETVU POTREBNO 6,3 MILIONA KM

Vlada TK prihvatila je Plan jesenje sjetve u 2014. godini za područje Tuzlanskog kantona. Planom je  predviđeno da na 7.520 ha budu zasijane žitarice, povrtno, industrijsko i krmno bilje. Jesenjom sjetvom planira se zasijati žitaricama 5.246 ha što iznosi 70 % ukupnog plana, a više je za 318 ha odnosno za 6 % u odnosu na plan 2013. godine. Sjetvom pšenice kao najznačajnije kulture za ishranu stanovništva planira se zasijati 3.719 ha što je 49,45 % od ukupnog plana, a više je u odnosu na prošlu godinu za 157 ha odnosno za 4,4 %.

Plan sjetve povrća je 565 ha što je za 23 ha više u odnosu na prošlu godinu. Za realizaciju jesenje sjetve potrebno  je 6,3 miliona KM i to za sjeme 2 miliona KM, za đubrivo 2.7 miliona KM, za gorivo 900 hiljada, za ulje i mazivo 210 hiljada i pesticide 564 hiljada KM. U općinama Kalesija, Sapna i Teočak, u odnosu na prošlu godinu, planirana je jesenja sjetva na nešto manjim sjetvenim površinama dok je u ostalim općinama veća ili u nivou prošlogodišnje. Kao i predhodne godine u ovoj sjetvenoj sezoni planiraju se zasijati najveće površine u općinama Lukavac, Gradačac, Čelić, Kalesija, Živinice i Gračanica. U cilju ostvarenja plana jesenje sjetve, između ostalog, potrebno je stvoriti preduslove kao što su prioritetna isplata ostvarene novčane podrške za poljoprivrednu proizvodnju iz 2013. godine, a blagovremena isplata podrške ostvarene u 2014. godini kako bi olakšali poljoprivrednim proizvođačima nabavku repromaterijala za jesenju sjetvu. Također je potrebno obezbijediti kvalitetno sjeme i sadni materijal sa odgovarajućim porijeklom,certifikatom, fitopatološkim uvjerenjem i sortnoj čistoći te ostale repromaterijale za sjetvu poput mineralnog đubriva, zaštitnih sredstava , goriva i maziva. Jedan od preduslova je i angažman Poljoprivrednog zavoda u edukaciju poljoprivrednih proizvođača radi prezentacije novog sortimenta pšenice kao i drugih kultura, a cilju povećanja prinosa po jedinici površine.

USAGLAŠAVANJA CIJENA

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona. Odlukom je utvrđena izmijenjena i dopunjena Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kantona koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a koja je sastavni dio Odluke o pozitivnoj listi lijekova TK od 2.10.2013.godine.  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 3.9.2014.godine donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH. Tim dokumentom je utvrđena obaveza kantona da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke usaglase cijene lijekova na pozitivnim listama lijekova kantona. Komisija za lijekove Ministarstva zdravstva provela je postupak usaglašavanja cijena na pozitivnoj listi lijekova sa cijenama utvrđenim Federalnom listom lijekova tako da su cijene lijekova koje su više od cijena utvrđenih federalnim dokumentom spuštaju na nivo cijene lijekova na Federalnoj listi lijekova.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala. Izmjene definišu detalje i otklanjaju dilemu u primjeni liste pomagala.

REFUNDACIJA DIJELA TROŠKOVA ZA MANIFESTACIJE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju 5.000,00 KM Udruženju poslodavaca Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja troškova za organizaciju Projekta – Regionalni summit poduzetnika “300 najboljih”, Tuzla 2014. Riječ je o promociji poduzetništva kojom se unaprjeđuje zapošljavanje i dodatno usavršavanje te poduzetničke, privredne i investicijske mogućnosti Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Vlada je odobrila i 10.000,00 KM DOO ”Gradačački sajam” Gradačac, na ime pomoći u organizaciji i realizaciji manifestacije Sajam šljive i prehrambene industrije – ”Sajam šljive” u Gradačcu.

Vlada TK odobrila je sredstva u iznosu od 5.000,00 KM «Nuhanović» d.o.o. Lukavac, Poslovna jedinica «Lukavački sajam» Lukavac za sufinansiranje troškova organizovanja i realizacije Međunarodnog sajma turizma „LIST 2014“, koji je održan u periodu od 08. do 10. maja 2014. godine u Lukavcu.

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Organizaciji ratnih vojnih invalida Općine Čelić, za sufinansiranje troškova vezanih za organizaciju manifestacije “Dani odbrane Općine Čelić“ koja je održana 28. septembra 2014. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je iznos od 5.000,00 KM Gradskom pozorištu Živinice – UG „Scena“, za sufinansiranje troškova vezanih za obilježavanje jubileja – 40 godina Gradskog pozorišta Živinice.

Odobravaju se sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Općini Srebrenica za sufinansiranje troškova vezanih za organizaciju obilježavanja dana Srebrenice 11. jula 1995. godine.

REKONSTRUKCIJA I NABAVKA OPREME U 4 ŠKOLE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom odobrava sredstva JU OŠ „Sladna“ Srebrenik za rekonstrukciju i investiciono održavanje. Iznos od 17.500,00 KM namijenjen je za sufinansiranje rekonstrukcije vanjske fasade škole u saradnji sa UNDP i Fondom za zaštitu okoliša FBiH. Također su odobrena sredstva JU OŠ „Špionica“ Srebrenik za rekonstrukciju i investiciono održavanje u iznosu od 50.000,00 KM. Iznos je namijenjen za rekonstrukciju krova na centralnoj školi. Vlada TK odobrila je sredstava sa budžetske pozicije

Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava JU OŠ „Višća“ Živinice u iznosu od 25.000,00 KM. Za nabavku video nadzora odobrena su sredstva JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u iznosu od 4.500,00 KM.

Vlada TK donijela je Odluku kojom se odobravaju finansijska sredstva u iznosu od 250.000,00 KM za izvođenje radova na adaptaciji administrativno-poslovne zgrade TTU, koja se sastoji od suterena, prizemlja i 4 sprata ukupne površine 2859,76 m2, u Ulici 18. hrvatske brigade broj 25, Tuzla, za potrebe smještaja uposlenika kantonalnih organa.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije cesta Tuzla i JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona nije dobio potrebnu većinu glasova članova Vlade Tuzlanskog kantona. Danas donesenim Zaključkom zaduženo je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja da sagleda osnove eventualne štetnosti potpisanih ugovora za održavanje cesta u zimskom periodu 2013/14. godine te pokrene odgovarajuće postupke.

OSTALE ODLUKE

Vlada TK donijela je Odluku o prenosu stalnih sredstava koja se knjigovodstveno vode na Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona u vlasništvo Ureda Premijera. Također je donesena Odluka o prihvatanju donacije kancelarijske opreme Kantonalne direkcije robnih rezervi, Tuzla.

Vlada TK odobrila je novčana sredstva Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona u iznosu od 1.000,00 KM na ime produženja licence za program Kaspersky Anti-Virus.

Vlada TK donijela je Odluku o poništavanju Javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za imenovanje Nadzornog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Na objavljeni javni oglas prijavio se samo jedan kandidat i to ispred reda zaposlenika ustanove. Budući da se Nadzorni odbor Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla sastoji od predsjednika i dva člana od kojih su predsjednik i jedan član iz reda osnivača ustanove, a jedan član iz reda zaposlenika ustanove nije bilo moguće provesti proceduru izbora i popunjavanja Nadzornog odbora, tako da je neophodno izvršiti poništenje javnog oglasa i raspisati ponovni javni oglas.

Vlada TK donijela je Odluku o poništaju postupka dodjele ugovora za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji poslovne zgrade u Ulici Rudarska 65 Tuzla. Potupak je poništen jer je broj primljenih prihvatljivih ponuda manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor, što propisuje Zakon o javnim nabavkama. Javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji poslovne zgrade u Rudarskoj 65 Tuzla, sprovešće se putem ponovljenog otvorenog postupka sa objavom obavještenja u Službenom glasniku BiH”.

Vlada je donijela Odluku kojom pokreće ponovljeni otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji poslovno-administrativnog objekta u Ulici Rudarska 65, Tuzla, za potrebe smještaja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u smislu Odluke Vlade Tuzlanskog, a u skladu sa Planom javnih nabavki.

Vlada je  donijela Odluku o poništavanju Javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa radi popunjavanja upražnjene pozicije jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća. Na objavljeni javni oglas prijavio se samo jedan kandidat koji nije ispunjavao uslove iz javnog oglasa. Budući da nije bilo moguće provesti proceduru izbora i popunjavanja Upravnog odbora neophodno je poništiti prethodni i raspisati ponovni javni oglas.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla.

Vlada TK dala je saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na radna mjesta laborant, sa SSS kvalifikacijom na neodređeno vrijeme i spremačica sa NK kvalifikacijom, na neodređeno vrijeme.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje predhodnu saglasnost Ministarstvu zdravstva TK za prijem dva državna službenika na upražnjene pozicije radnih mjesta stručni savjetnik za oblast farmacije i stručni savjetnik za vanbolničku i bolničku zdravstvenu zaštitu.

Vlada TK dala je saglasnost Općinskom sudu u Tuzli za prijem 2 namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Riječ je o višem referentu za operativno-tehničke poslove (daktilograf) i višem referentu za administrativno tehničke poslove u Odjeljenju za zemljišno-knjižne poslove.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona od 9.10.2014. godine o imenovanju Jahić Amira za vršioca dužnosti direktora

JU Direkcija regionalnih cesta TK, na period do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže 6 mjeseci.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.