Održana 23. redovna sjednica Vlade TK: Usaglašavanje pozitivne liste lijekova sa Federalnom listom

Aktivnosti za zbrinjavanje radnika i briga o državnom kapitalu

Vlada TK prihvatila je Informaciju o utrošku sredstava sa budžetske pozicije “Intervencije javim preduzećima i privrednim društvima” za 2015, sa postignutim efektima. Sredstvima sa ove pozicije uplaćeno je zdravstveno osiguranje za 1192 radnika i članova njihovih porodica. Riječ je o uposlenicima Fabrike obuće “Aida” Tuzla, “Tvornice transportnihuređaja d.d. Tuzla, “Unioninvest-Mašinskamontaža” Tuzla, “Elektromontaža” Tuzla, “Livnica čelika” Tuzla, “Bosnia valves” Tuzla, “Koksno-hemijskikombinat” Lukavac, “Polet” Tuzla, “Dita” d.d. Tuzla, “Konjuh” d.d. Živinice i “Gredelj-Revom” d.o.o.Dobošnica. Pored resorno nadležnih privrednih društava iz ovih sredstava je u toku 2015. godine bila obezbjeđena zdravstvena zaštita za uposlenike privrednih subjekata koji posluju sa poteškoćama. Kroz intervenciju javnim preduzećima Vlada TK pomogla je da se u 2015. godini penzioniše 61 radnik preduzeća za koje je resorno nadležno Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva. Sa ove budžetske pozicije Ministarstvo je koristilo sredstva za pomoć privrednim društvima prilikom prilikom plaćanja troškova stečaja. Kroz ta sredstva se uplaćivalo osiguranje od nezaposlenosti za naknade uposlenicima koji su vraćeni na Zavod za zapošljavanje. Realizacijom donesenih odluka o uplati predujma za vođenje stečajnog postupka, zaustavljen je dugogodišnji trend negativnog poslovanja i daljnje zaduživanje privrednih društava. Također, stvoreni su uslovi za veću zainteresovanost strateških partnera, a u nekim od društava strateškipartneri nastavili su sa radom u istoj djelatnosti ali sa daleko boljom organizacijom. To je rezultiralo novim zapošljavanjem i plaćanjem svih obaveza prema državi.Potpisivanjemsporazuma o preuzimanju obaveza plaćanja obračunatih a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate FO „Aida“ d.d. Tuzla zaustavljena agonija radnika koja je trajala od 1997. godine čime se promijenila slika Tuzlanskog kantona, stoji u danas prihvaćenoj Informaciji.

Preciziranje iznosa poticaja u poljoprivredi

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona. Dosadašnjim Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona bilo je propisano da visina novčanih sredstava za novčane podrške ne može biti manja od 3,5 %vrijednosti poreskih prihoda godišnjeg budžeta Kantona. S obzirom da se zbog nedostatka sredstava u budžetu Tuzlanskog kantona u prethodnim godinama nije mogla ispoštovati ova odredba bilo je neophodno izmijeniti Zakon tako da se odredi maksimalan iznos novčane podrške u odnosu na godišnji budžet Kantona. Zakon će biti upućen u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku.

U 2015. deminirano 763 hiljade kvadrata

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini. U toku 2015. godine deminirana je površina od 763.432,77 m2. U ukupni iznos nije uključena deminirana površina od oko 9  miliona kvadratnih metara koja je realizirana kroz pilot projekte „Lend Release“ (vraćanje zemljišta korisnicima) koji su rađeni novom metodom deminiranja tzv.“ ciljano tehničko izviđanje“. Nakon dobijanja certifikata i ove površine će biti uvrštene u ukupan iznos što će predstavljati znatno veću površinu sveukupno deminirane površine na području Tuzlanskog kantona. Prilikom odabira i utvrđivanja prioriteta deminiranja prednost su imali projekti kojima su stvarani uslovi za povratak izbjeglog i raseljenog stanovništva i život u sigurnom okruženju kao i deminiranju poljoprivrednih površina. Na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi oko 85 miliona m2 ili 3,2% od ukupne površine kantona. Ostvareni rezultati na deminiranju u toku ove godine na području TK, a i cijele BiH, značajno su ispod prosjeka za zadnje tri godine i opomena za cijelu zajednicu. Nužnost angažiranja svih relevantnih subjekata u BiH koji su na bilo koji način vezani za problematiku mina i minskoeksplozivnih sredstava je imperativ ili će proces deminiranja potrajati znatno duže od planski predviđenih rokova. Tokom 2015. godine na području TK nije bilo stradanja civilnih osoba od zaostalih mina i minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava, kao ni strdanja deminerskog osoblja tokom izvođenja operacija deminiranja. Podatak da je tokom godine uništena količina minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava od 8.077 komada, te sveprisutna pojava svakodnevnog prijavljivanja istih ukazuje da kod našeg običnog čovjeka još uvijek ima veliki broj ovih sredstava. Zahvaljujući djelovanju tima civilne zaštite Tuzla “A” sva ova sredstva su na vrijeme i bezbjedno preuzeta, prevezena i uništena.

Vlada je prihvatila Listu prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Riječ je o okvirnom planu u kojem su u potpunosti ispoštovani općinski planovi i prioriteti deminiranja i koji omogućava da Oružane snage BiH i Federalna uprava civilne zaštite izvrše odabir projekata koje će raditi njihovi deminerski timovi. Preostali dio projekata putem BH MAC-a i Komisije za deminiranje BiH bit će stavljen na uvid međunarodnim donatorima koji će osigurati potrebna finansijska sredstva za te projekata koje će raditi profesionalne agencije za deminiranje. Kao i prethodnih godina, a sa ciljem podizanja kvaliteta poslova planiranja u oblasti deminiranja za 2016. godinu, od općina je zatraženo da se aktivnije uključe u poslove planiranja deminiranja na području svojeg teritorija, te da svojim budžetima planiraju određena finansijska sredstva za ove namjene. Posebno je naglašena potreba za detaljnom analizom odrađenih deminerskih poslova u prethodnoj godini i sveobuhvatnim pristupom svih subjekata kod donošenja općinskih planova deminiranja na osnovu kojih je urađena Lista prioriteta deminiranja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.

Usaglašavanje pozitivne liste lijekova Kantona sa federalnom listom

Vlada donijela Odluku o listi lijekova obaveznog Zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Odlukom je utvrđena  Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, sačinjena prema internacionalnim nezaštićenim nazivima lijeka INN (generičkim nazivima), kao i cijene lijekova na Listi lijekova Tuzlanskog kantona. Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine koja je stupila na snagu 10.12.2015. godine, utvrđena je obaveza kantona da usaglase pozitivne liste lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu odluke. Da bi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona moglo pristupiti izradi prijedloga Pozitivne liste lijekova neophodno je predhodno utvrditi Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona – generičku listu lijekova sa usaglašenim cijenama. Ministarstvo zdravstva utvrdilo je prijedlog Odluke o Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom o lijekovima i Odlukom o Listi lijekova lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, usaglasilo listu A kao obaveznu za sve kantone i predložila neophodne lijekove na listi B (fakultativna lista) u skladu sa zahtjevima struke i finansijskim mogućnostima Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Uštede do gotovo dva miliona KM nivelacijom cijena lijekova

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. U Odluci o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona  mijenja se Pozitivna lista lijekova koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Odlukom koja je stupila na snagu 10.12.2015.godine propisana je obaveza kantonima da su, s ciljem hitne nivelacije cijena lijekova, dužni u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke usaglasiti cijene lijekova na pozitivnim listama lijekova kantona za one zaštićene nazive lijekova koji su zatečeni na pozitivnim listama lijekova kantona, a istovremeno su sadržani u svom generičkom obliku i na Federalnoj listi lijekova.Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je izvršilo nivelaciju cijena na Pozitivnoj listi lijekova TK.

Kriteriji za sufinansiranje prijevoza osnovaca u drugom polugođu

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih skola za period februar – juni školske 2015/16. godine. Odlukom je odobreno sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za period februar – juni školske 2015/16. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom izmedu prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu za učenike koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima te sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole koju pohađaju kao najbližu osnovnu školu na području drugog kantona. Vanlinijski namjenski prijevoz učenika može se organizovati u slučaju nepostojanja redovnog linijskog prijevoza. Iznos ukupno ugovorene mjesečne karte u linijskom prijevozu ne može biti veći od iznosa mjesečne karte koju najpovoljniji prijevoznik obračunava za iste relacije i istu kategoriju korisnika usluga (učenici).

Ostale odluke

Vlada TK obrazovala je Interresornu radnu grupu Vlade Tuzlanskog kantona za izradu prijedloga Programa borbe protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2016-2019. i Akcionog plana za provedbu tog Programa. Zadatak Radne grupe je da izradi prijedlog strateških dokumenata kojim bi se, u okvirima ustavnih i zakonskih nadležnosti kantona, definisali ciljevi, mjere, rokovi, odgovorne institucije i potrebni resursi za realizaciju pojedinih mjera za prevenciju i borbu protiv korupcije u Kantonu, uspostavila pravila i procedure horizontalne i vertikalne saradnje u provođenju pojedinih mjera, te utvrdio način i metod prikupljanja i razmjene podataka i informacija i odredila kontakt tačka za ostvarivanje saradnje sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine.

Vlada donijela je Odluku o davanju saglasnosti na tekst Aneksa V Ugovora o koncesiji 17.2.2006. godine, koji će se zaključiti između javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik i Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program o rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Programom se raspoređuju sredstava za rad i aktivnosti kantonalnim udruženjima pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa koja predstavljaju većinsko članstvo na Tuzlanskom kantonu, shodno Odluci o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu sredstava udruženjima boračke populacije Tuzlanskog kantona. Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 887.218,00 KM bit će raspoređena na 13 udruženja. Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica propisano je da Vlada Kantona odobrava sredstva za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa, koje predstavljaju većinsko članstvo na Tuzlanskom kantonu i u skladu sa posebnim propisom kojim utvrđuje visinu, uslov i postupak dodjele sredstava. Odlukom je propisano da Vlada Tuzlanskog kantona, u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta, za svaku budžetsku godinu, donosi poseban Program o rasporedu sredstava, kojim utvrđuje pojedinačnu visinu i raspodjelu sredstava.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: