ODRŽANA 20. REDOVNA SJEDNICA VLADE TK: SOCIJALNO UGROŽENIM 255.000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. U okviru pozicije “Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih” iznos od 255.000,00 KM obuhvata sufinansiranje troškova električne energije u kolektivnim smještajima od 180.000,00 KM i finansiranje troškova nabavke (ogrjeva) uglja za raseljena lica u kolektivnim smještajima i najugroženije raseljene porodice u individualnom smještaju 75.000,00 KM.

ZA PROJEKTNU IDEJU POVRATNICIMA DO 7.000 KM

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu sa pozicije «Podrška povratku prognanih lica». Za pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima  predviđeno je 11.000,00 KM dok će za projekte održivog povratka biti odvojeno 310.000,00 KM. Sredstva predviđena za pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potrebe zahitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima dodjeljivat će se općinama za rješavanje problema u zonama povratka i kolektivnim naseljima gdje borave raseljena lica. Uslovi za dodjelu sredstava su da se radi o mjesnim zajednicama, odnosno naseljima u kojima žive povratnici, te da je riječ o kolektivnim naseljima u kojima je potrebna intervencija na infrastrukturnim objektima i objektima kolektivog stanovanja. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povrataka će odlukom definisati visinu visinu finansijskih sredstava po zahtijevu općine/mjesne zajednice za ove namjene.

Uz zahtjev je obavezno dostaviti sljedeću prateću dokumentaciju i obliku  pismenog zahtjeva Mjesne zajednice ili naselja upućen općini ili zahtjev Općine u ime MZ, saglasnost općine po podnesenom zahtjevu kao i dokaz izdat od općine da se radi o povratničkom naselju ili kolektivnom centru. Ministarstvo će odrediti visinu finansijskih sredstava na osnovu dostavljene dokumentacije.

Od iznosa od 310.000,00 KM predviđenog za «Projekte održivog povratka» kao pomoć povratnicima za realizaciju samostalnog projekta bit će podijeljeno do 7.000,00 KM po pojedincu za područje Tuzlanskog kantona i opštinama u Republici Srpskoj. Riječ je o opštinama Bijeljina, Bratunac, Doboj, Lopare,

Modriča, Milići, Osmaci, Srebrenica, Ugljevik, Vukosavlje, Vlasenica, Zvornik i Šekovići. Odabir korisnika vršit će Ministarstvo putem javnog poziva, po općim i posebnim kriterijima. Opći kriteriji predviđaju da se radi o povratniku,

da je priložio projektnu ideju kao i da do sada nije primio pomoć na ime održivog povratka i građevinski materijal za izgradnju gospodarskog objekta od strane Ministarstva. Posebni kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje podnesenih zahtjeva, utvrdit će se Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka koji će nakon donošenja ove Odluke donijeti Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a. Najviše pet korisnika po jednoj opštini mogu dobiti finansijska sredstva. Ministarstvo će potpisati pojedinačne ugovore s odabranim korisnicima a sredstva će biti doznačena na lični transakcijski račun u skladu sa likvidnošću budžeta.

SREDSTVA ZA PRIPRAVNIČKI STAŽ BRANILACA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program o rasporedu sredstava za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica. Program je zasnovan na namjenski izdvojenim i planiranim sredstvima za obavljanje pripravničkog /volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, putem Javne ustanove Službe za zapošljavanje TK. Ukupno planirana sredstva za finansiranje pripravničkog/volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica iznose 770.000,00 KM. Za realizaciju Programa obavljanja volonterskog staža za 2014. Godinu predviđeno je 750.000,00 KM a 20.000,00 KM za okončanje realizacije Programa obavljanja pripravničkog/volonterskog staža iz 2013. godine. Sredstva Programa namjenjena su za realizaciju Programa obavljanja volonterskog staža za 2014. godinu u bruto iznosu 356,50 KM, po osobi, od čega: 200,00 KM kao naknada volonteru za ishranu i prevoz, a preostali iznos 156,50 KM na ime plaćanja obaveza za zdravstveno osiguranje (30 KM) i plaćanje doprinosa osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti u visini 35% od najniže plaće (126,50 KM).

PETNAESTOGODIŠNJA KONCESIJA ZA KORIŠTENJE PITKE VODE

Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli koncesije za korištenje pitke vode

za potrebe javnog snabdijevanja vodom građana naseljenog mjesta Gračanica na period od 15 godina. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 15 godina iznosi 11.000,00 KM a bit će plaćeno 5.500,00 KM prije potpisivanja ugovora o koncesiji. Preostali iznos od 5.500,00 KM, bit će isplaćen u dvije polugodišnje rate od po 2.750,00 KM, a najdalje godinu dana od dana potpisivanja ugovora. Tekuća koncesiona naknada iznosi 0,013 KM/m3 iskorištene, odnosno fakturisane vode, s tim da ne može biti manja od 10.318,24 KM na godišnjem nivou. Uz plaćanje navedene tekuće koncesione naknade, koncesionar će na osnovu utvrđenih obaveza i izdatih rješenja od strane koncesora, izvršiti plaćanje tekuće (godišnje) koncesione naknade za 2011., 2012. i 2013. godinu, u šest polugodišnjih rata, a najdalje u roku od 3 godine od dana zaključivanja ugovora o koncesiji. Tekuću koncesionu naknadu za protekli period 2014.godine, koncesionar će platiti u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

SUFINANSIRANJE NABAVKE BESPLATNIH UDŽBENIKA

Vlada TK donijela je Odluku   kojom je odobreno usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, za sufinansiranje troškova nabavke besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK u iznosu od 40.630,00 KM, dodijeljene od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

ODOBRENA SREDSTVA U OPERATIVNOM PLANU

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva finansija o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.7.-30.9. 2014.godine. Pregled odobrenih rashoda i izdataka u operativnom planu za period 1.7.-30.09.2014.  izmijenjen je u cilju obezbjedenja dodatnih sredstava u operativnom planu u ukupnom iznosu od 325.914,58 KM. S obzirom da su Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 20 14. godinu odobrena sredstva Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa za plaćanje troškova zakupa, te zbog korekcije iznosa sredstva za isplatu plaća za mjesec septembar 2014. godine, a na osnovu dostavljenog novog, korigovanog prijedloga operativnog plana za period 1.7.-30.9.2014. godine, potrebno je odobriti sredstva u operativnom planu za plaćanje dospjelih obaveza. Također, zbog neblagovremeno dostavljenog prijedloga operativnog plana za period juli-septembar 2014. godine u Pregledu odobrenih rashoda i izdataka u operativnom planu za period 1.7.-30.9.2014. godine nisu uključena sredstva za budžetskog korisnika JU Osnovna škola , Solina” Tuzla, te je izmjenama i dopunama Odluke potrebno odobriti dodatna sredstva. Ukupno povećanje sredstava u operativnom planu za period juli –septembar odnosi se na Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa u iznosu od 118.054,58 KM i JU Osnovna škola „Solina“ Tuzla u iznosu od 207.860,00 KM.

POZAJMICA SREDSTAVA SA PODRAČUNA TK

Vlada TK donijela je Odluku kojom odobrava jednokratnu pozajmicu novčanih sredstava sa podračuna Tuzlanskog kantona – sredstva od vodnih naknada u iznosu do 3.400.000,00 KM i sredstava za zaštitu okolice u iznosu do 3.300.000,00 KM. Odlukom se obezbijeđuje nedostajući dio novčanih sredstava za isplatu plaća, za juli 2014. godine, zaposlenima kod budžetskih korisnika, čijim korištenjem se ne smije ugroziti izvršenje obaveza po namjenskom podračunu. Povrat novčanih sredstava bit će izvršen sa transakcijskog računa Tuzlanskog kantona iz tekućeg priliva. Obustavljaju se od isplate sve obaveze Budžeta Tuzlanskog kantona do momenta povrata novčanih sredstava , izuzev obaveza koje se izmiruju iz namjenski prikupljenih prihoda.

KADROVSKA PITANJA

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o prijevremenom razrješenju člana Nadzornog odbora Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona mr.sc. Samira Suljagića, prije isteka mandata, na lični zahtjev. Vlada je na upražnjenu poziciju člana NO JU Disciplinski centar za maloljetnike TK imenovala Tatjanu Sirćo, dipl. pravnika.

Vlada TK donijela je Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u sastavu Zaim Mušanović, predsjednik i članovi Emir Nuhanović, Adnan Aljukić, Azra Hodžić i Aida Pašić. Vlada je imenovala privremeni UO Zavoda za javno zdravstvo TK, do okončanja postupka na osnovu kojeg će imenovati novi UO u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, u sastavu Muhamed Čajlaković, Mirzet Turković, Muradif Šarić, Aida Pašić i Ranko Pejanović.

Vlada TK također je donijela niz rješenja o privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.