ODRŽANA 18. REDOVNA SJEDNICA VLADE TK: ZASTUPANJE INTERESA TK U FEDERALNOM FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Vlada TK prihvatila je tekst Zahtjeva u vezi sa imenovanjem Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. U Zahtjevu Vlada TK traži da se poništi imenovanje Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH te da se u skladu sa uslovima iz Zakona, u Upravni odbor imenuje predstavnik nadležnog organa uprave za zaštitu okoliša sa iskustvom u oblasti javnih finansija i problematike okoliša sa područja Tuzlanskog kantona sa liste uspješnih kandidata. U zahtjevu se, između ostalog, navodi da je Tuzlanski kanton kao najmnogoljudniji, u kojem se proizvodi najviše energije i u vezi sa tim ima i najviše zagađenja i problema koje treba rješavati. Ovo tim prije što je Tuzlanski kanton imao set okolišnih zakona 2000. godine, prije donošenja Federalnih propisa 2003 . godine i u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša se vrši prikupljanje i raspodjela namjenskih sredstava iz oblasti zaštite okoliša radi duže nego u Fondu te se u tom smislu raspolaže sa velikim iskustvom i znanjem. U proteklom periodu od kada se prikupljaju i raspodjeljuju sredstva u Federalni fond, stoji u Zahtjevu, Tuzlanski kanton oštećen je pri finansiranju projekta iz dijela sredstava koja ostaju u Fondu (30 %) jer se više projekata finansira na nekim drugim prostorima Federacije BiH mada se kod nas najviše prikupi. Razlog za to je, kaže se u Zahtjevu, što u Upravnom odboru nismo imali predstavnika nadležnog organa uprave za zaštitu okoliša, kako je to propisano Zakonom, mada je bilo kandidiranih projekata koji su odbijani (uključujući i projekt Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša).

PROLONGIRAN ROK PREGOVORA

Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost ministru zdravstva dr. Alenu Kamerić za potpisivanje predloženog teksta Prijedloga Protokola o dopunama Protokola o vodenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji FBiH, koji bi bio potpisan sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Protokolom o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji FBiH, koji je potpisan sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine dana 10.05.2014.godine, bilo definisano da pregovori počinju 10.5.2014.godine i traju 90 dana. Zbog stanja proglašene prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH ugovorne strane su se dogovorile da prolongiraju ovaj rok, uz obavezu da se pristupi izmjenama i dopunama protokola zbog kašnjenja pregovora i utvrđenih rokova.

KONCESIJA NA 30 GODINA ZA TERMOMINERALNU VODU

Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju podzemne termomineralne vode iz izvorišta „Ilidža“Gradačac, u općini Gradačac. Javnoj zdravstvenoj ustanovi Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac, dodjeljena je koncesija za eksploataciju podzemne termomineralne vode iz izvorišta „Ilidža“ Gradačac  na period od 30 godina. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 30 godina iznosi 28.000,00 KM a bit će plaćena u 4 jednake kvartalne rate, u iznosima od po 7.000,00 KM, a najdalje u roku od jedne godine dana, računajući od dana potpisivanja ugovora. Tekuća koncesiona naknada iznosi 0,20 KM/m3 eksploatisane količine podzemne termomineralne vode, s tim da ne može biti manja od 3.000,00 KM/godišnje. Koncesionar će, prije potpisivanja ugovora, dostaviti bankovne garancije i to na iznos od 28.000,00 KM, koja se odnosi na jednokratnu koncesionu naknadu, sa rokom važenja od jedne godine, na iznos od 4.800,00 KM, koja se odnosi na tekuću koncesionu naknadu, sa rokom važenja od godinu dana, uz obavezu produženja iste svake godine, za čitav period trajanja koncesije.

USLOVI ZA UKNJIŽAVANJE STANOVA

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti o zaključivanju ugovora sa udružiocima sredstava za izgrađene stanove u Srebreniku. Odlukom je ovlašten Zudin Mahmutović, ministar za boračka pitanja, da u ime Vlade Tuzlanskog kantona, sa udružiocima sredstava potpiše Ugovor radi finansiranja izgradnje 12 stanova. Sa 30.11.2012. godine, svi prodati stanovi u općini Srebrenik su i otplaćeni ali udružioci sredstava kao kupci istih nisu imali mogućnosti da se u zemljišno knjižnjim knjigama uknjiže i kao vlasnici predmetnih stanova zbog nepostojanja odgovarajuće pravne regulative jer ne postoji uspostavljena zemljišna knjiga. Kantonalni fond je već finansirao i izgradio 35 stanova po općinama Tuzlanskog kantona. Radi se o stambenim jedinicama, od kojih se 12 stanova nalazi u Srebreniku, 10 u Kladnju, 8 u Čeliću, 5 stanova i 1 zajednička prostorija u Doboj Istoku. Pored toga Kantonalni fond je u općini Tuzla finansirao nadogradnju dvije stambene jedinice, kao i kupovinu i adaptaciju jedne stambene jedinice. Kupci stambenih jedinica su sa nadležnom bankom zaključivali Ugovor o udruživanju sredstava, a sredstva su u ratama uplaćivali Fondu odnosno kasnije, na račun trezora.

EFIKASNIJE PLANIRANJE I PRAĆENJE RADA KANTONALNIH ORGANA

Vlada Tuzlanskog kantona, donijela je Odluku o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade TK, ministarstava, samostalnih kantonalnih Uprava i kantonalnih upravnih organizacija. Inovirana metodologija za izradu akata omogućava adekvatnije planiranje i praćenje realizacije programa rada Vlade Tuzlanskog kantona i kantonalnih organa, kao i njihovo godišnje izvještavanje, a usklađeno sa principima strateškog planiranja i evaluacije. Cilj kreiranja uputstava je vizuelno pojednostavljenje propisane forme izrade godišnjeg programa rada i godišnjeg izvještaja o radu. Dokument sadrži informacije o izgledu i sastavnim dijelovima godišnjeg programa rada i

godišnjeg izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona i kantonalnih organa zajedno sa ostalim relevantnim i specifičnim informacijama vezanim za rokove podnošenja akata, priloge i slično. Za potrebe izrade ovog uputstva korišteni su dijelovi i smjernice iz Priručnika za strateško planiranje, publikacije objavljene u okviru Projekta Strateško planiranje i razvoj javnih politika Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Vlada TK također je donijela Uputstvo za izradu godišnjeg plana poslovanja javnih preduzeća i javnih ustanova Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu Tuzlanskog kantona u iznosu os 10.000,00 KM za troškove organizacije utakmice sa reprezentacijom Islanda za Evropsko prvenstvo seniora 2015. koja će se odigrati u Tuzli 17. avgusta 2014. u Tuzli.  Sredstvima će biti „pokriven“ trošak smještaja, ishrane i prevoza naše reprezentacije, smještaj reprezentacije Islanda, troškovi službenih taksi, prevoz službenih lica delegiranih od Međunarodne košarkaške organizacije te obezbjeđenja  reprezentacija BiH i Islanda.

Vlada TK dala je saglasnost Općinskom sudu u Tuzli za prijem 2 državna službenika i 2 namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Riječ je o stručnom saradniku za vođenje zemljišnih knjiga – zemljišno knjižni referent, stručni saradnik za obradu, analizu i statistiku u Odsjeku registra za upis pravnih lica, šef Odsjeka za računovodstveno – materijalne poslove te viši referent za administrativne poslove.

Vlada je također dala saglasnost JU Disciplinski centrar za maloljetnike Tuzlanskog kantona za prijem jednog zaposlenika sa visokom stručnom spremom i 2 zaposlenika sa srednjom stručnom spremom u radni odnos na neodređeno vrijeme.Riječ je o radnim mjestima stručni saradnik za socijalni rad, tehnički sekretar i ekonom.

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka u vezi sa izradom tenderske dokumentacije, ugovora i drugih dokumenata neophodnih za započinjanje postupka javnih nabavki za izvođenje radova rekonstrukcije i adaptacije poslovnih zgrada za smeštaj kantonalnih organa.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla u sastavu Enes Huseinagić, predsjednik i članovi Nedim Musić, Fikret Suljkanović, Belkisa Joldić, Nerminka Aljukić, Mario Križić i Sead Šerak. Također je doneseno Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.  U Upravni odmor imenovani su Bego Gutić, predsjednik  i članovi Esad Karić, Mugdim Bajrić, Zumreta Kušljugić, Nedim Musić, Belkisa Joldić i Mario Križić.

Odjeljenje za informisanje

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.