Održana 17. redovna sjednica Vlade TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona. Općine Kladanj i Živinice inicirale su pokretanje postupka izmjena i dopuna Zakona o zaštiti odpožara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona, u ciljuomogućavanja općinama Tuzlanskog kantona da u potpunosti odgovore zadatku organizacije zaštiteod požara i vatrogastva na svom području i poduzimanju mjera za unapređenje ove zaštite. Pri tomenapominju da je Federalni Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvuda se vatrogasnadjelatnost finansira i iz drugih izvora utvrđenih ovim i drugim zakonom, kao i da općina Kladanj,kao i još neke općine, nemaju profesionalnu vatrogasnu jedinicu zbog nedostatka finansijskihsredstava, ali ima dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu koju finansira iz budžeta općine. Iako je Federalnim zakonom određeno da će općinama koje imaju manje od 15.000 stanovnika ili suekonomski nerazvijene, pa zbog toga nisu u mogućnosti u budžetu općine i drugim sredstvima ucjelini osigurati finansijska sredstva potrebna za finansiranje svoje profesionalne vatrogasne jedinice,dodatna sredstva osigurati kantion i Federacija, ni do danas nije ništa učinjeno. Istovremeno, takveopćine su pod lupom inspekcije za vatrogastvo i izriču im se kazne zbog nepostojanja odgovarajućevatrogasne zaštite u općini. Problematika u finansiranju ove oblasti prisutna je i u drugim općinama.Ponuđenim rješenjem se ne zadire u prava jedinica lokalne samouprave, već imse zakonom utvrđuje nadležnost da Zakonom o principima lokalnesamouprave u Federaciji BiH, općinsko vijećedonese propise o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti jedinice lokalnesamouprave. Bez ovog općine ne bi mogle svojim odlukama utvrđivati druge izvore finansiranja, iakoje Federalnim zakonom predviđeno kao mogućnost, obzirom da općina ne donosi zakone, već sam niže akte.

 

Pomoć u saniranju štete

Vlada TK donijela je Odluku o raspodjeli finansijskih sredstavaiz prikupljenih namjenskih donacija inostranih i domaćih fizičkih i pravnih lica za finansiranje pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom na području Tuzlanskog kantona. Odlukom će iznos od 68.497,00 KM biti raspodijeljen između 13 općina sa područja Tuzlanskog kantona u visini od 5.269,00 KM. Vlada TK prethodno je raspodijelila dio sredstava u iznosu od 211.497,00 KM, prikupljenih namjenskih donacija, u skladu sa Odlukom o načinu uplate sredstava za finansiranje pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom na području Tuzlanskog kantona. Preostali dio prikupljenih donacija do visine Plana Budžeta za 2015. godinu, u skladu sa Izmjenama i dopuna Budžeta za 2015. godinu, u iznosu od 68.497,00 KM, imajući u vidu iznos sredstava kao i činjenicu za koju namjenu su prikupljena od strane fizičkih i pravnih, inostranih i domaćih lica, predložen je isti iznos za sve općine kako je iskazano u prijedlogu Odluke koji vam dostavljamo.Navedena sredstva općine će dijeliti u skladu sa Zakonom o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćeni prirodnom nesrećom te procedurama i po kriterijima koje su prethodno utvrdile svojim propisima.

 

Dobro stanje sigurnosti na području TK u prvih 6 mjeseci ove godine

 Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2015. godine. Prema pokazateljima stanja kriminaliteta na području Tuzlanskog kantona evidentirano  je 22% manje krivičnih djela uodnosu na isti period 2014. godine. Intenzivirane su preventivne i represivne mjere i aktivnosti nasuzbijanju, sprječavanju i otkrivanju svih oblika kriminaliteta, a posebno u oblasti imovinskih delikata,borbe protiv narkomanije, maloljetničke delikvencije, privrednog i drugih oblika organizovanogkriminala. Ako se analiziraju složeniji i teži oblici krivičnih djela, može se uočiti smanjenje broja teškihkrađa, krivotvorenja isprava, nasilja u porodici, pronevjera u službi, razbojništva, napada naslužbenu osobu u vršenju poslova sigurnosti. Povećan je broj neovlašteneproizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, teških krivičnih djela protiv sigurnostijavnog prometa, pronevjera u službi, posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga,nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija, ugrožavanja javnog prometa te ubistva. U periodu januar-juni 2015. godine ostvaren je procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu u iznosu od 39% i procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela od60%.Kada se radi o javnom redu i miru tokom prvog polugodišta2015. godine policija Tuzlanskog kantona evidentirala je manji brojnarušavanja javnog reda i mira za 24,2% u odnosu na isti period prošle godine. Evidentiran je i manji broj prekršaja za 23,9%. Tokom perioda januar – juni 2015. godine povećanje broj saobraćajnih nezgodau odnosu na isti period predhodne godine.

 

Vlada Tuzlanskog kantona zadužila je Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da stepen bezbjednosti na području TK-a i dalje bude podignut na najviši nivo u cilju zaštite svih građana i njihove imovine.

Također, Vlada TK poziva sve lokalne zajednice, preduzeća,ustanove,organizacije i građane na području TK-a da organizuju pojačanu zaštitu svojih objekata i imovine, a naročito mjesta odakle se građani snabdijevaju pitkom vodom, električnom energijom, mjesta gdje se okuplja veći broj građana na različitim manifestacijama (sportskim, kulturno zabavnim, sajmovima), kao i vjerskim objektima, te da u punom kapacitetu ostvare odgovarajuću saradnju sa nadležnom policijskom stanicom.

Pored toga zaduženo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da pozove i zamoli građane za saradnju, obzirom da je sigurnost  nešto što je zajednička vrijednost o kojoj svi članovi društvene zajednice moraju voditi brigu.S tim u vezi pozivaju se svi građani da prijave sve sumnjive pojave, sva sumnjiva lica,vozila, kretanja, radnje i aktivnosti.

 

Smanjen broj učenika u osnovnom obrazovanju

Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2014/2015. godini. U ovoj pedagoškoj  godini došlo je do porasta obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem u odnosu na prethodnu za 688 učenika. Riječ je o pokazateljima za djecu koja nisu obuhvaćena Obaveznim programom predškolskog odgoja i obrazovanje pred polazak u osnovnu školu. U osnovnom odgoju i obrazovanju konstantno se, iz godine u godinu, smanjuje broj učenika koji pohađaju osnovno obrazovanje. Broj učenika u školskoj 2014/2015. godini manji je za 366 učenika u odnosu na prethodnu. Podaci za srednje obrazovanje i odgoj pokazuju da je prošloj školskoj godini došlo do pada broja učenika koji pohađaju srednje obrazovanje u odnosu na prethodnu za 3.316 učenika. Školska 2014/2015. godina realizirana je uspješno i pored toga što su uslovi rada osnovnih i srednjih škola bili kompleksni. Pored vrlo teške finansijske situacije u kojoj su se nalazile sve osnovne i srednje škole situaciju su komplikovale i štete koje su nanesene školskim objektima na području Tuzlanskog kantona.

 

Sredstva za aktivnosti vjerskih zajednica

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Pomoć vjerskim zajednicama za 2015. godinu. Programom su raspoređena sredstva za programske aktivnosti vjerskih zajednica, za izgradnju, za sanaciju i rekonstrukciju vjerskih objekata i drugo. Visina sredstava utvrđenih ovim programom iznosi 50.000,00KM. Vjerske zajednice koje primaju sredstva , navedene u Zakonu o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godine, su Islamska zajednica -Muftijstvo Tuzlansko, Katolička crkva za Franjevački samostan „Sv.Petra i Pavla“ Tuzla i za župe na području Kantona i Srpska pravoslavna crkva – Crkvena opština Tuzla. Islamskoj zajednici -Muftijstvu Tuzlanskom za Islamski centar sa džamijom u Lukavcu za treću fazu radova, Islamski centar sa džamijom u Banovićima, konak, musafirhanu i imaret Čaršimahala u Gornjoj Tuzli i vakufski objekat u Orašju bit će isplaćeno 25.510,00 KM. Sredstva u visini od 15.306,00 dodijeljena su katoličkoj crkvi – Župa Svetog Franje Asiškog u Šikari za sanaciju klizišta u neposrednoj blizini spomenika kulture “Gospa Lipnička“ dok je za srpsku pravoslavnu crkvu – Crkvenu Opštinu Tuzla za obnovu i sanacija hrama – crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici namijenjeno 9.184,00 KM.

 

Sredstva za socijalno zbrinjavanje zaposlenika

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Programa za sanaciju i restruktuiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH (sredstava na ESCROW računu).  U Programu za sanaciju i restruktuiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškocama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH od 14.7.2015. godine iznos 5.269.103,00 KM zamijenjen je novim u visini od 6.790.408,64 KM. Program za sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostavrenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH za 2015. godinu donesen je 14.7.2015. godine.

 

Za održivi povratak u 2014. izdvojeno 310.000 KM

Vlada je prihvatila Informaciju o efektima ulaganja za povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na područje Republike Srpke i TK za 2014. godinu. U sklopu podrške povratku u 2014. godini realizovani su programi pomoći drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima te projekti održivog povratka. Za zbrinjavanje raseljenih lica na području Tuzlanskog kantona obezbijeđena su finansijska sredstva za subvenciju troškova električne energije i nabavku ogrjeva raseljenim licima smještenim u kolektivnim centrima, kao i finanansijska sredstva za zdravstveno osiguranje i naknade za troškove dženaza/sahrana. Prema Informaciji, trenutno je najveći problem rješavanje kolektivnih centara u BiH.  U 2014. godini, 24 osobe su se vratile u prijeratno mjesto prebivališta, što je za 59 % manje u odnosu na broj povrataka iz prethodne godine na području TK, a na području opština RS, vratilo se 81 osoba ili za 77 % manje u odnosu broj povrataka iz prethodne godine. Od ukupnog broja povratnika čiji povratak finasira Vlada TK-a (99.298 osoba), broj povratnika na područje TK-a iznosi 20% dok povratak na područje RS-a čini 80% od ukupnog broja povratnika.

U okviru Programa održivog povratka za fizička lica koji je realizovan putem Javnog poziva dodijeljena je 91 donacija u ukupnom iznosu od 310.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za nabavku mehanizacije, priključaka za mehanizaciju, krupnu stoku, sitnu stoku, plastenike, sisteme za navodnjavanje, mašine i alate za obrtnike, pčele i sl. Za 2014. godinu Budžetom TK-a planirana su sredstva za pomoć drugim nivoima vlasti u realizaciji projekata održivog povratka u iznosu od 11.000,00 KM koliko je i utrošeno. Sredstva po ovom projektu dodjeljena su općini Modriča, povratničkoj MZ-i Tarevci koja je formirala Opštu poljoprivrdne zadruge „Tarevci“ p.o. Modriča. Zadruga je formirana u svrhu obnove ekonomije i zapošljavanja povratnika u Modriču i Vukosavlje što je rezultiralo formiranjem 50 mikro i 3 srednja preduzeća sa preko 600 zaposlenih povratnika.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica“. Usvajanjem rebalansa Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu budžetska stavka „Podrška povratku prognanih lica“ umanjena je za 96.300,00 KM, pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima za 18.300, KM a projekti održivog povratka za 78.000,00. KM.

 

Deset projekata finansiranih sredstvima od prenamjene poljoprivrednog zemljišta

Vlada je donijela deset odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava gradu/općinama na području TK za realizaciju projekata iz sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini. Gradu Tuzla odobren je iznos od 133.918,20 KM za realizaciju Projekta višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izrada karte upotrebne vrijednosti zemljišta za područje Grada Tuzla u skladu sa poglavljem IV Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini. Tuzli je odobren i iznos od 65.059,02 KM za realizaciju projekta radovi na „Tehničko-tehnološkom projektu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta na k.č. 2774/1 K.O. Gornja Tuzla“.

Općini Živinice odobren je u iznos od 70.482,60 KM za realizaciju projekta radovi na „Tehničko-tehnološkog projekta zaštite poljoprivrednog zemljišta – odvodnja“ na području općine Živinice u skladu sa poglavljem IV Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini i Ugovorom o korištenju sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.

Općini Srebrenik odobrena su finansijska sredstva u iznosu 25.875,00 KM

za realizaciju projekta radovi na „Tehničko-tehnološkom projektu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta na području k.o. Cerik; k.o. Srednja Špionica i k.o. Sladna, općina Srebrenik, a u skladu sa poglavljem IV Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini.

Općini Kladanj odobrena su sredstva u iznosu 154.908,00 KM za realizaciju Projekta višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izrada karte upotrebne vrijednosti zemljišta za područje Općine Kladanj u skladu sa poglavljem IV Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini i Ugovora o korištenju sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.

Općini Kalesija odobren je iznos od 68.064,29 KM za realizaciju projekta radovi na „Tehničko-tehnološkom projektu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta – odvodnja“ na području općine Kalesija u skladu sa poglavljem IV Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini. Općini Kalesija također je odobren iznosu od 128.483,550 KM za realizaciju projekta radovi na „Tehničko-tehnološkom projektu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta“ na području općine Kalesija u skladu sa poglavljem IV Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini.

Općini Banovići odobrena su finansijska sredstva u iznosu 86.580,00 KM za realizaciju Projekta višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izraade karte upotrebne vrijednosti zemljišta za područje općine Banovići u skladu sa poglavljem IV Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini.

Općini Čelić odobren je iznos od 16.625,00 KM za realizaciju projekta radovi na „Tehničko-tehnološkog projekta uređenja i zemljišta na k.č. 775, k.o. Vražići“ na području općine Čelić u skladu sa poglavljem IV Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini.

Općini Sapna odobrena su finansijska sredstva u iznosu 28.044,90 KM za realizaciju Projekta višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izrade karte upotrebne vrijednosti zemljišta za područje općine Sapna u skladu sa poglavljem IV Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini i Ugovora o korištenju sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.

 

Realizacija projekata iz Programa ulaganja sredstava vodnih naknada

Vlada je dala saglasnost na 5 odluka o odobravanju sredstava općinama na području TK za realizaciju projekata planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini.

Odobrena je realizacija projekta izgradnje kanalizacionog kolektora od TS Mušići do TK Borac u općini Banovići, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM.

Odobrena je i realizacija projekta izgradnje vodovoda u zoni B u općini Banovići, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini, u ukupnom iznosu od 86.000,00 KM.

Odobrena je realizacija projekta izgradnje bunara EB3 u mjesnom vodovodnom sistemu MZ Brijesnica Mala, općina Doboj Istok, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini, u ukupnom iznosu od 80.184,78 KM.

Također je odobrena realizacija projekta dovršetka vodovodnog sistema za naseljeno mjesto Kuljan u općini Živinice, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu od 83.024,80 KM.

Odobrena je i realizacija projekta rekonstrukcije vodovodnog sistema Dubrave, općina Živinice, planiranog Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini, u ukupnom iznosu od 79.443,00 KM.

 

Ostale odluke

Vlada je prihvatila prijedlog Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Tekst Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona više puta je mijenjan i dopunjavan te je potrebno izvršiti uređivanje teksta Statuta u cijelini.Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja donesen je još 2000. godine pa je bilo neophodno utvrditi prijedlog Statuta koji bi bio usklađen sa važećim propisima. Prijedlog Statuta usaglašen je i sa odredbama Zakona o Zavodu zdravstvenogosiguranja Tuzlanskog kantona. Prilikom izrade prijedloga Statuta bilo je neophodno u obzir uzeti propise koji su u primjeni i koji su utjecali na opis poslova koji se obavljaju u Zavodu, kao i političko teritorijalnu organizaciju koja je dovela do ukidanja jedne od poslovnica Zavoda. Također, prijedlog Statuta ne sadrži odredbe o obaveznom formiranju Odbora za kontrolu iz razloga što se poslovi koje je obavljao Odbor za kontrolu obavljaju putem sistema internih kontrola koje provodi svaki radnik u Zavodu s tim da provjeru postojanja i funkcionisanja sistema internih kontrola i ocjenu istih sprovodi Jedinica interne revizije Zavoda.

 

Vlada je prihvatila Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi u općim gimnazijama Tuzlanskog kantona u školskoj 2014/2015. godini. Eksternoj maturi ove je godine pristupio jesti broj učenika kao i prošle, njih 1181 uz prolaznost od 98,64% i prosječnu ocjenu 3,57.  Evidentno je da je nastavljen pad prosječne ocjene sa mature, u odnosu na prošlu godinu sa 3,72 na 3,57, što je, u odnosu na prosjek dosadašnjih matura (4,17) manje za preko 14% . Razloge ovome treba tražiti u politici izrade testova i efikasnije organizacije eksternog dežuranja.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla dodjeljuje koncesiju za korištenje izvorišta „Sedam vrela“, „Zatoča 1“, „Zatoča 2“ i „Tarevčica“ u Stuparima na području općine Kladanj, te „Toplice“ i „Sprečko polje“ u općini Živinice u javnom sistemu vodosnabdijevanja Tuzle, na period od 30 godina. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 30 godina iznosi 81.000,00KM a prije zaključenja ugovora o koncesiji bit će plaćen iznos od 24.300,00 KM, dok će preostali iznos od 56.700,00 KM biti plaćen u dvanaest jednakih polugodišnjih rata od dana potpisivanja ugovora o koncesiji. Tekuća koncesiona naknada iznosi 0,009526 KM/m3 i zavisit će od količine iskorištene, odnosno fakturisane vode, koja će se utvrđivati kvartalno, s tim da TKN ne može biti manja od 80.430,98 KM na godišnjem nivou.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom odobrava finansijska sredstva Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, u visiniod 10.000,00 KM u cilju podrške ProjektaKPK Tuzla pod nazivom “Promocija i prezentacija zajedničkih postavkiprivrede Tuzlanskog kantona na sajmovima u regionu i Evropi” u 2015. godini.

 

Vlada TK upoznata je sa Informacijom o stanju obaveza i zaduženju JP Radio televizija TK te je donijela Zaključak kojim se zadužuju nadležni organi JP RTV TK da, u roku od 15 dana, u saradnji sa menadžmentom preduzeća sačine i Vladi Kantona dostave odgovarajući Program sanacije sa planom restruktuiranja i konsolidacije preduzeća, te utvrđenim mjerama i rokovima njegove realizacije.

Vlada TK daje podršku JP RTV TK i kao nadležni organ koji faktički upravlja ovim javnim preduzećem u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine Tuzlanskog kantona kao osnivača preduzeća, smatra neophodnim da se ovo javno preduzeće od strane nadležnih organa proglasi javnim servisom, zbog čega je neophodno da organi upravljanja JP saniraju poslovanje preduzeća i omoguće njegov dalji razvoj u cilju obezbjeđenja javnog interesa u ovoj oblasti.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2015. godinu. Sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM bit će raspoređena na 11 projekata. Odlukom od 18.8.2015. godine propisano je da jedan predlagač može kandidovati najviše 2 programska projekta, a maksimalan iznos koji se može odobriti po projektu je 4.000,00 KM. Odjeljenje Ministarstva za kulturu i sport je predložilo Program raspodjele iznosa od 20.000 KM, od čega je Odlukom Vlade predviđena da 12.000,00 KM  pripadne medijima u privatnom sektoru (privatna preduzeća), 5.000,00 KM za medije u javnom sektoru (javna preduzeća) i 3.000,00 KM za neprofitne organizacije koje obavljaju i poslove javnog informisanja. Na Javni poziv prijavilo se 12 aplikanata sa 14 programa/projekata, od toga 3 aplikanta sa 3 programska projekta nisu zadovoljila uslove.

 

Vlada je donijela Odluku kojom odobrava novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, radi realizacije Sporazuma o izdavanju i finansiranju specijalnih glasila za potrebe slijepih i slabovidnih osoba u specijalnim tehnikama na Brajevom pismu, audio tehnici i tiskanim materijalima sa uvećanim slovima.

Također su odobrena novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Srpskom kulturnom prosvjetnom društvu “Prosvjeta” Tuzla za 2015. godinu.

Vlada je također odobrila novčana sredstva u iznosu od 3.500,00 KM Hrvatskom društvu “Hrvatski dom” Tuzla,  4.000,00 KM Hrvatskom kulturnom društvu “Napredak”, 18.000,00 KM Zajednici općinskih društava BZK “Preporod” Tuzlanskog kantona i Općinskim društvima “Preporod” na nivou Tuzlanskog kantona te iznos od 2.500,00 KM Srpskom građanskom vijeću – Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. JU Prva osnovna škola Živinice prethodno su odobrena sredstava u iznosu od 54.000,00 KM kako bi izvršili neophodnu zamjenu kotlova stvorili uslove za nesmetan početak grijne sezone u školskoj 2015/2016. godini i riješili problem za duži period. Nakon provedene procedure javne nabavke ukupna vrijednost rekonstrukcije centralnog grijanja prema podacima škole košta 35.700,00 KM, tako da od ukupno odobrenih 54.000,00 ostaje neutrošenih 18.300,00 KM. JU OŠ “Rainci Gornji” Kalesija se javila sa zahtjevom za dodjelu sredstava za zamjenu dva kotla u centralnoj školi jer se već duži niz godina susreću sa problemom centralnog grijanja. Kotlovi su stari 15 godina i od 2011. godine se popravljaju zbog pucanja i curenja vode. Trenutno je zagrijavanje minimalno i nedovoljno za normalno funkcionisanje i rad škole. Planiranom izmjenom i dopunom Programa sa JU Prva osnovna škola Živinice 18.300,00 KM bi obezbjedili sredstva za rješavanje problema zamjene kotlova u JU OŠ Rainci Gornji Kalesija u iznosu od 18.300,00 KM.

 

Vlada TK donijela je Odluku kojom zadužuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da, za dio neevidentiranih obaveza po osnovu Ugovora o izvođenju radova i Aneksa Ugovora o izvođenju radova, zaključenog između JU Gimnazija “Mustafa Novalić“ Gradačac i D.o.o. „Džena“ Gradačac“, čija je obaveza za plaćanje utvrđena pravosnažnom Presudom Općinskog suda u Tuzli u iznosu 228.281,24 KM, a čiji se dio u iznosu 190.252,24 KM izvršava sa budžetske pozicije Sredstva za izvršenje sudskih rješenja, uveća vrijednost građevinskog objekta JU Gimnazija“Mustafa Novalić“ Gradačac.

 

Vlada je donijela Odluku kojom daje prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke Senata Univerziteta u Tuzli od11.11.20l5. godine o broju studenata za upis na drugi ciklus studija – masters/magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine u akademskoj 2015/ 16. godini.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kantona. Sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM bit će raspodijeljena na 15 manfestacija. Riječ je o manifestaciji  Srebrenik – Otvoreni grad umjetnosti,  Likovnoj koloniji „Breške“, 8. festivalu sevdalinke TK, Pjesničkom memorijalu „Avdo Mujkić“ u Lukavcu, Međunarodnoj teatarskoj smotri TKT fest u Tuzli 2015., Gradačačkim književnim susretima, Danima kulture „Čelić 2015.“, Međunarodnom arhivskom savjetovanju „Arhivska praksa 2015.“ , Međunardnoj likovnoj manifestaciji „INTERBIFEP“, Pozorišnim danima „Tuzla 2015.“, Danima BKC-a Tuzla 2015., Književnoj manifestaciji „Ikre“ u Kalesiji, Danima Djevojačke pećine 2015. u Kladnju, 6. međunarodnom tuzlanskom sajmu knjige i Likovnoj koloniji „Toplice“, Živinice.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture sporta Tuzlanskogkantona na Odluku o utvrđivanju troškova postupka institucionalne akreditacije i akreditacije studijskih programa.

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.- 30.9.2015. godine. Budžet TK je u prvih devet mjeseci ove godine izvršavan na osnovu Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.1.– 31.3.2015.godine, usvojenog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu i Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Ukupni prihodi iznosili su 224.420.057,26 KM a ukupni rashodi 200.760.210,02 KM. U skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH kao razlika između prihoda i primitaka od prodaje stalnih sredstava i rashoda i izdataka za nabavku stalnih sredstava u prvih devet mjeseci 2015. godine ostvaren je ukupan suficit, odnosno višak prihoda nad rashodima budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 21.783.585,76 KM.

Vlada TK prihvatila je i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.- 30.9.2015. godine.

Vlada TK donijela je Odluku kojom je odobrila novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM Sportskom savezu Tuzlanskog kantona povodom odigravanja utakmice seniorske ženske košarkaške reprezentacije sa reprezentacijom Turske koja će se odigrati 25.11.2015. godine u Tuzli za troškove smještaja reprezentacija Bosne i Hercegovine i Turske.

Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 1.500,00 KM po zahtjevu od 7.11.2015. godine Kulturno umjetničkom društvu “Živinice” iz Živinica za sufinansiranja troškova projekta “Međunarodni folklorni susreti Živinice 2015”, koji se održava u Živinicama od 19.11. do 21.11.2015. godine, za troškove koji se odnose na smještaj učesnika (predstavnici skupina), kostimografska priprema scenskog nastupa, iznajmljivanje profesionalnog razglasa.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 7.000,00 KM za rad Fondacije “Istina, pravda, pomirenje“ Tuzla u 2015.godini.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom pristupa dodjeli koncesije, za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu “Pasici” u općini Lukavac povodom samoinicijativne ponude privrednog društva “Haris” d.o.o. Lukavac. Za koncesora je određeno Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2015. godini.  Budžetom Tuzlanskog kantona za 2015. godinu na poziciji Ministarstva za boračka pitanja planirana su finansijskasredstva za realizaciju dopunskih prava korisnika boračko invalidske zaštite.U toku godine neki od planiranih projekata na ostvarenjima određenih prava izobjektivnih razloga nisu mogli biti realizovani, dok su se istovremeno za realizaciju drugihprava pokazali nedostatnim planirani iznosi.

Vlada je donijela Odluku kojom Daliji (Zajka) Bajriću,  ratnom vojnom invalidu IV grupe sa 80% vojnog invaliditeta, dodjeljuje na privremeno korištenje, bez naknade, stan koji se nalazi u ulici Ratka Perića u stambeno poslovnom objektu D7- D8 u Lukavcu.

Vlada je donijela Odluku o umanjenju vrijednosti stanova u Općini Doboj Istok. Odlukom se umanjuju nabavne vrijednosti pet stambenih jedinica, u ukupnom iznosu 55.511,19 KM, zbog štete koja je nastala usljed oštećenja krova i krovne konstrukcije.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2015. godine Programom raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2015. godinu utvrđena je raspodjela sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa budžetske pozicije materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe u ukupnom iznosu od 560.000,00 KM. Budući da je Izmjenama i dopunama budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu na poziciji „materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe“ izmjenjen ukupan iznos od 560.000,00 KM u iznos od 392.000,00 KM, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK uradilo je Odluku o Izmjenama Programa raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2015. godinu.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o izmjenama Programa raspodjele sredstava  sa potrošačke jedinice – subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2015. godinu. Budući da je Izmjenama i dopunama budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu na poziciji  – subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama izmjenjen iznos od 10.000,00 KM u iznos od 7.000,00 KM, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK uradilo je Odluku o Izmjenama Programa raspodjele sredstava  za subvenciju troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2015. godinu.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o doznačavanju sredstava JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju IV Programa zapošljavanja Roma.Odobrena su sredstva u iznosu od 45.000,00 KM JUSlužba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju IV Program zapošljavanja Roma.Prema trenutnim podacima na evidenciji nezaposlenih lica u JU Služba za zapošljavanjeTuzlanskog kantona iz oktobra 2015. godine evidentirano je ukupno 558 Roma, a Programom je predviđeno sufinansiranje poslodavaca za zapošljavanje Roma u iznosu od po625,00 KM mjesečno po jednoj osobi za vrijeme od 12 mjeseci, što ukupno iznosi 7.500,00 KMpo jednoj osobi. Prema navedenom Programu ukoliko poslodavac koristi sredstva Programa izaposli Roma sa evidencije nezaposlenih dužan ga je zadržati u radnom odnosunajmanje godinudana i obavezuje se da istovremeno neće otpustiti postojeće zaposlenike radi zapošljavanja Romapo ovom Programu.

 

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Općini Gračanica za projekte iz oblasti zaštite okolice. Riječ je o ukupnom iznosu od 216.456,14 KM  od čega je 28.146,70 KM predviđeno za rekonstrukciju kanala “KL 10-3” u ulici Ahmeta Šiljića, 27.375,19 KM za rekonstrukciju kanala “KD 10-2” (od RO3 do RO10) u ulici Malkića Sokak, za rekonstrukciju kanala “KL 10-2” u ulici Mejdanić iznos od 41.146,12 KM, te za izgradnju fekalne kanalizacije od “Grina” duž ulice “Žepića” do “KD” iznosu od 16.416,27 KM. Za utopljavanje Osnovne škole “Gornja Orahovica” bit će doznačeno 30.348,86 KM a utopljavanje Osnovne škole “Druga osnovna škola” 73.023,00 KM.

 

Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobravanju iznos od 8.565,64 KM Kantonalnoj upravi za šumarstvo po Programu utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2015. godinu.

 

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

 

Vlada je donijela Odluku o prihvatanju pokroviteljstva manifestacije „Simpozij urgentne medicine Federacije Bosne i Hercegovine“ sa međunarodnim učešćem.

 

Vlada TK prihvatila je Preporuke za preuzimanje obaveze plaćanja PDV-a na dodijeljene donacije Vlade Japana za realizaciju projekta “Sigurnost i ljepši izgled za sigurniju i ljepšu budućnost” u JU Osnovna škola “Lukavica” Lukavica, Gračanica i JU Osnovna škola “Šerići” Živinice.

 

Vlada TK donijela je Odluku da Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona izvrši preseljenje u raspoložive poslovne prostorije Radio-televizije TK, najkasnije do 31.12.2015., tako da će zvanično sjedište Ministarstva, počev od prvog januara 2016. biti na adresi Mijo Kerošević broj 20, 75000 Tuzla. Resorno ministarstvo zaduženo je da odmah pokrene proceduru otkaza ugovora o zakupu sa dosadašnjim zakupodavcem, zbog preseljenja u druge poslovne prostorije.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zakljupčak da prihvata  informaciju Ministarstva finansija u vezi sa knjiženjem neevidentiranih obaveza budžetskih korisnika iz ranijeg perioda. Zadužen je Univerzitet u Tuzli da putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vladi Kantona dostavi Informaciju o stanju neevidentiranih obaveza iz ranijeg perioda po osnovu ugovornih i drugih obaveza za angažovanje saradnika, zaposlenika i raznih komisija za potrebe Univerziteta, sa akcentom na visinu sredstava potrebnih za realizaciju neevidentiranih obaveza, razlozima i okolnostima koje su dovele do stvaranja tih obaveza, saznanjima i informacijama o naknadno zaključenim ugovorima, njihovom retroaktivnom protokolisanju i po čijim ovlaštenjima je to učinjeno te razlozima neblagovremenog informisanja Vlade i resornog ministarstva o navedenom problemu.

 

VladaTK donijela je Odluku o odobravanju novčanih sredstvaGIP „Visokogradnja“ dd Kladanj u stečaju u iznosu 11.000,00 KM radi pribavljanjaupotrebne dozvole na stambenom objektu P+4+P u ulici Avdage Hasića u Kladnju.Sredstva se odobravaju u svrhu otklanjanja nedostataka upogledu elektroinstalacije i protivpožarne zaštite, za stanove koji su dodijeljeni na korištenjebraniocima i članovima njihovih porodica.Sredstva se odobravaju u visini troškova usluga po ponudamaizvođača radova, od 10.518,30 KM. Preostali iznos odobrenih sredstava u visini 481,70 KM odobrava se GIP „Visokogradnja“ dd Kladanj ustečaju na ime troškova provizija banke i drugih nepredviđenih izdataka.GIP „Visokogradnja“ dd Kladanj u stečaju obavezna je po okončanju aktivnostipravdati namjenski utrošak doznačenih sredstava, a neutrošenasredstva vratiti na račun Trezora.

 

Vlada Tuzlanskog kantona  donijela je Rješenje o preventivnoj suspenziji državnog službenika Besima Durakovića, postavljenog na radno mjesto direktor Kantonalneuprave za inspekcijske poslove TK. Prema Rješenju, Duraković se preventivno suspenduje sa posla zbog pokretanja istrage opočinjenom krivičnom djelu protiv službene dužnosti.Preventivna suspenzija sa posla imenovanog državnog službenika teče od 22.11.2015.godine i traje do okončanja istrage, odnosno krivičnog postupka ili okončanja pokrenutogdisciplinskog postupka.Od dana donošenja ovog Rješenja pa sve dok traje preventivna suspenzija direktoruKantonalne uprave privremeno prestaju sva ovlaštenja iz člana 23. Zakona o inspekcijamaTuzlanskog kantona.Za vrijeme trajanja preventivne suspenzije imenovani državni službenik ima pravo na puni iznos plaće.Žalba ne odlaže izvršenje ovog Rješenja.

 

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela jeOdluku o davanju prethodne saglasnostiUpravnom odboru Javne ustanove Bosanski kulturnicentar Tuzlanskog kantona Tuzla, da se mr. Edis Bajić, imenuje za vršioca dužnosti direktoraJavne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla, na period najduže do šestmjeseci.

Vlada je, također, donijela Odluku o imenovanju punomoćnikakoji u ime osnivača vrše ovlašćenjaSkupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ i to Esada Mušanovića kao predsjednika i članove Bilala Tulumovića i Selmu Jaganjac.

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornogodbora Dioničkog društva „Konjuh“ Kladanj. Utvrđen je prijedlog dva kandidata – predstavnika 67% državnog kapitala za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Dioničkog društva „Konjuh“ Kladanj, i to Dževada Gogića, diplomiranog ekonomistu i Azru Gavranović, dipl.pravnik.

 

Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli javnog priznanja – Zahvalnice direktoru programaInternational Criminal Investigative TrainingAssistance Programza BiH, Charlesu W. Bennettu koji je pored materijalno-tehničkog opremanja Uprave policije, dao značajandoprinos u stručnom osposobljavanju pripadnika Uprave policije MUP TK-a krozorganizovanje specijalističke obuke za instruktore i pripadnike specijane Jedinice i Jedinice za JRiM na temu „Kantola mase“ i „Upravljanje u kriznim situacijama“, kao i organizovanjumeđunarodnih seminara i konferencija na kojima su učestvovali službenici Uprave policijeMUP TK-a.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.