Održana 15. redovna sjednica Vlade TK: Utvrđena pozitivna lista lijekova

Unaprjeđenje hitne medicinske pomoći na području TK

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila jeAkcioni plan za unaprjeđenje hitne medicinske pomoći na području Tuzlanskog kantona. Akcionim planom, posebno za svaki od domova zdravlja sa područja TK predložene su mjere u cilju formiranje mreže timova hitne medicinske pomoći. Među mjerama, između ostalog, su i usklađivanjebroja timova u Službi hitne medicinske pomoći sa brojem predviđenim Programom zdravstvene zaštite za 2015. godinu kao i edukacija iz oblasti hitne medicinske pomoći u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći.  Pored toga, Planom je predviđena organizacija radaslužbi HMP u turnusima, peto-brigadno u dvije smjene kao i kompletiranje opreme za kardiopulmonalnu reanimaciju.

Vlada TK utvrdila jeprijedlog Odluke o utvrđivanju mreže hitne medicinske pomoći na području Tuzlanskog kantona. Mrežom hitne medicinske pomoći određuje se način organizacije hitne medicinske pomoći, broj i raspored terenskih ambulanti te broj, raspored i vrsta timova koji provode hitnu medicinsku pomoć.Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona načinilo je prijedlog Mreže hitne medicinske pomoći na području TK imajući u vidu da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti regulisano da zdravstvena djelatnost mora biti organizovana tako da je stanovništvu uvjek osigurana i dostupna hitna medicinska pomoć, uključujući i hitni medicinski prevoz. Dokumentom su definisani kritteriji za utvrđivanje Mreže hitne medicinske pomoć, koja se utvrđuje prema broju stanovnika gravitacionog područja (općine/grada), gustini naseljenosti i udjelu u ukupnom stanovništvu Tuzlanskog kantona, površini pojedinih općina/gradova i udjelu u ukupnoj površini Kantona te specifičnostima pojedinih područja kao što su: geografski položaj, kvalitet cestovne infrastrukture i gustina cestovne mreže, kao i udaljenost od Javne zdravstvene ustanove Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“Gračanica i Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla. Također je utvrđen način organizacije hitne medicinske pomoći, tako da se organizuje kroz službe hitne medicinske pomoći u Javnim zdravstvenim ustanovama Domovima zdravlja ili kao samostalna zdravstvena ustanova, te da po potrebi može organizovati rad i putem terenskih ambulanti, kao i ugovorom sa doktorima medicine u vidu dežurstva ili pripravnosti.

Utvrđena pozitivna lista lijekova

Vlada TK donijela je Odluku kojom utvrđuje Pozitivnu listu lijekova Tuzlanskog kantona koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstavaZavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.Pozitivnu listu lijekova čine dvijeliste, A lista lijekova- lijekovi sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u cijeni lijeka od 100%, odnosno lijekovi za koje nije mogućeutvrđivati učešće osiguranika u nabavci lijeka te B lista lijekova – lijekovi sa učešćem Zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom Vlade Kantona, saglasno finansijskim mogućnostima Kantona.Pozitivna B lista lijekova ostaje na snazi u smanjenom obimu zbog činjenice da je većina lijekovanamijenjena specifičnim grupama pacijenata. Kao takva , u finansijskom smislu ne opterećujeznačajno budžet fonda Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, jer ukupna potrošnja lijekova sa Bliste za period januar –avgust 2015.godine iznosi 176 139,00KM.

Upute o naplati potraživanja

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju Ministarstva finansija od 22.10.2015.godine u kojem stoji da Ministarstvo finansija neće upućivati zahtjeve za obračun zateznih kamata po zahtjevima budžetskih korisnika u slučajevima gdje su donesene presude nadležnog suda, a koje su postale pravosnažne i izvršne, na koji način se tužitelju ostavlja mogućnost podnošenja presude na izvršenje putem računa Budžeta TK kod poslovne banke, čime se izbjegava obračun „kamata na kamatu“ i primjenjuje procedura prinudne naplate utvrđena Zakonom o izvršnom postupku, koja se odnosi na kantone u pogledu izvršenja sudskih rješenja. Također se navodi da Vlada Kantona obavezuje sve zakonske zastupnike ili lica ovlaštena za zastupanje budžetskih korisnika (direktore i sl.), u sudskim postupcima po tužbama protiv budžetskih korisnika, a koje ne zastupa Kantonalno pravobranilaštvo kao zakonski zastupnik, da obavezno koriste sve procesne radnje u parničnom i izvršnom postupku utvrđene zakonima koji regulišu ove postupke (daju odgovore na tužbe, pristupaju pripremnom i glavnom ročištu, izjavljuju žalbe kada za to postoje razlozi i dr.) kako bi se spriječilo donošenje presuda zbog propuštanja ili presuda zbog izostanka.Vlada Tuzlanskog kantona, Kantonalno pravobranilaštvo, Ministarstvo finansija i drugi budžetski korisnici u postupcima naplate potraživanja koja pripadaju Tuzlanskom kantonu po bilo kom osnovu, a naročito u postupcima naplate potraživanja koja su pravosnažnim i izvršnim presudama sudova utvrđena u korist Tuzlanskog kantona, obavezni su poduzimati sve radnje utvrđene propisima o naplati potraživanja u cilju štoefikasnije naplate.

Odluke o dodjeli koncesije

Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli koncesije  za korištenje vode vodotoka rijeke Spreče, za objekat mini hidroelektrana na rijeci Spreči, u naselju Donja Orahovica privrednom društvu „EEH HIDROENERGIJA“ d.o.o. Gračanica, na period od 30 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o dodjeli koncesije.Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 30 godina iznosi 47.000,00 KM bit će plaćena u cijelosti prije zaključenja ugovora o koncesiji.Tekuća koncesiona naknada iznosi 0,003 KM/kWh i zavisit će od količine proizvedene električne energije, koja će se utvrđivati kvartalno, s tim da TKN ne može biti manja od 7.774,20 KM na godišnjem nivou.

Vlada je donijela Odluku kojom Privrednom društvu „PAPAGO“ d.o.o. Lukavac dodjeljuje koncesiju za zahvatanje vode iz bušenog bunara PV-1 na izvorištu „Planinsko vrelo“, lokalitet Bregovi, naselje Devetak, općina Lukavac, u cilju flaširanja na period od 20 godina. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 20 godina iznosi 35.000,00 KM, i ista će u cijelosti biti plaćena prije zaključenja ugovora o koncesiji.Tekuća koncesiona naknada  iznosi 2,00 KM/m3 flaširane vode, i zavisit će od količine flaširane vode, koja će se utvrđivati kvartalno, s tim da iznos TKN ne može biti manji od 1.161,60 KM/godišnje.

Saglasnost za nastavak eksploatacije kamena

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost na obnovu Ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka na loaklitetu „Drijenča“, Malešići u općini Gračanica koji je zaključen između Ministarstva induatrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i privrednog društva „Kamenolom Drijenča“ d.o.o. Gračanica.Ugovor se obnavlja na period od 2,5 godina i važi od 1.9.2015. do 31.3.2018. godine. Jednokratna koncesiona naknada za period od 2,5 godina iznosi 12.812,50 KM i biće plaćena u četiri kvartalne rate i to prva rata u iznosu od 3.203,20 KM prije potpisivanja Ugovora o koncesiji a ostale tri rate u roku od jedne godine od dana potpisiavanja Ugovora o koncesiji.Tekuća koncesiona naknada iznosi 0,53 KM/m3 čvste mase mineralne sirovine kamena krećnjaka.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinuu iznosu od 1.750,00 KM u korist JU OŠ „Husino“ Husino, Tuzla.Unutrašnja preraspodjela predložena je u cilju obezbjeđenja sredstava neophodnih za isplatu naknada pripravnicima/volonterima sa kojima je navedena ustanova zaključila ugovor o obavljanju volonterskog staža.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije”Troškovi manifestacija”u iznosu od 2.000,00 KM Udruženju “Društvo za debljinu”BiH, Tuzla kao finansijsku podršku za organizaciju l. kongresa o debljini BiH sa međunarodnim učešćem, koji će se održati13. i 14. novembra 2015.godine u Tuzli.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama i drugimprimanjima zaposlenika Univerziteta u Tuzli.

Vlada TK donijela je Rješenje kojim se imenuje Komisija za zbor i provođenje postupka po Ponovnom javnom oglasu za imenovanje jednog zamjenika kantonalnog pravobranioca u Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje kantonalne organe uprave, javne ustanove, zavode i druge kantonalne institucije da sve javne konkurse, odnosno oglase za izbor i imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora, direktora i drugih zaposlenika (izuzev oglasa za prijem uposlenika koji provodi Agencija za državnu službu), uporedo sa objavljivanjem u službenim i dnevnim novinama, obavezno objavljuju i na zvaničnoj web stranici Vlade Kantona.

Također su zadužena ministarstva da obezbijede poštivanje i primjenu zaduženja ovog Zaključka od strane javnih preduzeća, ustanova i drugih kantonalnih institucija iz njihove resorne nadležnosti, u situaciji kada tekst oglasa odnosno konkursa utvrđuje i objavljuje upravni, odnosno nadzorni odbor ili neki drugi nadležni organ.

Vlada donijela je i Zaključak kojim zadužuje sva ministarstva, samostalne uprave, zavodi, agencije, direkcije i uredi pri VladiTuzlanskog kantona čiji se rad finansira iz Budžeta Tuzlanskog kantona, da u roku od 15 danaizvrše analizu mjesečnih i ukupnih troškova po osnovu isplaćenih naknada za prevoz zaposlenika u2015. godini.U tom smislu će navedene institucije, od svakog zaposlenika koji podnese zahtjev zaodobravanje troškova prevoza, tražiti da uz zahtjev obezbijedi i odgovarajuću izjavu koju će ličnopotpisati i predati neposrednom rukovodiocu, odnosno drugom ovlaštenom licu, ili ovjeritikod nadležnog organa, a kojom zaposlenik pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošćupotvrđuje stvarnu adresu prebivališta, odnosno boravišta na kojoj stalno živi i sa koje dolazi naposao, te dužinu vremena kako živi na toj adresi.

Zaposlenici su dužni svaku promjenu mjesta prebivališta, odnosno boravišta prijavitinadležnom organu, odnosno instituciji od koje naplaćuje troškove prevoza, uz prilaganje noveizjave i odgovarajućeg evidencionog obrasca.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim preporučuje JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo, da u skladu sa OdlukomVlade FBiH o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelogduga prema javnim preduzećima saRudnikom soli „Tuzla“ d.d. Tuzla zaključi Ugovor o izmirenju dospjelog duga, kojim bi ugovoriliizmirenje duga na ime isporučene električne energije u iznosu od 132.781,06 KM iduga na ime obračunatih zakonskih zateznih kamata u iznosu od 31.673,63 KM, jednokratnom uplatom u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora,te otpis duga na ime dosuđenih zakonskih zateznih kamata, pod uslovom da dužnik izvrši ugovorene obaveze na način i ugovorenom roku.

Zaključkom je preporučenopremijeru Federacije BiH, Ministarstvu energije, rudarstva iindustrije FBiH i Nadzornom odboru JP ELEKTROPRIVREDA BiH da, svako u okviru svojenadležnosti, poduzmu neophodne aktivnosti kako bi došlo do potpisivanja ugovora u cilju obezbjeđivanja nesmetanog funkcionisanja Rudnika soli „Tuzla“.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je amandmane na Prijedlog Zakona o javnim priznanjima Tuzlanskog kantona.

Vlada TK prihvatila je tekst Pisma podrške aktivnostima koje se provode na polju revitalizacije Fabrike namještaja “Konjuh” d.d.  Živinice.

Odjeljenje za informisanje

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: