ODRŽANA 136. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN PROGRAM MJERA ZA OTKLANJANJE KONSTATOVANIH PROPUSTA I NEPRAVILNOSTI U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2009. GODINU OD STRANE UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA FEDERACIJE BIH

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Program mjera koji ima za cilj otklanjanje svakog uočenog rizika koji je za posljedicu imao određeni propust i nepravilnost u poslovanju budžetskih korisnika, odnosno adekvatno upravljanje uočenim rizicima, svodeći ih na prihvatljivu mjeru, kako bi se otklonila mogućnost nastanka propusta i nepravilnosti u narednom periodu.

Program čine Opšte mjere za otklanjanje konstatovanih propusta i nepravilnosti u dijelu konačnog Izvještaja koji se odnosi na sve budžetske korisnike, kao i Posebne mjere za otklanjanje propusta i nepravilnosti u dijelu konačnog Izvještaja koji se odnosi na pojedinačne budžetske korisnike.

ODOBRENO 625.000 KM NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE U OBLASTI OBRAZOVANJA, INDUSTRIJE, TRGOVINE, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA, TE PRAVOSUĐA I UPRAVE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program utroška sredstava sa budžetske pozicije ”Sredstva za utrošak prihoda od koncesija” 11010018 – namjenska sredstva kojim je obuhvaćen dio sredstava planiranih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 625.000 KM. Sredstva su namijenjena za realizaciju projekata u oblasti obrazovanja, industrije, trgovine, obnove, prostornog uređenja, te pravosuđa i uprave. Raspodjela sredstava po pojedinim resorima utvrđena je na slijedeći način: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta – 370.000 KM; Ministarstvo pravosuđa i uprave – 100.000 KM; Ministarstvo idustrije, energetike  i rudarstva  – 50.000 KM; Ministarstvo  prostornog uređenja i zaštite okolice  – 50.000 KM; Ministarstvo  obnove, razvoja i povratka – 30.000 KM; Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja – 25.000 KM.

USVOJENA INFORMACIJA O REALIZOVANIM AKTIVNOSTIMA UDRUŽENJA ZA RAZVOJ NERDA ZA PERIOD MAJ 2009 – MAJ 2010. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju o realizovanim aktivnostima udruženja za razvoj NERDA za period maj 2009 – maj 2010. godine. NERDA je u periodu maj 2009 – maj 2010. godine u okviru projekta “Konkurentni regionalni ekonomski razvoj – CREDO” objavila dva javna poziva u okviru Razvojnog fonda. Od ukupnog broja korisnika sa kojima su potpisani ugovori o dodjeli grant sredstava u okviru prvog poziva, sa područja Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori sa 19 firmi (ugovorena vrijednost grant sredstava 499.973,36 KM) i 4 općine (vrijednost grant sredstava 207.250 KM). U  okviru drugog javnog poziva Razvojnog fonda potpisani su ugovori o dodjeli grant sredstava sa 30 firmi od kojih je 22 sa  područja Tuzlanskog kantona. Vrijednost investicija ovih projekata iznosi 1.533.525,03 KM, a ugovorena vrijednost grant sredstava iznosi 542.799,70 KM.

U Garantni fond  Udruženja za razvoj NERDA, koji je namijenjen za podršku privrednom razvoju, a posebno malim i srednjim preduzećima,  Vlada Tuzlanskog kantona je uložila 300 000,00 KM. Zaključno sa 25.05.2010. godine 44 klijenta koji svoje poslovne aktivnosti obavljaju na području Tuzlanskog kantona su realizovala kreditna sredstva u iznosu 1.568.000 KM.

ODOBRENA SREDSTVA ZA KAPITALNE IZDATKE ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Sa pozicije Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 169.317,86 KM Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa, i to 27.500 KM za nabavku kompjuterske opreme (3 servera), a 141.817,86 KM za plaćanje otkupa softvera Microsoft licence – pretplatničke pristupnice (III rata), čime će biti okončano plaćanje otkupa softvera Microsoft licence. Takođe, za kapitalne investicije Ministarstvu finansija je odobreno 25.800 KM, od čega 18.000 KM za nabavku softvera za materijalno knjiženje i produžetak licenci za antivirusnu zaštitu, a 7.800 KM za nabavku računarske opreme,  Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove 23.382,14 KM, od čega 19.200 KM za nabavku motornog vozila, a 4.182,14 KM za nabavku licence za server, Ministarstvu za boračka pitanja 5.800 KM za nabavku računarske opreme, te Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice 5.000 KM za nabavku aplikacije za GIS.

ODOBRENO 72.158,86 KM ZA NABAVKU OPREME I STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA S CILJEM UNAPREĐENJA DJELATNOSTI RADA STANICA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o odobravanju sredstava uplaćenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila u iznosu od 72.158,86 KM. Sredstva će se upotrijebiti za nabavku opreme i stalnih sredstava u obliku prava s ciljem unapređenja djelatnosti rada stanica za tehničke preglede vozila. Od navedenih sredstava 12.158,86 KM će se utrošiti za nabavku opreme, a 60.000 KM za nabavku stalnih sredstava u obliku prava, u skladu sa Programom.

DATA SAGLASNOST  MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA NA ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA PRIVREDNOM DRUŠTVU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava za ”Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima”.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva kojom je Privrednom društvu Fabrika obuće ”Aida” DD Tuzla odobreno 60.000 KM kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, a na ime pomoći isplate dijela plaće radnicima za mjesec maj, kao i za tekuće troškove poslovanja društva.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita  u 2010. godini za područje Tuzlanskog kantona. Padavine u vrijeme žetve otežale da se ista obavi u optimalnim rokovima, što se negativno odrazilo na prinos i kvalitet samog zrna. Obilne padavine tokom maja i juna uništile oko 220 ha parcela zasijanih strnim žitima. Ukupan prinos strnih žita na području Tuzlanskog kantona u 2010. godini je 12.585,64 tona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluke o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Riječ je o slijedećim donacijama: donacija od 2.200 KM koju je JU OŠ ”Kladanj” Kladanj dobila od strane Općine Kladanj za sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža,  donacija od 300 KM koju je JU OŠ ”Puračić” Lukavac dobila od strane Općine Lukavac za sufinansiranje projekta ”Turnir u šahu”,  donacija od 1.000 KM koju je JU OŠ ”Turija” Lukavac dobila od strane Općine Lukavac za sufinansiranje projekta ”Škola slikanja”, donacija od 1.500 KM koju je JU OŠ ”Poljice” Lukavac dobila od strane Općine Lukavac za sufinansiranje projekta ”Glas škole – CIVITAS – Inkluzija”, donacija od 144.793 KM koju je JU Univerzitet u Tuzli dobio od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za sufinansiranje projekta nabavke prioritetne opreme za naučno-istraživački rad.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o raspisivanju javnog poziva i utvrđivanju teksta javnog poziva za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. Tekst javnog poziva je sačinjen u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta oglasa za popunjavanje upražnjenih pozicija predsjednika i članova Savjeta za sport Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu, kojom se odobrava prenos prava vlasništva putničkog motornog vozila Ford Fiesta model 1,4 TDCL sa Ministarstva unutrašnjih poslova na Ministarstvo finansija.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost  na dvije Odluke Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju sredstava, a koje se odnose na ranije donesene odluke za realizaciju projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2010. godini. Odluke su urađene u skladu sa instrukcijama Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona u smislu preciziranja korisnika sredstava po pojedinim stavkama Programa.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona i utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada. Prema ovim odlukama visine osnovice i naknade ostaju nepromijenjene u odnosu na prethodni period i iznose  390,00 KM osnovica za obračun plate, odnosno 7,00 KM visina naknade za ishranu po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva Unutrašnjih poslova o visini naknada članovima Javno žalbenog biroa. Prema ovoj odluci utvrđena je naknada u visini od 450 KM predsjedavajućem Biroa, a po 300 KM članovima Biroa.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela i Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, u sastavu: Zijad Škahić – predsjednik, te članovi Meho Majdančić i Suada Šahović.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: