ODRŽANA 127. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O SPORTU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvdila Prijedlog Zakona o sportu Tuzlanskog kantona.

Prijedlogom je sport definisan kao djelatnost od javnog interesa u Kantonu i općinama. Kanton ostvaruje javni interes u sportu kroz obezbjeđenje sredstava za ostvarivanje programa u oblasti sporta Kantona, podstiče i obezbjeđuje uslove za obavljanje i razvoj sportskih djelatnosti Kantona, planira, sufinansira izgradnju i kotroloiše namjensko korištenje javnih sportskih objekata od kantonalnog značaja, inicira, utvrđuje i provodi stimulativnu poreznu politiku kojom se podstiče razvoj sporta u Kantonu.

Općine ostvaruju javni interes u sportu stvaranjem uslova za zadovoljavanje lokalnih potreba građana u oblasti sporta i sportske rekreacije i to kroz programiranje i planiranje razvoja sporta i sportske rekreacije na području općine, obezbjeđuje sredstva za ostvarivanje Godišnjeg programa razvoja sporta općine, podstiče i obezbjeđuje uslove za odvijanje i razvoj sporta na području općine, planira, izgrađuje, održava i kontroliše namjensko korištenje javnih objekata za sport i sportsku rekreaciju na području općine.

Ovim zakonom se između ostalog reguliše i način odnosno oblik organizovanja pravnih osoba u oblasti sporta, djelatnosti pravnih osoba, sportski savezi, način organizacije i njihova nadležnost, potom status sportista, zdravstvena zaštita u sportu i antidoping kontroli.

Zakon tretira i ciljeve sportskih takmičenja, sistem i uslove organizovanja takmičenja, njihova organizacija sa preporukama Evropske konvencije o suzbijanju nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim priredbama.

Jedna od novina u odnosu na nacrt Zakona koji je bio u javnoj raspravi jesu školska sportska društva koja će se formirati radi provođenja vannastavnih sportskih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola Kantona. Školsko sportsko društvo neće imati status pravnog lice, a škole su dužne stvoriti uslove za rad školskog sportskog društva. Prijedlogom zakona je predviđeno i da se školska sportska društva općina mogu udružiti u školski sportski savez kantona koji će organizovati sistem školskih takmičenja i drugih vidova školskog sporta na nivou Kantona.

Kada je u pitanju finansiranje sporta Prijedlog zakona o sportu Tuzlanskog kantona predviđa da se sportske organizacije finansiraju od članarina iz budžetskih sredstava kantona i općina na području kantona, iz donacija i sponzorstva pravnih i fizičkih osoba, iz prihoda od kamata i zakupnina, od igara na sreću, iz prihoda stečenih aktivnostima utvrđenim statutom sportske organizacije i drugih izvora.

Javni interes Kantona u oblasti sporta, ostvaruje se sufinansiranjem iz sredstava Budžeta Kantona, a općine će, u skladu sa svojim odlukama, iz općinskih budžeta finansirati

sportske programe putem javnog poziva na svom području, na taj način ostvarujući javni interes općine.

Zakonom je predviđeno da se pravnim i fizičkim osoba koje ulažu sredstva za razvoj sporta, na uložena sredstva priznaju se poreske olakšice u skladu sa zakonima Federacije BiH i države BiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJI ZA OBRAZOVANJE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekciji za obrazovanje. Potrebe za izmjenama i dopunama ovog Zakona ukazale su se zbog činjenice da je Zakon o inspekciji za obrazovanje donesen 1996. godine, a da je umeđuvremenu doneseno niz propisa sa kojima je neophodno usklađivati ovaj Zakon. Prijedlogom izmjena i dopuna preciznije se definiše nadležnosti odnosno predmet inspekcijskog nadzora. Utvrđuje se da poslove inspekcijskog nadzora u odgojno-obrazovnim ustanovama vrši inspektor za obrazovanje, dok se odredbe u pogledu postavljanja inspektora za obrazovanje brišu s obzirom na to da je inspektor državni službenik i da se za njegov izbor i imenovanje primjenjuje Zakon o državnoj službi FBiH. Izmjenama i dopunama, između ostalog propisuje se da isnpektor vrši nadzor po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke, što nije bilo u ranijem propisu utvrđeno te se utvrđuje da je inspektor dužan izvršiti najmanje jedan inspekcijski nadzor u toku godine, umjesto dosadašnja dva nadzora. Izmijenjen je i član 15 Zakona na način da je umjesto zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, inspektor obavezan izdati preokršajni nalog ako u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da je povredom propisa učinjen prekršaj. Također, ako inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi osnove sumnje za počinjenje krivičnog djela obavezan je podnijeti prijavu za pokretanje krivičnog postupka.

VLADA TUZLANSKOG KANTONA UTVRDILA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PEČATU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona je reforma prekršajnog sistema u Bosni i Hercegovini kojom su prestali da postoje kantonalni sud za prekršaje i općinski sudovi za prekršaje.

Ovim Prijedlogom zakona brisana je ranija odredba koja je  utvrđivala pravo na pečat kantonalnom i općinskim sudovima za prekršaje.

Također je došlo i do usklađivanja  sa Zakonom o prekršajima FBiH u dijelu koji se odnosi na sankcije, s obzirom na to da ovim federalnim propisom za učinjeni prekršaj nije predviđena kazna zatvora nego samo novčana kazna.

Tako je i Prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona predviđena novčana kazna od 1 000 do 5 000 KM za pravno lice, ako bez ovlaštenja Ministarstva pravosuđa i uprave izradi pečat, čiji je oblik i sadržaj utvrđen ovim Zakonom. Za odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice u tom slučaju je predviđena novčana kazna od 200 do 1 000 KM. S obzirom na to da se ne radi o obimnom i složenom Zakonu Skupštini Tuzlanskog kantona bit će predloženo da ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenom postupku.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU JU UNIVERZITET U TUZLI ZA 2009. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu JU Univerzitet u Tuzli za 2009. godinu. Akademske aktivnosti Univerziteta provedene su realizacijom nastave,

provođenjem reformskih procesa u nastavi, u skladu sa zakonom i Bolonjskom deklaracijom te uvođenjem informacionog sistema „Plan pokrivenosti nastave na Univerzitetu“.

Ovaj informacioni sistem sadrži baze podataka o planu pokrivenosti nastave na godišnjem nivou, opterećenju u nastavi naučno-nastavnog osoblja i angažovanju vanjskih saradnika u nastavi. Dokument je usaglašen sa standardima visokog obrazovanja i normativima. Tuzlanskog kantona, odlukama Senata i ostalih nadležnih organa Univerziteta.

U akademskoj 2009/2010. godini na Univerzitet u Tuzli u prvu godinu dodiplomskog studija upisano je 4 516 studenata, od čega 2 820 redovnih. U okviru postojećih studijskih odsjeka, godišnje se izvede 80 500 sati predavanja i 240 000 sati vježbi.

Zaključno sa 31.12.2009. godine na Univerzitetu u Tuzli bilo je 771 zaposlena osoba.

U cilju postizanja kvaliteta nastave neophodan je dodatni prostor i upošljavanje dodatnog broja nastavnika. Uvažavajući sve okolnosti u prošloj godini je izabran značajan broj nastavnika i saradnika bez zasnivanja radnog odnosa.

Ukupna prolaznost studenata na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2008/2009. godini bila je 58,86% što predstavlja porast prolaznosti u odnosu na tri prethodne akademske godine.

U prošloj godini uspješno je realizovano i niz projekata u okviru međunarodne i međuuniverzitetske saradnje, te potpisano više sporazuma o saradnji. Između ostalih uspostavljena je saradnje sa turskim univerzitetima Yalova i Trakya te nacionalnom akademijom za tjelesni odgoj i sport u Bukureštu.

Univerzitet u Tuzli je u 2009. godini ostvario ukupne prihode od 30 138 212,76, dok je od naučno-istraživačkog rada ostvaren prihod od 2 416 056,43 KM.

Prihodi iz Budžeta Kantona bili su 17 252 514,63 KM što je 57,24% ukupnih prihoda dok ostatak čine vlastiti prihodi i prihodi od internih transakcija.

Rashodi Univerziteta u prošloj godini bili su 32 944 349,83 KM, a rashodi naučno-istraživačkog rada iznosili su 2 070 543,73 KM.

U cilju stabiliziranja i razvoja Univerziteta u 2010. godini posebna pažnja će se posvetiti stvaranju pretpostavki za akreditaciju koja bi trebala biti završena do kraja akademske 2010/11. godine. Ti uslovi odnose se na definisanje upisne politike, osiguranje standarda studiranja, realizaciju kredita Austrijske ambasade, upošljavanje dodatnih kadrova, opremanje kampusa i licenciranje studijskih programa.

Izvještaj će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

IZMIJENJENA I DOPUNJENA UREDBA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU BORAČKE POPULACIJE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihove porodice na području Tuzlanskog kantona.

Razlog za izmjene i dopune ove Uredbe je zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona donesen prilikom usvajanja Budžeta Kantona za 2010. godinu, a kojim je Vlada Kantona zadužena da sredstva panirana za povoljno kreditiranje stambenog zbrinjavanja boračke populacije pozicionirana na posebnom računu revolving. Na taj način će se u narednim godinama taj iznos uvećavati, a u slučaju da dio sredstava ne bude plasiran bit će ga moguće usmjeriti u druge namjene iz dopunskih prava branitelja, kao što su zapošljavanje, volontiranje, obavljanje pripravničkog staža. U skladu s tim zaključkom, Ministarstvo za boračka pitanja je u saradnji sa boračkim organizacijama pripremilo izmjene i dopune postojeće Uredbe o stambenom zbrinjavanju boračke populacije. Uvažavajući činjenicu da će biti otvorena povoljna kreditna linija izmjenama i dopunama je predviđeno da putem ove Uredbe pomoć ostvaruju najvećim dijelom socijalno ugroženi branitelji i članovi njihovih porodica.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela tri odluke o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Riječ je o donaciji općine Kladanj JU OŠ „Kladanj“, donaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke OŠ „Čelić“ i World University Service (WUS) Austrija dodijeljenoj Univerzitetu u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona. Ukupno je sa pozicija „Putni troškovi“ preraspoređeno 10 000 KM u korist Ministarstva finansija, a za potrebe nabavke materijala i sitnog inventara.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela rješenja o imenovanju komisija za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja. U komisijama su predstavnici sindikata, direktora škola i resornog Ministarstva.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela i odluke o dopunama programa zbrinjavanja zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja. Dopunama je predviđeno da zaposlenik za čijim je radom prestala potreba ima pravo prigovora na odluku Komisije za zbrinjavanje radnika za čijim radom je prestala potreba. Rok za žalbu je 8 dana od prijema Odluke, a prigovore će razmatrati drugostepena Komisija koju po potrebi imenuje Vlada Kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je rješenjima imenovala komisije za rješavanje prigovora na odluke komisija za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta na tekst Javnog oglasa za nominovanje i izbor kandidata za članove školskih odbora iz reda osnivača u osam osnovnih i jednoj srednjoj školi Tuzlanskog kantona. Vlada je danas donijela i Odluku o raspisivanju ovog Javnog oglasa.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.