ODRŽANA 126. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Zakona o dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Dopunama ovog Zakona stvaraju se pretpostavke da se braniteljima i članovima njihovih porodica omogući ostvarivanje prava na jednokratne dugoročne beskamatne kredite u svrhu stambenog zbrinjavanja. Sredstva za ove namjene bit će obezbijeđena na posebnom računu, a utvrđivat će se svake budžetske godine izdvajanja novih budžetskih sredstava i povratom ranije dodijeljenih sredstava.

Izmjenama i dopunama Zakona predloženo je i da u slučaju smrti lica koje je ostvarivalo prava po ovom Zakonu, a nema članove porodice sa kojima su živjela u zajedničkom domaćinstvu, pravo na novčanu pomoć ima lice koje je snosilo troškove dženaze/sahrane.  Visina te pomoći iznosi najmanje prosječnu mjesečnu neto plaću isplaćenu u Federaciji BiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KORIŠTENJU, UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU ZAJEDNIČKIH DIJELOVA I UREĐAJA ZGRADE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o korištenju, upravljanju i podržavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Izmjenama i dopunama je predložena odredba prema kojoj je etažni vlasnik dužan dozvoliti ulazak u njegov posebni dio zgrade ovlaštenim predstavnicima upravitelja radi otklanjanja kvarova na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade. Ukoliko se etažni vasnik protivi ulasku predstavnika upravitelja u njegov posebni dio zgrade, rješenje za ulazak upravitelja u posebni dio zgrade po skraćenom postupku donosi općinska služba nadležna za stambene poslove na zahtjev upravitelja. U slučaju nemogućnosti ulaska u poseban dio zgrade do rješenja nadležne službe iz prehodnog stava, rješenje se izvršava po pravilima prinudnog izvršenja po službenoj dužnosti. Upravitelj je dužan, nakon otklanjanja kvara, dovesti poseban dio zgrade u stanje u kojem je bio prije nastanka kvara.

S obzirom na to da se ne radi o složenom i obimnom Zakonu Vlada će predložiti Skupštini Tuzlanskog kantona da se ovaj Prijedlog Zakona razmatra po skraćenom postupku.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U TUZLANSKOM KANTONU U 2009. GODINI SA SMJERNICAMA RADA ZA 2010.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima u Tuzlanskom kantonu u 2009. godini sa smjernicama rada za 2010. godinu.

U Tuzlanskom kantonu je u prošloj godini bilo registrovano 7 612 malih i srednjih preduzeća, što je za 3,44% više u odnosu na 2008. godinu odnosno 13,58 preduzeća na 1 000 stanovnika.

Najviše malih i srednjih preduzeća registrovano je u Tuzli 3 132, a slijede Gradačac sa 734 registrovanih malih i srednjih preduzeća, Gračanica 679, Srebrenik 651 i Živinice 618. Najmanje registrovanih malih i srednjih preduzeća ima u općini Teočak 72, Sapni 103, Čeliću 128 i Doboj Istoku 164 preduzeća. Ovi pokazatelji govore o neujednačenom regionalnom razvoju malih i srednjih preduzeća u Tuzlanskom kantonu te je neophodno posvetiti veću

pažnju ravnomjernom razvoju ovog sektora. Inače u Evropskoj uniji na 1 000 stanovnika ima prosječno 50 malih i srednjih preduzeća.

U Tuzlanskom kantonu u prošloj godini najviše registrovanih malih i srednjih preduzeća bilo je u oblasti trgovine i popravka motornih vozila, javnim, društvenim, socijalnim i sličnim uslužnim djelatnostima i prerađivačkoj industriji.

Vlada Tuzlanskog kantona odnosno Ministarstvo za razvoj, poduzetništvo i povratak je imalo stalne kontakte sa predstavnicima nadležnih općinskih službi kako bi se pružile sve neophodne informacije u vezi sa podrškom koja se za ovu oblast pruža iz Budžeta Tuzlanskog kantona, a posredstvom ovog, ali i federalnog Ministarstva.

Zahvaljujući tim aktivnostima oko pola miliona KM iz Federalnog budžeta realizovano je u Tuzlanskom kantonu.

U cilju povećanja konkurentnosti poduzetnika na domaćem i stranom tržištu podržana su 24 pravna subjekta u uvođenju međunarodnih certifikata iz Budžeta Tuzlanskog kantona sa

250.000 KM.

Značajna sredstva, ali većim dijelom za obrte, a manjim za mala i srednja preduzeća, odnose se na podršku u oblasti poljoprivrede, za što je iz Budžeta Tuzlanskog kantona izdvojeno 6,5 miliona KM dok su pravni subjekti i javna preduzeća u oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona podržani sa 3,9 miliona KM.

Sagledavajući ukupna ulaganja u oblasti privrede na području Tuzlanskog kantona u prošloj godini je uloženo 21.624.051 KM. Od toga su općine Tuzlanskog kantona izdvojile 2.010.643 KM, iz Budžeta Tuzlanskog kantona je izdvojeno 11.491.610,81 KM i Vlada Federacije 8.121.797 KM.

Unapređenje stanja u oblasti malih i srednjih preduzeća strateško je opredjeljenje sadržano u svim strateškim dokumentima Tuzlanskog kantona. Uvažavajući objektivne okolnosti i ograničena budžetska sredstva najznačajniji rezultati postignuti su u oblasti poljoprivrede, s obzirom na to da su za podršku u toj oblasti izdvojena i najznačajnija sredstva za podršku poljoprivrednim proizvođačima.

Kada su u pitanju smjernice za 2010. godinu djelovanje resornog Ministarstva odnosno Vlade Tuzlanskog kantona planirano je kroz subvencioniranje kamata na kredite te podršku u certificiranju privrednih društava, inovatorstvu, Obrtničkoj komori, tradicionalnim obrtima, Sajmu male privrede u Gračanici, udruženjima te podršku izradi detaljne analize o privrednim zonama na području Tuzlanskog kantona.

USVOJEN PRIJEDLOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na prijedlog Savjeta za nevladin sektor i pitanja mladih utvrdila prijedlog Akcionog plana za mlade na području Tuzlanskog kantona.

Akcioni plan, između ostalog, tretira potrebe mladih u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i poduzetništva, zdravlja, zdravstvene zaštite, socijalnog i stambenog zbrinjavanja. Na osnovu provedenih istraživanja u ovom dokumentu najznačajniji indikatori govore da mladi najčešće svoj položaj ocjenjuju kao bespomoćan i da teško podnose stambenu i materijalnu ovisnost o roditeljima. Mladi ljudi nisu zadovoljni opremljenošću škola i često ističu važnost sticanja posebnih vještina i kompetencija za 21. vijek. Nezaposlenost je problem koji je izražen i u ovoj grupaciji stanovništva, a istraživanje je pokazalo i da mladi u Tuzlanskom kantonu uzimaju malo učešća u radu kantonalnih i lokalnih vlasti te da je njihov društveni angažman slab i nedovoljno vidljiv.

U cilju prevazilaženja trenutnog stanja i stvaranja pozitivnog okruženja i klime jednakih mogućnosti da bi mladi ostali u Tuzlanskom kantonu i da bi bili motivirani da preuzmu obaveze i odgovornost za razvoja Tuzlanskog kantonna u Akcionom planu su date preporuke kako bi se ostvario uticaj na smanjenje korupcije u obrazovanju i generalno u društvu, podsticalo neformalno obrazovanje mladih, pojačale mjere prevencije zdravlja mladih, poboljšali uslovi informisanja mladih i ponudilo kvalitetno korištenje slobodnog vremena i predvidjele mjere za poboljšanje ekoloških uslova za rad i življenje.

Ostale mjere već su obuhvaćene Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona do 2013. godine, koja je ranije usvojena.

Za sve oblasti koje su tretirane u ovom Akcionom planu dati su planovi aktivnosti u kojima su definisani nosioci projekata kao i mogući izvori finansiranja.

Za realizaciju ovog Akcionog plana kao mogući izvori sredstava predviđeni su budžeti Tuzlanskog kantona, općina u Tuzlanskom kantonu, Federacije BiH, međunarodnih organizacija i institucija te domaći poduzetnici. O Akcionom planu za mlade konačnu riječ dat će Skupština Tuzlanskog kantona.

PRIHVAĆENA DOPUNJENA INFORMACIJA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U VEZI SA PRIVATIZACIJOM KOMUNALNIH PREDUZEĆA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila dopunjenu Informaciju Kantonalne agencije za privatizaciju o realizaciji Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona. Zaključak se odnosi na Informaciju o privatizaciji komunalnih preduzeća te aktivnostima koje se vode u cilju zaštite javnih dobara. U Informaciji je ponovo ukazano na činjenicu da su, do privatizacije, koja je u ovim preuduzećima okončana 2001. godine, javna dobra i dobra u općoj upotrebi bila evidentirana u okviru ukupne imovine odnosno nisu bila iskazivana kao poseban vid imovine. U slučajevima u kojima su općine proglasile javna dobra prije privatizacije ta je imovina i isknjižena i nije bila predmet privatizacije. U jednom broju slučajeva općinska vijeća su naknadno, nakon privatizacije, donosila odluke o javnim dobrima odnosno dobrima u općoj upotrebi. U cilju zaštite tih dobara u proteklom periodu vođene su brojene aktivnosti posebno u općinama Tuzla, Gradačac i Živinice. Utvrđene su obaveze preduzećima da identifikuju javna dobra i dobra u općoj upotrebi, te da njihovu vrijednost isknjiže i dostave nove početne bilanse i programe privatizacije. Preduzeća također moraju Agenciji dostaviti i dokumentacionu osnovu kao dokaz isknjižavanja vrijednosti javnih dobara i dobara u općoj upotrebi, te dokaz o promjeni upisa vlasništva u zemljišnim knjigama na dan sačinjavanja bilansa. Upravo u tom dijelu se i javljaju brojne poteškoće jer preduzeća ne dostavljaju valjanu dokumentaciju te je u Informaciji Agencije za privatizaciju ponovo naglašeno da isknjižavanje vrijednosti dobara u općoj upotrebi ne predstavlja puko ispravljanje podataka u knjigovodstvenoj evidenciji. Naprotiv, radi se o poslovnoj odluci čija će realizacija za posljedicu imati preuzimanje i prava i obaveza, koje će proisteći iz ovog pravnog posla. To se odnosi na titulara koji ima obavezu starati se da se dobra adekvatno održavaju i osiguraju od štetnih posljedica i uticaja, vodeći računa o sigurnosti gdje je to posebno bitno, kao i obavezu vođenja evidencije dobara, ali i korisnika koji ima pravo i

obavezu koristiti dobra sa pažnjom dobrog pivrednika odnosno plaćati nadoknadu za korištenje.

Dopunjena Informacija će biti proslijeđena Skupštini Kantona na ponovno razmatranje.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU ZA PROŠLU I PLAN POSLOVANJA ZA OVU GODINU JP „MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA“ D.O.O. ŽIVINICE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o poslovanju javnog preduzeća „Međunarodni aerodorm Tuzla“ d.o.o Živinice za 2009. godinu, Plan poslovanja Aerodroma za 2010. godinu, te Izvještja o radu za prošlu i Plan rada za ovu godinu Nadzornog odbora ovog Javnog preduzeća.

Aerodrom Tuzla je u prošloj godini poslovao u izuzetno složenim uslovima, a koji su bili uslovljeni nedovoljnom tehničkom i kadrovskom opremljenošću te uticajem ekonomske krize.

Bez obzira na to Aerodrom je ostvario značajno povećanje vlastitih prihoda. To je postignuto otvaranjem tranzitne linije Sarajevo-Tuzla-Frankfurt-Tuzla-Sarajevo, linije Tuzla-Istanbul-Tuzla i ugovaranjem turističkih aranžmana za Antaliju.

U prošloj godini ukupno je prevezeno 3.909 putnika, a u teretenom saobraćaju prevezeno je 78.435 kg roba. Značajniji obim poslova uzrokovao je i povećanje troškova operativne djelatnosti. Tako su rashodi u prošloj godini bili veći u odnosu na rashode 2008. godine.

Iako su troškovi u prošloj godini bili za 6% manji u odnosu na planirane, ostvaren je gubitak u poslovanju od 325.599 KM od čega troškovi amortizacije iznose 161.621 KM.

Plan poslovanja Aerodroma za 2010. godinu usmjeren je na razvoj saobraćaja, tehničko i kadrovsko opremanje, pripreme za obezbjeđenje uslova za strateško partnerstvo i plan finansijskog poslovanja. Vrlo značajan momenat ovog Plana je tehničko opremanje aerodroma za prihvat i opremu zrakoplova, održavanje manevarskih površina i opreme za protivpožarnu sigurnosti. Minimalna sredstva neophodna za nabavku opreme je 700.000 KM. Ukoliko sredstva ne budu mogla biti obezbijeđena kao podrška iz budžeta Kantona i Federacije planirano je da se obezbijede kroz kreditno zaduženje.

U ovoj godini planirano je da Međunarodni aerodorm Tuzla ostvari 459.794 KM od saobraćaja, a prvenstveno od putničkog saobraćaja na liniji Tuzla-Duibai-Tuzla, realizaciji projekta „Ljeto 2010“ te opsluživanju hodočasnika na relaciji Tuzla-Medina-Tuzla.

UTVRĐEN PROGRAM RASPODJELE  4,2 MILIONA KM GRANT SREDSTAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE BORAČKE POPULACIJE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Program korištenja novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite Tuzlanskog kantona u 2010. godini. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano je ukupno 4 248 000 KM. Od planiranih sredstava 3 936 000 KM bit će realizovano jednokratnom dodjelom bespovratnih novčanih sredstava prema Uredbi o utvrđivanju osnova, mjerila, kriterija i postupka za odobravanje sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona.

Sredstva će biti raspoređena prema broju korisnika po općinama Tuzlanskog kantona, umanjenom za broj stambeno riješenih pripadnika boračke populacije od 1999. do 2009. godine. U skladu s tim općinama će pripasti sredstva:

– Tuzla 936 750 KM

– Živinice 450 250 KM

– Gradačac 368 750 KM

– Lukavac 357 300 KM

– Srebrenik 346 450 KM

– Gračanica 271 750 KM

– Kalesija 269 150 KM

– Banovići 208 850 KM

– Sapna 206 750 KM

– Kladanj 147 950 KM

– Doboj Istok 134 750 KM

– Čelić 122 400 KM

– Teočak 114 900 KM.

312.000 KM bit će realizovano kroz jednokratni prijenos bespovratnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju socijalno i stambeno najugroženijih korisnika boračko-invalidske zaštite. Svaka općina će dobiti po 24.000 KM za ove namjene. Ova sredstva općine će pute komisije koju imenuje načelnik općine rasporediti socijalno i stambeno najugroženijim korisnima boračko-invalidske zaštite uvažavajući kriterije propisane ovim Programom.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala prijedlog Ugovora o koncesiji za realizaciju projekta snabdijevanja grada Gračanice toplotnom energijom. U cilju dorade materijala predlagač, predsjednik Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, je povukao materijal.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Program raspodjele sredstava za organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona, izuzetih iz postupka javnog oglašavanja. Za ove namjene planirano je ukupno 169.540,00 KM, od čega će Srpskom kulturnom prosvjetnom društvu „Prosvjeta„ biti dodijeljeno 8.999,89 KM, Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“

27.449,68 KM, Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ 71.099,16, Kantonalnom sportskom savezu Tuzlanskog kantona 19.349,77 KM, Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona 34.199, 60 KM i Crvenom križu Tuzklanskog kantona 8.441,90 KM. Sredstva će biti realizovana u skladu sa operativnim planovima odnosno raspoloživim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona za ove namjene.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila sredstva sa budžetske pozicije Manifestacije i to za podršku Privrednoj manifestaciji „Dani jagodastog voća BIH“ Čelić 12.000 KM, za podršku projektu „Everybody WalTZ now“ 5.000 KM i za podršku organizaciji Lukavačkog sajma turizma, lova i ribolova-LIST  10.000 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ovog Ministarstva. Cilj Izmjena Pravilnika je stvaranje uslova za kvalitetnije izvršavanje poslova u Ministarstvu, a izmjenama nije predviđeno povećanje broja izvršilaca niti zahtijevaju dodatna finansijska sredstva.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala i saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Veterinarskom zavodu Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: