ODRŽANA 124. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU JP RTVTK ZA 2009. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu JP RTVTK i radu Nadzornog odbora JP RTVTK za 2009. godinu.

Funkcionisanje i rad RTVTK u prošloj godini bio je obilježen ukupnim stanjem i dešavanjima na tržištu, a posebno smanjenjem ekonomske aktivnosti. Istaknuto je da su ukupna ekonomska zbivanja uticala na pad tržišta oglašavanja za oko 40%.

Uprkos tome, finansijsko poslovanje RTVTK je u Izvještaju okarakterisano kao zadovoljavajuće. Iako je iskazan gubitak na kraju poslovne godine operativni rezultat preduzeća je pozitivan, održana je likvidnost preduzeća, a značajnim je naglašeno povećanje vlastitih prihoda od 2,8% u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni prihodi RTVTK u prošloj godini iznosili su 2 319 384 KM od čega su prihodi iz Budžeta Tuzlanskog kantona 1 143 000 KM što je 49% i prihodi od vlastite realizacije

1 176 384 KM što je 51% prihoda. Ukupni rashodi bili su 2 454 523 KM  što je za 2,4% manje u odnosu na plan i 6,5% manje u odnosu na 2008. godinu.

Kada je u pitanju programska politika navedeno je da je RTVTK i u 2009. godini nastojala što potpunije odgovoriti svim očekivanjima i potrebama građana Tuzlanskog kantona, a uvažavajući principe profesionalnosti i odgovornog novinarstva. U skladu s tim 55% programskih sadržaja je vlastita produkcija u okviru koje najznačajniji dio čini informativni program.

Kada je u pitanju tehnički aspekt rada RTVTK u prošloj godini istaknuto je da nije bilo značajnijih ulaganja u predajničku mrežu zbog nedostatka sredstava i skore izmjene zakonske regulative u oblasti emitovanja tv signala.

Kao značajan iskorak naveden je početak emitovanja uživo putem Interneta čime se stvorila mogućnost „alternativnog“ emitovanja RTVTK izvan granica BiH.

Kada je u pitanju rad Nadzornog odbora u Izvještaju je, između ostalog navedeno, da je u prošloj godini uspješno provedena procedura izbora direktora i glavnog i odgovornog urednika ove medijske kuće.

Dobra saradnja sa osnivačem očekuje se i u narednom periodu, a u cilju realizacije niza projekata kojim će se popraviti tržišna pozicija JP RTVTK i povećanje prihoda od sopstvene djelatnosti. U fokusu pažnje bit će izlazak na satelit i digitalizacija RTVTK navedeno je u Izvještaju koji će biti proslijeđen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNE UPRAVE

ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U 2009. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2009. godinu. Rad ove Uprave odvijao se u okviru pet inspektorata koji obuhvataju oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, veterinarstva, urbanizma, građevinarstva, ekologije, industrije, prometa roba, usluga i saobraćaja, potom zaštitu na radu, i socijalnu zaštitu, sanitarne, zdravstvene i farmaceutske poslove.

Izvršeno je ukupno 11 895 inspekcijskih pregleda. Od ukupnog broja subjekata nadzora koji su kontrolisani njih 3 096 je imalo uredne nalaze.U slučajevima u kojima su utvrđena kršenja zakonskih odredbi podnesena je 1 krivična prijava i 7 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Izdato je 2 714 prekršajnih naloga u ukupnom iznposu od 1 837 349 KM, te izrečeno 379 zabrana rada. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je riješila ili će riješiti naplatu po osnovu 87,9% izdatih prekršajnih naloga, čime su u značajnoj mjeri rasterećeni sudovi kojima je za sudsko odlučivanje ostalo 12,1% prekršajnih naloga.

Inspekcija rada i zaštite na radu u 2009. godini izvršila je 4 138 inspekcijskih pregleda. Kontrolisano je 31 813 radno angažovanih osoba, od čega je nezakonito bila 601 radno-anagažovana osoba. Direktnim angažmanom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

Tuzlanskog kantona sa evidencije nezaposlenih kod Kantonalne službe za zapošljavanje brisano je 961 osoba, a indirektnim angažmanom inspekcije još 3 627 osoba.

U Izvještaju o radu navedeno je da je zahvaljujući podršci Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona prva faza materijalno–tehničkog opremanja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove uspješno provedena u toku 2008. i 2009. godine.

Kao izuzetno važan porjekat koji je završen u prošloj godini istaknut je projekat „E-inspekcija“ – u okviru kojeg je do kraja 2009. godine u elektronskoj formi obrađeno 6 376 predmeta.

Izraženo je očekivanje da će podrška Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona biti nastavljena i u ovoj godini u cilju realizacije svih postavljenih zadataka i daljeg razvoja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

Također se očekuje i nastavak uspješne saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i sudovima, a koja je u značajnoj mjeri doprinijela dobrim rezultatima Uprave u 2009. godini.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU DIREKCIJE CESTA TUZLA ZA 2009. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Direkcije cesta Tuzla za 2009. godinu. Ukupni prihodi ove Direkcije u 2009. godini iznosili su 14 796 617,69 KM što je 89% planiranih prihoda. Najznačajniji dio prihoda ostvaren je od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta, ukupno 5 594 032,04 KM.

Osim toga posredstvom Direkcije za puteve Tuzla vrši se i transfer sredstava po općinama za finansiranje lokalnih puteva. Ukupno je općinama doznačeno 6 457 253 KM. Najznačajnija sredstva dobile su općine Tuzla (1 811 078 KM) Živinice (861 754 KM), Gračanica (710 041 KM) te općine Srebrenik (583 253 KM), Gradačac (570 830 KM) i Lukavac (560 384 KM).

Kada su u pitanju rashodi Direkcije najznačajnija sredstva izdvojena su za rehabilitaciju, izgradnju i rekonstrukciju puteva i putnih objekata 4,3 miliona KM. U potpunosti je realizovana rekonstrukcija planiranih dionica na regionalnom putu Tuzla-Šibošnica, Previle-Šibošnica i Srebrenik-D. Orahovica, izgradnja trotoara pored regionalnog puta Živinice-Poljice, te rehabilitacija i sanacija planiranih dionica kolovoza regionalnog puta Lukavac-Banovići, Živinice-Banovići-Ribnica i regionalngo puta R-459 most na Solini u Novom naselju – Solina.

Za redovno i zimsko održavanje puteva izdvojeno je oko 2,5 miliona KM, a za završetak nerealizovanih radova iz 2008. i odgođene obaveze prema izvođačima, odnosno obaveze na ime garantnih depozita i po osnovu dugoročnih kredita, a koje su dospjele  u 2009. godini izdvojeno je oko 4 miliona KM.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U INDUSTRIJI, ENERGETICI I RUDARSTVU U TUZLANSKOM KANTONU U 2009. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o stanju u industriji, energetici i rudarstvu sa ostvarenim rezultatima u poslovanju u 2009. godini.

Usljed poznatih okolnosti, u prošloj godini u ovim oblastima zaustavljen je trend stabilizacije i poboljšanja poslovanja. Povećanje korištenja kapaciteta ostvarilo je 12,5% društava, dok je povećanje fizičkog obima proizvodnje i zadržavanje na nivou ostvarenom u 2008. godini ostvarilo 31% društava.

Ukupna vrijednost proizvodnje i izvršenih usluga u 2009. godini u oblasti industrije, energetike i rudarstva manja je za 16%. Najznačajniji pad prihoda bio je u industriji 32%, u energetici 3% dok je oblast rudarstva povećala ostvarene prihode za 8%. Ostvareni izvozni rezultati su 66% a uvozni 65% od ostvarenih u 2008. godini.

Ukupni prihodi u resornoj oblasti u prošloj godini iznosili su 1 206 674 594 KM što je na nivou prihoda iz 2007. godine, a za 16% su manju u odnosu na 2008. godinu

U ostvarenom poslovnom rezultatu rudarstvo učestvuje sa 27,14%, energetika sa 30,44%, a industrija sa 42,42%. Od ukupnog gubitka od oko 105 miliona KM najznačajniji dio 89 963 049 KM ostvarila je industrija i to najvećim dijelom hemijska industrija (83 466 726 KM). Ukupna dugovanja u resornoj oblasti u prošloj godini su iznosila 1 058 043 438 KM što je za 5,6% više u odnosu na 2008. godinu. Rudarstvo u dugu učestvuje sa 28,1% industrija sa 64,4% a energetika 7,5%.

Broj zaposlenih u industriji smanjen je sa 10 158 na 8 954 zaposlenih odnosno za 12%. Pozitivan pokazatelj u industriji je da je izvoz bio veći od uvoza za 67%.

U oblasti energetike u prošloj godini u Tuzlanskom kantonu bilo je 26 uposlenika ili 2% više u odnosu na 2008. godinu.

Prosječna plata u resornoj oblasti u 2009. godini bila je za 6% veća u odnosu na 2008. godinu i iznosila je 977 KM. Najveća prosječna plaća bila je u energetici 1 667 KM. U industriji je prosječna plaća bila 552 KM. U rudarstvu su plaće povećane za 10% sa 648 na 712 KM.

Kada su u pitanju koncesije u ovoj oblasti u prošloj godini naplaćeno je 2 086 334,20 KM od čega je 80% sredstava, u skladu sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona pripalo općinama u kojima se vrši eksploatacija sirovina koje su predmet koncesija. Pokrenuti su postupci u slučajevima neplaćanja naknada za koncesije, a kao pozitivan primjer privrednog društva koje redovno izmiruje svoje obaveze po ovom osnovu ističe se Rudnik mrkog uglja Banovići koji je u prošloj godini za koncesije uplatio 1 215 671,80 KM od čega je općini Banovići pripalo 972 537 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona je posredstvom resornog Ministarstva pratila stanje u ovoj oblasti i pružala pomoć privrednim društvima, u skladu sa mogućnostima. Kao značajan projekat naglašeno je zbrinjavanje radnika Koksno-hemijskog kombinata. Podrška privrednim društvima, izrada programa restrukturiranja i zbrinjavanja radnika, podrška razvoju industrijskih zona i provođenje Strategije razvoja u dijelu koji se odnosi na oblast industrije, energetike i rudarstva ciljevi su koji su dio zaključaka i prijedloga mjera Informacije koju je Vlada danas usvojila, a koju će razmatrati i Skupština Tuzlanskog kantona.

2,5 MILIONA KM ZA PODRŠKU ODRŽIVOM POVRATKU

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za podršku povratku prognanih lica. Za ove namjene planirano je 2 555 500,00 KM.

Za projekte održivog povratka bit će izdvojeno 500 000 KM, a za sanaciju i izgradnju stambenih i gospodarskih objekata raseljenih lica, povratnika i izvjeglica 1 325 500 KM.

Za sanaciju putnih komunikacija u zonama povratka bit će izdvojeno 500 000 KM, a za sufinansiranje obnove vjerskih objekata 150 000 KM. Za ostale troškove planirano je  80.000 KM. Najznačajniji dio sredstava bit će dodijeljen putem javnog poziva koji će raspisati Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak Tuzlanskog kantona.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE DJECE, UČENIKA I STUDENATA U RESORU ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad i socijalnu politiku kojom su utvrđeni kriteriji za raspodjelu sredstava planiranih za subvencije za djecu, učenike i studente za troškove prijevoza i realizaciju projekata u 2010. godini.

Pravo za dodjelu sredstava na ime troškova prijevoza imat će djeca, učenicia, studenti i njihovi pratioci u slučaju postojanja invaliditeta, odnosno smetnji u fizičkom i psihičkom razvoju, zbog kojih je neophodna pomoć drugog lica za kretanje i prijevoz van stana odnosno kuće. Pravo ostvaruju i navedene kategorije u slučaju nemogućnosti finansiranja prijevoza zbog nedovoljnih prihoda za izdržavanje i ukoliko stanuju izvan vlastite biološke porodice i za koje se porodični smještaj plaća iz sredstava Budžeta u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano je  323 400,00 KM.

Sa ove pozicije bit će podržani i projekti u skladu sa kvalitetom i očekivanim efektima, uvažavajući broj djece, učenika i studenata u stanju socijalne potrebe koji će biti obuhvaćeni projektom te kadrovski, tehnički i prostorni kapaciteti ustanova, organizacija i udruženja koja će realizovati kandidovane projekte. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano je 130 300,00 KM

ODOBRENA SREDSTVA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona kojom su odobrena sredstva za pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom koja nisu u mogućnosti vršiti redovnu uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje radnika i članova njihovih porodica.

Odobreno je 27 810 KM za ukupno 927 radnika Fabrike obuće Aida, Resod guminga Tuzla, Union-mašinske montaže Tuzla, Rudnika nemetala Kladanj, Elektromontaže Tuzla, Livnice čelika Tuzla, Bosnia valves Tuzla i Koksno-hemijskog kombinata Lukavac.

DODIJELJEN STAN U TRAJNO VLASNIŠTVO

PORODICI ŠEHIDA-POGINULOG BORCA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom je Huriji Hodžić,  majci heroja oslobodilačkog rata, rahmetli Mehdina Hodžića, dodijeljen stan u trajno vlasništvo. Riječ je o jednosobnom stanu u Tuzli koji je Hurija Hodžić 2002. godine dobila na privremeno korištenje. Nakon što su se stekli formalno-pravni uslovi donesena je Odluka o dodjeli ovog stana u trajno vlasništvo, a Ugovor o prijenosu prava vlasništva u ime Vlade Kantona zaključit će Ministar za boračka pitanja.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala Izvještaj o radu Univerziteta u Tuzli za 2009. godinu. Zaključkom su prihvaćene primjedbe i sugestije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na ovaj Izvještaj te zadužen Univerzitet u Tuzli da korigovani izvještaj Vladi dostavi na razmatranje u roku od 10 dana.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Općinskom sudu Tuzla za prijem sedam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, a najduže na dvije godine. Odobren je prijem daktilografa za rad sa sudijama koje je Visoko i sudsko tužilačko vijeće imenovalo za rad u ovom Sudu u drugoj polovini 2009. godine i koji će ovu dužnost obavljati dvije godine. Sredstva će biti obezbijeđena unutrašnjim preraspodjelama, odnosno nije potrebno obezbjeđenje dodatnih sredstava.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je Rješenjem imenovala Kantonalnu komisiju za procjenu štete do prirodnih i drugih nesreća, s obzirom na to da je Komisiji u dosadašnjem sastavu istekao mandat. Zadatak Komisije je da u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća i odlukom o formiranju Kantonalne komisije obavlja poslove vezane za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesereća na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas donijela i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju usklađivanja sa inoviranom Federalnom Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku kojom su utvrđeni prijedlozi za privremene članove Nadzornog odbora Rudnika krečnjaka „Vijenac“ DOO Lukavac.

Za privremene članove ovog Nadzornog odbora predloženi su Samir Grahić i Advija Murselović. O imenovanju privremenih članova Nadzornog odbora odlučit će Skupština društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: