Održana 12. redovna sjednica Vlade TK: Preraspodjela budžetskih sredstava

Natalitet u TK niži od desetogodišnjeg prosjeka

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici prihvatila je Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2014. godini i uputila dokument u skupštinsku proceduru. Natalitet u 2014. godini, sa stopom od 8,3‰, niži je za 1‰ od desetogodišnjeg prosjeka za Kanton (9,3‰). Najniža vrijednost nataliteta, registrovana je u Čeliću (5,43‰), a najviša u Živinicama (9,68‰). U 2014. godini registrovane su 3.504 umrle osobe i to 52% muškaraca i 48% žena. Od ukupno deset vodećih uzroka umiranja na području Tuzlanskog kantona, 67% su iz grupe bolesti kardiovaskularnog sistema poput povišenog krvnog pritiska, moždanog udara, srčanog infarkta, zastoja srca, srčane insuficijencije te hroničnih ishemičnih oboljenja srca i kardiomiopatije.Vodeći uzroci obolijevanja su: akutne infekcije gornjih disajnih puteva, povišeni krvni pritisak, akutni bronhitisi i dijabetes. Najučestaliji pojedinačni uzroci bolničkog liječenja registrovani iz grupe oboljenja cirkulatornog sistema su moždani udar, hronična ishemična oboljenja srca i aktuni infarkt miokarda.U 2014. godini jednom punktu primarne zdravstvene zaštite gravitiralo je prosječno 2.228 stanovnika. Na jednu ordinaciju prosječno gravitira 1.447 stanovnika, a radni tim primarne zdravstvene zaštite obuhvatio je sa 1.236 stanovnika.Na području Tuzlanskog kantona u 2014. godini osigurana lica su opredjeljena za 229 timova porodične medicine.

U implementaciji već 27 projekata

Vlada TK prihvatila je Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2016-2018. godine. Osnovni cilj izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju.Program javnih investicija TK pripremljen je na osnovu podataka u popunjenim, potpisanim i ovjerenimIP obrascima o projektima koji su dostavljeni Ministarstvu razvoja i poduzetništva TK od strane ministarstava i općina/grada Tuzlanskog kantona.Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo finansija i Ministarstvo pravosuđa i upravenisu imali projekata koji bi se mogli svrstati u javne investicije. Dostavljeno je ukupno 74 projekata sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od 377.942.426KM, od čega se 27 odnosi na projekte u implementaciji, 46 na kandidovane projekte i 1 projekat je otkazan sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od 3.500.000 KM.U Nacrt Programa javnih investicija je uključeno 73 projekata sa ukupnom planiranom vrijednošću uiznosu od 374.442.426 KM od čega se 256.330.613 KM odnosi na 46 kandidovanih projekata i118.111.813 KM na 27 projekata u implementaciji.Program javnih investicija treba da posluži i kao sredstvo za bolji pristup u iznalaženju drugih izvorafinansiranja, s obzirom da budžetska sredstva nisu dovoljna za finansiranje višegodišnjih razvojnih projekata.

Žitarice dominantne u jesenjoj sjetvi

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Plan jesenje sjetve u 2015. godini za područje Tuzlanskog kantona.Jesenjom sjetvom ove se godine planira zasijati žitaricama 5.289 ha što je 70 % ukupnog plana, a više je za 43 ha u odnosu na plan 2014. godine. U općinama Banovići, Čelić, Gradačac, Lukavac, Sapna, Srebrenik i Tuzla, u odnosu na prošlu godinu, planirana jesenja sjetva je na nešto manjim sjetvenim površinama dok je u ostalim općinama veća ili u nivou prošlogodišnje. Najveće površine bit će zasijane u općinama Lukavac, Gradačac, Čelić, Kalesija, Živinice i Gračanica. Sjetvom pšenice, kao najznačajnije kulture za ishranu stanovništva, planira se zasijati 3.697 ha što je 49 % od ukupnog plana, a manje je u odnosu na prošlu godinu za 22 ha. Plan sjetve povrća je 528 ha što je za 37 ha manje u odnosu na prošlu godinu. Za realizaciju jesenje sjetve potrebno 6 miliona KM za obezbjeđivanje sjemena, đubriva, goriva,ulja i maziva te pesticida.

Preraspodjela budžetskih sredstava

Vlada TK donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015.godinuizmeđu budžetskih korisnika u iznosu od 2.250,00 KM. Unutrašnja preraspodjela predložena je u cilju obezbjeđenja sredstava na navedenom potrošačkom mjestu koja su neophodna za isplatu naknada pripravnicima/volonterima sa kojima jeJU OŠ „ Jala“ Tuzla zaključila ugovor o obavljanju volonterskog staža. S obzirom na to da u Bužetu TK za 2015.godinu ova ustanova obrazovanja nema planirana sredstva nije u mogućnosti izvršiti obaveze po osnovu ugovora o obavljanju volonterskog staža.

Vlada je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinuizmeđu budžetskih korisnika u u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 81.036,27 KM. Analizom planiranih sredstava u budžetu TK za 2015.godinu utvrđen je nedostatak sredstava na ekonomskom kodu – Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine, koja su potrebna kako bi se mogla realizovati ispata zakupa za prostor koji koristi Kantonalna uprava za inspekcijske poslove do kraja 2015.godine. Prilikom izrade budžeta za 2015. godinu finansijska sredstva nisu planirana u dovoljnom iznosu za ovu namjenu, jer je u međuvremenu došlo do promjene plana smještaja budžetskih korisnika u odnosu na početni, a koji se između ostalog odnosi i na Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove. Uz dobijene saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za unutrašnju preraspodjelu sredstava sa njihovog potrošačkog mjesta, sredstva su preraspoređena u iznosima od 48.198,48 KM i 32.837,79 KM na potrošačko mjesto Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

Vlada TK donijela je Odluku kojom odobrava unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu između budžetskih korisnika u u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 7.877,35 KM.

Plan novčanih tokova za posljednji kvartal godine

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti naOdluku  kojom se odobravaju rashodi i izdaci u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona zaperiod 1.10.-31.12.2015. godine u iznosu od 93.062.249,66 KM, u skladu sa BudžetomTuzlanskog kantona za 2015.godinu i

prioritetima utvrđenim u Zakonu o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Odbor za likvidnost Budžeta Tuzlanskog kantona utvrdio je Plan novčanih tokova zaperiod oktobar – decembar 2015. godine, te odobrio gornju granicu rashoda za navedeniperiod.U dijelu budžetskih sredstva ona iznosi 79.600.834,32 KM, a u dijelu vlastitihprihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima ista iznosi 5.000.000,00 KM.

Izvršene obaveze utvrđene ugovorom

Vlada je prihvatila Informaciju o realizaciji obaveza privrednog društva “Rudar” d.o.o. Tuzla po osnovu Ugovora o poslovnoj – tehničkoj saradnji sa privrednim društvom “Rudnici nemetala Kladanj” d.o.o. Kladanj. Prema Informaciji, privredno društvo „Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj pokrenulo je inicijativu za davanje saglasnosti za prenos koncesije, tako da je potpisan Ugovor o prenosu koncesije na preduzeće „Rudar“ d.o.o. Tuzla. Također su izvršene sve obaveze Rudnika za preuzimanje 12 radnika te potpisan Ugovor o zakupu poslovnog prostora i korištenju zamljišta. Privredno društvo „Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj izvršilo je i ostale obaveze utvrđene Ugovorom, a koje se odnose na dokumentaciju za zemljište i tehničku dokumentaciju za eksploataciju magnezita na ležištu „Konjuh“.

Ostale odluke

Vlada je ovlastila Fahrudina Skopljaka, ministra za boračka pitanja, da u ime Vlade Tuzlanskog kantona sa udružiocima sredstava za stambenu izgradnju sa područja općina Čelić i Kladanj potpiše Ugovor o prodaji stanova.

Vlada TK donijela je Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju liste preduzeća prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala. Odluka je donesena u cilju zaštite preostalih prava, stvari i obaveza preduzeća koja su nakon privatizacije brisana sa liste. Potrebno je da Vlada TK, odnosno nivo vlasti na čijoj listi su bila ta preduzećanastavi vršiti ovlaštenja po osnovu vlasništva , stoji u obrazloženju Odluke. Vlada je utvrdila da Tuzlanski kanton temeljem Zakona o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka, odobrenjem Programa privatizacije i Početnog bilansa stanja privrednog društva DD „Fabrika soli od 27. 9. 2000. godine,ima pravo vlasništva nekretnine sa dijelom od 2/3 koja se nalazi u Ulici Slatina 2 jer nekretnina nije bila iskazana u početnom bilansu DD Fabrika soli Tuzla što proizilazi iz Uvjerenja Federalne agencije za privatizaciju.

Vlada TK dala je saglasnost na Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini. Programom je utvrđena visina sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, način raspodjele namjenskihsredstava i način realizacije. Ukupan iznos sredstva planiranih Programom iznosi 2.822.578,00 KM. Poljoprivredno zemljište je zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju,prirodno je bogatstvo i dobro od općeg interesa, te uživa posebnu zaštitu. Trajna promjenanamjene poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva svako korištenje poljoprivrednog zemljištaza izgradnju industrijskih objekata, vodnih akumulacija, željezničkih pruga, saobraćajnica, sportskih terena, za pošumljavanje ili izvođenje drugih radova kojima se trajno onemogućavakorištenje tog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju. Privremena promjena namjenepoljoprivrednog zemljišta podrazumijeva promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta zaodređeni period, poslije čega se poljoprivredno zemljište može ponovo koristiti zapoljoprivrednu proizvodnju. Prilikom promjene namjene poljoprivrednog zemljišta plaća se naknada koja podrazumijeva adekvatnu protuvrijednost u novcu na ime umanjenja vrijednosti i izgubljenogobima poljoprivredne proizvodnje.U Program su uvršteni projekti uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta napodručju općina, kao i projekti višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta iizrade karte upotrebne vrijednosti zemljišta.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2015. godinu. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, sa namjerom realizacije Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada za 2015. godinu, planiralo je sredstva za dodjelu javnim preduzećima te privatnim preduzećima u svrhu realizacije njihovih projekata iz oblasti zaštite okolice.Za dodjelu sredstava javnim preduzećima i privrednim društvima u privatnom vlasništvu Ministarstvo je raspisalo javne konkurse. U toku postupaka odabira projekata uočeno je da će nedostajati sredstava jer je kandidovano više projekata nego što je u Programu planirano sredstava, dok će na nekim ekonomskim kodovima ostati nerealizovanih sredstava jer nije kandidovano dovoljno projekata. Iz tog razloga krenulo se sa izmjenom Programa, na način da se umanje iznosi sredstava na dva ekonomska koda za 64.028,90 KM i 17.851,50 KM a da se za isti iznos planiraju sredstva na drugim ekonomskim kodovima. Ukupan raspoloživi iznos za javna i privatna preduzeća ovim se nije promijenio.

Vlada TK donijela Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 2.000,00 KM  Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva za nabavku računarske i druge opreme.

Vlada je donijela Odluku o oslobađanju troškova školarine i troškovaparticipacije i odobravanju sredstava zatroškove smještaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja za dvanaest studenata izPalestine u akademskoj 201 5/20l6.godini studenata iz Palestine. Studentima iz Palestine bit će omogućen smještaj i ishrana u Studentskom centru Tuzlau akademskoj 2015/2016. godini.

Vlada je odobrila usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene u BudžetTuzlanskog kantona za 2015. godinu, za povrat neutrošenih sredstava po projektu„Raspodjela teških metala u sedimentu duž obala rijeke Jale za JU Univerzitet u Tuzli u iznosu 2.251,59 KM, dodijeljene od Federalnogministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada je također odobrila usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene, u BudžetTuzlanskog kantona za 2015. godinu, za finansiranje projekta „Computer Aided ProcesEngineering applied to energy water, and waste reducion during process design andoperation“ za JU Univerzitet u Tuzli – Tehnološki fakultet, u iznosu 27.024,45 KM, dodijeljene od Industrial Process and Energy Systems Eng.

Odobreno je i usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantonaza 2015. godinu, uplaćenog od strane Ministarstva civilnih poslova BiH Sarajevo za Fakultet elektrotehnike u iznosu od 10.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke kojima je dala prethodnu saglasnost na prijedlog odluka Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis na drugiciklus studija – masters/magistarski studij i treći, doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine uakademskoj 2015/ 16.godini.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Izjašnjenje Ministarstva finansija po zahtjevu Kantonalnog pravobranilaštva u vezi sa dospjelim a nenaplaćenim obavezama Z.D. Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla.

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona za sporazumno preuzimanje Edhema Kravića, iz Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa sa radnog mjesta, viši referent za informacione sisteme, radi postavljenja imenovanog na radno mjesto viši referent za informacione tehnologije u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o poništavanju javnog oglasazaimenovanje zamjenika kantonalnog pravobranioca, koji je objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, od 14.8.2013. godine i u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 12.8.2013. godine. Vlada je raspisala ponovni javni oglas za imenovanje jednog zamjenika kantonalnog pravobranioca u Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli te utvrdila tekst ponovnog javnog oglasa.

Vlada TK donijela je Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za kadrovska pitanja.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Kantona donijela je Odluku kojom je odredila punomoćnike državnog kapitala koji, u ime osnivača, vršefunkciju Skupštine Radio- televizije Tuzlanskog kantona u sastavu Mensur Begić, predsjednik i članovi Eldina Čustović i Jasmin Bajrić.

Vlada je također donijela Odluku kojom se daje prethodna saglasnost punomoćnicima državnog kapitala koji, u ime osnivača, vršefunkciju Skupštine Radio-televizije Tuzlanskog kantona za privremeno imenovanje predsjednika ičlanova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona, na periodnajduže 90 dana u sastavuOmer Ročević, predsjednik te članovi Fertik Glibanović i Kemal Suljić.

Vlada TK utvrdila je prijedlog kandidata za privremeni Nadzorni odbor Javnog

preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla u ime državnog kapitala, do imenovanja novog Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najdužedo 90 dana. Kandidati su Mešić Mehmedalija, prof. fizike,Šuvalić Refik, dipl.oecc., i Bećirović Admir, dipl.oecc.

Vlada je donijela Rješenje kojim je imenovala Upravni odbor Javne ustanove “Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskogkantona”, na period od 4 godine, u sastavu Enes Mujić, predsjednik i članovi Maida Hajdarević i Mirza Memić.

Vlada je donijela Odluku kojom daje prethodna saglasnost za razrješenje Mirjane Marković, prof. muzike samjesta člana Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, iz reda zaposlenih.

Vlada TK Odlukom je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Vesne Muftić-Tomić, dipl. pravnik namjesto privremenog člana Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla iz redazaposlenih, na period do 60 dana.

Odjeljenje za informisanje

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: