Održana 12. redovna sjednica Vlade TK: Omogućen upis za 6.120 učenika u 32 srednje škole

Povećanje izvoza za 2 posto

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava za period I-XII 2014. godine iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona. Cilj Informacije je da prezentuje stanje u privredi u 2014. godini, kao i kretanje osnovnih pokazatelja poslovanja u odnosu na isti period 2013. godine. Obuhvaćena su privredna društva koja su formirana na bazi državnog kapitala, bez obzira na trenutnu strukturu kapitala, odnosno da li su privatizovana u procesu privatizacije ili su još u državnom vlasništvu. Na osnovu analiziranih podataka koje su dostavila privredna društva, može se konstatovati da je na nivou resorne oblasti u 2014. godini došlo do poboljšanja u poslovanju. Povećanje korištenja kapaciteta ostvarilo je 35,5% društava koja su dostavila ovaj podatak, dok je 25,8% koristilo kapacitet u obimu kako je to korišteno u 2013. godini. Povećanje fizičkog obima proizvodnje i zadržavanje na nivou ostvarenog u 2013. godini ostavarilo je 51,5% društava od onih koja su dostavila ove podatke. Ukupna vrijednost izvoza je 544.635.146 KM što je povećanje za 2% od ostvarenog u 2013. godini. Ukupna vrijednost proizvodnje i izvršenih usluga u 2014. godini, izražena kroz ukupan prihod, veća je za 5% od ostvarene u prethodnoj godini. Ukupna zaposlenost smanjena je za 3,7%. Smanjenja su zabilježena u rudarstvu i svim industrijskim granama osim u metaloprerađivačkoj i elektro industriji u kojoj je zabilježeno povećanje za 1 %. Prema dostavljenim podacima 482 radnika ispuniće uslove za penzionisanje u 2015. godini. U prethodnim godinama smanjenje zaposlenosti po osnovu odlaska u penziju nije pratilo novo zapošljavanje.

Pad u realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini. Ukupno odobrena novčana podrška iz kantonalnog budžeta za proizvodnje planirane Kantonalnim programom za 2014. godinu iznosi 2.379.854,21 KM. Najveći iznos od 727.612,60 KM novčanih podrški ostvarili su korisnici sa područja općine Gradačac. Najveći iznosi ostvareni su kod proizvodnje voća, proizvodnje povrća i jagode u zaštićenom prostoru i proizvodnje kukuruza. Drugo mjesto po visini odobrene novčane podrške zauzima općina Gračanica sa iznosom od 405.041,68 KM, što predstavlja smanjenje novčane podrške u odnosu na realiziranu novčanu podršku za prethodnu godinu za 48 %. Najveći iznosi novčanih podrški koji su ostvarili korisnici sa područja ove općine odnose se na proizvodnju pilećeg mesa, proizvodnju kukuruza, te sufinansiranje troškova po osnovu penzionog i zdravstvenog osiguranja nosioca poljoprivrednog gazdinstva, kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost. Pad u realizaciji novčanih podrški zabilježen je u svim općinama Kantona. Razlog tome je znatno manji broj zahtjeva koje su poljoprivredni proizvođači podnijeli za ostvarivanje prava na novčanu podršku, odnosno znatno manjeg broja rješenja o ostvarivanju prava na novčanu podršku, koje su donijele općinske službe. Broj dostavljenih rješenja o ostvarenim pravima na novčane podrške u 2014. godini manji je za 1.079 rješenja u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvareni prihodi i rashodi u prvom kvartalu

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.3.2015. godine. Budžet Tuzlanskog kantona je za prva tri mjeseca 2015. godine izvršavan na osnovu Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 31.3.2015. godine, usvojenog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu i Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.

Vlada TK usvojila je i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 31.3.2015. godine.

Usklađivanje razvojnih projekata sa izvorima finansiranja

Vlada je prihvatila nacrt Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2016 – 2018. godine. Osnovni cilj izrade Programa je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju. Dostavljeno je ukupno 74 projekta sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od 377.942.426 KM, od čega se 27 odnosi na projekte u implementaciji, 46 na kandidovane projekte a jedan projekat je otkazan sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od 3.500.000 KM. U Nacrt Programa javnih investicija uključeno je 73 projekta sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od 374.442.426 KM od čega se 256.330.613 KM odnosi na 46 kandidovanih projekata i 118.111.813 KM na 27 projekata u implementaciji. Nakon donošenja Nacrta Programa javnih investicija planirano je provođenje konsultacija i usaglašavanja resornih ministarstava i općina/grada o predloženim projektima, a u cilju što kvalitetnije izrade konačne verzije. Razvojnim investicijskim programom ili projektom smatra se projekat čijom se realizacijom stvaraju uslovi kojima se podiže nivo sigurnosti i kvaliteta života građana, koji pozitivno utječe na zapošljavanje većeg broja osoba ovisno o vrsti i lokaciji projekta, povećava se konkurentnost i ekonomičnost u privredi ili javnom sektoru. Razvojnim programom također se smatra projekat koji znatno doprinosi stimuliranju ekonomskih aktivnosti i konkurentnosti, razvoju fizičke infrastrukture, visokom kvalitetu socijalnog i kulturnog okruženja, obrazovanju i razvoju naučno-tehnološke infrastrukture, održivom razvoju i okolišu, i stvaranju zdrave zajednice. Program javnih investicija povezan je sa budžetskim ciklusom i služi kao osnov za godišnju izradu kapitalnog budžeta i finansijsko izvještavanje o implementaciji projekata i programa i ažurira se svake godine. Program javnih investicija TK 2016-2018. god. bit će korišten kao osnova kod donošenja Prijedloga Budžeta TK za 2016. godinu, kao i narednog trogodišnjeg Dokumenta okvirnog budžeta TK.

Plan raspolaganja sredstvima posebne naknade

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2015. godini. Odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća utvrđena je posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u visini od 0,5% od osnovice koju čine isplaćene neto plaće zaposlenika u radnom odnosu i svih lica angažiranih po ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova i po ugovoru o djelu. Time je utvrđeno da od evidentiranih i prikupljenih sredstava 15% pripada Federaciji, 25% kantonu, a 60% općini u kojoj su ta sredstva ostvarena. Korištenje sredstava Posebne naknade, vrši se u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća kao prikupljena a neutrošena sredstva iz prethodnih godina i sredstva prikupljena tokom tekuće budžetske godine. U skladu sa usvojenim godišnjim planovima i izvještajima o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava Posebne naknade od 2004. do 2014. godine, koje je usvojila Vlada TK, ukupno je potrošeno 6.176.480,32 KM i u 2015. godinu prenosi se 1.748.743,31 KM neutrošenih sredstava posebne naknade. Pored prenesenih neutrošenih sredstava posebne naknade iz prethodnih godina, u budžetu za 2015.godinu sa očekivanim tekućim prilivom navedenih sredstava ukupno je planirana potrošnja u iznosu od 2.500.000,00 KM.

Vlada je također dala saglasnost na Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2015. godini. Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvo utvrđena je obaveza izdvajanja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo. Društva za osiguranje i druga pravna lica koja se bave osiguranjem imovine pravnih i fizičkih lica, dužna su izdvajati finansijska sredstva iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila u iznosu od 6%, a 1% sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila. Ta sredstva se raspodjeljuju tako što 10 % pripada Federaciji, 20 % kantonu od čega 4% za dobrovoljne vatrogasne jedinice formirane u dobrovoljnim vatrogasnim društvima na nivou kantona i 70 % općini i gradu od čega 6 % za dobrovoljne vatrogasne jedinice formirane u dobovoljnim vatrogasnim društvima u općini odnosno gradu, u kojoj su ta sredstva ostvarena. Utvrđeno je da se prikupljena sredstva naknade mogu koristiti samo za nabavku vatrogasne opreme, nabavku tehničkih i drugih sredstava za vatrogasne jedinice, stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca, održavanje opreme i vatrogasnih sredstava i investicionu izgradnju i opremanje objekata za potrebe vatrogasnih jednica. U proteklih 5 godina, počev od stupanja na snagu Zakona, za potrebe kantona izdvojeno ukupno 81.131,74 KM finansijskih sredstava za zaštitu od požara. U proteklom periodu nije bilo trošenja prikupljenih sredstava za zaštitu od požara. Pored prikupljenih sredstava za zaštitu od požara iz proteklih godina u iznosu od 81.131,74 KM u plan potrošnje u 2015. godini uključena su i sredstva očekivanog tekućeg priliva u 2015. godini. Planirana je ukupna potrošnja od 110.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspodjeli sredstava namjenskih donacija prikupljenih za finansiranje pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nerećom na području Tuzlanskog kantona. Novčana sredstva u iznosu od 279.500,00 KM bit će dodijeljena svim općinama sa područja Tuzlanskog kantona u iznosu od 21.500,00 KM.

Odluke o odobravanju sredstava općinama

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu prostornog uređenja  o odobravanju sredstava Gradu Tuzla, dodijeljenih Odlukom o odobravanju sredstava, za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okolice. Za projekat toplifikacije MZ Bukinje – II faza (naselje Kolone) odobreno je 927.375,94 KM dok je za toplifikaciju MZ Šićki Brod – II faza odobren je iznos od 1.024325,69 KM. Također je za pilot projekat – visinska zona MZ Kula (vrelovod+centralna podstanica)odobreno 371.795,35 KM kao i  700.000,00 KM za toplifikaciju naselja Divkovići u MZ Bukinje.

Vlada TK dala je saglasnost o odobravanju74.790,00 KM općini Gradačac dodijeljenih Odlukom o odobravanju sredstava za realiziranje projekta “Povećanje energetske efikasnosti putem utopljavanja zgrada organa uprave općine Gradačac”. Odluka je donesena budući da u prošloj godini nije došlo do implementacije navedenog projekta te je zahtjev za plaćanje okončane situacije općina Gradačac dostavila Ministarstvu dana 25.3.2015. godine. U međuvremenu je donijet novi Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2015. godinu.

Vlada TK također je dala saglasnost Ministarstvu prostornog uređenja kojom odobrava sredstva općini Kalesija, dodijeljena Odlukom o odobravanju sredstava za realiziranje projekta “Poboljšanje energetske efikasnosti zgrade općine Kalesija”, u iznosu od 49.842 KM.

Vlada je dala saglasnost o odobravanju iznosa od 149.994,81 KM općini Gračanica dodijeljenih Odlukom o odobravanju sredstava za realiziranje projekta “Utopljavanje objekta sportske sale Luke u Gračanici”.

Plan upisa novih srednjoškolaca

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2015/2016. godinu kojim je omogućen upis 6.120 učenika u 32 srednje škole Tuzlanskog kantona i Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Plan upisa učenika, koji predviđa 1.380 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, omogućit će svim učenicima, koji završavaju osnovno obrazovanje, a njih je u ovoj školskoj godini na području Tuzlanskog kantona 4.740 da nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola. Ove školske godine deveti razred osnovne škole završava 4.740 učenika ili 677 učenika više nego prethodne školske 2013/2014. godine.

Ostale odluke

Vlada TK povukla je Program rada Kantonalne direkcije robnih rezervi Tuzla za 2015. godinu sa srednjoročnim Programom rada Direkcije za period 2015 – 2018. godine zbog usaglašavanja nakon što bude donesen Dokument okvirnog budžeta TK.

Vlada je prihvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla i Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za sporazumni raskid ugovora o uskladistenju i čuvanju ulja suncokret sa firmom, Bimal” d. d. Brčko Distrikt. Vlada je također dala saglasnost na tekst ugovora o uskladištenju, čuvanju i zanavljanju ulja suncokret sa firmom, Bingo” d.o.o. export-import Tuzla. Određena količina ulja suncokret kojom raspolaže Kantonalna direkcija robnih rezervi Tuzla je uskladištena u firmi „Bimal“ d.d. Brčko Distrikt. Ulje je uskladišteno u rinfuznom stanju što je najefikasniji i najsigurniji način skladištenja, s obzirom na to da, „Bimal“ d.d. Brčko Distrikt jedini u široj regiji ima odgovarajuće uslove za ovakvu vrstu skladištenja ulja. Međutim, ovakav sistem skladištenja ulja iziskuje i veće troškove. U cilju racionalizacije troškova skladištenja ulja sa firmom „Bingo“ d.o.o. export import Tuzla dogovoreno je uskladištenje, čuvanje i zanavljanje ulja suncokret 1/1 Bimal po mnogo povoljnijoj cijeni. „Bingo“ d.o.o. export-import Tuzla može obezbijediti kvalitetno skladištenje, redovno zanavljanje uskladištenog ulja budući da ima mjesečni promet oko 400000 litara ulja u svojim objektima.

Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu kamenolom „Stupari“ u općini Kladanj. Odlukom  je dodijeljena koncesija Privrednom društvu „T.S.E.-Transport Speciali Europei“ d.o.o. Kladanj na period od 5 godina. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 5 godina iznosi 28.000,00 KM. Prva rata u iznosu od 7.000,00 KM bit će plaćena prije potpisivanja ugovora a preostali iznos od 21.000,00 KM u tri rate po 7.000,00 KM u roku od jedne godine.Tekuća koncesiona naknada iznosi 0,50 KM/m3 čvrste mase kamena krečnjaka, s tim ne može biti manja od 5.700,00 KM godišnje.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je nacrt Ugovora o kupoprodaji nekretnine – poslovnog prostora u Banovićima.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak po zahtjevu ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla za ovjeru zdravstvenih legitimacija zaposlenika u kojem se od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona traži da po izvršenoj uplati pune jednomjesečne obaveze od strane Rudnika Kreka Tuzla po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje radnika, izvrši ovjeru zdravstvenih legitimacija zaposlenicima Rudnika Kreka Tuzla za juni 2015. godine. Zaključkom se također traži od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, da sačini analitiku ukupnih obaveza Rudnika Kreka Tuzla po osnovu neuplaćenih doprinosa, te putem odgovarajućeg pisma-informacije, o istom upozna sve nadležne kantonalne i federalne organe i institucije. Od Porezne uprave FBiH Vlada TK traži da preduzme sve zakonom propisane mjere i aktivnosti u vezi sa naplatom obaveza Rudnika Kreka Tuzla po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, kao i obaveza drugih pravnih subjekata sa područja TK po istom osnovu.

Vlada je Zaključkom zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja da izvrši ovjeru zdravstvenih legitimacija zaposlenicima privrednih društava i članovima njihovih porodica iz Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona na period do 31.7.2015 godine.

Vlada TK donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Riječ je o iznosu od 1.430,00 KM za obezbjeđenje sredstava JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK za isplatu otpremnine radi odlaska zaposlenika u penziju.

Vlada TK donijela je Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu za sufinansiranje projekta „Human Rights in Our Local Community” (Ljudska prava u našoj lokalnoj zajednici), JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac, u iznosu 4.442,84 KM, dodijeljenih od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.

Vlada je donijela Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” DD Kladanj, u ime državnog kapitala, objavljenog u dnevnom listu „Dnevni avaz“,  i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. Odlukom se također utvrđuje tekst i raspisuje ponovni Javni oglas.

Vlada Tuzlanskog kantona vratila je na doradu Protokol o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada za privredno društvo “Plantrans dijabaz” d.o.o. Banovići i donijela Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, da prijedlog teksta Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih, a neuplaćenih koncesionih naknada za privredno društvo „Plantrans dijabaz“ d.o.o. Banovići, uredi i usaglasi u smislu primjedbi i sugestija iznesenih u raspravi od strane premijera, ministra finansija i ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Također je zadužila sva nadležna ministarstva, da uz zahtjeve privrednih društava za reprogram obaveza prema Budžetu Tuzlanskog kantona, obavezno pribave i izvještaj o finanijskom poslovanju podnosioca zahtjeva, te da u tekstu Protokola o načinu izmirenja obaveza, kao sredstvo obezbjeđenja predvide neopozivu bankovnu garanciju koju je privredno društvo dužno dostaviti u momentu potpisivanja usaglašenog Protokola.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava u iznosu od 10.000,00 KM za subvenciju troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2015. godinu. Ovim Programom utvrđuje se raspodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015.

Vlada je dala saglasnost i na Program raspodjele sredstava u iznosu jednokratnih novčanih pomoći od 440.000,00 KM  kao i Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente u ukupnom iznosu od 743.700,00 KM za 2015. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona razmotrila je Inicijativu Centra civilnih inicijativa CCI-a za unaprjeđenje procesa u institucijama zakonodavne i izvršne vlasti s ciljem doprinosa poboljšanju odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti njihovog rada i zaključila da će je ubuduće primjenjivati u radu.

Vlada TK je prihvatila tekst Ugovora o izvođenju dodatnih građevinskih i građevinsko – zanatskih radova, elektroinstalacijskih radova instaliranje klima i uređaja na poslovnoj zgradi u Ul. Rudarska 65, Tuzla.

Vlada TK dala je saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem dva državna službenika na neođredeno radno vrijeme. Riječ je o stručnom savjetniku za statusna pitanja i informativno-analitičke poslove i slobodu pristupa informacijama i stručnom saradniku za socijalno statusna pitanja.

Odjeljenje za informisanje

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.