Odobrena sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih

Vlada TK donijela je odluke o odobravanju sredstava za subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. Sredstva u ukupnom iznosu do 50.000,00 KM raspoređena su među 17 korisnika. Pod subvencioniranjem kamata podrazumijeva se odobravanje novčanih sredstava na ime kamata za odobrene kredite za rješavanje stambenih potreba mladih. Riječ je o kupovini stana ili kuće, rekonstrukciji, adaptaciji stambenog prostora, izgradnji kuće ili nadziđivanju kolektivnog stambenog objekta. Sredstva za subvencioniranje kamata bit će dodijena na osnovu javnog poziva a ove godine je bilo 56 podnosilaca prijave.

Pomoć vjerskim zajednicama

Vlada TK donijela je Odluku kojom odobrava sredstva u visini od 11.021,00 KM Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvena opština tuzlanska, Hram sv.velikomučenika Georgija, kao finansijsku pomoć za realizaciju projekta vezanog za obnova Hrama sv. Velikomučenika Georgija.

Vlada je odobrila sredstva Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom u visini od 30.612,00 KM kao finansijsku pomoć za realizaciju projekata vezanih za izgradnju i obnovu vjerskih objekata (obnova Kuršumlija džamije u Kladnju, nastavak izgradnje Islamskog centra sa džamijom u Banovićima, izgradnja Islamskog centra u Lukavcu, uređenje enterijera Kulturno-obrazovnog centra u Tušnju-Slatina, Tuzla, nastavak izgradnje Islamskog centra u Živinicama).

Odobrena su i sredstva Katoličkoj crkvi – Franjevačkom samostanu ”Sv. Petra i Pavla” u Tuzli, visini od 18.367,00 KM kao finansijsku pomoć za realizaciju projekta sanacije konstruktivnih pukotina i molersko-farbarske radove u Galeriji Kristijan Kreković.

Izmjene Programa novčanih podrški u poljoprivredi

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini. Nakon što su općinske službe dostavile podatke o broju podnesenih zahtjeva sa procijenjenim iznosom potrebnim za realizaciju novčane podrške utvrđeno je da je za određene proizvodnje potrebno više sredstava nego što je planirano Programom, dok je za određene neophodno umanjiti visinu planiranih sredstava s obzirom na broj zahtjeva i obim proizvodnje. Kod modela podrške proizvodnji – biljna proizvodnja, prema broju zahtjeva visina novčane podrške za proizvodnju kukuruza sa planiranih 300.000,00 KM, povećana je na 310.000,00 KM. Visina novčane podrške za proizvodnju kornišona za industrijsku preradu je izmjenom Programa povećana sa 56.000,00 KM na 85.000,00 KM. Kod proizvodnje merkantilnog krompira visinu novčane podrške bilo je neophodno povećati sa 21.000,00 na 40.000,00 KM, kao i visinu novčane podrške za proizvodnju povrća i jagode u zaštićenom prostoru sa 245.000,00 KM na 290.000,00 KM. Zbog elementarnih nepogoda u 2014. godini došlo je do smanjenja proizvodnje voća u odnosu na prethodnu godinu, a samim tim i do broja zahtjeva za novčanu podršku za otkup voća na području Kantona, te je bilo neophodno visinu novčane podrške za proizvodnju voća sa planiranih 400.000,00 KM umanjiti na 220.000,00 KM, a podršku za otkup voća za preradu na području Kantona sa planiranih 30.000,00 umanjiti na 10.000,00 KM. Visina novčane podrške za proizvodnju gljiva je izmjenom Programa sa 20.000,00 KM uvećana na 40.000,00 KM, a novčana podrška za proizvodnju nasada jagodičastog voća je sa 25.000,00 KM, uvećana na 40.000,00 KM. Visina novčane podrške za proizvodnju komposta, presadnice povrća i ljekovitog bilja, kao i za vještačko osjemenjavanje plotkinja nije mijenjana. Kod animalne proizvodnje prema podacima dostavljenih od strane općinskih službi bilo je neophodno povećati visinu sredstava planiranih za proizvodnju pilećeg mesa i to sa 296.000,00 KM na 320.000,00 KM, te visinu novčane podrške za proizvodnju konzumnih jaja sa 42.000,00 KM na 70.000,00 KM. Visinu novčane podrške za košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica prema broju zahtjeva korisnika novčane podrške bilo je neohodno umanjiti sa planiranih 168.000,00 KM na 95.000,00 KM. Programom je planirana novčana podrška u visini od 50.000,00 KM korisnicima koji imaju registrovan obrt kao dodatna podrška (20 % veći iznos novčane podrške po jedinici mjere u odnosu na visinu novčane podrške planiranu ovim Programom u okviru modela podrške proizvodnji za animalnu i biljnu proizvodnju), te je u odnosu na broj zahtjeva ista uvećana na 80.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o izmjenama programa utroška sredstava prikupljenih u skladu sa Zakonom o šumama, za 2014. godinu. Kantonalna uprava za šumarstvo predložila je izmjenu Programa utroška sredstava prikupljenih u skladu sa Zakonom o šumama za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 3.034.169,00 KM, u kojem su planirana sredstva za izmirenje obaveza prema JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, nastalih obavljanjem poslova čuvarske službe za cijelu 2014. godinu i dio zaostalih obaveza za period od šest i po mjeseci iz 2013. godine, kao i sredstva za provođenje pripremnih radnji za uspostavu čuvarske službe u okviru Kantonalne uprave za šumarstvo.

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ dioničko društvo Kladanj.  Sporazum se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova Zakona o šumama, za 2013. godinu u iznosu 1.750.000,00 KM.

Sredstva za rekonstrukciju škole

Vlada TK donijela je Odluku o dopuni Programa rasporeda sredstava u okviru kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava. JU OŠ „Špionica“ dostavila je Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Zahtjev za prenamjenu dijela sredstava odobrenih po odluci za kapitalna ulaganja za rekonstrukciju krova. Osnovna škola „Špionica“ zatražila je odobrenje korištenja preostalog dijela neutrošenih sredstava od 9.824,15 KM od projekta sanacije krova. Odobrenje korištenja preostalog iznosa Osnovna škola „Špionica“ traži za prijeko potrebne rekonstrukcije sanitarnih čvorova, što je naloženo Rješenjem o inspekcijskom nadzoru.

Vlada je također donijela Odluku o dopuni Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

Pomoć u procesu finansijske konsolidacije

Vlada je dala saglasnost na odluke resornog minsitarstva kojim se odobravanju finansijskih sredstava za potrebe privrednog društva  “Elektromontaža” d.o.o. Tuzla u vezi sa podnošenjem zahtjeva za finansijsku konsolidaciju. Odobren je iznos od 3.042,00 KM privrednom društvu „Respekt“ d.o.o. za reviziju Tuzla na ime obavljanja revizije finansijskih izvještaja za 2013.godinu za privredno društvo „Elektromontaža“ d.o.o. Tuzla shodno Zakonu o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH. Sredstva se odobravaju po osnovu Ugovora o obavljanju revizije broj: 010-03-198/14 od 08.12.2014. godine na iznos od 3.042,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Također je data saglasnost za odobravanje sredstava u visini od 1.822,55 KM stalnom sudskom vještaku građevinske struke Halilagić Seadu na ime vještačenja – procjeni vrijednosti poslovnih objekata privrednog društva „Elektromontaža“ d.o.o. Tuzla shodno Zakonu o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH. Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH predvidio je obaveznost izrade Programa finansijske konsolidacije svih privrednih društava, bez obzira na strukturu kapitala, koja su prema godišnjim izvještajima o poslovanju u prethodne tri godine poslovala sa gubitkom i ne izmiruju redovno svoje tekuće finansijske obaveze. Obzirom da većina naših privrednih društava nad kojima Vlada TK-a vrši nadzor i upravljanje spada u ovu kategoriju a da ne raspolaže sa kadrovima koji mogu da kvalitetno urade kompletnu programsku dokumentaciju bila su prinuđena da traže usluge agencija i drugih privrednih subjekata specijalizirane za ove poslove. U programsku dokumentaciju spada i revizorski izvještaj finansijskog poslovanja za 2013. godinu.

Finansiranje tjelesne kulture i sporta

Vlada Tuzlanskog kantona je dala je saglasnost na Program raspodjele sredstava za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa TK u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2014. godinu. Programom se raspodjeljuje i određuju način raspodjele sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu predviđena za tjelesnu kulturu i sport te obaveze korisnika sredstava i nadzor nad namjenskim trošenjem dodijeljenih sredstava. Riječ je o raspodjeli sredstava u iznosu od 436.815,60 KM nosiocima sportskih aktivnosti i za redovno finansiranje Sportskog saveza Tuzlanskog kantona a koja se vrši u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona.

Projekti iz oblasti zaštite okolice

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava općini Gračanica za projekte iz oblasti zaštite okolice. Riječ je o 9 projekata u iznosu 267.345,26 KM. Radi se o projektu utopljavanja (zamjene stolarije) na objektu Bosanskog kulturnog centra Gračanica vrijednog 20.000,00 KM, priključku vatrogasnog doma na gradski toplovod sa izgradnjom instalacije u visini od 12.000,00 KM te izgradnji dijela kolektora fekalne kanalizacije u dijelu naselja Varoš, MZ Gračanica u iznosu od 66.151,44 KM.  Također će biti finansirana izgradnje primarne mreže fekalne kanalizacije Bukva u MZ Soko u iznosu od 32.912,10 KM,  kanalizacije dijela naselja Bazen III 6.764,36 KM, mješovite kanalizacije za naselje Mehmedovići u MZ Džakule od 15.590,60 KM, kanalizacije u naselju Ritašići, MZ Gračanica u visini od 10.810,76 KM. Odobrena sredstva namijenjena su i za izgradnju i rekonstrukciju fekalne kanalizacione mreže u naselju Drama u Gračanici 90.300,60 KM te izgradnju dijela kolektora fekalne kanalizacije u naselju Varoš II, MZ Gračanica u iznosu od 12.815,40 KM.

Vlada TK također je dala saglasnost na Odluku resornog ministarstva kojom je odobrena isplata finansijskih sredstava na ime finansiranja projekta “Uklanjanje divljih deponija”, općini Teočak u iznosu od 19.000 KM.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava iznosu od 172.000,00 KM na ime sufinansiranja troškova po Sporazumu o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija  i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. Riječ je o Programu u kojem su planirana sredstva UNDP-u na osnovu Memoranduma o razumijevanju između Razvojnog programa ujedinjenih naroda i Vlade TK, Sporazuma o sufinanciranju između Razvojnog programa ujedinjenih nacija i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK pod nazivom „Zeleni ekonomski razvoj/institucionalizacija upravljanja energijom i Energetska efikasnost osnovnih škola Lukavac Mjesto u Lukavcu i Duboki Potok u Srebreniku“. Sporazumom se sredstva za projekte udružuju u jednakim iznosima na način da Vlada UNDP-u stavlja na raspolaganje financijske doprinose.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava Općini Lukavac za 7 projekata u ukupnom iznosu od 197.038,22 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o privremenom finansiranju JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.03.2015. godinu.

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: