Nova vijećnička većina u Kalesiji danas smjenjuje upravne i nadzorne odbore (UŽIVO)

20:06 – Završena je 6.vanredna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

20:06 –  Usvojena je Odluka o razrješenju predsjednika Općinske izborne komisije Kalesija, Hajrudina Huseinovića, a na njegovo mjesto je imenovana Selima Bećić iz Bulatovaca.

20:03 –  Usvojena je i Odluka o razrješenju i imenovanju privremenih Nadzornih odbora Vodovod i kanalizacija Kalesija Veterinarska stanica Kalesija

19:59 -Usvojene su i Odluke o imenovanju predsjednika i članova privremenih upravnih odbora Gradska biblioteka Kalesija i Dom zdravlja Kalesija

19:55 – Usvojene su Odluke o imenovanju predsjednika i članova privremenih upravnih odbora Centra za socijalni rad i BKC-a

19:51 – Sa 14 glasova Za usvojene su Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika u Općini Kalesija

19:50 – Opozicioni vijećnici su napustili sjednicu vijeća.

19:46 – Amir Barčić (SDP) uložio amandman u kojem se navodi da sekratar državne službe mijenja se i glasi sekretar Općinskog vijeća

19:46 – Nastavljena je 6.vanredna sjednica vijeća

19:01 –Halil Aščić (općinski pravobranilac) je rekao da nije pripadnik niti jedne političke partije, ali poštuje instituciju. „ U toku su tri postupka od strane radnika koji su otišli u penziju. Komisija je bila zauzela stav da se ne ide sa uvođenjem „bijelog hljeba“. Odluke koje su danas predložene su zakonite. Zakon je jasno kazao da plaće ne mogu ići iznad federalnog nivoa. Koeficijent za sekretar Općinskog vijeća nije u skladu sa zakonom“, kazao je Aščić.

Halil Ascic

18:57 – Esad Čanić (predsjednik Kluba SBiH) je rekao da je insistirao da Odluka uskladi sa zakonom. „Žao mi je što pripadam ovom dijelu. Praviti toliki presedan, omalovažavati ljude, pogledajte se ogledalo. Ovdje je u pitanju institucija općinskog načelnika, savjetnika i drugih institucija“, rekao je Čanić. On je zatražio povlačenja ove Odluke sa dnevnog reda i dodao da koeficijent plaće niti jednog načelnika na području TK-a nije manji od 9,5.

18:55 – Ismet Mešić, koji mijenja općinskog načelnika, je kazao da ova Odluka treba da ima jednu ozbiljnost. Pozvao je vijećnike da razmisle da se ova Odluka razmatra u redovnoj proceduri.

18:52 – Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) je istakao da je ovo Odluka koja je urađena za Nedžada Džafića. „Ovo je ponižavanje institucije općinskog načelnika“, dodao je Mehmedović.

18:50 – Adnan Kamerić (predsjednik Kluba SDA) smatra da je ova Odluka nezakonita. Zatražio da se Odluka povuče sa dnevnog reda i da se o njoj vijećnici izjasne na redovnoj sjednici.

18:43 – Meho Suljkanović (nacionalna manjina), je rekao da je od 13,5 godina, koliko je vijećnik, čak 11 godina bio u vijećničkoj većini. „Niko ranije nije postavljao pitanje plaće općinskih načelnika i njegovih saradnika, koji su radili dobar posao i realizovali veliki broj projekata. Danas je stiuacija drugačija i ništa nije napravljeno za Kalesiju. Onoga trenutka kada se načelnik vrati na posao ova vijećnička većina će mu povećati plaću spram rezultata njegovog rada“, dodao je Suljkanović.

18:35 – Fikret Suljkanović (samostalni vijećnik) je kazao da podržava ovu Odluku, jer se nerad neće platiti nikome. „Imamo čovjeka koji se nudi da dođe i radi bez marke. Nerad se mora izdvojiti i adekvatno platiti“, rekao je Suljkanović.  Suljkanović je dodao da nije tačno da nema para u budžetu. “To nije istina. Preneseno je oko 2 miliona maraka koji su bili namijenjeni da se potroše za izbore”, rekao je Suljkanović.

18:33 – Zijad Suljkanović (predsjednik Kluba NSRZB) je kazao da će o ovoj Odluci diskutovati na redovnoj sjednici 28.aprila. „Ovo je šprdnja i sramota, Ovdje se vrijeđa nečija inteligencija i ovo samo može biti u Kalesiji. Mi ovdje smo životinje“, rekao je Suljkanović.

18:32 – Hasiba Kurtić (SDA) je replicirala Osmanoviću istakavši da su dobili informacije da je koeficijent načelnika bio 9,8. „Načelnik je u dogovoru sa predstavnicima Sindikata dogovorio detalje u vezi sa umanjenjem plaća i toplog obroka“, kazala je Hasiba Kurtić.

18:29 – Muhamed Osmanović je replicirao Hasibi Kurtić  rekavši da prethodni načelnik nije imao koeficijent 9,7. „Plaće službenika i namještenika su u skladu sa Zakonom i njima nije bilo umanjenja plaća. Kada se načelnik vrati na posao bit će mu vraćena odgovarajuća plaća“, dodao je Osmanović.

18:24 – Hasiba Kurtić (SDA) je kazala da je ova Odluka povučena sa 34.redovne sjednice Općinskog vijeća i da je Klub SDA i tada bio protiv ovakve Odluke. Istakla je da se SDA i tada zalagala za ukidanje „bijelog hljeba“ i protivi se povećanju plaće općinskom načelniku.  Smijeno je da je koeficijent za plaću načelnika 3, a da viši samostalni referenti imaju veće koeficijente od općinskog načelnika.

18:16 – Amir Barčić (SDP) je u ime 9 vijećnika koji su zatražili održavanje sjednice rekao da je na prošloj sjednici ponuđena Odluka kojom se plaća općinskog načelnika izjednačava sa plaćom Fadila Novalića, premijera Vlade FBiH, a plaća savjetnika načelnika se izjednačava sa plaćom savjetnika federalnog premijera. Barčić je istakao da se radi o neodgovornoj i nemoralnoj odluci. Naglasio je da općinski načelnik ne može imati plaću u rangu federalnog premijera. “Zbog toga smo predložili koeficijent 3 za plaću općinskog načelnika, jer ni to nije zaradio, s obzirom da je od početka mandata radio svega dvije sedmice”, rekao je Barčić.  Još istakao da savjetnik do povratka načelnika nema koga savjetovati zbog toga mu je određen koeficijent od 2, što je oko 700 KM. Također, napomenuo je da je izbrisan član kojim se omogućava korištenje „bijelog hljeba“.  Barčić je na kraju kazao: „neka građani znaju da se više u ovoj općini neće plaćati nerad, dok postoji ova vijećnička većina“

18:15 – Ismet Mešič, koji po ovlaštenju mijenja načelnika, je rekao da ova Odluka razmatrana na sjednici Kolegija općinskog vijeća. On je dodao da općinski načelnik nije predlagač ove Odluke.

18:11 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je kazao da je Općinsko vijeće  predložilo ovu Odluku.

18:10 – Nastavljena je 6.vanredna sjednica Općinskog vijeća. Prva tačka dnevnog reda je Odluka o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika i uposlenika organa za upravu općine Kalesija.

18:06 – Podsjećamo, Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo predloženi dnevni red, a prva tačka će biti Odluka o naknadama i plaćama izabranih zvaničnika u općini Kalesija. Neslužbeno saznajemo da je novoformirana vijećnička većina predložila značajno smanjenje plaća općinskog načelnika i njegovog savjetnika. Ukoliko ova odluka dobije potrebnu većinu plaća općinskog načelnika bi mogla biti oko 900 KM, dok bi njegov savjetnik imao mjesečna primanja oko 600 KM, rekli su nam u pauzi neki od vijećnika. Naime, općinski načelnik će imati koeficijant za plaću od 3, dok će savjetnik načelnika imati koeficijent 2. Ipak, sačekat ćemo početak sjednice kada ćemo saznati detalje ovih navoda.

18:02 – Svakog trenutka treba da se nastavi 6.vanredna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

16:53 – Predsjedavajući vijeća, Muhamed Alić je odradio novu pauzu u trajanju od pola sata, kako bi stručna služba Općinskog vijeća pripremila materijale za raspravu po svim tačkama dnevnog reda, koje su usvojene na 6.vanrednoj sjednici.

16:51 – Sead Selimović (predsjednik Kluba samostalnih vijećnika) je zatražio pojedinačno izjašnjavanje vijećnika, ali je opet rezultat bio isti ZA – 14, PROTIV – 11.

16:48 – Sa  sa 14 glasova ZA i 11 PROTIV usvojen je dnevni red 6.vanredne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

16:45 – Općinsko vijeće je sa 14 glasova ZA i 11 PROTIV usvojilo  da se u dnevni red uvrsti i Odluku o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije Kalesija. U oba navrata su predsjednici klubova (Zijad Suljkanović i Adnan Kamerić) su zatražili i pojedinačno izjašnjavanje, nakon čega je rezultat bio identičan.

16:43 – Općinsko vijeće je sa 14 glasova ZA i 11 PROTIV usvojilo dopunu dnevnog reda da se u dnevni red uvrsti Odluka o razrješenju predsjednik Općinske izborne komisije Kalesija.

16:37 – Adnan Kamerić (predsjednik Kluba SDA) zatražio je da se izjasne općinski pravobranilac i sekretar vijeća. Zatražio je odgovor na pitanje ko će snositi troškove , ukoliko  smijenji članovi upravnih i nadzornih odbora podnesu tužbu?

16:36 – Nastavljena je sjednica vijeća.

16:32 – Nakon polusatne pauze očekuje se nastavak 6.vanredne sjednice Općinskog vijeća Kalesija. S obzirom da je zaklkjučena rasprava nakon pauze bi se vijećnici trebali izjasniti o predloženom dnevnom redu.

16:05 – Adnan Kamerić (predsjednik Kluba SDA) je zatražio pauzu u trajanju od pola sata.

16:02 – Adnan Kamerić (predsjednik klub SDA) je rekao da se radi o zloupotrebi Općinskog vijeća. Pitao je sekretara i pravobranioca: da li će općina pretrpjeti štete ako budu imenovani novi upravni odbori, ukoliko bude tužbi od strane aktuelnih članova upravnih odbora.

15:52 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je kazao da ako bilo ko u ovoj Sali poznaje zakone onda su to vijećnici SDP-a koji su stalno u opoziciji. Osmanović je kazao da će se danas zakonito imenovati privremeni Upravni odbori. Dodao je da je osnivač svih preduzeća Općinsko vijeće, a ne općinski načelnik. Naglasio je da su svi načelnici do sada prekršili zakone, jer su imenovali članove upravnih i nadzornih odbora. „Svaka današnja odluka će biti zakonita“, rekao je Osmanović. Naveo je primjer imenovanja člana UO Doma zdravlja od strane Ministarstva zdravstva koje je predlagalo dva kandidata (Nedžad Bukvar i Fahrudin Mustafić), koji nikada nisu imenovani na ovu poziciju jer je tadašnji općinski načelnik za člana UO Doma zdravlja imenovao Mugdima Bajrića. Osmanović je kazao da ukoliko se počnu ponovo preipitivati odluke koje se usvoje na vijeću da će aktivirati neke krivične prijave iz dosadašnjeg perioda.

Muhamed Osmanovic

15:43 – Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) je kazao da su proizašle kvalifikacije da su članovi UO imenovani nezakonito. Upitao je vijećnike da li je do sada bilo sudskih presuda po tom pitanju? Huseinović je posebno negirao navode Amira Barčića da je Općinsko vijeća od 2013. godine  nadležno za imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora. Konačno imenovanje vrši općinski načelnik, rekao je Huseinović. On je još istakao da ukoliko Općinsko vijeće nije usvojilo Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Kalesija, općinski načelnik je trebao pokrenuti proceduru razrješenja  članova Upravnog odbora.

15:40 – Amir Barčić (SDP) je kazao da je „neko“ vijećnicima iz manjine poturio akte koji nisu vezani za Kalesiju.  Barčić je naglasio da imamo upravne odbore čiji su izvještaji pali na sjednici vijeća. Također,  je istakao da ima članova upravnih odbora koji su nezakonito imenovani. Barčić je još dodao da je od 2013. godine načelnik kršio zakon i imenovao članove upravnih odbora iako je to nadležnost Općinskog vijeća.

15:37 – Adnan Kamerić (Klub SDA) je rekao da niko nije protiv toga da se zamijene ljudi koji 20 godina obnašaju određene funkcije, ali je pozvao da se poštuju procedure i zakoni . Kamerić je naglasio da i u novoj većini ima osoba koje su u javna preduzeća zapošljavale članove rodbine.

15:34 – Hasan Ćorsuljić (SDP) je kazao “načelniče okreni se nama i pomozi da istjeramo šejtana”, aludirajući na promjenu vlasti u Kalesiji.  Ćorsuljić je još kazao da se ne osjeća kao vlast i pozvao i ostale vijećnike da se pridruže novoj većini. Upitao je: u čemu je problem zamijeniti ljude koji vladaju 20 godina?

15:33 – Ismet Mešić, koji po ovlaštenju mijenja općinskog načelnika, je odgovorio Seni Musić da nije imao uticaja na imenovanje Nermina Mešića u UO Doma zdravlja Kalesija.

15:32 – Enes Idrizović (SDP) je replicirajući Asimu Mehmedoviću  je kazo da smo imali sličnu situaciju u vrijeme mandata Rasima Omerovića, koji je u UO Doma zdravlja imenovao Mugdima Bajrića, iako je Ministarstvo zdravstva na ovu poziciju imenovalo Fahrudina Mustafića. Idrizović je istakao da je i tada prekršen niz odluka ali niko iz tadašnje većine nije reagirao.

15:26 – Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) je rekao da je poenta ove sjednice da se pokažu snaga i mišići nove većine i da se sve može promijeniti, a da sve do sada u Kalesiji ništa nije valjalo. Upitao je kako će i na koji način upiti amandman na prvu tačku dnevnog reda, Odluka o plaćama i naknadama izabranih zvaničnika.

15:23 – Mešić je replicirajući Seni Musić kazao da ga nije predložio Ismet Mešić već Ministarstvo zdravstva TK.

15:20 – Sena Musić (Klub za bolju Kalesiju) je upitala zašto je na jdnoj od prethodnoj sjednica vijeća bila predložena Odluka o imenovanju Nermina Mešića za člana Upravnog odbora Doma zdravlja Kalesija. Još je pitala da li je zakonito da amidža (Ismet Mešić) predloži svog bratića (Nermin Mešić) za člana UO Doma zdravlja.

15:14 – Nermin Mešić (SDA)  je također istakao da odluke koje bi se danas donije mogu izazvati nesagledive posljedice za građane ali i za općinu Kalesija.  Mešić je citirao Statut općine Kalesija po kojem je izvršna vlast,  načelnik općine, ovlašten za imenovanje i razrješenje članova upravnih i nadzornih odbora preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija.

15:11 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) je rekao da vijećnička većina donosi odluke, a da oni koji su u manjini imaju pravo da se ljute. Mujkić je pozvao Ismeta Mešića, koji po ovlaštenju mijenja načelnika, da ako misle da je bilo kršenja poslovnika i Zakona da odmah podnese zahtjev za preispitavanje odluka.

15:08 – Amir Barčić je nastavljajući izlaganje kazao da se i do sada u više navrata kršio Poslovnik o radu, nabrajajući pojedinačno kršenja od strane načelnika Nedžada Džafića i bivšeg predsjedavajućeg vijeća Esada Čanića.

15:06 – Nastavljena je sjednica općinskog vijeća. Ponovo je za govornicom Amir Barčić (SDP), koji je nakon što mu je pozlilo, nastavio izlaganje.

15:03 – I dalje je u toku pauza na 6.vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija. Podsjećamo, u toku je razmatranje predloženog dnevnog reda. Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je zatražio da se sa dnevnog reda povuku odluke: o razrješenjuUpravnih odbora Centra za socijalni rad, BKC-a, Gradske biblioteke i Doma zdravlja. Nakon toga je Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) je predložio da se u dnevni red sjednice uvrsti Odluka o rarješenju Hajrudina Huseinovića sa mjesta predsjednika Općinske izborne komisije Kalesija a da se na istoj sjednici imenuje njegov nasljednik.

14:54 – Sve je u redu sa vijećnikom Amirom Barčićem, kojem je prije nekoliko trenutaka pozlilo za govornicom vijeća. U međuvremenu je uslijedila pauza na 6.redovnoj sjednici vijeća.

barcic

14:48 – Amir Barčić (SDP) je rekao da je da novoformirana vijećnička većina želi da spasi Kalesiju. Dodao je da Dom zdravlja, Centar za socijalni rad  i ostala javna preduzeća više neće biti mjesta za stranačka zapošljavanje i zapošljavanje djece, rodbine i prijatelja općinske vlasti. Barčić je istakao da će se vijećnici iz novoformirane vijećničke većine odreći dnevnica sa svih vanrednih sjednica vijeća. Nakon toga Barčiću je pozlilo za govornicom.

14:33 – Adnan Kamerić (predsjednik Kluba SDA) je upitao predsjedavajućeg vijeća, Muhameda Alića zbog čega je sjednica hitnog karaktera? Dodao je da je Muhamed Alić sazivanjem sjednice prekršio Poslovnik o radu. Smatra da je sjednica nelegalna i lakrdija. Kamerić je naglasio da do sada nije bila praksa da se organiziraju sjednice hitnog karaktera, iako je bilo uslova za to. Kamerić je od općinskog načelnika zatražio da pokrene postupak za ocjenu ustavnosti, ukoliko se usvoje predložene odluke.

14:25 – Esad Čanić (predsjednik Kluba SBiH) je slično kao i njegovi prethodnici, Sead Selimović i Zijad Suljkanović, kazao da je predsjedavajući Općinskog vijeća Muhamed Alić sazivanjem današnje sjednice prekršio niz zakona o i propisa. Čanić je pozvao predsjedavajućeg vijeća da prekine današnju sjednicu vijeća i da se predložene odluke realizuju u redovnoj proceduri.

vanredna 3

14:22 – Suljkanović je još naveo da će prilikom svake tačke tražiti pojedinano izjašnjavanje vijećnika, kako bi građani znali, kako navodi, koji vijećnici će počiniti krivično djelo usvajanjem predloženih odluka.

14:20 – Zijad Suljkanović (predsjednik Kluba NSRZB) smatra da je prilikom sazivanja sjednice počinjeno krivično  djelo, jer je  po njemu bilo falsifikovanja potpisa. Dodao je da je održana  sjednica Kolegija na kojoj je dogovoreno da se Odluka o usklađivanju plaća trebala naći na redovnoj sjednici vijeća, krajem aprila.

14:16 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je kazao da je cilj održavanja današnje sjednice da se uvede red i Zakon. Naveo je da je Zakon o plaćama izabranih zvaničnika usvojen još 2012. godine, a da općina Kalesija još nije svoje odluke uskladila sa navedenim Zakonom. Osmanović je naglasio da su se u općini Kalesija do sada nezakonito isplaćivale plaće.

14:13 – Sead Selimović (predsjednik kluba samostalnih vijećnika) smatra da se nisu stekli uslovi za održavanje vanredne sjednice i da su prekršeni mnogi Zakoni. Selimović je naglasio da se šalje loša poruka prema građanima, s obzirom da se krše određene odluke i zakoni. Pozvao je vijećnike da se poštuju Zakoni ove države, a da vijećnici nisu dobili materijale za sjednicu.

14:11 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) predložio da se u dnevni red današnje vanredne sjednice uvrste dodatne dvije tačke: Odluka o razrješenju predsjednika Općinske izborne komisije i Odluka o izboru novog predsjednika Općinske izborne komisije Kalesija

14:10 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je u ime predlagača predložio da se sa dnevnog reda povuku 2,4,6 i 8.

14:09 – Nakon usvajanja zaključka da je sjednica hitnog karatktera u toku je razmatranje predloženog dnevnog reda

14:07 – Zijad Suljkanović je izrazio sumnju u prebrojavanje glasova zbog čega se pristupilo pojedinačnom izjašnjavanju. Prilikom pojedinačnog izjašnjavanja ZA zaključak je glasalo 14 vijećnika, dok je 11 vijećnika bilo PROTIV.

14:03 – Predsjedavajući vijeća je, prije razmatranja dnevnog reda, predložio zaključak da je sjednica hitnog karaktera. Za ovakav zaključak glasalo je 14 vijećnika, dok je 12 bilo protiv.

14:02 – Počela je 6.vanredna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

14:01 – Vijećnici su već ušli u salu za sjednice i očekuje se početak 6.vanredne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

———————————————————————-

Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija, Muhamed Alić za danas je u 14 sati zakazao 6.vanrednu sjednicu, na kojoj će se razmatrati razrješenja  dosadašnjih i izbor novih članova upravnih i nadzornih odbora u preduzećima čiji je osnivač općina Kalesija. Na dnevnom redu današnje sjednice naći će se 11.tačaka dnevnog reda:

poziv za sjednicu

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: