Ministarstvo zdravstva produžilo rok za uplatu premije osiguranja

Na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj: 13/1-37-sl.125/14 od 25.08.2014. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona produžio je rok za uplatu premije osiguranja za 2014. godinu do 31.08.2014. godine.

Visina premije osiguranja za 2014. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj:
338-440-22124691-66, vrsta prihoda broj: 722 741, svrha doznake: Premija osiguranja za 2014. godinu, na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

“Markica” premije osiguranja za 2014. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog  lica do 31. augusta 2014. godine.

Po isteku utvrđenog  roka, premiju osiguranja za 2014. godinu će moći uplatiti samo osobe koje se prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Osigurana lica koja ne izvrše uplatu premije osiguranja u periodu do 31.08.2014. godine, imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite, ali će snosit dio troškova prilikom korištenja iste saglasno Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 2/03).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.