KVALITET VODE U AKUMULACIJI MODRAC IMA TREND POGORŠANJA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Interni izvještaj o stanju kvaliteta voda akumulacije Modrac i voda vodotoka u slivu akumulacije „Modrac“ sa prijedlogom  mjera za zaustavljanje trenda pogoršanja i prijedlogom  mjera  za poboljšanje postojećeg stanja. Također, usvojena je i Strategija zaštite akumulacije „Modrac“. Na osnovu podataka iznesenih u ovim dokumentima može se zaključiti da kvalitet vode u akumulaciji Modrac u zadnjih 40 godina ima trend pogoršanja i da voda trenutno nema zadovoljavajući kvalitet. Također, vidljivo je da su sve općine u slivu počele da preduzimaju određene korake kao bi smanjile svoj uticaj na zagađenje voda Akumulacije. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je u skladu sa svojim mogućnostima vršilo monitoring vode u Akumulaciji što je dobra osnova za planiranje nastavka aktivnosti na njenoj zaštiti. Univerzitet i različite organizacije civilnog društva (OCD) su svojim radom pokazali da se u Akumulaciji i oko nje uspostavio biodiverzitet koji zavrjeđuje evropsku i svjetsku pažnju. U zadnje vrijeme je započeta gradnja prečišćivača otpadnih voda u slivu. Sve je ovo dobro ali da bi došlo do zaustavljanja trenda pogoršanja kvaliteta voda i poboljšanja kvaliteta voda akumulacije i okoliša neophodno je aktivnije koordinirano zajedničko djelovanje nadležnih ministarstava, općina, Univerziteta, Firme Spreča, OCD i građana. Potrebno je hitno poduzeti odgovarajuće mjere na izvorima zagađenja u cilju redukcije unosa tereta zagađenja u površinske vode, kako bi se popravilo postojeće stanje kvaliteta voda, a time i udovoljilo propisanim zahtjevima kvaliteta voda vodotoka u slivu akumulacije i kvaliteta voda same akumulacije Modrac. Kako bi se postavljeni ciljevi realizirali u što kraćem roku, definirane su mjere koje bi trebale biti realizirane u planiranom vremenskom roku.

DATA SAGLASNOST ZA APLICIRANJE NA MEĐUNARODNE FONDOVE
Vlada Tuzlanskog kantona podržala je danas prijavu i podnošenje aplikacije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK za grant sredstva Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF – Western Balkans Investment Framework 2012). Grant sredstva u iznosu od 1.000.000 EUR, traže se za izradu Studije izvodljivosti optimizacije sistema odvodnje i tretmana otpadnih voda u kompletnom slivu akumulacije Modrac, Glavne projekte kanalizacionih kolektora, za optimalna rješenja koja definira Studija, Idejna rješenja postrojenja za tretman otpadnih voda koja definira Studija, te Studiju izvodljivosti za najprikladniju metodu uklanjanja nanosa iz akumulacije Modrac. Inače, WBIF je zajednička inicijativa Evropske komisije i partnerskih međunarodnih finansijskih institucija (Evropske investicijske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Razvojne banke Vijeća Evrope), čiji cilj je da se za prioritetne projekte u regionu objedine i koordiniraju različiti izvori finansiranja. Finansijska sredstva Zajedničkog fonda za grant sredstva su namijenjena projektima koji su podržani kreditima partnerskih međunarodnih finansijskih institucija – Evropske investicijske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, Razvojne banke Vijeća Evrope i KfW banke kao i ostalih finansijskih posrednika, a u prioritetnim oblastima infrastrukture i ostalim oblastima koje podržavaju socio-ekonomski razvoj.

USVOJEN OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU NA PODRUČJU TUZLNASKOG KANTONA ZA 2011. GODINU 
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Obračun sredstava u zdravstvu na području Tuzlnaskog kantona za 2011. godinu. Ukupna sredstva za zdravstvenu zaštitu na području Tuzlanskog kantona u toku 2011.godine iznose 293.865.778 KM, što je za 3,52% više u odnosu na prethodnu godinu. Na prihode iz obaveznog zdravstvenog osiguranja odnosi se 231.819.682 KM ili 78,89%, a na prihode izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja 62.046.096 KM ili 21,11% ukupno ostvarenih sredstava. Prihodi ostvareni u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona iznose 192.105.728 KM i čine 65,37% ukupno ostvarenih sredstava. Prihodi iz Federalnog fonda solidarnosti iznose 21.204.198 KM i čine 7,22%, a od ostalih zavoda 4.103.374 KM i čine 1,40% ukupno ostvarenih sredstava. Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga zdravstvene zaštite osiguranim licima sa područja Republike Srpske i Distrikta Brčko ostvareni su u iznosu od 6.676.188 KM i čine 2,27% ukupno ostvarenih sredstava. Prihodi zdravstvenih ustanova izvan sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvareni su u iznosu od 62.046.096 KM i čine 21,11% ukupno ostvarenih sredstava. Ukupno ostvareni prihodi na području Tuzlanskog kantona u 2011.godini po stanovniku iznose 588,65 KM. U Zavodu zdravstvenog osiguranja ostvareno je 384,81 KM, u zdravstvenim ustanovama iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja 79,55 KM i u zdravstvenim ustanovama iz sredstava izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja 124,29 KM po stanovniku. Ukupno utrošena sredstva u zdravstvu za 2011.godinu iznose 296.674.797 KM, što je za 1,26% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno utrošena sredstva po stanovniku iznose 593,70 KM, od čega je na lijekove utrošeno 163,49 KM, a na bruto plaće i ostala primanja iz radnog odnosa 270,50 KM po stanovniku. U toku 2011.godine izvršena su kapitalna ulaganja u iznosu od 10.531.200 KM.

USVOJENI IZVJEŠTAJI O OSTVARENIM PRIHODIMA I IZVRŠENIM RASHODIMA, TE UTROŠKU TEKUĆE REZERVE BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA 
Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Tuzlanskog kantona za period: 01.01 .- 31.03.2012. godine, Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period  01.01. – 31.03.2012. godine, kao i Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01 .- 31.05.2012. godine. Kada su u pitanju javni prihodi  u prvih pet mjeseci ove godine, realizirano je 111.946.001,04 KM, što u odnosu na operativni plan prihoda i primitaka za isti period procentualno iznosi 67,26%, a u odnosu na ostvarene prihode i primitke u istom periodu prošle godine manji su za 3,40%.  Prihodi od poreza sa dijelom neporeznih prihoda, bez vlastitih i namjenskih prihoda, i otplatama domaćih pozajmljivanja u iznose 103.498.906,14 KM i manju su za 14.352.390,50 KM ili 12,18%. U odnosu na ostvarene prihode istog perioda prošle godine iznos je manji za 3.669.041,93 KM ili 3,42%. Vlastiti prihodi, namjenska sredstva i tekući grantovi realizovani su u iznosu od 7.911.070,99 KM, te je u odnosu na operativni plan ostvarenje 35,20%. U odnosu na ostvarene vlastite prihode, namjenska sredstva i tekuće grantove u istom periodu prošle godine manji su za 4,05%.
Ostvareni ukupni rashodi i izdaci budžeta Tuzlanskog kantona u periodu januar – maj ove godine iznose 113.421.184,09 KM, te su u odnosu na operativni plan manji za 13.061.258,77 KM ili 10,33%. U odnosu na ukupne rashode i izdatke u istom periodu prošle godine rashodi su manji za 3.371.206,54 KM ili 2,89%.
Analizirajući iznose prikupljenih prihoda i ostvarenih rashoda bez otplate zaduživanja može se zaključiti da je u prvih 5 mjeseci tekuće godine ostvaren deficit u Budžetu Tuzlanskog kantona u iznosu od 1.380.575,92 KM.

USVOJENA INFORMACIJA O REVIDIRANIM PROJEKCIJAMA INDIREKTNIH I DIREKTNIH POREZA KANTONA ZA 2012. GODINU
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o revidiranim projekcijama indirektnih i direktnih poreza Kantona za 2012. godinu i period 2013.-2015. godina dostavljenih od strane federalnog ministarstva finansija i prijedlog aktivnosti za uravnoteženje Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. S tim u vezi Vlada je zadužila ministarstva, uprave i urede da predlože smanjenje rashoda i izdataka te da ista dostave Ministarstvu finansija TK , koje će iste sumirati i Vladi Tuzlanskog kantona dostaviti na dalje postupanje.
Naime, u odnosu na planirane prihode u Budžetu Tuzlanskog kanton za 2012. godinu, revidirane projekcije prihoda od indirektnih poreza manje su za 11.347.100,00 KM i poreza na dobit za 352.341,00 KM, a projekcije poreza na dohodak veće za 919.958,00 KM, što u ukupnom iznosu predstavlja smanjenje ovih prihoda za 10.779.483,00 KM. Ministarstvo finansija je na osnovu analize kretanja prihoda i primitaka u periodu januar-maj 2012. godine u odnosu na isti period 2011. godine, izradilo procjenu prihoda i primitaka za 2012. godinu iz budžetskih sredstava koja je u odnosu na plan manja za 15.047.419,00 KM.
Inače, u periodu januar-maj 2012. godine prihodi po osnovu indirektnih poreza bilježe pad od 2,35% u odnosu na uporedni period, što predstavlja gotovo isto smanjenje (2,75%) ako se posmatra visina revidirane projekcije ovih poreza u odnosu na izvršenje istih u Budžetu Tuzlanskog kantona u 2011. godini.
Na smanjenje naplate administrativnih taksi uticao je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi  kojim su ukinute, odnosno smanjene visine pojedinih administrativnih taksi, kao i uvedene nove tarife za određene radnje i podneske.
Ovom prilikom Minisatrstvo je dostavilo dvije varijante projekcija prihoda i primitaka za 2012. godinu. Imajući u vidu prvu varijantu procjene prihoda za 2012. godinu ukupno nedostajuća sredstva bi iznosila 21.444.483,00 KM, a u drugoj varijanti 25.712.419,00 KM.
Na osnovu navedenog, a u vezi sa donesenim Zaključkom Vlade Ministarstvo finansija je mišljenja da ne može jednostrano bez prethodnih konsultacija sa svim ministarstvima i upravama predložiti umanjenje rashodovne strane u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, što bi bio uvod za donošenje Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka, kao i pokretanje postupka Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona formirala je danas stručno i savjetodavno radno tijelo koje će uraditi analizu stanja u Budžetu i predložiti mjere za sanaciju deficita u Budžetu Tuzlanskog kantona.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o  usmjeravanju neplanirane donacije u iznosu od 5.000,00 KM JU OŠ „Humci“ Čelić za sufinansiranje projekta „Sanacija dijela krova i nadstrešnice na školskim objektima“. Sredstva su dodijeljena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 6.692,20 KM JU OŠ „Višća“ Živinice, za plaćanje troškova liječenja posljedica povrede radnika na radu. Naime, prema odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju u slučaju povrede na radu, troškovi liječenja, rehabilitacije i dr. padaju na teret pravnog ili fizičkog lica kod koga je osiguranik zaposlen. Kako izmirenje obaveze izvršenih bolničkih usluga za zaposlenika JU OŠ „Višća“ Živinice u slučaju teže povrede na radu, predstavlja  hitan i nepredviđen rashod koji se nije mogao predvidjeti i planirati na početku fiskalne godine, Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila pomenuta sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“.

S ciljem obezbjeđenja dodatnih količina za potrebe vodosnabdijevanja Gračanice, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 20.000,00 KM Rudniku soli „TUZLA“ d.d. Tuzla, na ime finansijske pomoći za realizaciju Projekta izgradnje istražno-eksploatacionog bunara na lokalitetu Sklop-Pašalići. Naime, najveći problem u rješavanju pitanja vodosnabdijevanja cijele općine Gračanica su nedovoljne količine vode u vodovodnom sistemu. U cilju rješavanja nedostajućih količina vode na svom području Općina Gračanica i JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica su pripremile „Studiju  hidrogeoloških radova na zahvatanju podzemnih voda u cilju rješavanja vodosnabdijevanja Općine Gračanica“, kao i Program  hidrogeoloških radova. Geofizičkim ispitivanjima potvrđeno je prisusvo podzemnih voda za eksplataciju na istražnom području i predviđene su dvije istražne bušotine, kao i eksplatacioni bunar.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 9.000,00 KM za nabavku informatičke i kancelarijske opreme u cilju opremanja Kantonalne uprave za šumarstvo.

U cilju efikasnije realizacije projekata odobrenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2012. godini, Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjeni Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2012. godini i Odluku o izmjeni Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta. Ovim izmjenama očekuje se postizanje efikasnije realizacije, i to na način da se na odluke za pojedinačne realizacije navedenih projekata, koje donosi ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ne predviđa i traženje saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Uredbu o polaganju stručnog ispita u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Ovom Uredbom, u cilju postavljanja i dostizanja evropskih standarda u stepenu  stručne spremnosti za rad nastavnika,  uređuje se način ostvarivanja pripravničkog staža, način i uslovi polaganja stručnog ispita, imenovanje i sastav komisije pred kojom se polaže stručni ispit, sadržaj ispita, izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu, vođenje evidencije o položenom stručnom ispitu nastavnika, stručnih saradnika  i saradnika u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka o o pristupanju dodjeli koncesija i određivanju koncesora.  Odlukama se pristupilo dodjeli koncesije, povodom samoinicijativnih ponuda privrednog društva Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, za eksploataciju mrkog uglja na okviru eksploatacionog polja „Banovići“ u općini Banovići, privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, za eksploataciju slane vode na ležištu „Tetima“ u općini Tuzla, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla, za eksploataciju uglja lignita na prostoru Krekanskog ugljenog basena – Sjeverna i Južna sinklinala koje se prostiru na području općina Tuzla, Lukavac, Živinice i Kalesija, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik , za eksploataciju mrkog uglja u eksploatacionom polju „Đurđevik“ u općini Živinice i „Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj za eksploataciju magnezita na ležištu „Konjuh“ u općini Kladanj.

Vlada Tuzlanskog kantona  donijela je danas Odluku o odobravanju 26.000,00 KM privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj“ D.O.O. Kladanj,  kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti (priprema za restrukturiranje i privatizaciju neprivatiziranih društava), a na ime realizacije započetih aktivnosti definiranih Planom i programom poslovanja, kao i za materijalno zbrinjavanje radnika.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o poništenju Odluke o gašenju „Društva za razvoj Tuzla“ d.o.o. i Odluku o istupanju „Društva za razvoj Tuzla“ d.o.o. iz „Instituta za zavarivanje“ d.o.o. Tuzla. Naime, prethodno donesene odluke o gašenju „Društva za razvoj Tuzla“ d.o.o. i prenosu upravljačkih prava u „Institutu za zavarivanje“ d.o.o. Tuzla nisu nikada provedene, te se ukazala potreba da se Odluka o gašenju „Društva za razvoj Tuzla“ d.o.o. raščlani na dvije odluke i to na Odluku za istupanje „Društva za razvoj Tuzla“ d.o.o., Tuzla iz „Instituta za zavarivanje“ d.o.o. Tuzla, a čime će se udio u vlasništvu u Institutu prenijeti na Tuzlanski kanton, a time osloboditi „Društvo za razvoj Tuzla“ i drugu odluku koja će naknadno biti sačinjena, a odnosi se na likvidiranje „Društva za razvoj Tuzla“ d.o.o.
Nakon poništenja pomenutih odluka, donesena je pomenuta Odluka o istupanju „Društva za razvoj Tuzla“ d.o.o, Tuzla iz „Instituta za zavarivanje“ d.o.o. Tuzla, kojom se odobrava istupanje d.o.o „Društva za razvoj Tuzla“, iz d.o.o. „Instituta za zavarivanje“, Tuzla u kom je „Društvo za razvoj Tuzla“ jedan od dva člana, a cjelokupan svoj udio u „Institutu za zavarivanje“, u ukupnom iznosu od 4.900,00 KM, ili 49% ukupnog osnovnog kapitala „Instituta za zavarivanje“, prenijeće se bez naknade na Tuzlanski kanton.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Procedure o postupku odobravanja i načinu subvencioniranja kamate za kreditne plasmane putem Garantnog fonda NERDA.  Procedurama su utvrđeni i uslovi i kriteriji za dobijanje subvencija na kreditna sredstva koja se dodjeljuju putem Garantnog fonda NERDA, a osnovni kriteriji se odnose na kreiranje novih radnih mjesta, zadržavanje postojećih radnih mjesta, stepen sufinansiranja u planiranoj investiciji i dobit po zaposlenom. Također, definirano je i da će NERDA raspisati javni poziv za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava za poduzetnike sa područja Tuzlanskog kantona, a poziv će biti objavljen na zvaničnoj web stranici NERDA-e www.nerda.ba, web stranici Vlade TK www.vladatk.kim.ba, web stranici Volksbank BH dd Tuzla www.volksbank.ba te drugim elektronskim javnim glasilima. Također, svi zainteresovani privredni subjekti tokom trajanja javnog poziva imat će na raspolaganju tehhničku asistenciju uposlenika NERDA-e.

Vlada Tuzlanskog katnona donijela je danas Urebu o osnivanju Ureda  za zajedničke poslove kantonalnih organa. Uredba je donesena radi funkcionalnije organizacije, efikasnijeg korištenja ljudskih resursa i odgovarajućih materijalnih ušteda, čime bi se Ured organizaciono i kadrovski osposobio za obavljanje svih stručnih, zajedničkih i pomoćno-tehničkih poslova za sve kantonalne organe. Predloženom Uredbom proširene su nadležnosti Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa u odnosu  na postojeću Odluku.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravila JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom se ovlašćuju Premijer Kantona i Ministrica finansija TK da u ime Vlade Tuzlanskog kantona nastave razgovore sa predstavnicima JP Elektroprivreda BiH o izmirenju obaveza koje JP Elektroprivreda BiH ima prema Tuzlanskom kantonu u skladu sa pravosnažnom sudskom odlukom.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju Plana novčanih tokova za period juli – septembar 2012. godine i Odluku o odobravanju  sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period juli – septembar  2012.godine. Predloženom Odlukom o odobravanju sredstva u operativnom planu budžeta za period juli-septembar 2012. godine sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka iz budžetskih sredstava odobravaju se u iznosu od 72.223.644,96 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona za raspisivanje konkursa i popunjavanje pozicije državnog službenika Stručni savjetnik za normativno – pravne poslove i upravno rješavanje.

Naime, pomenuta pozicija ostala je upražnjena nakon prelaska dosadašnjeg uposlenika na upražnjenu poziciju u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Također, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu zdravstva za popunjavanje jedne upražnjene pozicije namještenika.

Vlada Tuzlanskgo kantona prihvatila je danas amandmane na prijedlog Zakona o šumama TK, kao i amandman na prijedlog Zakona o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad Centrom za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Rješenje Načelnika Općine Tuzla o razrješenju Upravnog odbora JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, kao i saglasnost za imenovanje privremenog Upravnog odbora ove javne ustanove u sastavu Omar Hadžić, Predsjednik, te članovi Sead Rešić i Enisa Osmančević.

 

Odjeljenje za informisanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: