JEDNOGLASNO USVOJEN BUDŽET OPĆINE KALESIJA ZA 2014.GODINU

Općinsko vijeće Kalesija je na posljednoj ovogodišnjoj sjednici jednoglasno usvojilo Odluku o budžetu općine Kalesija za 2014. godinu. Budžet za narednu godinu iznosi 7 miliona i 237 hiljada KM, od čega su prihodi i primici 6 miliona i 615 hiljada KM, dok preostalih 621.hiljada KM predstavlja preneseni višak prihoda iz ove godine. Planirani prihodi od poreza, u iznosu od 4 miliona i 24 hiljade KM, su manji za 5 hiljada u odnosu na ovogodišnji budžet (4 miliona i 29 hiljada KM), dok bi neporezni prihodi, prema planu, trebali biti uvećani za 257 hiljada KM. Također, planirano je i povećanje tekućih potpora i grantova za oko 96 hiljada KM i kapitalnih primitaka za oko 300 hiljada KM. Kada su u pitanju rashodi, izdaci za plate zaposlenih su zadržani na nivou iz 2013.godine, izuzev u službama gdje je planirano upošljavanje novih radnika, za koje je planirano povećanje za oko 198 hiljada KM. Budžetom općine Kalesija za narednu godinu planiran je nastavak radova na izgradnji sportske dvorane (400 hiljada KM), asfaltiranje lokalnih puteva (300 hiljada KM) izgradnja vodovoda Babajići- Kundakovići (210 hiljada KM) i izgradnju objekta za potrebe JP „Vodovod i kanalizacija“ Kalesija (100 hiljada KM).

Sportska udruženja u Kalesiji i u idućoj godini mogu računati na sredstva od 170 hiljada KM, a na istom novu su planirana i sredstva za stipendiranje u iznosu od 80 hiljada KM.

Prilikom izjašnjavanja vijećnika, dva amandmana na budžet kluba vijećnika SBiH nisu dobila porebnu većinu glasova. Naime, klub SBiH predlagao da se iznos od 300 hiljada KM predviđen za asfaltiranje lokalnih puteva umanji na 150 hiljada KM, a da se preostalih 150 hiljada rasporedi na izgradnju poligona po MZ-a u iznosu od 60 hiljada, za asfaltiranje puta prema Mektebskom centaru u Dubnici 50 hiljada KM, a 40 hiljada KM da se utroše na izgradnju Doma kulture u Donjim Vukovijama. Drugi amandman odnosio se na umanjenje sredstava namijenjenih za učeće u finansiranju međunarodnih projekata i domaćih organizacija za 50 hiljada KM, koje bi bile raspoređene za finansiranje OK Bosna Kalesija.

Pored Odluke o budžetu vijećnici su podržali i Odluku o izvrenju budžeta za 2014. godinu.  Prihvaćen je i Program rada za narednu godinu Općinskog vijeća, načelnika, pravobranilaštva, kao i programi rada kalesijskih javnih ustanova i preduzeća za 2014. godinu.

Općinsko vijeće nije prihvatilo inicijativu SBiH da se OK Bosna Kalesija proglasi od posebnog interesa za općinu Kalesija, a nije prihvaćena niti inicijativa vjećnika Hasana Ćorsuljića da se sjednice općinskog vijeća Kalesija prenose direktno putem Radija Feral.

Nakon obrazloženja općinskog načelnika da je s NLB bankom dogovoreno umanjenje od pola marke prilikom plaćanja taksi u šalter sali općine Kalesija, vijećnik Hasan Ćorsuljić je, prije izjašnjavanja vijećnika, povukao svoju inicijativu koja se odnosila na ukidanje plaćanja provizije.

Na prijedlog ovlaštenih predlagača u dnevni red 12.sjednice vijeća su uvrštene, a kasnije i usvojene, dvije nove tačke, Odluka o uslovima i načinu dodjele u zakup poslovnih prostora u zgradi Stari MUP i Dom mladih Kalesija i Nacrt Zakona o turisičkoj  djelatnosti. Na prijedlog kluba vijećnika SDP-a sa dnevnog reda je skinuta  Odluka o o davanju saglasnosti na Cjenovnik komunalnih usluga distribucije vode za piće i odvodnje otpadnih voda na području općine Kalesija.

 

 

M.Zulić.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.