Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz Federalnog Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće

Na osnovu člana 6. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za raspodjelu sredstava privrednim subjektima na području općine Kalesija, koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće broj: 02-05-2-3829/14 od 14.10.2014. godine, a u vezi sa Odlukom  o utvrđivanju prioriteta u raspodjeli sredstava privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće broj: 02/1-14-021842/14 od 23.09.2014. godine i broj: 02/1-14-22387/14 od 30.09.2014. godine, Općinski načelnik, r a s p i s u j e

 

                                                             J A V N I    K O N K U R S

 

za raspodjelu sredstava iz Federalnog Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH prema privrednim subjektima na području općine Kalesija, koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće

 

 1. Predmet javnog konkursa

Predmet ovog javnog konkursa je dodjela novčanih sredstava iz Federalnog Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH prema prema privrednim subjektima na području općine Kalesija, koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće u momentu proglašenja stanja prirodne nesreće, odnosno na dan 15.05.2014. godine.

 

 1. Sjedište poslovanja

U skladu sa podacima nadležnih institucija o područjima, odnosno jedinicama lokalne samouprave koje su pogođene poplavama, za finansijska sredstva u okviru ovog Javnog konkursa mogu da se prijave samo poslovni subjekti sa sjedištem poslovanja ili izdvojenom poslovnom jedinicom u općini Kalesija, registrovanu najkasnije sa danom proglašenja prirodne nesreće.

 

 1. Korisnici koji mogu podnijeti zahtjev

 

Prijave za dodjelu novčanih sredstava mogu podnijeti poslovni subjekti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. Da im je odlukom nadležne Komisije utvrđen nastanak štete prouzrokovane u momentu proglašenja stanja prirodne nesreće, odnosno na dan 15.05.2014. godine,
 2. Da imaju sjedište poslovanja ili izdvojenu poslovnu jedinicu u općini Kalesija, registrovanu najkasnije sa danom proglašenja prirodne nesreće,
 3. Da su privredna društva u privatnom vlasništvu ili samostalni privrednici (trgovci, ugostitelji ili obrtnici) registrovana u skladu sa domaćim propisima, koji nisu u sistemu PDV-a,
 4. Da zapošljavaju maksimalno 3 radnika,
 5. Da je uredno izmirivalo poreske obaveze i obaveze prema zaposlenim, zaključno sa 31.03.2014. godine.

 

 1. Namjena korištenja novčanih sredstava

Prihvatljive su samo aktivnosti čiji je cilj saniranje posljedica prirodne nesreće na definisanim područjima i obuhvataju:

 • Nabavku mašina i opreme,
 • Popravak mašina i opreme
 • Nabavku sirovina i drugog materijala za redovno obavljanje registrovane djelatnosti,
 • Građevinske radove na sanaciji objekata.

 

 1. Prihvatljivi troškovi

 

Prihvatljivim će se smatrati slijedeći troškovi (vezani za dozvoljenu namjenu utroška sredstava):

 • Troškovi vezani za nabavku mašina, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata, dijelova, te računarske opreme i programa koji su sastavni dio mašina i opreme, odnosno proizvodnog sistema,
 • Troškovi vezani za popravku mašina, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata, te računarske opreme namijenjene isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,
 • Troškovi nabavke obrtnih sredstava i ostali troškovi potrebni za redovno obavljanje registrovane djelatnosti,
 • Troškovi nabavke građevinskog materijala i građevinskih radova za sanaciju oštećenih objekata,

 

Da bi korisnici ostvarili pravo na raspodjelu sredstava iz člana 1. ove Odluke, troškovi moraju biti evidentirani na zakonom propisani način.

 

 1. Iznos sredstava namijenjenih za pomoć nastradilim od prirodne nesreće

 

Ukupan iznos sredstava dodijeljenih Tuzlanskom kantonu od strane Federalnog Fonda za pomoć nastradalim, a za realizaciju Programa iznosi do 600.000,00 KM. Za firme sa područja općine Kalesija , planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 KM, pri čemu je pojedinačna vrijednost novčanih sredstava po jednom korisniku 2.000,00 KM.

 

 1. Kriteriji i ocjena prijava

 

Prijave će biti razmotrene i procijenjene od strane Komisije za ocjenu prijava.

Samo prijave koje su kompletne kada je u pitanju tražena dokumentacija, te prihvatljive u pogledu uslova prihvatljivosti poslovnih subjekata i predložene namjene sredstava i troškova, mogu biti razmatrane za dodjelu finansijskih sredstava, a u suprotnom će biti odbačene.

 

Prilikom ocjene prijava, Komisija će uzeti u obzir sljedeće Kriterije:

 1. Broj održanih radnih mjesta – (za svako održano radno mjesto po 20 bodova), maksimalno 60 bodova,
 2. Stepen oštećenja u odnosu na imovinu privrednog subjekta – maksimalno 20 bodova,
 3. Da je ostvarilo pozitivan poslovni rezultat prije prirodne nesreće – maksimalno 10 bodova
 4. Mišljenje Komisije o prioritetu odabira – maksimalno 10 bodova.

 

Dodatne informacije, podaci i dokumentacija u postupku provjere pristiglih prijava, mogu biti zahtijevani.

 

 1. Podnošenje prijava

 

            Prijavni obrazac i obavezna prateća dokumentacija:

 

Zainteresovani poslovni subjekti obavezni su podnijeti propisani prijavni obrazac i prateću dokumentaciji.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu, koji se nalazi u prilogu ovog Javnog konkursa.

Uz prijavni obrazac, za apliciranje za novčana sredstva za pomoć poslovnim subjektima, potrebno je priložiti i slijedeću dokumentaciju:

 

 1. Ovjerenu fotokopiju potvrde o prijavi štete izdate od strane nadležne službe/komisije jedinice lokalne samouprave (istu će pribaviti Komisija po službenoj dužnosti),
 2. Fotokopiju aktuelnog/posljednjeg rješenja o registraciji privrednog društva izdatog od nadležnog Suda, ili Rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti izdatog od nadležne općinske Službe,
 3. Original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama i obavezama doprinosa izdatog od strane nadležne poreske uprave,
 4. Original ili ovjerenu fotokopiju liste osiguranih lica/izvještaj o broju zaposlenih radnika sa stanjem na dan 31.08.2014. godine, izdate od strane nadležne poreske uprave.

 

 1. Dodjela sredstava izabranim poslovnim subjektima

 

Izbor korisnika sredstava se vrši prema rang listi sve do raspodjele raspoloživih sredstava. S ciljem dodatne provjere i kontrole, davaocu sredstava će biti omogućen obilazak podnosilaca prijava za koje se predlaže dodjela sredstava, kao i obilazak njihovih poslovnih prostorija i pogona.

Nakon donošenja odluke o odobravanju prijave, sa korisnicima sredstava i predstavnicima Općine Kalesija, direktor Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH sklapa ugovor o dodjeli novčanih sredstava.

Korisnici sredstava dužni su, u roku od 2 (dva) mjeseca od dana potpisivanja ugovora, realizovati aktivnosti iz prijave, dostaviti relevantnu dokumentaciju za namjensko trošenje sredstava koja su im dodijeljena, zajedno sa zahtjevom za isplatu sredstava.

 • Poslovni subjekti koji su već sanirali štetu moći će odmah nakon potpisivanja ugovora dostaviti zahtjev za isplatu sredstava, dokumentaciju koja dokazuje utrošak (računi, izvodi, otpremnice), te drugu zahtijevanu dokumentaciju. Po odobravanju zahtjeva od strane davaoca sredstava, iznos odobrenih sredstava može biti uplaćen na račun korisnika sredstava u roku od 15 dana od dana odobravanja zahtjeva.
 • Poslovni subjekti koji nisu sanirali štetu, dužni su da nakon uplate sredstava i potpisivanja ugovora, u roku od 2 (dva) mjeseca realizuju odobrene aktivnosti, te dostave izvještaj o utrošku odobrenih sredstava, zajedno sa dokumentacijom kojom dokazuju utrošak. Ukoliko se utvrdi da je korisniku sredstava na dan isplate blokiran poslovni račun, davalac sredstava neće izvršiti isplatu o čemu će obavijestiti korisnika sredstava.

 

U opravdanim slučajevima, korisnici sredstava mogu podnijeti zahtjev za produženje ugovorenog roka za dostavu dokaza o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava i to najkasnije 10 dana prije isteka ugovorenog roka. Opravdanost takvih zahtjeva, ocjenjuje davalac sredstava.

 

Rang lista odabranih Korisnika će biti objavljena na web stranici općine Kalesija, www.kalesija.ba

 

 1. Kontrola

 

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava, davalac sredstava je ovlašten izvršiti provjeru korišćenja odobrenih sredstava uvidom u originalnu dokumentaciju, te obilaskom korisnika sredstava i njegovih poslovnih objekata. Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva u roku od 8 dana od dana zahtjeva davaoca sredstava.

Korisnik sredstava je, u cilju omogućavanja praćenja efekata odobrenih aktivnosti, dužan da, u roku od 30 dana po utrošku sredstava dostavi Službi za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove  općine Kalesija, izvještaj sa dokazima o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

 

 1. Mjesto i rok za dostavu prijave na konkurs

 

Prijavni obrazac i prateća dokumentacija dostavljaju se u jednoj zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično, sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za raspodjelu sredstava privrednim subjektima na području općine Kalesija, koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće, ne otvarati prije sastanka Komisije”, na slijedeću adresu:

  OPĆINA KALESIJA

Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove, Komisiji za provođenje javnog konkursa za raspodjelu sredstava  privrednim subjektima na području općine Kalesija koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće, 75260 KALESIJA, Patriotske lige br.15

 

Zainteresirani privredni subjekti dužni su da prijavu na Javni konkurs i tražene dokumente dostave Komisiji za provođenje javnog konkursa za raspodjelu sredstava privrednim subjektima na području općine Kalesija, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u Dnevnom listu „Oslobođenje“.

 

Prijave predate/pristigle nakon navedenih rokova neće se razmatrati.

 

 1. Rok za donošenje odluke o odabiru korisnika za dodjelu novčane pomoći

Ovaj rok ne može biti duži od 15 dana od dana zatvaranja Javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 1. Za dodatne informacije možete  se obratiti na telefon  Službe za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove Kontakt osoba:  Mirsada Džinović Telefon : 631-259

 

PREUZMI PRIJAVNI OBRAZAC : Privrednici_Prijavni obrazac

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija

OPĆINSKI NAČELNIK                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-2-3829/14

Kalesija, 14.10.2014. godine                                                                         Rasim Omerović

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.