Izmijenjen Finansijski plan ZZO TK

Danas je održana 16.redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona.

Rast u sektoru malih i srednjih preduzeća

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2014. godini  sa prijedlogom smjernica rada za naredni period. Prema Informaciji, sektar malih i srednjih preduzeća u Federaciji BiH, pa tako i u Tuzlanskom kantonu, još uvijek jepod uticajem globalne ekonamske krize, a dodatno otežavajuće akolnosti bile su i vremenske nepogode koje su u 2014. godini pogodile većinu općina Tuzlanskog kantona.Zbog direktne izloženosti privrednim kretanjima i nepostojanja adekvatnih mehanizama i kapaciteta, subjekti male privrede često su dovedeni pred gašenje i ne uspijevajupreživjeti dužeod tri godine. U kategoriju malih i srednjih preduzeća ubrajaju se 99% preduzeća s područja Tuzlanskog kantona koji su predali svoje završne finansijske izvještaje za 2014. godinu. Taj podatak govori da su ona najznačajniji izvor zapošljavanja radne snage, ali i značajan izvor prihoda. Preko 60%zaposlenih u privatnom sektoru Tuzlanskog kantona radi u malim i srednjim preduzećima, kojaostvaruju blizu 70%ukupnog prihoda od prodaje. Koliko je značajan MSP sektor za privredu, govori i činjenica da su u 2014. godini bilježili profit od blizu 90 miliona KM. Iako se ukupan broj malih i srednjih preduzeća na području Tuzlanskog kantona u 2014. godinismanjio u odnosu na prethodnu godinu, broj zaposlenih na području Kantona je povećan te je zabilježen porast broja zaposlenih po preduzeću, što znači da su aktivna preduzeća u TK apsorbovala tu radnu snagu te su čak bila u mogućnosti zaposliti i nove uposlenike.Od ukupnog broja malih i srednjih preduzeća na području Tuzlanskog kantona, najveći broj njih jesa područja grada Tuzla (37,67%), a zatim slijedi 12,13% MSP-a sa područja općine Gračanica, te 11 % sa područja općine Gradačac. Najmanji broj MSP-a na području TK zabilježen je u općini Teočak, svega 16 preduzeća iz MSP sektora.MSP sektor Tuzlanskog kantona je i u 2014. godini po broju zaposlenih na drugom mjestu izaKantona Sarajevo, i bilježi porast broja zaposlenih na 34.323, a nalazi se na četvrtom mjestu poprosječnim mjesečnim troškovima plaće po zaposlenom koji iznose 1.415 KM. I pored relativno niskih troškova koji se odnose na angažman radne snage, u sektoru MSP na TK neto dobit pozaposlenom u 2013. godini iznosi 2.490 KM što je za skoro 30% manje od prosjeka na nivou FBiH, ali okvirno u rangu prosjeka na nivou FBiH i RS.

 

Operativni plan Budžeta za posljednji kvartal

 

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.10. – 31.12.2015. godine. Odlukom su odobreni rashodi i izdaci u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za posljednji kvartal 2015. godine u iznosu od 88.477.545,93 KM, u skladu sa Izmjenama idopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015.godinu i prioritetima utvrđenim u članu 41. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Sredstva su odobrena za izvršavanje rashoda i izdataka iz budžetskih sredstva u iznosu od 83.477.545,93 KM za period 1.10.-31.12.2015. godine, uobimu i po prioritetima datim u Pregledu odobrenih rashoda i izdataka u operativnom planu za posljednja tri mjeseca 2015. godine.

Izmijenjen Finansijski plan ZZO TK

Vlada TK donijela je Zaključak kojim prihvata Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2015. godinusa Izmjenama i dopunama Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu. Razlozi za pokretanje postupka Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda za 2015. godinu, između ostalog, su naplata prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje za osiguranike za koje su obveznici obračuna i uplate doprinosa resorna ministarstva po osnovu potraživanja iz ranijeg perioda,smanjenje prihoda od kamata primljenih od pozajmica i učešća u kapitalu, naplata prihoda od neposrednog učešća od resornih ministarstava po osnovu potraživanja iz prethodne godine,povećanje rashoda za lijekove,smanjenje rashoda za naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja,povećanje tekućih rashoda i izdataka za nabavku stalnih sredstava Stručne službe uglavnomza potrebe informatizacije zdravstvenog sektora u TK. Izmjene i dopune Finansijskog plana ZZO TK za 2015. godinu bit će upućene Skupštini TK na razmatranje i davanje saglasnosti.

Vlada je također zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da putem nadležne Komisije za lijekove, u roku od 15 dana sačini i Vladi Tuzlanskog kantona dostavi na razmatranje Izvještaj o propisivanju i potrošnji lijekova sa esencijalne liste lijekova za period 1.1. – 2.11.2015. godine a početkom decembra 2015. godine i Izvještaj o kontroli propisivanja i potrošnje lijekova za period 2.11. – 30.11.2015. godine u skladu sa novom listom lijekova.

Zadužen je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da sa članovima Komisije za lijekove održi sastanak u cilju definisanja zadataka, te eventualnnih potreba izmjene sastava Komisije.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o Jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala. Odlukom se utvrđuje jedinstvena lista ortopedskih i drugih pomagala, indikacije za sticanje prava na pomagala i endoproteze, rokovi korištenja i učešće Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona  u ostvarivanju prava osiguranih lica na pomagala i endoproteze.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o participaciji troškova studija za drugi i treći ciklus na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli za studente koji ne posjeduju državljanstvo Bosne i Hercegovine. Studenti, strani državljani i osobe bez državljanstva, koji studiraju na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli plaćaju školarinu za drugi i treći ciklus studija. Studenti drugog ciklusa studija upisani u akademskoj 2015/l6. godini za studijske programe u trajanju od jedne akademske godine plaćaju školarinu u visini od 2.000,00 KM, a studenti studijskih programa u trajanju od dvije akademske godine, plaćaju školarinu u iznosu od 2.000.00 KM po studijskoj godini. Studenti strani državljani i osobe bez državljanstva utvrđeni iznos školarine plaćaju pri prvom upisu u svaku studijsku godinu i to u dvije rate, prilikom upisa u svaki semestar.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom je dobreno usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene u Budžet TK za 2015. godinu, za finansiranje projekta „Isced Strategic PilotingInstalment BiH“ za JU Univerzitet u Tuzli u iznosu 400,00 KM, dodijeljene od Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompenzacija za zemlje Jugoistočne Europe.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku da putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta pokreće aktivnosti u cilju redefinisanja Ugovora o suosnivačkim pravima i obavezama nad JU Narodno pozorište Tuzla, JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Međunarodna galerija portreta Tuzla, zaključenih između Vlade Tuzlanskog kantona u ime Tuzlanskog kantona i Općinskog načelnika u ime Općine Tuzla (sada Grad Tuzla).Svrha redefinisanja Ugovora je promjena preuzetih ugovornihobaveza na način da suosnivači sve obaveze finansiraju u jednakim omjerima, ili da jedan odsuosnivača preuzme sva osnivačka prava nad navedenim ustanovama, a stim u vezi ipromjenu u smislu sastava i procedura imenovanja Upravnih odbora i direktora ustanova.

Vlada je također donijela Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da u roku od 10 dana sačini i Vladi Tuzlanskog kantona dostavi elaboraciju finansiranja ustanova kulture (JU Narodno pozorište Tuzla, JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Međunarodna galerija portreta Tuzla). Materijal treba sadržavati podatke o izmirenju neizmirenih obaveza ustanova kulture po svim osnovama od strane Općine Tuzla, zaključno sa 31.12.2006. godine, plan prihoda i rashoda iz Budžeta Tuzlanskog kantona za period 2007-2015. godina, plan prihoda i rashoda iz Budžeta Općine/Grada Tuzle za period 2007-2015. godine te plan prihoda i rashoda koje je ostvarilo JU Narodno pozorište Tuzla za period 2007-2015. godina (pružanje usluga i sredstva iz drugih izvora).

Vlada TK donijela je Odluku kojom je odobrila novčana sredstva po zahtjevu u iznosu od 3.000,00 KM Udruzi Matica hrvatska Tuzla na ime sufinansiranja troškova projekta “Dani Matice hrvatske Tuzla 2015”, koja se održava u Tuzli od 15.10. do 15.11.2015. godine, i to za dio troška koji se odnosi na štampanje časopisa “Gradovrh”.

Odobrena sui novčana sredstva u iznosu od 2.000,00 KM po zahtjevu Unije studenata Univerziteta u Tuzli na ime sufinansiranja troškova kulturno-zabavne manifestacije “Brucošijada UNTZ” koja se održava u Tuzli 11.11.2015. godine, u skladu sa Raspodjelom troškova za navedenu manifestaciju.

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine za refundaciju dijela troškova vezanih za organizaciju utakmice 1. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo – Francuska 2017. godine, između Bosne i Hercegovine i Slovačke, koja se održala 4. novembra 2015. godine u KSC „Mejdan” u Tuzli.

Vlada TK utvrdila je osnovicu za obraćun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za oktobar 2015. godine u iznosu od 380,25 KM.

Također je utvrdila naknadu za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona zaoktobar 2015. godine u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom uređuje metodologiju izrade i donošenja godišnjih programa rada i godišnjih izvještaja o radu Vlade TK i ministarstava, uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o nadležnostima i kriterijima za postavljenje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava” u iznosu od 5.000,00 KM, Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, na ime nabavke računarske i druge opreme.

Odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 5.205,00 KM Općinskom sudu u Kalesiji, na ime nabavke zanatskih radova na zgradi Opinskog suda u Kalesiji.

Odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 3.000,00 KM Općinskom sudu u Gradačcu, na ime nabavke fotokopir i faks uređaja.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom raspisuje ponovni Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča“ dd Tuzla, ispred državnog kapitala. Odlukom je utvrđen tekst ponovnog Javnog oglasa.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom poništava Javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona’’ DD Kladanj, u ime državnog kapitala, objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. Odlukom se također raspisuje ponovni Javni oglas i utvrđuje tekst ponovnog oglasa.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju realizacije sredstava u iznosu od 40.000,00 KM za sufinasiranje mjera dijagnostičkog ispitivanja zaraznih bolesti životinja na Tuzlanskom kantonu za 2015 godinu koje će, u skladu sa Programom mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2015. godinu, provesti JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.Postupak, rok i način realizacije sredstava bit će utvrđeni ugovorom između JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku resornog ministarstva o odobravanju finansijskih sredstava u iznosu od 31.556,00 KM kao pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja nisu u mogućnosti da za svoje zaposlenike i članove uže porodice obezbijede pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.  Riječ je o zaposlenicima  privrednih društava Fabrika obuće “Aida” Tuzla, “Elektromontaža” Tuzla,„Bosnia valves“ Tuzla, „Koksno-hemijski kombinat“Lukavac, „Polet“ Tuzla i „Tvornica transportnihuređaja“ d.d. Tuzla. Sredstva će biti uplaćena direktno na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za obezbjeđenje zdravstvene zaštite uposlenicima navedenih privrednih društava za avgust, septembar, oktobar i novembar 2015. godine.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od naknada za korištenje podataka premjera i katastra i naknada za vršenje usluga premjera i katastra Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2015. godinu. Korisnici su drugi nivoi vlasti (općina/grad) koji implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona određenim stavkama Kapitalni transferi (kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima).Sredstva se dodjeljujuu skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona, Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona i Programom raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje podataka premjera i katastra i naknada za vršenje usluga premjera i katastra Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2015. godinu.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobravanju sredstavau iznosu od 3.500,00 KM Planinarskom društvu “Varda” Banovići, na ime organizovanja manifestacije Međunarodni dan planina 11.12.2015. godine.Cilj manifestacije je očuvanje prirodnih ljepota planine Konjuh i poboljšanje ekosistema.

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost na isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove imenovane rješenjem Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete.

Vlada je donijela Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da putem odluke iz svoje nadležnosti o utvrđivanju troškova postupka institucionalne akreditacije i akreditacije studijskih programa izvrši smanjenje naknada predsjedniku i članovima komisije za troškove postupka institucionalne akreditacije i akreditacije studijskih programa na visokoškolskim ustanovama na području TK za 25% u odnosu na trenutno utvrđenu visinu naknada te da u tu naknadu ulaze i troškovi prevoza i smještaja članova komisije.

Također je zaduženo resorno Ministarstvo da ubuduće svaki svoj akt u vezi sa troškovima postupka i visini naknada za postupak institucionalne akreditacije i akreditacije studijskih programa, kao i postupak licenciranja i ispitivanja uslova za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, prije potpisivanja bilo kakvih ugovora sa članovima komisija dostavi Vladi Kantona na razmatranje i davanje prethodne saglasnosti.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, da u roku od 30 dana izvrši odgovarajuću analizu vrste i načina nabavke energenata za potrebe zagrijavanja osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona, te da u tom smislu za Vladu Kantona pripreme odgovarajuću informaciju sa prijedlogom mjera za unapređenje stanja u toj oblasti.

Informacija treba da sadrži podatke o nazivu škole odnosno druge institucije, ukupnu površinu koja se zagrijava, vrsti energenta koji se koristi, način nabavke energenta, jediničnoj cijeni i ukupnim mjesečnim i godišnjim troškovima za energente, broju učenika odnosno studenata te eventualnimn podacima o projektima energetske efikasnosti i utopljavanja objekata, ako su ti projekti rađeni.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim zadužuje nadležne organe Javnog preduzeća ,,Šume Tuzlanskog kantona” D.D. Kladanj, da u postupku prodaje drvnih sortimenata daju prednost domaćim pravnim i fizičkim licima sa područja Tuzlanskog kantona, prema stepenu finalizacije proizvoda.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem 6 zaposlenika uz uslov da se 2 uposlenika finansiraju iz vlastitih sredstava Univerziteta.

Vlada TK dala je saglasnost Ministarstvu zdravstva za prijem namještenika na neodređeno vrijeme na upražnjenu poziciju  viši referent-tehnički sekretar.

Vlada je također dala saglasnost za popunuupražnjenog radnog mjesta stručnog savjetnika za normativno-pravne poslove,preuzimanjem državnog službenika iz drugog organa državneslužbe te prijem namještenika na neodređeno vrijeme na poslovima portir-stražar u Službi Skupštine TK.

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost Općinskom sudu u Tuzli za prijem 2 namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Riječ je o višem referentu za operativno-tehničke poslove (daktilograf) i višem referent za administrativno-tehničke poslove u Odjeljenju zazemljišno-knjižne poslove.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice  Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima. Izmjene Programa raspodjele sredstava bilo je neophodno izvršiti zbog izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je utvrdila prijedlog dva kandidata – Senada Selimbašića i Ramu Šehića, predstavnika 67% državnog kapitala za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Dioničkog društva «Konjuh» Kladanj. Prema Odluci, predstavnici malih dioničara, vlasnika 33% kapitala Društva, predložit će svog predstavnika u Nadzorni odbor donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Dioničkog društva «Konjuh» Kladanj.

Vlada je odredila punomoćnike državnog kapitala, Mensura Begića kao predsjednika i članove Eldinu Čustović i Jasmina Bajrića koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Radio – televizije Tuzlanskog kantona.

 

 

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK-a)

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.