Garantni fond omogućio zadržavanje 2.100 postojećih i stvorio uslove za preko 600 novih radnih mjesta

Za uvezivanje radnog staža i uplatu doprinosa za 23 radnika

Vlada TK izdvojila pola miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 423.653,34 KM za socijalno zbrinjavanje, odnosno  uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenika koji su ispunili uslove za penzionisanje, a ostali bez radnog angažmana u privrednim društvima prema kojima Vlada TK vrši ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala. Radi se o realizaciji Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. Od ukupnog iznosa 106.734,66 KM se odnosi na uplatu doprinosa za penziono/mirovinsko i invalidsko osiguranje šest uposlenika privrednog društva „Tvornica transportnih uređaja” d.d. Tuzla, 108.373,02 KM je namjenjeno za uplatu doprinosa za šest zaposlenika privrednog društva „Bosnia valves“ d.o.o. Tuzla, a 52.731,28 KM za uplatu doprinosa za sedam zaposlenika Livnice čelika d.o.o. Tuzla. Za penzionisanje po jednog uposlenika privrednog društva „Polet“ d.d. Tuzla i „Rudnici nemetala Kladanj“ d.o.o. Kladanj nemjenjeno je 18.860,88 KM, odnosno 21.672,36 KM. Za uplatu doprinosa dva radnika privrednog društva „Elektromontaža“ Tuzla d.o.o planirano je 45.481,06 KM, a za šest radnika društva Unioninvest „Elektromontaža u stečaju“ d.d. Tuzla planirano je 69.800,08 KM. Vlada je na današnjoj sjednici donijela i Odluku o davanju naloga za prijenos ovih sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine na transakcijski račun Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je za navedene radnike danas odobrila i ukupno 7.120,69 KM na ime uplate doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, te  58.332,47 KM za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje radi sufinansiranja troškova kod realizacije ovog programa.

Programom su obuhvaćeni zaposlenici koji su ispunili uslove za penzionisanje sa 31. decembrom 2014. godine, a obaveze prema PIO biće uplaćene sa 31.08.2015. godine od kada navedenim zaposlenicima teče rješenje o prestanku radnog odnosa.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o uvezivanju radnog staža radnicima „Bosnia Valves“ d.o.o. Tuzla. Radni staž radnicima privrednog društva „Bosnia Valves“ d.o.o. Tuzla uvezat će se na osnovu Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, kojeg će kao i u ranijem periodu donositi JU „Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona“, uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona. Pravo na uvezivanje radnog staža imat će radnici ovog privrednog društva koji ispunjavaju uslove za penzionisanje sa 31.12.2014. godine i koji su do prelaska u privredno društvo „Bosnia Valves“ d.o.o. Tuzla bili uposlenici „Livnice čelika“ d.o.o. Tuzla.

Garantni fond omogućio zadržavanje 2.100 postojećih

i stvorio uslove za preko 600 novih radnih mjesta

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas informaciju o radu Garantnog fonda NERDA. Evaluacijom projekata podržanih kroz Garantni fond procjenjeno je da su ove investicije omogućile firmama da zadrže preko 2.100 postojećih radnih mjesta, te stvorile uslove za zapošljavanje preko 600 novih radnika. Naime, Udruženje za razvoj NERDA  i Garantni fondu su kroz partnerski odnos sa Sberbank d.d., BH, poduzetnicima omogućili lakši pristup finansijskim sredstvima, uz pojednostavljenu proceduru, fleksibilnije instrumente obezbjeđenja i povoljnu kamatnu stopu od 6,99 % uz rok otplate do 5 godina i mogućnost grejs perioda do 6 mjeseci. Pored toga, u proteklom periodu vrijednost multiplikatora je povećana sa 3 na 4, te je time vrijednost garantnog potencijala Fonda povećana i iznosi 5.833.000 KM.

Bitno za istaći je i činjenica da je svaki poduzetnik koji je pristupio Garantnom fondu dobio kompletnu podršku vezanu za ispunjavanje aplikacije, izradu kratkog poslovnog plana i pripremu dokumentacije potrebne za pristup finansijskim sredstvima uopšte.

Garantni odbor je odobrio 182 zahtjeva, od kojih je 130 dobilo sredstva, dok su ostali ili odbijeni od strane Kreditnog odbora banke ili su sami odustali. Razlozi odbijanja od strane Kreditnog odbora su nekvalitetno obezbjeđenje ili nepovoljan kreditni rejting aplikanta, dok su razlozi odustajanja aplikanata dobijanje donatorskih sredstava ili jednostavno odustajanje od investicije zbog neisplativosti iste. Zaključno sa 20.09.2015. godine 130 klijenata je realizovalo kreditna sredstva ukupne vrijednosti 6.582.113,95 KM.

Zahvaljujući maloj stopi delinkvencije od samo 0,85% i redovnim mjesečnim uplatama postojećih klijenata, Garantni fond se uredno obnavlja, što omogućuje njegov nesmetan rad. Do sada je ukupno naplaćeno 4.330.672,10 KM što znači da je potencijalnim klijentima zaključno sa krajem augusta ove godine na raspolaganju 3.581.567 KM.

Inače Garantni fond rezultat je zajedničkih ulaganja Vlade TK sa 810.000 KM, Grada Tuzle sa 301.000 KM, Općine Kalesija sa 146.250 KM, NERDA-e sa 81.000 KM, Posavskog kantona i Općine Orašje sa po 50.000 KM i Općine Vlasenica sa 20.000 KM.

Utvrđen prijedlog Zakona o javnim priznanjima TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o javnim priznanjima Tuzlanskog kantona. Obzirom da trenutno na području našeg kantona ne postoji pravni akt koji regulira ovu oblast, Zakonom će se na sistemski i jednoobrazan način riješiti ova tematika. Ovim zakonom ustanovljavaju se javna priznanja Tuzlanskog kantona, propisuju uslovi i postupak dodjele, izgled i sadržaj priznanja. Javna priznanja mogu se dodijeliti pravnim ili fizičkim licima ili drugim subjektima, za uspjeh u radu i djelovanju kojima se značajno doprinosi razvoju i afirmaciji interesa Kantona kao cjeline ili njegovih pojedinih dijelova. Mogu se dodjeljivati i stranim državljanima, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država, a ne mogu se dodijeliti osobama koje su svojim radom i djelovanjem za vrijeme ili nakon završetka odbrambeno-oslobodilačkog rata djelovali protiv teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom kao najviše priznanje ustanovljena je „Povelja Tuzlanskog kantona“, a slijede još i „Počasni građanin Tuzlanskog kantona“, „Plaketa Tuzlanskog kantona“ i „Zahvalnica“. Zakonom su predviđeni i uslovi i postupak za oduzimanje, odnosno opoziv dodijeljenih javnih priznanja.

Usvojen Izvještaj o radu kantonalnih inspekcija za prvih šest mjeseci 2015.godine

U prvih šest mjeseci tekuće godine, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je izvršila i obradila 8.395 kontrola i 5.668 predmeta zavedenih u Djelovodniku predmeta i akata, što ukupno iznosi 12.352 predmeta. Obzirom da je godišnjim Planom rada planirano da se u izvještajnom periodu izvrši 8.395 kontrola, može se konstatovati, da je Plan, i pored brojnih ograničenja, realizovan u cijelosti, odnosno da je u izvještajnom periodu izvršeno 2.311 kontrola više nego je planirano, ili prikazano u relativnom odnosu, plan je prebačen za 38,0%. Gledano u odnosu na isti izvještajni period u prethodnoj 2014. godini, inspektori ove Uprave su izvršili 102 predmeta ili procentualno 1,2% više nego u prvih šest mjeseci 2014. godine. Kada su u pitanju izrečene mjere Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, je u svim upravnim oblastima, naložila, izrekla i donijela 6.057 upravnih i drugih mjera i akata što je za 173 ili procentualno 2,8% manje nego u prethodnoj 2014. godini, prvenstveno zbog promjene odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o načinu raspisivanja i provođenja konkursne procedure u oblasti obrazovanja, kao i zakonske regulative koja reguliše postupak provođenja konkursne procedure i prava nadzora inspekcijskih službi, kao kontrolnog mehanizma u provođenju iste. Ipak, kao i prethodnih godina, u svim upravnim oblastima inspektori su pokušali stanje urediti putem preventivnih i korektivnih mjera, a na represivne mjere su se odlučivali isključivo u inspekcijskim nadzorima koji su imali cilj suzbijanja sive ekonomije radi unapređenja poslovne klime i ambijenta za rad realne ekonomije i novih investicija, kao i u inspekcijskim nadzorima gdje su subjekti nadzora bili povratnici u prekršaju.

Vlada TK učestvuje u finansiranju rada ustanova

kulture od općeg značaja i interesa za BiH

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanova kulture od općeg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu za period 2016-2018. godina i Aneks br. 36 odog Memoranduma. Potpisnici Memoranduma pružit će podršku radu ustanova kulture BiH na privremenoj osnovi, do konačnog rješavanja njihovog pravnog statusa u skladu sa zakonima BiH, a najkasnije do 31. decembra 2018. godine. Ovaj memorandum izraz je zajedničcke namjere javno-pravnih kolektiviteta u BiH da se, uskladu sa raspoloživim finansijskim mogućnostima, pristupi organizovanoj i sistemskoj podršci radu ustanova kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu, a to su Zemaljski muzej BiH, Historijski muzej BiH, Umjetnička galerija BiH, Kinoteka BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica. Aneksom 36. Utvrđeno je da Vlada Tuzlanskog kantona, može pružiti finansijsku podršku ustanovama kulture BiH planiranjem i obezbjeđivanjem po 50.000,00 KM u budžetima za 2016., 2017., i 2018. godinu. Također, predviđeno je da će iznos sredstava zavisiti od finansijskih mogućnosti Vlade Tuzlanskog kantona i cijenit će se prilikom donošenja budžeta za svaku godinu.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2015/16. godini. Ovom odlukom mijenja se broj redovnih studenata koji se sami finansiraju.Na Prirodno-matematičkom fakultetu, Studijski program Hemija-primjenjena hemija i Studijski program Biologija-edukacija u biologiji omogućen je upis po osam umjesto po 5 studenata, kako je to bilo ranije predviđeno.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst Pisma podrške prijedlogu Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta  u  Tuzli  za  zajedničko  učešće  u  izradi  Projekta  u  okviru  programa  EU  FP-7/Horizon pod nazivom Finalizacija aplikacije za Projekat „Effective Mining Environmental Risk Management in Highly Appreciated Natural, Cultural, Historic or Reloigious Area“ (Efikasno upravljanje okolinskim rudarskim rizicima u prirodnom ambijentu visokog okolinskog, kulturnog, istorijskog ili religijskog začaja), a koji bi se realizirao na području Tuzlanskog kantona. Ukoliko za navedeni Projekat budu odobrena finansijska sredstva, Vlada Tuzlanskog kantona će posebnim aktom imenovati svoje predstavnike koji će učestvovati u njegovoj realizaciji.

Za finansiranje projekta opremanja institucija nauke od značaja za Federaciju BiH odnosno za nabavku akademske verzije Vulkan softwarea za potrebe Rudarsko – geološko – građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015.  Sredstva u iznosu 7.400,00 KM dodijelilo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 5.000,00 KM JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrade Doma. Pomenuta sredstva odobrena su sa pozicije Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

U cilju omogućavanja rada i aktivnosti Udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica Općine Zvornik na saniranju trajnih oštećenja na postojećim objektima, te uređivanja i održavanja Memorijalnog centra u Gornjoj Kalesiji, Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je ovom udruženju 7.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o odobravanju 1.511.748,49 KM Općini Zivinice za realizaciju II faze projekta toplifikacije Živinica – sekundarni dio. Radi se o novčanim sredstvima planiranim za projekte općina koja su dobivena po presudi. Radi podsjećanja, finansiranje projekata općina od sredstava glavnice po presudi vrši se srazmjemo blizini općine Termoelektrani Tuzla, rasporedu rudnika uglja i uticaja na vodne akumulacije, na način da će se 85% sredstava dodijeliti općinama Tuzla (50 % od tog iznosa), Živinice (25 % od tog iznosa) i Lukavac (25 % od tog iznosa), a 15 % ostalim općinama, s tim da se sredstva mogu odobriti isključivo za zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka i provedbu energetskih programa.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku kojom se odobrava 2.000,00 KM privrednom društvu „Tuzlanski sajam“ d.o.o. Tuzla na ime refundacije troškova organizacije Međunarodnog sajma energija, industrija, rudarstvo, (ENERGA) koji je održan od 9. do 12. juna 2015. godine u Tuzli. Međunarodni sajam ENERGA je specijalizirani sajam koji je po svom programu i nomenklaturi izlaganja jedinstven u regiji. Njegovo koncipiranje zasnovano je na predispozicijama ovog regiona i prilagođeno je njegovoj industrijsko – energetskoj tradiciji, potencijalu i budućem razvoju, te je kao takav od interesa za Tuzlanski kanton, zbog čega je Vlada kantona uvrstila i podržala ovu sajamsku manifestaciju u 2011., 2012. i 2013. godini te odobrila bespovratna finansijska sredstva na ime pomoći u njegovoj organizaciji.

Vlada Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona nije u mogućnosti podržati Inicijativu Skupštine Tuzlanskog kantona za oslobađanje od plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini, za poljoprivredne proizvođače koji su u 2014. godini pretrpjeli štetu izazvanu elementarnim nepogodama, obzirom da Tuzlanski kanton nije nadležan za donošenje propisa kojim bi se utvrdila mogućnost oslobađanja plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, niti je Tuzlanski kanton donosilac propisa kojim je ta obaveza utvrđena. Također, Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države je propisano da se naplaćena sredstva od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države dijele između kantona i jedinica lokalne samouprave (gradova i općina) u odnosu 70% naprema 30% u korist jedinica lokalne samouprave. Obzirom na navedeno Kanton se ne može odreći ovakve vrste prihoda bez prethodne saglasnosi općina, obzirom da bi se takvim postupanjem indirektno uticalo na prihode i planirana sredstva u općinskim budžetima.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o četiri stambene jedinice, u Lukavcu u ulici Armije RBiH u stambeno –poslovnom objektu D7-D8, te Zaključkom zadužila Kantonalno pravobranilaštvo i Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa da sagleda mogućnosti uvtrđivanja statusa prava vlasništva, te da Kantonalno pravobrailaštvo pred nadležnim Općinskim sudom Tuzla, urgira okončanje sudskog postupka radi utvrđivanja ništavosti ugovora o korištenju stanova i iseljenja trenutnih korisnika.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu. Naime, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona je za sufinansiranje programa sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, doznačila 1.540,80 KM, a kasnije i dodatnih 713,00 KM. Navedena sredstva nisu planirana u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu,  te ih Vlada Tuzlanskog kantona ovom odlukom usmjerava u Budžet Kantona za tekuću godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila tekst Zahtjeva za produženje roka za dostavu odgovora  na  zaključak  Konkurencijskog  vijeća Bosne i Hercegovine o pokretanju postupka, te ovlastila Ministarstvo zdravstva i Kantonalno pravobranilaštvo da u ime Vlade Tuzlanskog kantona provode sve dalje radnje i aktivnosti u postupku pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona za prijem šest državnih službenika i dva namjestenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Radi se o popunjavanju radnih mjesta koja ostaju upražnjena zbog prelaska službenika na druga radna mjesta i druge institucije, te odlaska zaposlenika u penziju.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Oduku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor članova  upravnog  odbora  Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Edina Nišića za punomoćnika koji u ime Vlade Tuzlanskog kantona vrši ovlašćenja Skupštine „Instituta za zavarivanje“ d.o.o. Tuzla.

Odjeljenje za informisanje

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: