Dva mjeseca kraći pripravnički staž u obrazovanju

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Uredbu o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Uredbom se uređuje način ostvarivanja pripravničkog staža, način i uslovi polaganja stručnog ispita, imenovanje i sastav komisije za polaganje stručnog ispita, sadržaj ispita, izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu, vođenje evidencije o položenom stručnom ispitu nastavnika, stručnog saradnika i saradnika i odgajatelja u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, internatima i domovima učenika, na području Tuzlanskog kantona, u cilju postavljanja i dostizanja evropskih standarda u stepenu stručne pripremljenosti za rad. Imajući u vidu sve veći broj kandidata za odrađivanje pripravničkog staža i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita za samostalan rad u obrazovanju te činjenicu kontinuiranog smanjenja broja učenika u osnovnim i srednjim školama na području TK, smanjena je dužina trajanja pripravničkog staža, tako da umjesto osam, pripravnički staž po novoj Uredbi traje šest mjeseci i realizuje se u toku nastavne godine, a umjesto 1/2 nastavne norme, propisana je 1/3 nastavne norme, od norme utvrđene Pedagoškim standardima, kako bi što veći broj pripravnika mogao odraditi pripravnički staž i steći uslove za polaganje stručnog ispita, što će značajno umanjiti troškove odrađivanja pripravničkog staža.

Program raspodjele sredstava od tehničkih pregleda

Vlada TK donijela je Program o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Programom je utvrđena visina i način raspodjele sredstava prikupljenih od naknada za tehnički pregled vozila s ciljem realizovanja i unapređenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama za tehnički pregled na području Tuzlanskog kantona. Sredstva Programa čine sredstva koja uplaćuju stanice za tehnički pregled vozila u visini od 1% naknade od izvršenih tehničkih pregleda za svako motorno vozilo. Naknada se uplaćuje na račun Budžeta Tuzlanskog kantona. Riječ je o ukupnoj svoti od 207.781,51 KM od čega je 144.661,51 KM namjenskih nerealizovanih sredstava od naknada za tehnički pregled vozila koja su prikupljena od naplaćenih naknada za tehnički pregled vozila na dan 31.12.2014. godine i  63.120,00 KM sredstava planiranih za uplatu u 2015. godini.

 

    Povećanje osnivačkog uloga

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Plan aktivnosti za rješavanje kreditnog zaduženja JP “Međunarodni aerodrom Tuzla”. Planom su definisane aktivnosti, nosioci, učesnici i rokovi izvršenja. Sve izmjene uslova kredita, stoji u obrazloženju dokumenta, predstavljaju privremena rješenja koja su trenutno olakšanje za poslovanje Aerodroma ali u budućem periodu stvaraju nesigurno privredno okruženje u kojem je teško privući strateške investitore. Rasterećenjem poslovne bilanse navedene dugoročne obaveze osnivač Aerodroma bi omogućio stvaranje pretpostavki za pregovore o raznim vidovima partnerstva Odlukom o odobravanju kredita Aerodromu od 15.4.2002. godine, Vlada Tuzlanskog kantona je ovom javnom preduzeću odobrila kredit iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća u procesu privatizacije na području TK na period od 14 godina uz kamatnu stopu od 4% godišnje i sa grejs periodom od 4 godine. Odobreni kredit bio je namijenjen za nabavku i izgradnju platforme. Ugovorom o komisionom kreditu, 29.8.2002. godine ugovorne strane usaglasile su se da će Vlada Tuzlanskog kantona putem Banke komisionara (NLB Banka) plasirati Korisniku (Aerodromu) dugoročni kredit u iznosu od 3.549.961,00 KM. Aneksom od 2.8.2007. godine, izvršen je pripis do tada obračunate kamate, pa je glavnica povećana na 4.064.300,62 KM.

Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Sredstva planirana Budžetom Tuzlanskog kantona u ove namjene u ukupnom iznosu od 850.000,00 KM raspoređuju se, između ostalog, za rekonstrukciju administrativne zgrade u Rudarskoj 65, izgradnju školskog objekta gimnazije u Gradačcu, rekonstrukciju centralnog grijanja u osnovnim školama u Doborovcima, Gračanica i Prvoj osnovnoj školi

Živinice, sanaciju krova školskog objekta OŠ „Mramor“ Tuzla te rekonstrukcije fiskulturnih sala u osnovnim školama Džakule u Gračanici i Duboki potok u Srebreniku.

 

Manifestacije od interesa za TK

Vlada TK donijela je Odluku o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2015. godinu. Riječ je o „Gradačačkom sajmu“, sajmu šljive i prehrambene industrije Gradačac za koji je predviđen iznos od 5000,00  KM, Sajam turizma, lova i robolova „List“ Lukavac iznos u visini od 2.000,00 KM. Za Međunarodni sajam energetike „Energa“ odobren je iznos od 2.000,00 KM a za Međunarodni sajam poduzetništva i obrta „Grapos-Expo“ 2015. u Gračanici odobreno je 5.000,00 dok je za obilježavanje dana Srebrenice predviđeno ukupno 7.000,00 KM. Za preostale manifestacije predviđen je iznos u visini od 9.000,00 KM.

Zbog usaglašavanja Vlada je povukla sa dnevnog reda Odluku o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona.

Koncesija za eksploataciju kvarcnog pijeska

Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu “Bukinje” na području Grada Tuzla. Privrednom društvu, „Tuzla-Kvarc“ d.o.o. Tuzla, dodijeljena je koncesija za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu“Bukinje“, područje Grada Tuzla, na period od 5 godina. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 5 godina iznosi 18.000,00 KM, i bit će plaćena tako što će 3.000,00 KM prije potpisivanja ugovora a preostali iznos od 15.000,00 KM će biti plaćen u 5 rata u iznosu od po 3.000,00 KM, a najdalje u roku godine dana od dana potpisivanja Ugovora.

Tekuća koncesiona naknada iznosi 0,60 KM/m3 čvrste mase kvarcnog pijeska, odnosno minimalno 3.750,00 KM/godišnje.

Obezbjeđenje naknada pripravnicima

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu u dijelu tekućih i kapitalnih transfera i donacija u iznosu od 16.200,00 KM. Unutrašnja preraspodjela načinjena je u cilju obezbjeđenja sredstava neophodnih za isplatu naknada pripravnicima/volonterima sa kojima ustanove zaključile ugovore o obavljanju volonterskog staža. S obzirom na to da u Budžetu TK za 2015. godinu, ustanove obrazovanja nemaju planirana sredstva  za ugovorene i druge posebne usluge u dijelu prihoda po osnovu tekućih i kapitalnih transfera i donacija za 2015. godinu, nisu u mogućnosti izvršiti obaveze po osnovu ugovora o obavljanju volonterskog staža.

Programi za pomoć povratku i socijalno ugrožene

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstva Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa pozicije Podrška povratku prognanih lica. Odlukom se utvrđuje program, uslovi, kriteriji i postupak raspodjele sredstava u iznosu od 321.000,00 KM od čega je kao pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima predviđeno 61.000,00 KM a za projekte održivog povratka 260.000,00 KM.Uslovi po kojima će se dodjeljivati općinama za rješavanje problema u zonama povratka i kolektivnim naseljima gdje borave raseljena lica su da se radi o mjesnim zajednicama, odnosno naseljima u kojima žive povratnici, te da se radi o kolektivnim naseljima u kojima je potrebna intervencija na infrastrukturnim objektima i objektima kolektivog stanovanja.

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstva Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa pozicije “Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih” u iznosu od 184.000,00 KM. Program raspodjele sredstava obuhvata sufinansiranje troškova električne energije u kolektivnim smještajima  u visini od 118.000,00 KM i finansiranje troškova nabavke (ogrjeva) uglja za raseljena lica u kolektivnim smještajima i najugroženije raseljene porodice u individualnom smještaju od 66.000,00 KM.

Utvrđeni kriteriji za raspodjelu sredstava ekoloških naknada

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o utvrđivanju, uslova kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Riječ je o namjenskim sredstavima za programe, projekte i slične aktivnosti, prikupljenim po osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH i sredstavima dosuđenim Presudom Općinskog suda u Tuzli od 3.7.2009. godine. Sredstva se dodjeljuju pravnim licima koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona. Na temelju odluke o dodjeli ili odobravanju sredstava, Ministarstvo će sa korisnikom sklopiti ugovor o načinu korištenja namjenskih sredstava. Ugovorom će biti uređen način korištenja sredstava, iznos odobrenih sredstava, način praćenja namjenskog korištenja sredstava, te ostala međusobna prava i obaveze korisnika sredstava i Ministarstva. Namjenska sredstva se koriste za finansiranje zaštite okoliša.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom odobrava novčana sredstva u iznosu od 2.610,00 KM po zahtjevu JU Gimnazija „Dr.Mustafa Kamarić“ Gračanica, na ime odlaska Mirze Arnauta, učenika ove ustanove na 56. Međunarodnu matematičku olimpijadu za učenike srednjih škola koja se održava u Chiang Mai-ju, Tajland.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o otpustu zakonskih zateznih kamata JP Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“ dd – Srebrenik, po osnovu zakonskih zateznih kamata, na obračunate troškove postupka, po Presudi Općinskog suda u Tuzli, potvrđene Presudom Kantonalnog suda u Tuzli od 13.08.2008. godine u iznosu 26.816,66 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke kojima utvrđuje osnovicu za obračun plaće u visini od 380,25 KM i naknadu za ishranu u toku rada u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec maj 2015. godine.

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava Sportskom savezu Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja rada Sportskog saveza u 2015. godini. Odobravaju se finansijska sredstva u visini od 37.302,00 KM Sportskom savezu Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja rada Sportskog saveza za 2015 godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju finansijskih sredstava u iznosu od 50.715,00 KM na ime pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja nisu u mogućnosti da za svoje zaposlenike i članove uže porodice obezbijede pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Uplatom Zavodu zdravstvene zaštite TK bit će obezbijeđena zdravstvena zaštita za period 1.1.-30.6.2015. godine za 317 zaposlenika FO «Aida» Tuzla, 17 zaposlenika Unioninvest «Mašinska montaža» Tuzla, 6 zaposlenika «Elektromontaže» Tuzla, 5 zaposlenika « Livnice čelika» Tuzla,  104 zaposlenika «Bosnia Valves» Tuzla, 9 zaposlenika «Koksno- hemijskog kombinata“ Lukavac, 18 zaposlenika  „Poleta“ Tuzla i 259 zaposlenika „TTU“D.D. Tuzla. Pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim vlasništvom u obezbjeđivanju zdravstvene zaštite zaposlenicima, koja nisu u mogućnosti da plaćaju poreze i doprinose, provodi se niz godina. Ova aktivnost planirana je Programom raspodjele sredstava sa budžetske pozicije Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima za 2015. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom se daje prethodna saglasnost na prijedlog Odluke Senata Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacije eMPIRICA sa sjedištem u Brčko distriktu BiH na planirani broj studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na odjeljenju Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacije eMPIRICA u akademskoj 2015/2016. godini.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o izmjenama Pravila Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.

Vlada TK donijela je rješenja o imenovanju komisija za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2015/16. godini.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja od 10.6.2015. godine. Do izmjena je došlo jer je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, odnosno odredbe koje regulišu uslove za vršenje poslova visoke stručne spreme, bilo potrebno usaglasiti sa Bolonjskim sistemom studiranja, te precizirati koji stručni ispit moraju imati osobe koje se postavljaju kao državni službenici u organe uprave.

Budući da je Skupština Tuzlanskog kantona jučer donijela zaključak koji se odnosi na pitanje rješavanja statusa trgovaca na Gradskoj pijaci u Živinicama povučena je sa dnevnog reda tačka o ovoj temi.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim prihvata Informaciju o aktivnostima u vezi sa izradom nacrta Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Tuzlanskog kantona od 10.6.2015. godine. Zadužuje se Radna grupa za izradu nacrta Zakona o plaćama i naknadama u institucijama TK da u roku od 30 dana sačini i Vladi TK dostavi na razmatranje radnu verziju Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim je prihvatila tekst pisma podrške općinskom načelniku Općine Čelić za rješavanje spora postizanjem vansudske nagodbe u slučaju čelićke fabrike uza preradu voća.

Vlada je donijela Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da sačini i Vladi Tuzlanskog kantona dostavi cjelovitu i dopustivu informaciju o eventualnim nezakonitim radnjama direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, nakon čega će se Vlada na bazi dostavljene informacije očitovati i u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i Uredbom o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine predložiti odgovarajuće mjere.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ u sastavu Muhamed Kalajac, predsjednik i članovi Enis Hodžić i Zekerijah Smajlović. Skupština Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ će imenovati Nadzorni odbor na period do 90 dana, odnosno do okončanja zakonske procedure po objavljenom javnom oglasu za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora.

Vlada je dala saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Bosanki kulturni centar Tuzlanskog kantona o imenovanju mr. Edisa Bajića za vršioca dužnosti Javne ustanove Bosanki kulturni centar Tuzlanskog kantona, na period najduže do šest mjeseci.

 

 

Odjeljenje za informisanje Vlade TK

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.