DONESEN PROGRAM RADA VLADE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2012. GODINU

Vodeći se osnovnim načelima vrijednosti, u vremenu nove ekonomske krize u Evropi i  okruženju, Vlada će u 2012. godini raditi na realizaciji 4 osnovna strateška cilja poboljšanje ekonomskog položaja Tuzlanskog kantona, razvoj ljudskih resursa i unapređenje kvaliteta života, smanjenje i pravednija potrošnja, kao i učinkovitija organizacija organa uprave, te promjena sistema društvenih vrijednosti.

U koordinaciji sa vladama BiH i FBiH, Vlada Tuzlanskog kantona će u tekućoj godini inicirati ubrzanje operativnih aktivnosti u kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja, naročito kada je u pitanju uklanjanje administrativnih barijera za razvoj poduzetništva. U ovom kontekstu posebno će se insistirati na jačem socijalnom dijalogu poslodavaca, sindikata i Vlade, uz podizanje društvene i etičke odgovornosti poslodavaca utemeljenoj na njihovim zakonskim obavezama o ekonomsko-socijalnoj sigurnosti radnika.

Realizaciji ciljeva će doprinijeti i priprema jasnih politika Vlade TK. Strukturne mjere za unapređenje poslovne okoline, ubrzanja oporavka i ekonomskog rasta Kantona, sprovodit će se realizacijom prethodno donijetih strateških dokumenata na nivou Kantona: Strategije razvoja Tuzlanskog kantona do 2013. godine, Strategije zapošljavanja u TK i Strategije razvoja poljoprivrede u TK kao i prioritetnih razvojnih ciljeva u pogledu poboljšanja društvenog položaja mladih.

Kada su u pitanju normativne, analitičke i izvještajne mjere Programom rada Vlada je tokom 2012. godine predvidjela donošenje više o 200 mjera, što je za oko tridesetak mjera više nego što je to bilo predviđenom Programom rada za 2011.godinu.

Također, aktivnosti Vlade u narednom periodu bit će usmjerene na dalju implementaciju strateških dokumenata i mjera donesenih u prethodnom periodu. Pored toga Vlada TK je u 2011. godini donijela niz zakona, čiji se efekti očekuju u narednom periodu. Prije svega to su: Zakon o rudarstvu Tuzlanskog kantona, Zakon o geološkim istraživanjima Tuzlanskog kantona, Zakon o osnivanju JU Zaštićeni pejsaž „Konjuh“, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, Zakon o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona, Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih isprava, Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju, , Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, Zakon o izmjenama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, Zakon o prostornom uređenju i građenju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina.

Neophodno je istaći i da je Vlada TK razmatrala analize efekata ranijih ulaganja, s ciljem da uočene nedostatke i propuste, izbjegne u kreiranju budućih programa.

Dugoročni cilj Vlade Tuzlanskog kantona je postizanje boljeg kvaliteta života građana Tuzlanskog kantona, koji će se realizovati kroz niz aktivnosti usmjerenih na obezbjeđivanje kvalitetne zdravstvene zaštite, kvalitetnog i dostupnog obrazovanja, prava na rad i zaradu, prava na posao, na sigurnu i dovoljnu pravnu zaštitu, prava na slobodu vjerske ispovijesti, na slobodu komunikacija itd.

USVOJEN PLAN RADA I FINANSIJSKI PLAN  DIREKCIJE CESTA TUZLA ZA 2012. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Plan rada i Finansijski plan Direkcije cesta Tuzla za 2012. godinu.

Rad Direkcije cesta Tuzla u 2012. godini fokusirat će se na obavezno redovno održavanje puteva i održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu (zimska služba), na završetak već započetih investicionih poslova iz 2011. godine, izgradnju i rekonstrukciju prioritetnih putnih pravaca, sanaciju aktivnih klizišta i izradu projektne dokumentacije za one putne pravce i objekte na putevima čija će izgradnja i rekonstrukcija uslijediti u ovoj i narednoj godini, uspostavljanje katastra putne mreže za regionalne i lokalne puteve od regionalnog značaja, navodi se u danas usvojenom Planu rada i finansijskom planu Direkcije cesta Tuzlanskog kantona.

Direkcija cesta Tuzla će u okviru svojih redovnih poslova obavljati i stručno-upravne poslove predviđene Zakonom o cestama, drugim zakonima i podzakonskim aktima i inicirati aktivnosti za donošenje kriterija i standarda koji trenutno nedostaju u oblasti održavanja, izgradnje, rekonstrukcije i zaštite puteva. U okviru svoje nadležnosti, a u skladu sa smjernicama Ministarsva trgovine, turizma i saobraćaja TK, Direkcija cesta Tuzla će pokrenuti proceduru za izmjenu kategorija pojedinih cesta na prostoru Kantona. Razlog za izmjenu kategorija je što kategorizacija nije rađena duži niz godina, a određene lokalne zajednice koje nisu u mogućnosti obezbjediti neophodna sredstva za kvalitetnu rekonstrukciju, sanaciju i održavanje gradskih cesta jer su po svojim karakteristikama odavno već prerasle u kategoriju regionalnih cesta, a pod stalnim su udarom prirodnih nepogoda kao što je tonjenje, čime je bezbjednost korisnika odnosno učesnika u saobraćaju na vrlo niskom nivou.

Za realizaciju Plana planirani su prihodi i primici, te rashodi i izdaci  u iznosu od 18.554.030,95 KM. Najveći iznosi u strukturi troškova planirani su za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i rehabilitaciju puteva i putnih objekata u 2012. godini, i to 5.950.000 KM, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i rehabilitaciju puteva i putnih objekata, odnosno završetak nerealizovanih radova iz Plana za 2011. godinu,  u iznosu od 3.828.616,33 KM, redovno održavanje puteva 1.763.150,1 KM i zimsko održavanje puteva 1.185.522,72 KM.

USVOJEN PROGRAM RADA KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA 2012. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Kako se navodi u Planu, tokom 2012. godine prioritet u radu svih Inspektorata u sastavu Uprave bit će vršenje inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakonske regulative radi uređenja oblasti koje nadziru kantonalne inspekcije, kao i radi povećanja finansijske i druge odgovornosti subjekata nadzora i podizanja na višu razinu, a sve u cilju stvaranja ambijenta i uspostave okvira za funkcionisanje pravne države. Prilikom vršenja nadzora prioritet će se staviti na nadzor akutnih i kontinuiranih problema u sim upravnim oblastima. Zbog sve većih poremećaja na tržištu Federacije BiH Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2012. godinu kao poseban prioritet u 2012.godini postavlja redovno uzorkovanje svih prehrambenih artikala i proizvoda animalnog porijekla kao i uzorkovanje radnih površina i uzimanje briseva zaposlenih u objektima u kojima se vrši masovno konzumiranje ugostiteljskih i drugih usluga, s ciljem zaštite potrošača. U cilju stvaranja povoljnog ambijenta za legalan rad subjekata nadzora, inspektori će u svim situacijama za koje zakonodavac nije predvidio druge mjere, djelovati edukativno, preventivno i korektivno, sa željom da se pomogne subjektima nadzora u njihovom radu, radi uvonenja istih u legalne tokove rada, dok će se prema onim subjektima nadzora na koje preventivne mjere nisu imale pozitivnih efekata i koji narušavaju sistem i ometaju normalne tokove privređivanja kao i prema višestrukim povratnicima u prekršaju, preduzimati najstrožije upravne, prekršajne i druge mjere, u cilju sankcionisanja istih i stvaranja osjećaja da postoji pravna država. Svi Inspektorati, odnosno inspektori će vršiti nadzore u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja i primjenjivati propise koji regulišu odrenene oblasti, kako po službenoj dužnosti, tako i po zahtjevima stranaka i predstavkama građana, navodi se u Programu.

USVOJENA INFORMACIJA  O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA U VRIJEME PROGLAŠENJA STANJA PRIRODNE NESREĆE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju Kaantonalnog štaba civilne zaštite o poduzetim aktivnostima u vrijeme proglašenja stanja prirodne nesreće na području Tuzlanskog kantona uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama u mjesecu februaru 2012. godine. Na osnovu obavljene detaljne analize stanja na terenu i poduzetih aktivnosti od strane Kantonalni štab je u informaciji predložio više mjera koje za cilj imaju ukupno poboljšanje stanja. Kako se navodi , tokom rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja od strane općinskih i Kantonalnog štaba civilne zaštite uočeno je da jedan broj članova štabova civilne zaštite nije kvalitetno upoznat sa svojim obavezama i nadležnostima. Također, u toku pružanja odgovora na prirodnu nesreću uočeno je da općinske službe civilne zaštite u nekim općinama nisu kadrovski popunjene i formirane u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju jer nemaju status samostalne općinske Službe za upravu, nemaju u svom sastavu općinski operativni centar civilne zaštite i profesionalnu vatrogasnu jedinicu u skladu sa navedenim Zakonom. Značajno je istaći i da se za vrijeme trajanja prirodne nesreće većina građana i pravnih lica nisu kvalitetno odazvali na čišćenje snijega ispred i sa objekata koje koriste što su po Zakonu o zaštiti i spašavanju bili dužni učiniti, a izostala je i reakcija nadležnih inspekcijskih službi u sankcioniranju građana i pravnih lica koji nisu izvršavali svoje obaveze iz Zakona o zaštiti i spašavanju i općinskim Odlukama o komunalnom redu, navodi se u Informaciji.

Između ostalog u Informaciji se navodi i da u odgovoru na prirodnu nesreću nisu učestvovale obučene i opremljene jedinice civilne zaštite opće namjene jer još uvijek nije donesen propis iz Zakona o zaštiti i spašavanju o sadržaju i načinu vođenja evidencije i kriterijima za raspoređivanje obveznika civilne zaštite u strukture civilne zaštite, te je potrebno je da direktor Federalne uprave civilne zaštite hitno donese navedeni propis kako bi se to što je moguće prije ispravilo.

SMANJIVANJE TROŠKOVA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA U ORGANIMA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o okončanom postupku druge faze uvođenje IP Centrex telefonske usluge u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona. Naime, analizom troškova koji su nastali korištenjem IP Centrex usluga utvrđeno je da je u vremenskom periodu oktobar-decembar 2011. godine, od kako se ova usluga koristi u organima smeštenim u poslovnoj zgradi Soda – So, ukupna ušteda u odnosu na prethodni način korištenja usluge fiksnih telefona oko 31%. Kako je očito da se telekomunikaciona usluga po IP Centrex paketu pokazala ekonomski opravdanom Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa je pristupio uvođenju druge faze IP Centrex telefonskih usluga u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona kojom prilikom su obuhvaćeno 17 fiksnih telefonskih brojeva. Današnjim Zaključkom Vlada je dala i saglasnost Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa da potpiše Anekse ugovora pružanja IP Centrex telekomunikacionih usluga na lokaciji Ministarstva pravosuđa i uprave kao i lokaciji poslovne zgrade u kojoj će biti smještena Ministarstva, uprave i drugi  koje trenutno koriste poslovne prostore pod zakupom.

UTVRĐENI ZNAČAJNI DOGAĐAJI, DATUMI I LIČNOSTI ZA TUZLANSKI KANTON

Vlada Tuzlanskog akntona donijela je danas Odluku o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton. Odlukom su utvrđeni značajni događaji, datumi i ličnosti za Tuzlanski kanton, izvori finansiranja za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti, korisnici koji imaju pravo na participaciju u troškovima organizovanja sportskih takmičenja i manifestacija u povodu obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti, način korištenja sredstava, uslovi, kriteriji i postupak  za ostvarivanje navedenog prava. Prema ovoj Odluci, značajni događaji, datumi i ličnosti za Tuzlanski kanton su: Dan formiranja Prve muslimanske podrinjske brdske brigade (02. februar), Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine (01. mart), Dan Oružanih snaga Armije Bosne i Hercegovine (15. april), Dan pobjede nad fašizmom (09. maj), Dan pogibije heroja odbrambeno – oslobodilačkog rata Mehdina Hodžića (10. maj), 15. maj (15. maj), Dani policije Tuzlanskog kantona (22. maj), tradicionalni susreti dobitnika ratnih   priznanja  i odlikovanja (12. juni), Dani Srebrenice (11. juli), Dan ustanak naroda Bosne i Hercegovine (27. juli), Dan formiranja 2. korpusa Armije Bosne i Hercegovine/Vojske  Federacije Bosne i Hercegovine (29. septembar), Dan pogibije heroja odbrambeno – oslobodilačkog rata Nesiba Malkića      (25. oktobar), Dan pogibije heroja odbrambeno – oslobodilačkog rata Hajrudina Mešića (30. oktobar), Dan mrtvih – poginulih u domovinskom ratu (01. novembar), Dan državnosti Bosne i Hercegovine (25. novembar) i Dan šehida (drugi dan ramazanskog Bajrama).

Razlog za donošenje ove odluke jeste i usklađivanje sa odredbama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, koji je utvrđeno da boračka organizacija na nivou Kantona, koja organizuje sportsko takmičenje i manifestaciju povodom obilježavanja Dana OS RBiH i drugih datuma,  koje utvrdi Vlada Tuzlanskog kantona, ima pravo na participaciju troškova, a u cilju transparentnosti apliciranja, i utroška budžetom planiranih sredstava za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton, Odlukom je predviđen postupak javnog oglašavanja, kriteriji, te način bodovanja zahtjeva.

 OSTALE ODLUKE

 Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Izmjene su donesene radi usklađivanja Statuta sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH. Naime, Statut Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je donesen 2010. godine, a nakon toga donesen je Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH s kojim je bilo neophodno uskladiti Statut ove ustanove. Takođe je potrebno uskladiti i šifre djelatnosti Zavoda sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine, zbog čega je prethodno neophodno izvršiti usklađivanje Statuta. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o aktivnostima na dodjeli u zakup ili koncesiju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Razvojni srednjoročni strateški plan Ureda za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona 2012-2014. godine. Značajno je istaći da je ovo prvi puta da je Plan razvijan u skladu sa Uredbom o procesu strateškog planiranja, godišnjeg planiranja i izvještavanja u Federalnim ministarstvima koja se temelji na međunarodnim standardima i stručnoj podršci Udruženja za razvoj NERDA. Slijedeći navedenu Uredbu i propisanu metodologiju Ured za internu reviziju je definirao 3 strateška cilja Ureda za period 2012-2014. To su razvoj institucionalnih kapaciteta Ureda za internu reviziju Vlade TK, doprinos unapređenju pravnog okvira oblasti interne revizije na nivou loklane zajednice, Tuzlanskog kantona i FBiH, te efikasno praćenje i analiza ključnih poslovnih procesa  korisnika javnih sredstava u TK.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost na Plan proljetne sjetve u 2012. godini za područje Tuzlanskog kantona. Planom je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem u našem kantonu zasije ukupno 49.470,20 ha. Površine koje se planiraju zasijati u ovoj proljetnoj sjetvi veće su u odnosu na prošlu godinu za 784,2 ha, odnosno za 1,61%. Žitarice se planiraju zasijati na površini od 22.938 ha, što iznosi 46,37 % od ukupnog plana sjetve, a to je za 649,5 ha više u odnosu na 2011. godinu. Krmnim i industrijskim biljem planira se zasijati površina od 14.452 ha, što je za 4,17% više u odnosu na plan iz 2011. godine. Što se tiče povrtnog bilja, planoran je zasad krompira na 6.973  ha, a ostalim povrtnim biljem planira se zasijati, odnosno zasaditi 4.816 ha. Posmatrano sa aspekta općina, najveća površina planirano je da se zasadi na području općine Gradačac 11.053 ha, a najmanja na području općine Sapna 540 ha. Plan proljetne sjetve u većini općina Kantona  veći u odnosu na plan 2011. godine. Povećanje plana se kreće od 1,65% u općini Lukavac do 15,47% u općini Teočak, dok je u općinama Sapna, Živinice i Tuzla plan sjetve manji u odnosu na prošlu godinu i to u općini Sapna za 0,55%, u općini Živinice za 5,32% i u općini Tuzla za 10,89%. Također je evidentno da su sjetvene površine veće u općinama gdje se nalaze kompleksi poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kao što su općine Gradačac, Živinice, Lukavac, Kalesija, Srebrenik i Tuzla. Za realizaciju plana proljetne sjetve potrebna  su sredstva u iznosu od 69.118.390,00 KM, od čega je više od 50% potrebno za sjeme, 19.144.967,40 KM je potrebno za đubrivo, a nešto manji iznosi potrebni su za gorivo, ulje i mazivo te pesticide.

 Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Aneksa Ugovora o koncesiji za eksploataciju mrkog uglja između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK i JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo ZD Rudnici mrkog glja “Đurđevik d.o.o. Đurđevik, te tekst Protokola o reprogramiranju duga po osnovu neplaćenih koncesionih naknada. Predmet Aneksa je produženje Ugovora o koncesiji do 31.12.2012. godine. Obzirom da Rudnik mrkog uglja “Đurđevik” nije izmirio zadnju ratu po ranije potpisanom Protoklu o reprogramiranju duga po osnovu neplaćenih koncesionih naknada resorno ministarstvo je sačinilo novi Protokol koji će biti potpisan prije potpisivanja Aneksa Ugovora. Protokolom bi baveze po osnovu koncesione naknade nastale u 2011. godini reprogramirale za isplatu u 12 jednakoh mjesečnih rata tokom 2012. godine, s tim da je Rudnik prvu ratu reprogramiranog duga dužan uplatiti odmah nakon potpisivanja Protokola. Ukoliko Koncesionar, nakon potpisivanja Protokola, ne uplati dvije uzastopne rate reprogramiranog duga, koncesor će odmah tražiti naplatu ukupnog duga jednokratno, navodi se u Protokolu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o dodjeli koncesije Privrednom društvu JP „Elektroprivreda BiH“ D.D. Sarajevo ZD Rudnici „Kreka“ D.O.O. Tuzla  za površinsku eksploataciju industrijske mineralne sirovine-kvarcnog pijeska. Koncesija je dodijeljena na period od 5 godina za površinsku eksploataciju na lokalitetu  površinskog kopa “Šićki brod“ u općini Lukavac na ukupnoj površini eksploatacionog polja do 62,6 ha. Kako se navodi u Odluci jednokratna koncesiona  naknada za koncesioni period od 5 godina iznosi 38.700,00 KM, i bit će plaćena u tri jednake rate. Kao koncesor, današnjom Odlukom, određeno je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona  koje će, nakon odobrenja ugovora od strane Komisije za koncesije TK, zaključiti ugovor sa koncesionarom.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na ime servisiranja i opravke motornog vozila odobrila  1000,00 KM Kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja  Tuzlanskog kantona. Postupak oglašavanja, imenovanja komisije za izbor i provođenje postupka, izvršit će Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, a javni oglas bit će objavljen  u «Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine» i dnevnom listu „Dnevni avaz“.

 Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Međunarodna galerija portreta Tuzla o izmjeni Pravila ove javne ustanove.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas rješenja o imenovanju Komisija za izradu Pravilnika o polaganju stručnog ispita u osnovnim i srednjim školama i Komisije za izradu Pravilnika o stručnom  nadzoru. Komisiju za izradu Pravilnika o polaganju stručnog ispita u osnovnim i srednjim školama čine Mirsad Bakalović, predsjednik i članovi Izet Numanović, Ediba Pozderović, Mersija Jahić i Tatjana Sirćo, a Komisiju za izradu Pravilnika o stručnom nadzoru čine Mirsad Bakalović, predsjednik i članovi Izet Numanović, Ediba Pozderović, Fikret Vrtagić i Asim Bojić.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za otpis potraživanja nastalih zbog neizmirenih obaveza za pružene usluge obezbjeđivanja fudbalskih utakmica klubovima koji se takmiče u Prvoj kantonalnoj ligi i Drugoj federalnoj ligi – grupa sjever. Radi se o klubovima NK „Tuzla“, FK „Sloga“ i FK „Radnik“ i ukupnom iznosu dugovanja u iznosu 3.970,50 KM. Imajući u vidu da većina fudbalskih klubova egzistira u veoma teškim uslovima, a cijeneći doprinos ovih klubova u razvoju amaterskog sporta na području Kantona i podrške koju pružaju mladim ljudima u bavljanju sportom Vlada je dala saglasnost da se navedeni klubovi oslobode od plaćanja nastalih obaveza.

 Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Ovlaštenje za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga štampanja obrazaca, dokumentacije i evidencije za potrebe osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona. S tim u vezi u ime i za račun 88 osnovnih i 33 srednje škole sa područja Tuzlanskog kantona Ministarstvo će provesti postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje pomenutih usluga.

(Odjeljenje za informisanje)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: