Muhamed Alić (A SDA) izabran za novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija (uživo)

17:28 – Završena je 34.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

17:25 – Prihvaćena je Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Kalesija sa osvrtom o stanju zapošljavanja na području općine Kalesija za 2015.godinu

17:24 – U nastavku sjednice prihvaćena je Informacija o realizaciji projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije Zvornik, dok Informacija o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na području općine Kalesija za 2015.godinu nije prihvaćena.

17:07 –  Ismet Mešić, koji mijenja načelnika općine Kalesija, je kao ovlašteni predlagač sa dnevnog reda povukao Izvještaj o radu boračkih udruženja i utrošku dodijeljenih sredstava iz budžeta općine za 2015.godinu.

17:05 –  Sena Musić (Klub za bolju Kalesiju) je upitala da li je pokrenut postupak protiv RVI i njenih nekoliko članova zbog nelegalne naplate parkinga u centru Kalesije?

17:00 – U toku je razmatranje Izvještaja o radu boračkih udruženja i utrošku dodijeljenih sredstava iz budžeta općine za 2015.godinu. Hasan Ćorsuljić je uputio kritike na račun predsjednika boračkih organizacija, koji nisu prisutni na sjednici vijeća. Ćorsuljić je iznio niz zamjerki na račun boračkih organizacija, koje su podijeljene i koje, kako navodi, ne štite interese boraca.

16:51 – Općinsko vijeće nije usvojilo Izvještaje o radu za prošlu godinu Centra za socijalni rad i Doma zdravlja Kalesija, dok su prihvaćeni Izvještaji o radu Gradske biblioteke i BKC-a Alija Izetbegović – Kalesija.

16:22 – Nije usvojen ni Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2015.godinu.

15:44 – Općinsko vijeće Kalesija nije usvojilo Izvještaj  o radu općinskog načelnika za 2015. godinu. Niko od prisutnih vijećnika nije glasao za ovaj Izvještaj, 11 vijećnika bilo je protiv, dok su 3 vijećnika bila suzdržana prilikom izjašnjavanja.

15:26 –  Usvojena je Odluka o produženju važnosti Strategije razvoja zasnovane na poštivanju ljudskih prava 2007-2015, dok je Ismet Mešić je kao ovlašteni predlagač sa dnevnog reda povukao Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija

15:20 –  Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.

15:16 –  Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi.

15:07 –  Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o zaključenju ugovora o prodaji nekretnine općine Kalesija sa najpovoljnijim ponuđačem.

Ismet Mešić, obrazlažući Odluku, je kazao da se radi o prodaji zemljišta preduzeću “Izazov” Kalesija, koji na ovoj lokaciji planira proširenje proizvodnih kapaciteta. Radi se o izgradnji objekata namijenjenih za pilanu, sušaru i proizvodnju pelata.

15:05 – Usvojena je Odluka po kojoj će predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija imati naknadu od 500 KM za vršenje funkcije predsjedavajućeg vijeća

15:04 – Usvojena je Odluka da predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija ovu dužnost obavlja na volonterskoj osnovi

14:58 – Sjednicom Općinskog vijeća Kalesija u nastavku predsjedava Muhamed Alić (A SDA)

14:54 – Muhamed Alić (A SDA) je sa 14 glasova ZA izabran za novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija

Muhamed Alic

14:52 – Općinsko vijeće Kalesija je sa 14 glasova ZA razriješilo Esada Čanića dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija.

14:49 – Još uvijek traje puza u kojoj predstavnici nove vijećničke većine usaglašavaju Odluku o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća. U nastavku sjednice uslijedit će smjena dosadašnjeg predsjedavajućeg vijeća Esada Čanića, nakon čega će biti izabran njegov nasljednik.

14:30 –  Muhamed Osmanović (Klub SDP) zatražio pauzu od 5 minuta, kako bi se Odluka uskladila sa Zakonom.

14:26 – U toku je razmatranje Odluke o razrješenju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija

Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju), kao predlagač Odluke je obrazložio razloge za smjenom Čanića.

14:23 -Usvojen je predloženi dnevni red 34.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

14:20 – Muhamed Osmanović je kazao da predsjedavajući vijeća Esad Čanić nije uspio održati red u sali, a da je to učinila Kadira Suljkanović, kao zamjenik predsjedavajućeg i još jednom je pozvao da se nastavi sa radom.

14:19 – Hajrudin Husejnović, također, tumači Poslovnik o radu. Kazao je da predsjedavajući ne može održati red u sali može prekinuti sjednicu vijeća. Naveo je sličnu situaciju prilikom konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

14:16 – Sjednica je nastavljena. Trenutno za govorinicom Muhamed Osmanović, predsjednik Kluba SDP-a, koji je tumačio Poslovnik o radu Općinskog vijeća. Osmanović je naveo da je predsjedavajući vijeća bio dužan odstraniti vijećnika koji nije udaljio vjećnika. Osmanović smatra da su ispunjeni uslovi za nastavak sjednice vijeća i pozvao vijećnike da nastave sa radom.

14:03 – Općinsko vijeće je usvojilo prijedloge SDP-a i Kluba za bolju Kalesiju da se u dnevni red uvrste predložene Odluke. Sa 14 glasova ZA sa dnevnog reda su skinute prve dvije tačke:Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija i Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija. U dnevni red su uvršteni prijedlozi Kluba za bolju Kalesiju:  Odluka o razrešenju predsjedavajuće Općinskog vijeća, Odluka o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija, Odluka o volonterskom obavlanju dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija i Odluka o utvrđivanju naknade za vršenje funkcije predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija. Također, prihvaćen je prijedlog SDP-a da se sa današnje sjednice vijeća povuče Odluka o plaćama i naknadama izabranih zvaničnika, a  da općinski načelnik, predsjedavajući vijeća i predsjednik Sindikata za narednu sjednicu pripreme usaglašenu  Odluku.

13:58 – Očekuje se nastavak 34.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija. U salu za sjednice su se vratili Ismet Mešić, koji mijenja općinskog načelnika i pomoćnici načelnika.

13:54 – Službenici policije trenutno uzimaju izjavu od Kadire Suljkanović, zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća po prijavi protiv Zijada Suljkanovića.

13:53 – Dok traje pauza, pozvani su službenici Policijske uprave Kalesija da dođu i uzmu izjave od vijećnika u vezi sa prijavom o vrijeđanju i fizičkom napadu od strane vijećnika Zijada Suljkanovića

13:50 – U toku je nova pauza, kako bi preostalih 14 vijećnika koji se nalaze u sali Općinskog vijeća donijelo odluku o nastavku rada.

13:46 – Preostalih 14 vjećnika se izjasnilo da ne prihvataju Zaključak kolegija da se prekine sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Dakle, odlučeno je da se nastavi sa 34.redovnom sjednicom Općinskog vijeća Kalesija.

13:45 – Hasan Ćorsuljić (SDP) je kazao da nije reagovao na napad Zijada Suljkanovića, jer kaže da se ne boji Suljkanovića i njemu sličnih.

13:43 – Sena Musić (Klub za bolju Kalesiju) je kazala da će podnijeti krivičnu prijavu protiv Zijada Suljkanovića, zbog njegovih istupa na sjednici.

13:42 – Amir Barčić (SDP) je predložio da se pristupi izjašnjavanju po zaključku Kolegija Općinskog vijeća i da se nastavi sa radom

13:41 – U sali za sjednice osalo je 14 vijećnika koji su nastavili sa radom.

13:39 – Trenutno je za govornicom Muhamed Osmanović, predsjednik Kluba vijećnika SDP-a, koji je istakao da je predsjedavajući Čanić prekršio Poslovnik o radu Općinskog vijeća i nije smio prekinuti sjednicu. Osmanović je predložio da Općinsko vijeće nastavi sa radom, a da sjednicom nastavi predsjedavati Kadira Suljkanović, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija.

13:38 – Situacija u sali za vijeće je na rubu incidenta. Zijad Suljkanović je prijetio čak i fizički nasrnuo na vijećnika Hasana Ćorsuljića, pri čemu je nogom udario u klupu u kojoj sjedi Ćosuljić.

13:36 – Zijad Suljkanović je i dalje za govornicom Općinskog vijeća i pojedinačno vrijeđa vijećnike iz novoformirane vijećničke većine.

Zijad Suljkanovic

13:34 – Nakon što je Čanić objavio prekid 34.redovne sjednice vijeća zbog istupa Zijada Suljkanovića, vijećnici iz dosadašnje vijećničke većine su napustili sali za sjednice, dok su u sali ostali vijećnički nove vijećničke većine.

13:32 – Zijad Suljkanović je samoinicijativno izašao za govornicu i počeo govoriti o netrpeljivostima u Kalesiji. Predsjedavajući Čanić je u više navrata upozoravao Suljkanovića da prestane govoriti on to nije učinio, nakon toga je Čanić objavio prekid sjednice.

13:31 – Sjedinica je nastavljena.  Zijad Suljkanović (predsjednik Kluba NSRZB) je izaao za govornicu iako mu predsjedavajući nije dao riječ.

13:28 – Poslije višesatnih pauza očekuje se nastavak sjednice Općinskog vijeća Kalesija. Podsjećamo, na današnjoj sjednici još nije usvojen dnevni red. Problem je nastao kod dopune dnevnog reda, gdje su vijenici iz Kluba za bolju Kalesiju zatražili uvrštvanje novih tačaka dnevnog reda: Odluka o smjeni predsjedavajućeg i izboru njegovog nasljednika.

13:12 – Održana je sjednica Kolegija na kojoj je usvojen prijedlog da se prekine 34.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Međutim, da bi se sjednica prekinula potrebno je da za ovaj prijedlog glasa najmanje 14 vijećnika. S obzirom da je uspostavljena nova vijećnička većina ovakav prijedlog najvjerovatnije neće dobiti dovoljan broj glasova, prema navodima većine vijećnika. U međuvremenu je određena nova polusatna pauza, koju je zatražio Ramiz Baručić, predsjednik Kluba vijećnika SDU – Grupa građana.

vijece 2

12:46 – Sjednica je nakratko nastavljena, da bi Ramiz Baručić, u ime Kluba SDU-Grupa građana, zatražio novu pauzu. Nakon Baručića za riječ se javio Selmir Buljkić (samostalni vijećnik) koji je predložio da se sjednica prekine. Potom je Esad Čanić, predsjedavajući vijeća, odredio novu pauzu u trajanju od 10 minuta i zakazao sjednicu Kolegija Općinskog vijeća na kojoj bi se razmotrila mnogućnost odgode ili prekida sjednice.

12:12 – Nova, peta po redu pauza. Ovoga puta pauzu u trajanju pd 30 minuta je zatražio Sead Selimović (predsjednik Kluba samostalnih vijećnika)

12:10 – Nakon četiri pauze očekuje se nastavak 34.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

11:41 – U sali su se vratili svi vijećnici i očekuje se novi nastavak. Međutim, Denis Omerbegović je u ime SBiH zatražio još jednu pauzu u trajanju od 30 minuta.

11:38 – I dalje je u toku pauza na 34.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija. Podsjećamo, od aktuelne vijećničke većine dosada su pauze tražili Esad Čanić, predsjedavajući vijeća, Zijad Suljkanović (predsjednik Kluba NSRZB) i Adnan Kamerić (predsjednik Kluba SDA). U sali za sjednice trenutno se nalazi 14 vijećnika, koji po navodima prisutnih čine novu vijećničku većinu. Očekuje se povratak u sali preostalih vijećnika

11:08 – Nakon što je nastavljena sjednica uslijedila je nova polusatna pauza. Ovoga puta pauzu je zatražio Adnan Kamerić (predsjednik Kluba vijećnika SDA).

11:06 – Očekuje se nastavak 34.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija. Nakon pauze vijećnici bi se trebali izjasniti o predloženom dnevnom redu. Ukoliko se u dnevni red uvrste prijedlozi Kluba za bolju Kalesiju bit će evidentno da je uspostavljena nova vijećnička većina u Kalesiji.

11:02 – U toku je pauza na zahtjev Zijada Suljkanovića (predsjednik Kluba NSRZB). Nova vijećnička većina od 14 vijećnika je na okupu u jednoj prostoriji, u kojoj su do sada za vrijeme pauza bili vijećnici SDP-a i Kluba za bolju Kalesiju. Po svemu sudeći novu vijećničku većinu čine:

SDP – Muhamed Osmanović, Enes Idrizović, Amir Barčić, Galib Softić i Hasan Ćorsuljić

Klub za bolju Kalesiju: Mujo Mujkić, Mujo Mešanović, Sena Musić i Nihad Hamzić

Muhamed Alić (A SDA), Fikret Suljkanović (SDA), Kadira Suljkanović (NSRZB), Kasim Selimović (SEP) i Meho Suljkanović (nacionalna manjina).

10:42 – Na osnovu reakcije vijećnika koji su do sada bili u vijećničkoj većini  i čestih pauza vidljivo je da je u Općinskom vijeću formirana nova vijećnička većina, što su nam potvrdili i neki od vijećnika.  Ukoliko je ova informacija tačna doći će do smjene predsjedavajućeg vijeća Esada Čanića i izbora novog predsjedvajućeg Općinskog vijeća. Špekuliše se da bi novi predsjedavajući vijeća mogao biti Muhamed Alić (A SDA). Ipak, treba sačekati nastavak sjednice, kako bi se zvanično potvrdila ova informacija.

10:41 – U toku je nova pauza, na zahtjev Zijada Suljkanovića (predsjednik Kluba NSRZB)

10:35 – Sjednica je nastavljena, ali se odmah za riječ javio Zijad Suljkanović (predsjednik Kluba NSRZ) koji je zatražio pauzu od 30 minuta

10:34 – Vijećnici bi u nastavku sjednice trebali da se izjasne o predloženom dnevnom redu i dopunama dnevnog reda. Tada će se i znati ko ima većinu na dananjoj sjednici.

10:33 – Nakon pauze očekuje se nastavak 34.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

10:28 – Današnja sjednica vijeća je izazvala i veliku pažnju predstavnika političkih stranaka. Naime, ovoj sjednici vijeća prisustvuju Rasim Omerović, federalni poslanik i bivši načelnik općine Kalesija, Halil Jahić, predsjednik OO SDA Kalesija, Sead Džafić, potpredsjednik SDA Kalesija, Dževad Hadžić (SDP) i Fetah Hujdur, zastupnici u Skupštini TK-a… Zanimljivo je da Jahić sjedi na jednoj strani sale, dok su na drugoj Rasim Omerović i Sead Džafić.

10:26 – Čanić je prije pauze upoznao vijećnike sa zahtjevima za dopunu dnevnog reda današnje sjednice. Klub za bolju Kalesiju je predložio da se u dnevni red uvrste četiri nove tačke: Odluka o smjeni predsjedavajućeg vijeća, izboru njegovog zamjenika, Odluka da predsjedavajući vijeća svoju dužnost obnaša na vlonterskoj osnovi i Odluku o naknadi za rad predsjedavajućeg vijeća

10:25 – Predsjedavajući vijeća, Esad Čanić je prije izjanjavanja o predloženom dnevnom redu dao pauzu u trajanju od 10 minuta.

10:22 –  Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je predložio da se tačka 6. Odluka o plaćama i naknadama u općini Kalesija povuče sa dnevnog reda, a da općinski načelnik, predsjedavajući vijeća i predsjednik Sindikata organa uprave za narednu sjednicu vijeća predlože novu korigovanu Odluku.

10:17 – Nakon obraćanja Ismeta Mešića u toku je razmatranje predloženog dnevnog reda današnje sjednice vijeća.

10:14 – U toku je obraćanje Ismeta Mešića, koji mijenja općinskog načelnika. Mešić je upoznao vijećnike o aktivnostima kabineta načelnika općine Kalesija između dvije sjednice vijeća.

10:11 – Elvir Brkić (NRZB) je podnio inicijativu da se u Zatesu otvori izborno mjesto, kako bi glasači sa ovog područja mogli ostvariti svoje biračko pravo. Istakao je da su do sada birači iz Zatesa glasali u Donjim Raincima. S obzirom da je u Zatesu urađena prostorija MZ-e, Brkić smatra da su stvoreni uslovi da se obezbijedi glasačko mjesto u ovom naselju.

10:10 – Ferid Smajić (SDA) je upitio inicijativu da se 23.maj – Dan oslobođenja Kalesije uvrsti u obilježavanje značajnih datuma za područje TK-a.

10:09 – U toku je postavljanje novih vijećničkih pitanja i inicijativa

10:07 – Usvojen je Izvod iz zapisnika sa 33.redovne sjednice vijeća.

10:06 – Počela je 34.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

———————–

Danas će se održati 34.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija, koja bi, prema najavama,  mogla biti veoma zanimljiva i neizvjesna.

Naime, posljednjih dana špekuliše se o tome da je uspostavljena nova vijećnička većina, koja je već predložila da se u dnevni red današnje sjednice vijeća uvrsti Odluka o smjeni predsjedavajućeg vijeća i izbor njegovog nasljednika. Također, predložena je i Odluka da predsjedavajući vijeća ovu dužnost obnaša volonterski.

Žestoke reakcija izazvala je i predložena Odluka o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika i uposlenika organa za upravu općine Kalesija. Iz SDP-a i Udruženja privrednika općine Kalesija tvrde da se ovom odlukom uvodi tzv “bijeli hljeb”, a plaće izabranih dužnosnika u općini Kalesija izjednačavaju sa plaćama premijera Vlade FBiH i drugih visokih zvaničnika u FBiH.

Pred vijećnicima će se, između ostalog, naći  Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Dom zdravlja Kalesija. Ovom Odlukom će doktora Mugdima Bajrića u Upravnom odboru Doma zdravlja Kalesija zamijeniti vijećnik Nermin Mešić.

Općinsko vijeće Kalesija još će razmatrati i Odluku o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi. Na dnevnom redu ove sjednice vijeća naći će se Izvještaj o radu Općinskog načelnika, Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Kalesija za prošlu godinu i Izvještaji o radu Centra za socijalni rad,  Gradske biblioteke, Doma zdravlja i BKC „Alija Izetbegović” Kalesija.Također, bit će razmatran i  Izvještaja o radu boračkih udruženja i utrošku dodijeljenih sredstava iz budžeta općine za 2015.godinu, Informacija o realizaciji projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije Zvornik i Informacije o radu Biroa za zapošljavanje Kalesija sa osvrtom o stanju zapošljavanja na području općine Kalesija za 2015.godinu.

DNEVNI RED 34.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA KALESIJA 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.

2. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi.

4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.

5. Razmatranje i donošenje Odluke o produženju važnosti Strategije razvoja zasnovane na poštivanju ljudskih prava 2007-2015.

6. Razmatranje i donošenje Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika i uposlenika organa za upravu općine Kalesija.

7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na području općine Kalesija.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2015. godinu.

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Kalesija za period I – XII 2015.godine. 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za period I – XII 2015. godine: a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija, b) JU “Gradska biblioteka” Kalesija c) JZU “Dom zdravlja” Kalesija, d) JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija.

11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu boračkih udruženja i utrošku dodijeljenih sredstava iz budžeta općine za 2015.godinu.

12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o realizaciji projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije Zvornik.

13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na području općine Kalesija za 2015.godinu.

14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Biroa za zapošljavanje Kalesija sa osvrtom o stanju zapošljavanja na području općine Kalesija za 2015.godinu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: