Općinsko vijeće Kalesija usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Tojšići (uživo)

Općinsko vijeće Kalesija je na 32.redovnoj sjednici usvojilo Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Tojšići, Kalesija. Vijećnici su prihvatili i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u Upravni odbor JZU Dom zdravlja Kalesija i Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Pravila JU “Gradska biblioteka” Kalesija. Općisko vijeće još je usvojilo Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2016. godine, Program rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom finansiranja i sufinansiranja sporta u 2016.godini i Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu općine Kalesija za 2015. godinu.

Prilikom izjašnjavanja vijećnika po predloženim inicijativama nisu usvojene inicijative Kluba za bolju Kalesiju, koji je tražio da se povećaju plaće općinskom načelniku, predsjedavajućem vijeća i načelniku po ovlaštenju i da se poveća briga o starim i bolesnim osobama, koje nemaju pomoć svojih srodnika.

Prihvaćena je inicijativa Zijada Suljkanovića (predsjednik Kluba NSRZB) da se promijeni dosadašnji tok sjednica Općinskog vijeća, čime bi se vijećnička pitanja i inicijative iznosili na kraju sjednica, a ne kao do sada na početku zasjedanja. Također, prihvaćena je i druga inicijativa Zijada Suljkanovića da se izvrši promjena Odluke o naknadama izabranih vijećnika i članova vijećnih komisija koji neredovno prisustvuju sjednicama vijeća i komisijama čiji su članovi.

Nakon dužeg odsustva, vijećnicima se obratio i općinski načelnik Nedžad Džafić, koji je kazao da se od Nove godine vratio sa bolovanja i da trenutno obnaša funkciju na koju je izabran na prijevremenim izborima u februaru 2014.godine.

————————————————————————————-

12:44 – Usvojen je Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu – općine Kalesija za 2015. godinu. Završena je 32.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

12:15 –  Usvojen je Program rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom finansiranja i sufinansiranja sporta u 2016.godini, a u toku je razmatranje Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku.

12:14 –  Prilikom razmatranja Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom finansiranja i sufinansiranja sporta u 2016.godini, Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju) je kazao da nije upoznat sa kriterijima i načinu dodjele finansijskih sredstava klubovima sa područja općine Kalesija.

Selmir Buljkić (samostalni vijećnik) je zamolio načelnika da dio sredstava, sa rezerve od 50 hiljada KM, namijenjene za sport prebaci ŽOK Bosna Kalesija koji se takmiči u Premijer ligi BiH, a trenutno je u veoma teškoj situaciji. Također, zatražio je i dio sredstava za rad omladinskih kategorija FK Sloga Tojšići.

12:08 – Također, bez rasprave je usvojen i Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2016. godine

12:06 – Bez rasprave je usvojena i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Pravila JU “Gradska biblioteka” Kalesija

12:04 – Usvojena je i Odluka o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u Upravni odbor JZU Dom zdravlja Kalesija.

11:47 – Općinsko vijeće Kalesija je na 32.redovnoj sjednici usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Tojšići, Kalesija.

11:43 – Nakon obavljene rasprave usvojena je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz 2015. godine

11:38 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) je upitao da li je tačno da se trenutno u općini Kalesija ne mogu izdavati urbanističke i građevinske dozvole. Odgovorila mu je Hata Mujčinović (pomoćnik načelnika) koja je kazala da zbog neusvajanja Prostornog plana trenutno ne izdaju pomenute dozvole.

11:37 – U toku je razmatranje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine.

11:33 – Usvojen je dnevni red 32.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

11:27 – U nastavku sjednice vijećnicima se obratio načelnik općine Kalesija Nedžad Džafić koji je vijećnike upoznao da se od Nove godine vratio sa bolovanja i da trenutno obnaša svoju funkciju. Načelnik je, također, upoznao vijećnike sa aktivnostima kabineta načelnika općine Kalesija između dvije sjednice vijeća.

Nedzad

11:20 –  Prilikom izjašnjavanja vijećnika po predloženim inicijativama nisu usvojene inicijative Kluba za bolju Kalesiju, koji je tražio da se povećaju plaće općinskom načelniku, predsjedavajućem vijeća i načelniku po ovlaštenju i da se poveća briga o starim i bolesnim osobama bez staranja. Prihvaćena je inicijativa Zijada Suljkanovića (predsjednik Kluba NSRZB) da se promijeni dosadašnji tok sjednica Općinskog vijeća, čime bi se vijećnička pitanja i inicijative iznosili na kraju sjednica, a ne kao do sada na početku zasjedanja. Također, prihvaćena je i druga inicijativa Zijada Suljkanovića da se izvrši promjena Odluke o naknadama izabranih vijećnika i članova vijećnih komisija koji neredovno prisustvuju sjednicama vijeća i komisijama čiji su članovi.

11:08 – Elvir Brkić (NSRZB) je predložio da se na području općine Kalesija preventivno djeluje po pitanju vršnjačkog nasilja.

Hasan Ćorsuljić (SDP) da u svim MZ-a gdje SDP-e ima većinu da se izgradi što više dimnjaka kako bi „ljudi pocrkali“, jer se nemaju kome obratiti za bilo kakvu pomoć.

Meho Suljkanović (SDU – grupa građana) je zatražio od načelnika Džafića da se definitivno izjasni o svom nadatu i šta planira raditi do raja mandatnog perioda.

11:04 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je postavio vijećničko pitanje, zbog čega nisu realizovani brojni projekti u 2015. godini, za koje su bila obezbijeđena sredstva u budžetu? Osmanović je kontstatovao da se općinski načelnik nije dovoljno angažovao na obezbjeđenju novih sredstava za općinu Kalesija, jer su u proteklu godinu dana, kako navodi, druge općine TK-a za razne projekte dobile mnogo više novca.  Od načelnika Džafića je zatražio da počne raditi svoj posao ili da podnese ostavku na poziciju načelnika, kako bi se izabrao vršilac dužnosti načelnika koji bi do lokalnih izbora obnašao dužnost načelnika općine Kalesija.

11:01 –  Adnan Kamerić (predsjednik Kluba SDA) je inicirao veći angažman komunalnog redara u Miljanovcima. Kamerić je još upitao da li će se izvršiti čišćenje kanala na državnom poljoprivrednom zemljištu u Miljanovcima?

10:56 – Sead Selimović (samostalni vijećnik) je upitao predsjedavajućeg vijeća šta je poduzeo po aktu ombdusmena za ljudska prava BiH po pitanju kršenja ljudskih prava u JZU Dom zdravlja Kalesija? Selimović je još pitao kada će se sanirati klizište u Babinoj Luci, koje prijeti presijecanju lokalnog puta?

10:52 –  Zijad Suljkanović (predsjednik Kluba NSRZB) je upitio inicijativu da se promijeni dosadašnji tok sjednica Općinskog vijeća, u dijelu da se vijećnička pitanja i inicijative postavljaju na kraju sjednice. Suljkanović još predlaže  izmjene u plaćanju naknada za vijećnike i članove radnih tijela vijeća, jer ima pojava da se neki od vijećnika ne pojavljuju na sjednicama vijeća i komisija, čiji su članovi.

10:46 – Sena Musić (bolja Kalesija) je upitala ko je trenutno načelnik općine Kalesija i koja su njegova ovlaštenja? Da li se načelnik Džafić vratio sa bolovanja? Da li su tačne priče da predsjednik SDA Halil Jahić u kabinetu načelnika općine provodi više vremena od načelnika? Musić je još upitala po kom osnovu je supruga Adnana Kamerića, predsjednik Kluba SDA uposlena u JP Veterinarska stanica Kalesija?

10:39 – Mujo Mujkić ( Klub za bolju Kalesiju) je predložio da se poveća briga o starim i iznemoglim osobama, koje nemaju pomoć svojih srodnika. U drugoj inicijativi Mujkić je predlaže povećanje plaća općinskom načelniku, predsjedavajućem vijeća i načelniku općine Kalesija po ovlaštenju, kako bi, kako navodi, bolje radili svoj posao. Mujkić je ponovo upitao šta je sa projektom izrade kanalizacione mreže i donacijom Vlade Slovenije? Također,  upitao je zbog čega lični dohotci u Kalesiji nisu usklađeni sa Zakonom FBiH?

10:36 –  Ferid Smajić (SDA)  je uputio dvije inicijative. U prvoj inicijativi traži da načelnik općine uputi dopis ZZO TK za izmještanje poslovnice Zavoda zdravstvenog osiguranja iz sadašnjih u nove uslovnije prostorije. U drugoj inicijativi predložio je da ovlašeno lice CZ Kalesija u to kraćem roku utvrdi štetu pričinjenu na područnoj OŠ Seljublje.

10:32 –  Muhamed Alić (A SDA) Koje je do sada aktivnosti poduzeo Inukubacioni centar za podršku poduzetništvu i koje aktivnosti planira provesti u 2016.godini?Alić je još uputio vijećničku inicijativu da se u okviru obilježavanja Dana općine planira prijem građana sa prostora općine Kalesija koji su u prethodnoj godini imali zapažene rezultate na regionalnom, državnom i meunarodnom nivou.

Nihad Hamzić (bolja Kalesija) upitao kada će općina Kalesija ukloniti ogradu na putu Međeša – Košarišta?

Selmir Buljkić (samostalni vijećnik) – inicijativa da se pronađe adekvatno rješenje po pitanju zagađenja zraka od strane dimnjaka iz preduzeća CPA Tojšići. Buljkić je zatražio da nadležne institucije izvrše neophodne analize i predlože odgovarajuće mjere, s obzirom da je ugroženo zdravlja mještana na ovom području.

10:28 – Općinski vijećnici trenutno postavljaju nova vijećnička pitanja i inicijative.

10:15 – U toku je izjašnjavanje vijećnika po odgovorima na postavljena vijećnička pitanja na prošloj sjednici vijeća.

10:10 –  Usvojen je Izvod iz zapisnika sa 31.redovne sjednice vijeća.

10:08 – Počela je sa radom 32.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

Predsjedavajući Esad Čanić za danas je zakazao 32.redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, sa sedam tačaka dnevnog reda.

Pred vijećnicima će se naći Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Tojšići, Kalesija.

Općinsko vijeće će još razmatrati  Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u Upravni odbor JZU Dom zdravlja Kalesija i Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Pravila JU “Gradska biblioteka” Kalesija.

Na dnevnom redu ove sjednice je i Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2016. godine, Program rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom finansiranja i sufinansiranja sporta u 2016. Godini i Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu općine Kalesija za 2015. godinu.

Kompletan tok sjednice možete pratiti uživo na našem portalu od 10 sati.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: