Općinski načelnik povukao Odluku o dodjeli nekretnina (UŽIVO)

Završena je 28.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

18:28 – Do kraja sjednice razmatrana je Informacija o završenoj školskoj 2014/2015.godini i upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednje škole na području općine Kalesija.

18:06 – Mujo Mujkić (predsjednik Kluba za bolju Kalesiju) je skrenuo pažnju na problem bespravne gradnje na području kalesijske općine.

Fikret Suljkanović (SBB) je mišljenja da u Kalesiji „cvjeta crni biznis“, jer je mnogo radnika koji rade neprijavljeni, ne izdaju se fiskalni računi…

17:52 –  Hasan Ćorsuljić (SDP) je upitao da li je moguće da pacijent cijeli dan čeka na pregled u područnoj ambulanti, da bi mu na kraju radnog dana ljekar kazao da dođe sutra. Također, postavio je pitanje da li je istina da  se naplaćuje odrađivanje pripravničkog staža u Domu zdravlja? Ćorsuljić je kazao da pripravnik mora dati „donacija“ Domu zdravlja u iznosu od 900 KM da bi mogao odraditi pripravnički staž.

Nusret Sinanović, direktor Doma zdravlja Kalesija je rekao da je Dom zdravlja omogućio svim zainteresovanim da odrade pripravnički staž. Dalje je naveo da se u zdravstvu  mora položiti stručni ispit, prije zaposlenja. Plaćanja za pripravnički staž se odnose na troškove koji idu prema Birou ili drugim institucijama. Dodao je da se donacije, koje Ćorsuljić pominje,  odnose na odedbe koje su odredile druge institucije i ta sredstva ne idu na račun Doma zdravlja.

17:44 – Razmatrajući analizu zdravstvenog stanovništva na području općine Kalesija za prošlu godinu, samostalni vijećnik Asim Mehmedović je kazao da je u 2014.godini  na području općine Kalesija daleko manji broj malignih oboljenja nego u 2012.godini.

17:35 – U nastavku sjednice razmatrana je Informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području općine Kalesija. U toku je rasprava po Analizi zdravstvenog stanja stanovništva, organizacije zdravstvene zaštite i analize apsentizma u općini Kalesija za 2014.godinu.

17:10 – Općinsko vijeće je usvojilo Izvještaje o radu i poslovanju, kao i Izvještaji o radu upravnih odbora u 2014.godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija: a) JP «Vodovod i kanalizacija Kalesija» d.o.o. Kalesija,b) JP «Veterinarska stanica» d.o.o. Kalesija, c) KP «Komunalac» D.D Kalesija.

16:28 – U toku je razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju u 2014.godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija:

a) JP «Vodovod i kanalizacija Kalesija» d.o.o. Kalesija, b) JP «Veterinarska stanica» d.o.o. Kalesija, c) KP «Komunalac» D.D Kalesija.

16:26 – Nakon razmatranja Informacije o donaciji Vlade Republike Slovenije za izgradnju projekta kanalizacione mreže u Kalesiji, usvojen je Plan jesenje sjetve za 2015.godinu.

16:05 – Još uvijek je u toku rasprava o donaciji Vlade Republike Slovenije za projekat kanalizacione mreže u Kalesiji. Predstavnici vlasti uporno tvrde da krivica nije na njihovoj strani zbog zastoja u implementaciji donacije i da su željeli potpisati ugovor koji je najpovoljniji za Kalesiju.  S druge strane grupa opozicionih vijećnika tvrdi da se općinska vlast nije najbolje snašla i da je trebalo na vrijeme upoznati Vladu Slovenije, ukoliko je bilo sumnji u prevaru.

15:40 – Nakon obraćanja načelnika Nedžada Džafića, vijećnicima su dodatna pojašnjenja o problemu sa donacijom Vlade Slovenije dali općinski pravobranilac, Halil Aščić i Ismet Mešić, uposlenik općine koji je radio od početka na ovom projektu. Istakli su da se do sada nije mogao potpisati ugovor kojim bi se prekršili zakoni BiH. Također, naveli su da su uslovi u ugovoru bili veoma nepovoljni za općinu Kalesija.

Mišljenje vijećnika o donaciji  Vlade Republike Slovenije su vrlo oprečna. Dio vijećnika je mišljenja da je, dobro što nije potpisan predloženi ugovor i da je pregovarački tim općine Kalesija ispravno postupio, jer je očigledno da je ugovor nepovoljan za Kalesiju. Drugi vijećnici, uglavnom opozicije, su mišljenja da je propuštena dobra prilika da se uradi kanalizaciona mreža u Kalesiji.  Također, smatraju da otvoreno treba reći da je projekat propao.

15:13 – U toku je razmatranje Informacije o donaciji Republike Slovenije za izgradnju kanalizacione mreže na području općine Kalesija.

Nedžad Džafić (načelnik općine Kalesija) je obrazložio razloge zbog kojih je došlo do zastoja u realizaciji donacije Vlade Republike Slovenije za izgradnju kanalizacione mreže. Načelnik Džafić je istakao da je od općine Kalesija zatraženo da se pristupi potpisivanju ultimativnog ugovora u kojem bi najveći dio doniranih sredstava bio vraćen u Sloveniju. Dodao je, također,  da naš  zakon o javnim nabavkama ne dozvoljava potpisivanje ugovora sa konzorcijem koji oni predlažu. “Predlagali smo naš koncepet po kojem bi  posao bio povjeren našem preduzeću Vodovod i kanalizacija. Ovo preduzeće bi provelo kompletnu proceduru o javnim nabavkama. O svemu tome smo informisali Vladu Republike Slovenije i zatražili sastanak s njima”, kazao je Džafić i ponovio da projekat nije propao. Najveći problem prema njegovim riječima predstavlja činjenica da Slovenci žele da upravljaju cjelokupnim iznosom novca, od oko 2.miliona maraka.  Džafić je na kraju napomenuo da se donacija mora realizirati u skladu sa važećim zakonskim propisima BiH.

15:00 – Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju garancije na kreditno zaduženje JP “Regionalna deponija” Zvornik.

14:56 – Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o načinu izmirivanja novčanih obaveza u postupku izgradnje individualnih stambenih objekata osobama kojima je trajno onemogućeno korištenje nekretnina za stanovanje usljed prirodne nesreće.

Prilikom rasprave po ovoj Odluci,  Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a ) je pitao šta smo do sada uradili za ljude čiji su objekti uništeni tokom poplava i klizišta? “U drugim općinama se stalno nešto gradi i otvaraju novi stambeni objekti, a kod nas u Kalesiji još se ništa ne radi po tom pitanju. Posebno zabrinjava to što  je na izmaku sezona građenja”, istakao je Osmanović.

Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika): je kazao da se Odluka se odnosi na pomoć osobama čiji su objekti stradali. “Od strane Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica smo dobili građevinski materijal za 134 osobe. Također, raspisan je tender od UNDP-a za 14 osoba.Nismo bili u mogućnosti da direktno dodjeljujemo sredstva, jer viši nivoi vlasti vrše raspodjelu ovih sredstava”, dodao je Kulanić.

14:43 – Konačno je usvojen dnevni red 28.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

1. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu izmirivanja novčanih obaveza u postupku izgradnje individualnih stambenih objekata osobama kojima je trajno onemogućeno korištenje nekretnina za stanovanje usljed prirodne nesreće.

2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju garancije na kreditno zaduženje JP “Regionalna deponija” Zvornik.

3. Informacija o donaciji Republike Slovenije za izgradnju kanalizacione mreže na području općine Kalesija

4. Razmatranje i usvajanje Plana jesenje sjetve za 2015.godinu.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju u 2014.godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija

a) JP «Vodovod i kanalizacija Kalesija» d.o.o. Kalesija,

b) JP «Veterinarska stanica» d.o.o. Kalesija,

c) KP «Komunalac» D.D Kalesija,

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnih dbora u 2014. godini javnih ustanova čiji je osnivač općina Kalesija

a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,

b) JU “Gradska biblioteka” Kalesija

c) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija,

7. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju maloljetničke delikvencije na području općine Kalesija.

8. Razmatranje i prihvatanje Analize zdravstvenog stanja stanovništva, organizacije zdravstvene zaštite i analize apsentizma u općini Kalesija za 2014.godinu.

9.Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu inspekcijske službe općine Kalesija, stanje bespravne gradnje i uzurpacije na području općine Kalesija.

10.Razmatranje i prihvatanje Informacije o završenoj školskoj 2014/2015.godini i upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednje škole na području općine Kalesija.

14:12 – Općinsko vijeće Kalesija još nije usvojilo dnevni red 28.redovne sjednice. Još je u toku rasprava o prijedlogu dnevnog reda. Do sada su sa dnevnog reda povučene dvije Odluke. Općinski načelnik, Nedžad Džafić je povukao Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi formiranja građevinske čestice, dok je Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) u ime Komisije za statutar na pitanja povukao Odluku o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.

14:09 –  Zijad Kulanić, pomoćnik općinskog načelnika, je rekao da Općina Kalesija ne prodaje školsko zemljište. “Ovo vijeće je objekte, o kojima se danas raspravlja, u postojećem stanju ugradilo u regulacioni plan, kazao je Kulanić.

12:58 – Asim Mehmedović (samostalni vijećnik) u ime komisije za Statutarna pitanja i propise sa dnevnog reda današnje sjednice povukao Odluku o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.

12:56 – Mujo Mujkić, (predsjednik Klub za bolju Kalesiju) je rekao da je danas na sceni bio pokušaj zloupotrebe Zakona o pravnim stvarima.

“Sramota je povlačiti ovu tačku dnevnog reda jer sprečavate zapošljavanje novih ljudi u Kalesiji. Moramo razgraničiti firme koje rade na razvoju Kalesije, od birtije u sklopu školskog dvorišta. Također, ponuđena cijena je vrlo diskutabilna.  Bilo je neodgovorno vijeću „podvaljivati“ sve u paketu”, rekao je Mujkić.

12:50  Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a), je kazao da je treća tačka dnevnog reda sastavljena od određenih rješenja.”Trebalo je povući samo sporne dijelove ove tačke, a ne kompletnu tačku dnevnog reda. Ključ povlačenja je da se zemljište ne želi dodijeliti preduzeću Lafat komerc. Pored toga, zemljište je proglašeno od opšteg značaja za općinu Kalesija. Ne vidi razloga za povlačenje sporne tačke. Općina Kalesija je izgubila milion maraka donacije od Vlade Slovenije”, istakao je Osmanović.

12:44 – Nakon pauze nastavljena je 28.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

12:30 – U toku je nova pauza. Nastavak sjednice zakazan je za 13:30 h

12:24 – Oštru reakciju na povlačenje treće tačke sa dnevnog reda imao je Muhamed Osmanović predsjednik Kluba vijećnika SDP-a koji je kazao da se ova Odluka ne povlači zbog Ramiza Baručića, kojemu treba legalizovati zemljište, već zbog Seada Džafića koji ne da da se zemljište dodijeli preduzeću Lafat komerc.

12:19 – Nedžad Džafić načelnik općine Kalesija je sa dnevnog erda ove sjednice povukao treću tačku dnevnog reda, Odluka o zaključivanju ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi formiranja građevinske čestice.

12:16 – Abdulah Gutić, pomoćnik načelnika, je kazao da Služba za budžet već započela aktivnosti na izradi Nacrta budžeta za 2016.godinu i da se zbog toga ne mogu prihvatiti dopune dnevnog reda koje je predložio vijećnik Amir Barčić. Dodao je da će nadležne Službe u narednom periodu sagledati ove mogućnosti.

12:12 –  Sena Musić je kazala da se školsko zemljište ne može dodjeljivati fizičkom licu i da se protivi tome da se na današnjoj sjednici vijeća raspravlja o tome.  Dodala je da je Ministarstvo obrazovanja vlasnik škole i njene imovine, a ne općina i da općina nemože dodjeljivati takvo zemljište.

12:09 –  Mujo Mujkić je zatražio da se prilikom razmatranja Informacije o donaciji Republike Slovenije pozove i privrednik Sadik Fatić, koji je bio uključen u kompletan proces u vezi sa donacijom.

12:05 – Kasim Selimović (SEP) predložio  Da se tačka 3.tačka dnevnog reda odloži za neku drugu sjednicu vijeća. “Zakleli smo se da ćemo štiti interese države, lokalne zajednice i njenih građana. U ponuđenim odlukama imamo krajnje neodgovoran pristup”, kazao je Selimović i dodao da je iznenađen da je pravobranilac dozvolio da se ovakva odluka nađe na dnevnom redu. Podjsećamo, radi se o Odluci o davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi formiranja građevinske čestice:

 1. a) DOO “Izazov” Kalesija,
 2. b) DOO “Lafat komerc” Kalesija
 3. c) Makalić Izet sin Ismeta iz Kalesije,
 4. d) Baručić Ramiz sin Ibrahima iz Kalesije,
 5. e) Kopić Elvir sin Mehmeda iz Kalesije,
 6. f) Smajlović Ramiz sin Adema iz Kalesije,
 7. g) Vildić Fadil sin Muje iz Kalesije.

12:03 –  Amir Barčić (SDP) je predložio da se sportske kladionice oporezuju na 5.hiljada KM,  umjesto dosadašnjih hiljadu maraka. Preladložio i stavljanje van snage odluke o komunalnoj naknadi na području općine Kalesija.U obrazloženju navodi  da se ova odluka ne provodi na cijelom području kalesijske općine. Građani su diskriminirani i u Kantonu i FBiH. U TK ovu naknadu plaćaju samo neke manje općine. Kada je u pitanju Odluka o administrativnim taksama, Barčić navodi da građani Kalesije plaćaju najskuplji rodni list na području TK-a.

Amir Barcic

11:56 – Općinski načelnik je predložio da se u dnevni red današnje sjednice vijeća uvrsti Informacija o donaciji Republike Slovenije za izgradnju kanalizacione mreže u Kalesiji. Vijećnik Amir Barčić (SDP) je zatražio da se u dnevni red uvrste dodatne četiri tačke koje se odnose na komunalne takse.

11:51 – Nakon pauze nastavljen je rad 28.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija. U toku je razmatranje prijedloženog dnevnog reda.

11:35 – Trenutno je pauza na 28.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija

11:25 – Govoreći o problemu Gradskog mezarja, Hata Mujčinović, pomoćnik općinskog načelnika je kazala   da je Općina je svesna značaja ovog problema. “Tražimo rješenje sa Islamskom zajednicom. Ponudili smo nekoliko lokacija koje nisu odgovarale Islamskoj zajednici. Kada oni pronađu lokaciju i ako nađemo zajedničku lokaciju pristupićemo realizaciji ovog projekta”, kazala je Mujčinović

11:20 – Vijećnicima se obratio i općinski načelnik Nedžad Džafić koji je govorio o aktivnostima kabineta načelnika općine Kalesija u periodu između dvije sjednice vijeća.

vijece - 21.09.15 - 2

11:16 – Prilikom izjašnjavanja vijećnika po predloženim inicijativama usvojena je inicijativa Zijada Suljkanovića da se izvrši izdvajanje i uknjižba puta Mokrače – Donji Rainci – Čanići. Također, prihvaćena je inicijativa Amira Barčića da se obezbijede sredstva za ampulirane lijekove u Domu zdravlja Kalesija. Nisu prihvaćene inicijative Galiba Softića da se iz budžeta za 2016.godinu obezbijedi 20 hiljada maraka za kupovinu aparata za snimanje srca u Domu zdravlja i da se do kraja ove godine pronađe lokacija za Gradsko mezarje u Kalesiji. Nije prihvaćena ni inicijativa Kluba SDP-a da se prilikom upošljavanja u kalesijska javna preduzeća obavezno provodi konkursna procedura.

11:05 –  Nedžad Džafić (načelnik općine Kalesija) u odgovoru na pitanje Hasana Ćorsuljića je kazao da je izvršeno pretprojektovanje vodova u Kundakovićima, a radovi bi trebali započti ovih dana. Javne nabavke se zaključuju na godinu dana, kazao je odgovarajući na pitanje vijećnika Muje Mujkića. Kada su u pitanju vodovodi u Vukovijama, naveo je da problem predstavljaju ljudi koji su vodili aktivnosti na izgradnji vodovoda, jer se odstupalo od ranijeg projekta. Od JP Vodovod i kanalizacija je zatraženo da se formira komisija koja bi zajedno sa građevinskim odborom u Vukovijama radilo na rješavanju problema. Na pitanje Galiba Softića o upravljanju službenim vozilom, Džafić je istakao da postoji zapisnik o ovoj saobraćajnoj nezgodi. Izjašnjavajući se o inicijativi Galiba Softića o obezbjeđenju sredstava za nabavku aparata za snimanje srca načelnik je istakao da ovo pitanje treba preusmjeriti Domu zdravlja. Kada je u pitanju iznalaženje rješenja za Gradsko mezarje Džafić je kazao da se u Medžlisu islamske zajednice Kalesija vode aktivnosti na ovom planu.

10:59 –  Kasim Selimović (SEP)  je zatražio podatke od nadležne službe sa kojom površinom poljoprivrednog zemljišta raspolaže općina Kalesija, kome je dodijeljeno zemljište, datum zaključenja ugovora, odnosno korištenja poljoprivrednog zemljišta

 • Nihad Hamzić (bolja Kalesija) upitao koliki je vremenski rok za građanje od dana podnošenja zahtjeva do dobijanja građevinske dozvole i da li je zakonom regulisan rok izdavanja dozvole?
 • Ferid Smajić (SDA) – pitao ko je nadležan za određivanje lokacije za autobusko stajalište u Seljublju ?

10:54 – Amir Barčić (SDP) pitao iz kojih se sredstava planiraju aktivnosti na sanaciji makadamskih puteva, odvodnih kanala i bankina? Prema Ministarstvu zdravlja TK-a uputio je inicijativu da se obezbijede sredstva za ampulirane lijekove. Za ovu inicijativu zatražio je izjašnjavanje vijećnika.

10:50 – Galib Softić (SDP) – podnio inicijativu da se u budžetu za narednu godinu planiraju sredstva od 20 hiljada maraka za kupovinu ultrazvučnog aparata za snimanje srca u Domu zdravlja Kalesija. Zatražio je i  da se do kraja ove godine iznađe lokacija za Gradsko mezarje u Kalesiji. Softić je dodao da je Kalesija jedini grad na svijetu koji nema svoje groblje.

Softić je postavio i dva pitanja: ko je vozio službeni automobil prema Srebreniku, kada se dogodila saobraćajna nezgoda ? Da li je voda s Gradskog vodovoda u Kalesiji za piće?

10:45 –  Adnan Kamerić (Klub SDA) – povukao inicijativu Kluba SDA. Kamerić je upitao šta je sa vodosnadbijevanjem naselja Gaj i zbog čega se još ne rješava pitanje parking servisa u centru Kalesija

10:39 – Mujo Mujkić (Klub za bolju Kalesiju), je postavio vijećnička pitanja: kako su izvršene javne nabavke za gorivo i ostali materijal, ako se zna da nije raspisan tender? Šta je sa mjesnim vodovodima u Donjim i Gornjim Vukovijama?

10:30 – Zijad Suljkanović (predsjednik Kluba NSRZB), uputio inicijativu da se za narednu sjednicu vijeća pripremi izmjena i dopuna Odluka o cjenovniku vode za piće na području općine Kalesija, u kojem bi se otklonile manjavosti koje idu na štetu građanima i JP Vodovod i kanalizacija Kalesija. U drugoj inicijativi zatražio je da se uknjiži put Mokrače – Čanići.

 • Hasan Ćorsuljić (SDP)  upitao zbog čega se ne radi na realizaciji projekta vodosnadbijevanja u naseljenim mjestima Babajići i Kundakovići. Zašto se ništa ne radi na sanaciji klizišta puta u Dedajićima.
 • 10:20 – Za današnju sjednicu pristiglo 7 vijećničkih inicijativa, na koje se vijećnici trebaju izjasniti.
 • Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a): Klub SDP-a je dostavio inicijativu kojom se traži da Općinsko vijeće zahtijeva od direktora i NO preduzeća, čiji je osnivač Općina Kalesija, da u narednom periodu obavezno provode konkursnu proceduru prilikom prijema radnika u radni odnos. Osmanović je upitao da li Općina Kalesija ima urađen projekat izrade kanalizacione mreže? Također, upitao je da li je provedena konkursna procedura prilikom prijema novih radnika u javna preduzeća tokom 2015.godine.Osmanović je zatražio da u Nacrtu budžeta za 2015. godinu  planiraju sredstva za uništavanje ambrozije na području kalesijske općine. Predložio je inicijativu da se popravi kamion KP Komunalac Kalesija, jer prilikom ulaska ovog kamiona u kalesijska naselja dolazi do curenja  zagađene vode iz kamiona zbog čega je primjetan nesnošljiv smrad. Dodao je da građani obavezno moraju prati asfalt u svojim naseljima nakon prolaska kamiona KP Komunalac – Kalesija.

 

10:10 – Usvojeni zapisnici sa 27.redovne i 4.vanredne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

10:08 – Počela 28.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

Nakon više od dva mjeseca pauze, Općinsko vijeće Kalesija nastavlja sa radom. Za današnju 28.redovnu sjednicu planirano je 11 tačaka.

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu izmirivanja novčanih obaveza u postupku izgradnje individualnih stambenih objekata osobama kojima je trajno onemogućeno korištenje nekretnina za stanovanje usljed prirodne nesreće.
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju standarda, kriterija i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi formiranja građevinske čestice:
 2. a) DOO “Izazov” Kalesija,
 3. b) DOO “Lafat komerc” Kalesija
 4. c) Makalić Izet sin Ismeta iz Kalesije,
 5. d) Baručić Ramiz sin Ibrahima iz Kalesije,
 6. e) Kopić Elvir sin Mehmeda iz Kalesije,
 7. f) Smajlović Ramiz sin Adema iz Kalesije,
 8. g) Vildić Fadil sin Muje iz Kalesije.
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju garancije na kreditno zaduženje JP “Regionalna deponija” Zvornik.
 1. Razmatranje i usvajanje Plana jesenje sjetve za 2015.godinu.
 1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju u 2014.godini javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija:
 2. a) JP «Vodovod i kanalizacija Kalesija» d.o.o. Kalesija,
 3. b) JP «Veterinarska stanica» d.o.o. Kalesija,
 4. c) KP «Komunalac» D.D Kalesija,
 1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnih dbora u 2014. godini javnih ustanova čiji je osnivač općina Kalesija:
 1. a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
 2. b) JU “Gradska biblioteka” Kalesija
 3. c) JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija,
 1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju maloljetničke delikvencije na području općine Kalesija.
 1. Razmatranje i prihvatanje Analize zdravstvenog stanja stanovništva, organizacije zdravstvene zaštite i analize apsentizma u općini Kalesija za 2014.godinu.
 1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu inspekcijske službe općine Kalesija, stanje bespravne gradnje i uzurpacije na području općine Kalesija.
 1. Razmatranje i prihvatanje Informacije o završenoj školskoj 2014/2015.godini i upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednje škole na području općine Kalesija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: