Danas izbor novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija (uživo)

15:48 – Kadira Suljkanović je prekinula sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

15:48 – Nastavlja se 25.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. U toku je rasprava o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija.

15:18 – Nova pauza na sjednici Općinskog vijeća Kalesija

15:08 – Kadira Suljkanović (NSRZB) je još jednom ponovila da ne želi kršiti Poslovnik o radu i da neće dati na izjašnjavanje predložene kandidate.

15:05 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) je kazao da nije u redu da se bilo kome zabrani kandidatura za predsjedavajućeg vijeća i pozvao vijećnike SDP-a da napuste sjednicu vijeća,  jer ne želi kršiti ljudska prava.

14:50 – I dalje je u toku rasprava o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija. Kandidati za predsjedavajućeg vijeća su Sena Musić (SDA) i Esad Čanić (SBiH)

Eso Sena

14:35 – Kadira Suljkanović (NSRZB), koja predsjedava današnjom sjednicom je kazala da ne želi kršiti Poslovnik o radu Općinskog vijeća Kalesija, te zbog toga neće dati na glasanje niti za jednog od predložena dva kandidata. Predložila je da njenu poziciju zauzme najstariji vijećnik koji bi predložio  izjašnjavanje vijećnika po pristiglim prijedlozima.

14:30 – U toku je rasprava o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija. Sead Selimović je obrazložio razloge zbog kojih bi vijećnici trebali podržati izbor Esada Čanića (SBiH) za predsjedavajućeg vijeća. S druge strane Mujo Mujkić je govorio o razlozima  kandidature Sene Musić (SDA) za predsjedavajuću vijeća. Mujkić je pozvao vijećnike iz SDA da podrže izbor Sene Musić za predsjedavajuću vijeća.

14:25 –  U znak priznanja za naročite zasluge građanima, organizacijama, institucijama i drugim fizičkim i pravnim licima koji su se istakli svojim radom, angažiranjem i rezultatima rada, jačanju i unaprjeđenju razvoja općine Kalesija, u povodu 23. maja – «Dana općine Kalesija» dodjeljuju se općinska priznanja kako slijedi:

«Medalja sa zlatnim grbom»

 1. “UNIS – TOK” d.o.o. Kalesija

«Plaketa sa zlatnim grbom općine Kalesija»

 1. Mujkanović (Ismet) Senad iz Seljublja,
 2. Stadt Zug – Schweiz,
 3. Fudbalski klub “Sloga” Tojšići.

Uručivanje općinskih priznanja će se izvršiti 23. maja 2015. godine prilikom svečanog obilježavanja Dana općine Kalesija.

14:24 – Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Kalesija za 2015. godinu i Odluku o dodjeli općinskih priznanja.

14:10 Usvojen je dnevni red na 25.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija. U odnosu na predloženi dnevni red, samo je prihvaćen prijedlog Abdulaha Gutića, pomoćnika općinskog načelnika, da se u dnevni red uvrsti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Kalesija za 2015. godinu. Nisu usvojeni prijedlozi dopune dnevnog reda Kluba vijećnika SDP-a i četri vijećnika SDA da se pristupi izmjenama Poslovnika o radu Općinskog vijeća, kojim bi se omogućilo pripadnicima istog pola da budu birani na poziciju predsjedavajućeg vijeća i njegovog zamjenika. Nije prihvaćen prijedlog da predsjedavajući vijeća bude volonter, kao i da se odredi naknada predsjedavajućem vijeća. Također, nisu prihvaćeni ni prijedlozi Amira Barčića (SDP) da se van snage stavi Odluka o komunalnom redu i Nacrt odluke o administrativnim taksama.

Amir Barčić (SDP) – prijedlog da se tačka 2 skine sa dnevnog reda, jer se ne usvajanjem prijedloga izmjene Poslovnika krši  Ustav FBiH i TK-a, s obzirom da je vijećnicima uskraćeno pravo da se glasaju za prijedlog da Sena Musić bude predsjedavajuća vijeća. Po sadašnjem Poslovniku o radu Općinskog vijeća ne može se glasati o kandidatu Seni Musić, što je diskriminirajuće, smatra Barčić.

13:58 – Na prijedlog Abdulaha Gutića, kao ovlaštenog predlagača, u dnevni red je uvrštena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Kalesija za 2015. godinu.

13:43 – Informacija o radu Općinskog suda u Kalesiji za 2014. godinu je jednoglasno povučena sa dnevnog reda današnje sjednice vijeća, na zahtjev predsjednice Općinskog suda Kalesija, koja zbog ranije preuzetih obaveza nije u mogućnosti prisustvovati ovoj sjednici vijeća.

13:32 – Klubovi vijećnika i vijećnici su predložili nekoliko izmjena i dopuna dnevnog reda. Najveći broj dopuna odnosi se na izbor predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija. Klub SDP-a i četiri vijećnika SDA (Mujo Mujkić, Mujo Mešanović, Nihad Hamzić i Sena Musić) predložili su po tri identične dopune dnevnog reda: Izmjena Poslovnika o radu, kojim bi se omogućilo da predsjedavajući i zamjenik budu istog pola, Odluka o volonterskom obavljanju dužnosti predsjedavajućeg vijeća i Odluka o visini naknade predsjedavajućem vijeća i njegovom zamjeniku.

13:19 – za današnju sjednicu predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Odluka o dodjeli Općinskih priznanja,
 2. Odluka o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija,
 3. Odlukao davanju na korištenje i upravljanje objekata vodosnabdijevanja i objekata za zaštitu voda od zagađivanja,
 4. Plan izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2015. godini,
 5. Informacija o klizištima na području općine Kalesija,
 6. Informacija o radu Općinskog suda u Kalesiji za 2014. godinu,
 7. Informacija o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na prvom polugodištu 2014-2015. godine,
 8. Informacija o higijensko – epodemiološkoj situaciji i stanju opće i komunalne higijene na području općine Kalesija za period 01.01. – 31.12.2014. godine,
 9. Informacija o radu sa osvrtom o stanju zapošljavanja na području općine Kalesija za 2014. godinu,
 10. Informacija o broju i socijalno materijalnom položaju penzionera.

13:18 – Nastavljena 25.redovna sjednica Općinskog vijeća.  U toku je razmatranje prijedloga dnevnog reda.

12:10 – Pauza u trajanju od pola sata na prijedlog Zijada Suljkanovića, predsjednika Kluba NSRZB.

12:04 – Općinsko vijeće nije prihvatilo inicijative Kluba vijećnika SDP-a da se za narednu sjednicu vijeća pripremi informacija o utrošku sredstava namijenjenih za sanaciju klizišta na području općine Kalesija, kao ni inicijativu Galiba Softića da se za narednu sjednicu vijeća pripremi Odluka o proglašenju vode sa izvorišta Krušik za piće.  Prihvaćena je inicijativa Zijada Suljkanovića da se poljoprivrednici oslobode plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu, zbog šteta nastalih usljed elementarne nepogode.  Druga inicijativa Zijada Suljkanovića da predsjedavajući vijeća svoj rad i dužnost obavlja na volonterskoj bazi nije dobila potrebnu većinu. Prilikom prvog izjašnjavanja za ovu inicijativu je glasalo 10 vijećnika, dok je 12 bilo suzdržano prilikom glasanja. Nakon toga Muhamed Osmanović (predsjednik kluba vijećnika SDP-a) je zatražio pojedinačno izjašnjavanje vijećnika. U ponovljenom, pojedinačnom izjašnjavanju, 10 vijećnika je glasalo za inicijativu, dok je 13 vijećnika bilo suzdržano, što znači da ova inicijativa nje dobila potreban broj glasova. Dakle, predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija i u buduće će svoj rad obavljati kao profesionalac.

11:56 – Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba vijećnika SDP-a) – u ime Kluba povukao inicijativu vezanu za iskop posmrtnih ostataka u mezarju Kundakovići (MZ Kikači).

11:53 – Nakon pauze, nastavljena je 25.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. U nastavku sjednice, vijećnici bi se trebali izjasniti po predloženim vijećničkim inicijativama.

11:05 – Pauza od pola sata na prijedlog Adnana Kamerića, predsjednika Kluba vijećnika SDA

10:33 – U toku je podnošenje vijećničkih pitanja i inicijativa.

 • Amir Barčić (SDP) – Inicijatve: Da se dva kamiona kamena odvezu na put Bukvari – Pješavica, na dionicu makadamskog puta, s obzirom da se 09.maja održava tradicionalni Memorijalni turnir „Samir Mujkić“. Da se osposobi put prema Staroj lipovačkoj džamiji, koji je oštećen usljed klizišta. Da se obezbijedi saobraćajni znak za ulazak u centar Kalesije.
 • Zijad Suljkanović (predsjednik Kluba NSRZB): Inicijative: da predsjedsavajući vijeća svoj rad i dužnost obavlja volonterski. Da se donese odluka o oslobađanju plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, zbog šteta nastalih u elementarnim nepogodama.
 • Mujo Mujkić (SDA) – Zašto nema rapodjele u budžetu za izgradnju vodovoda u MZ-a ? Da li je bilo nepravilosti u podjeli sredstava pojedincima i privrednim društvima pogođenim elementarnim nepogodama ? Da li je tačno da su općinski službenici učestvovali u izbornim aktivnostima SDA ? Mujkić navodi da su Fadil Hamzić,  Emir Sakić i Salmir Avdibašić, kao državni službenici učestvovali su, nedavno, izbornim SDA. Inicijativa: Da Općinsko vijeće donese Odluku o trajnom obilježavanju svih pasa na području općine Kalesija.
 • Muhamed Osmanović (predsjednik Kluba SDP-a) – Inicijative: Da se u mezarju Kundakovići, MZ Kikači angažuju rade mašine koje bi se izvršio iskop posmrtnih ostataka,s obzirom da je prilikom klizišta uništeno mezarje . Da se pripremi sveobuhvatna informacija o utrošku sredstava namijenjenih za čišćenje rijeka i korita, a posao je dodijeljen KP Komunalac Kalesija. Osmanović je zatražio informaciju o imenima osoba koja su angažovana na poslovima čišćenja rijeka.
 • Meho Suljkanović (vijećnik nacionalne manjine) da se prilikom rebalansa budžeta za ovu godinu, Udruženju penzionera općine Kalesija.
 • Galib Softić (SDP)- Da se za narednu sjednicu vijeća pripremi Odluka o proglašenju vode za piće sa izvorišta Krušik. Neophodno je donijeti Odluku kako bi građani znali da li je voda sa izvorišta Krupik za piće ili se radi o tehničkoj vodi.
 •  Elvir Brkić (NSRZB) – Inicijativa – Da se izvrši posipanje kamenom i čišćenje kanala na putu za Jeginov Lug.
 • Hasan Ćorsuljić (SDP) – Dokle se stiglo sa realizacijom projekta vodosnadbijevanja naseljenih mjesta Kundakovići i Babajići ?  Inicijativa: Da se u Službi za opću upravu ubrza izdavanje dokumentacije o nazivima naseljenih mjesta.
 • Muhamed Alić (A SDA) – Da načelnik održi okrugli stol o kojima bi se pronašlo rješenje problema „pasa lutalica“.
 •  Adnan Kamerić (SDA): Dokle se stiglo sa realizacijom vodosnadbijevanja naselja Gaj u MZ Miljanovcima. Šta je urađeno na realizaciji parking servisa u centru Kalesija. Nakon postavljenih vijećničkih pitanja zatražio pauzu od pola sata.
 • Hata Mujčinović (pomoćnik načelnika), izjašnjavanje po inicijativama. Inicijativa Galiba Softića. Fabrika je zadovoljila sve uslove za prečišćavanje vode, a Općinsko vijeće ne može donijeti takvu Odluku.
 • Zijad Kulanić (pomoćnik načelnika) – Inicijativa Kluba SDP-a za angažovanje tadne mašine u Kundakovićima se ne može realizovati u ovakvom obliku.
 •  Nedžad Džafić (načelnik općine Kalesija) – obavio razgovor sa predstavnicima Medžlisa islamske zajednice Kalesija i mišljenja je da se otkopavanje posmrtnih ostataka u mezarju Kundakovići mora obaviti u prisustvu stručnih osoba.

10:14 – Usvojen Izvod iz zapisnika sa prošle sjednice vijeća, iako je vijećnik Fikret Suljkanović imao zamjerke na Odluku o podsticajima, jer smatra da je pomenuta Odluka diskriminirajuća u članu 3. Za Izvod iz zapisnika je glasalo 18. vijećnika.

10:00 – Počela 25.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Sjedinom predsjedava Kadira Suljkanović (NSRZB).

vijece 2

Kalesijski vijećnici danas će na 25.redovnoj sjednici birati novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća.

Predložena su dva kandidata: Sena Musić (SDA) i Esad Čanić (SBiH).

Sena Musić su predložili vijećnici: Mujo Mujkić, Mujo Mešanović i Nihad Hamzić (vijećnici SDA), dok je Esad Čanić predložen od Kluba SBiH i dva samostalna vijećnika Asima Mehmedovića i Seada Selimovića, koji su nakon mapuštanja BPS-a prešli u SBiH.   Za sada nema potvrđene informacije da li je bilo koji kandidat obezbijedio vijećničku većinu.

Izjašnjavanje po kandidatima će se vršiti po vremenu prispjeća prijedloga.  U ovom slučaju vijećnici će se prvo izjašnjaviti o Seni Musić (SDA), kao kandidatu za predsjedavajućeg vijeća. Ukoliko ona ne dobije dovoljan broj glasova, vijećnici će se izjašnjavati o Esadu Čaniću kao drugom kandidatu za predsjedavajućeg vijeća.

Ako nijedan od predložena dva kandidata ne dobije podršku većine od ukupnog broja vijećnika, ponavlja se cijeli izborni postupak sa novim kandidatima sve do izbora predsjedavajućeg na narednoj redovnoj ili vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija.

Podsjećamo, bivši predsjedavajući vijeća Nedžad Džafić je prije dva mjeseca na prijevremenim izborima izabran za načelnika općine Kalesija.

Pored izbora predsjedavajućeg, Općinsko vijeće će još razmatrati  Odluku o dodjeli općinskih priznanja, koja će biti uručena 23.maja u povodu obilježavanja Dana općine Kalesija.

Pred vijećnicima će se, između ostalog, još naći Informacija o klizištima, radu Općinskog suda Kalesija, stanju penzionera, obrazovanju i zapošljavanju na području kalesijske općine.

Pratite uživo dešavanja sa 25.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija, koja počinje u 10 sati.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.